• cichociemni@elitadywersji.org

Tag Archives: Oddział VI

Cichociemni – rekrutacja

 

Cichociemni byli żołnierzami Armii Krajowej w służbie specjalnej.

 


41_cc-Tobie-Ojczyzno-grupa-250x139 Cichociemni - rekrutacjaSpis treści:


 

CC_wykaz-1_20220602_115218-300x124 Cichociemni - rekrutacjaCichociemni byli szczególną grupą żołnierzy Armii Krajowej w służbie specjalnej. Wywodzili się z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz Armii Polskiej gen. Andersa oraz zgłosili się na ochotnika do walki w okupowanej Polsce. Nie stanowili zwartej formacji, nie mieli odrębnej struktury dowódczej, munduru, sztandaru, patrona.

Byli w sporej mierze indywidualistami – wysokiej klasy fachowcami przeznaczonym do zadań specjalnych, potrafiącymi organizować, kierować i współdziałać z zespołami żołnierzy. Byli szkoleni w ok. 30 specjalnościach w ok. 50 tajnych ośrodkach szkoleniowych: polskich oraz brytyjskiego SOE.  Nie było jednego „kursu Cichociemnego” lecz cztery grupy szkoleń, w każdej z nich po kilka kursów. Szkolenie było indywidualnie „dopasowane” do konkretnego żołnierza – Cichociemnego, uwzględniało jego umiejętności i predyspozycje oraz zapotrzebowanie Armii Krajowej…

 

Jak rekrutowano Cichociemnych?

szkolenie-cc-300x207 Cichociemni - rekrutacja29 czerwca 1940 w Sztabie Naczelnego Wodza utworzono Oddział VI (Specjalny), którego głównym zadaniem było utrzymywanie stałej łączności z okupowaną Polską: łączności radiotelegraficznej oraz łączności lotniczej. Oddział podlegał bezpośrednio Naczelnemu Wodzowi, ściśle współpracował z utworzoną decyzją Winstona Churchilla z 19 lipca 1940, ściśle tajną brytyjską agencją rządową – Special Operations Executive (Kierownictwem Operacji Specjalnych).

Celem strategicznym było przygotowanie podziemnej Armii Krajowej do przeprowadzenia w Polsce, w końcowej fazie wojny, zwycięskiego powstania powszechnego. Celem taktycznym było prowadzenie walki bieżącej: wywiad, sabotaż, odwet, dywersja.

Cichociemni mieli wydatnie pomóc w przygotowaniu i przeprowadzeniu powstania powszechnego w Kraju! Mieli wesprzeć realizację celu strategicznego oraz taktycznego Armii Krajowej. Temu podporządkowana była Ich rekrutacja oraz szkolenie.

Rekrutacja kandydatów na Cichociemnych od początku była ściśle tajna. Jak podkreślił Szef Oddziału VI (Specjalnego) ppłk. dypl. Michał Protasewicz w zaakceptowanej przez Naczelnego Wodza, wydanej 1 czerwca 1943 tajnej „Instrukcji dla żołnierzy przerzucanych drogą lotniczą do Kraju” L.dz. 2525/tjn. 43 – Bezwzględne przestrzeganie tej tajemnicy jest podstawowym warunkiem powodzenia samych lotów oraz całości akcji lotniczej w Kraju, jak również jedynym sposobem zabezpieczenia przed represjami rodziny skoczka.

 

Całe to przedsięwzięcie było tajne, czyli dowództwo Oddziału VI musiało sobie poradzić z werbunkiem ochotników bez zrywania z tajnością. Czyniono to w następujący sposób. Oficerowie tegoż oddziału osobiście udawali się do poszczególnych jednostek, pobieżnie wtajemniczali miejscowych dowódców w plany przedsięwzięcia i za ich pomoca prowadzili nabór. (…) bezpośredni dowódca znał dobrze swoich podwładnych i dzięki niemu można było wyłowić najbardziej odpowiednich ludzi. Nie zawsze jednak odbywało się to bez oporów, gdyż dowództwo danej jednostki zdawało sobie sprawę, że w ten sposób traci ze swych szeregów najbardziej wartościowych ludzi…

Wytypowani tak kandydaci proszeni byli na ściśle poufną rozmowę. W jej trakcie zostali ogólnie zapoznani z rodzajem zadania i ewntualnymi warunkami, jaki mogą ich czekać w kraju. Po tym wstępie padało pytanie o zgodę. Decyzja należała do kandydata (…) Następnie zasięgano opinii w kontrwywiadzie i w Oddziale Personalnym Sztabu NW, zgodę na powołanie kandydata wydawał szef Oddziału VI.

Rafal Iwan – Cichociemni… s. 85-86

Rafał Iwan – „Cichociemni” – rekrutacja, szkolenie i przerzut do Polski
Materiały Koła Naukowego Studentów UMCS
w: Koło Historii nr 10/2008, Lublin 2008, ISSN 1505-85-30, s. 77-106

 

Początkowo nie prowadzono selekcji, rekrutując kandydatów spośród ochotników. Szef sztabu Naczelnego Wodza gen. Tadeusz Klimecki sprzeciwił się pomysłowi rekrutowania kandydatów na Cichociemnych na rozkaz. Zdecydowano, że wszyscy Cichociemni muszą być ochotnikami.

Zgodnie z tajnym rozkazem Naczelnego Wodza – SNW L.dz.780/tjn/V/41, określono podstawowe warunki rekrutacji kandydatów na Cichociemnych:

 • zgłoszenie ochotnicze  CC-prezentacja_20-300x224 Cichociemni - rekrutacja
 • nieskazitelne kwalifikacje moralne oraz ideowe
 • moc charakteru oraz zdolność powzięcia decyzji
 • zdolności organizacyjne
 • duże wyrobienie wojskowe i życiowe
 • stopień wojskowy – od szeregowca z cenzusem (tj. ze zdaną maturą) do pułkownika
 • wiek – nieograniczony, ale z pełną sprawnością fizyczną
 • pożądana znajomość języka wroga: niemieckiego lub rosyjskiego

 

 

Selekcja kandydatów

Żołnierz i historyk Józef Garliński w publikacji „Politycy i żołnierze” wskazuje pożądane cechy kandydata na Cichociemnego: ochotnik, najlepiej młody, w pełni sprawny fizycznie, inteligentny, przedsiębiorczy, o dużym poczuciu niezależności, choć jednocześnie karny i zdolny do poddania się ciężkiej zaprawie fizycznej. Musieli to być ludzie świadomi ryzyka i umiejący je niejednokrotnie podjąć, musieli bezwzględnie potrafić dochować tajemnicy. Oprócz tego powinniu być twardzi, odważni a czasem nawet brutalni” (s. 52 – 53).

Jak podkreślają Jakub Lickiewicz, Jolanta Szymańska, Łukasz Burkiewicz w publikacji „Próba charakterystyki psychologicznej cichociemnego” – „na podstawie metod szkoleniowych i sposobu prowadzenia kursów można wywnioskować, że do najbardziej pożądanych cech należały:

 • wytrzymałość psychofizyczna
  cc-skoczek-176x300 Cichociemni - rekrutacja

  kombinezon Cichociemnych

 • efektywność
 • zdolność dochowania tajemnicy
 • uczciwość, spójność wewnętrzna i posiadanie wysokich standardów moralnych
 • patriotyzm
 • zdolność do szybkiej adaptacji i uczenia się (…)
 • zdyscyplinowanie, zarówno indywidualne jak i wojskowe
 • silna motywacja
 • indywidualizm, z równoczesna umiejętnością pracy zespołowej,
 • zdolności przywódcze
 • twórcze rozwiązywanie problemów”

[w: Państwo i Społeczeństwo, 2015 (XV) nr 2, s. 121-122].  Autorzy zauważają, że „w linii prostej z tradycji Cichociemnych” korzysta system współczesnej selekcji kandydatów na  żołnierzy Wojsk Specjalnych”.

 

 

Kandydaci na Cichociemnych

Kandydaci na przyszłych Cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej selekcjonowani byli w kilku etapach. W pierwszym etapie byli typowani do służby specjalnej przez dowódców swoich dotychczasowych oddziałów, którzy najlepiej znali własnych żołnierzy i wiedzieli, który z nich do takiej służby się nadaje. Oficerowie Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza przyjeżdżali do oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, stacjonujących w Wielkiej Brytanii, Afryce oraz na Bliskim Wschodzie. W rozmowie z dowódcami tych oddziałów żądali wskazania najlepszych żołnierzy, którzy mieliby szansę po przeszkoleniu walczyć w okupowanej Polsce.

37-550-1-1-232x300 Cichociemni - rekrutacja

skoczek po wylądowaniu, plik NAC

Czasem napotykali na problemy, bowiem dowódcy polskich oddziałów nie chcieli oddawać swych najlepszych żołnierzy. W 1942 Naczelny Wódz wydał rozkaz, który rozwiązał ten problem – „Wiem że w dobrze rozumianym interesie swych oddziałów dowódcy niechętnie godzą się na odstępowanie swych oficerów, tym niemniej powinni oni zrozumieć, że potrzeby Kraju pod tym, jak i pod innym względem powinny stać na pierwszym miejscu„.

Nieco inaczej rekrutowano kandydatów do walki w okupowanej Polsce w wywiadzie (i kontrwywiadzie), w łączności oraz w lotnictwie. Kandydatów na Cichociemnych ze specjalnością wywiadowczą wyszukiwali i rekrutowali oficerowie Oddziału II (wywiad i kontrwywiad) Sztabu Naczelnego Wodza. Zazwyczaj kandydatów do pracy wywiadowczej rekrutował komendant polskiej szkoły wywiadu (uwaga, to nazwa potoczna, a nie nazwa własna) płk. dypl. Stanisław Mayer.

soe-bron-204x300 Cichociemni - rekrutacjaKandydatów na Cichociemnych ze specjalnością radiotelegrafia, radiomechanika zazwyczaj rekrutował komendant Ośrodka Wyszkoleniowego Sekcji Dyspozycyjnej Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza ppłk Wiktor Bernacki. Kandydatów na Cichociemnych ze specjalnością lotniczą wyszukiwali i rekrutowali oficerowie Oddziału III (lotnictwo) SNW.

 

Po wytypowaniu kandydata przez dowódcę jego oddziału, oficerowie Oddziału VI przeprowadzali z nim ściśle tajną rozmowę, pytając o zgodę na walkę w okupowanej Polsce. Czas na zastanowienie był bardzo krótki – od kilku minut bodaj do zaledwie kilku dni. Czasem kandydaci na Cichociemnych zgłaszali się sami, drogą służbową, a niektórzy bezpośrednio. Na tym etapie wytypowani kandydaci musieli zdecydować czy chcą zgłosić się ochotniczo do ciężkiej służby w okupowanym Kraju.

cc-szkolenie-malpi-gaj-300x220 Cichociemni - rekrutacjaPo zgłoszeniu następował drugi etap selekcji. Każdego ochotnika weryfikowano w kontrwywiadzie oraz Oddziale Personalnym Sztabu Naczelnego Wodza. Po uzyskaniu pozytywnych opinii, szef Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza przeprowadzał własną weryfikację, decydując, czy skierować kandydata na szkolenia dla kandydatów na Cichociemnych.

Kolejnymi etapami selekcji kandydatów na Cichociemnych były szkolenia. Nie było jednego „kursu Cichociemnego” lecz cztery grupy szkoleń, w każdej po kilka kursów, mianowicie kursy zasadnicze, specjalnościowe, uzupełniające, praktyczne. Nieukończenie któregokolwiek ze szkoleń eliminowało kandydata z dalszych starań  o wysłanie do służby specjalnej w Armii Krajowej, w okupowanej Polsce. Dopiero po pomyślnym ukończeniu wszystkich wymaganych szkoleń kandydat miał szansę skoczyć na spadochronie do okupowanej Polski i zostać Cichociemnym.

Ale selekcja odbywała się nawet po ukończeniu wszystkich szkoleń. Kierujący przerzutem lotniczym Cichociemnych oraz zaopatrzenia dla Armii Krajowej oficer wywiadu z Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza mjr dypl. Jan Jaźwiński mógł każdego kandydata na Cichociemnych w każdej chwili odesłać do macierzystej jednostki, jeśli tylko uznał, że nie spełni on zadań wymaganych od Cichociemnych – żołnierzy Armii Krajowej w służbie specjalnej.

 

Na szkolenia dla Cichociemnych przyjęto 2413 kandydatów.
Jedynie 605 z nich pomyślnie ukończyło szkolenia.
Spośród nich tylko 579 zakwalifikowano do skoku do Kraju.
Do okupowanej Polski zrzucono 316 Cichociemnych.

zobacz – 316 Cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej

 


 

Cichociemni – znajomość języków

 

Znak-Spadochronowy-AK-219x350 Cichociemni - rekrutacja

To być może zaskakujące, ale okazuje się, że wskazany w tajnym rozkazie Sztabu Naczelnego Wodza – SNW L.dz.780/tjn/V/41 wymóg znajomości języka wroga: niemieckiego lub rosyjskiego, był traktowany bardzo serio. Zebrałem z teczek personalnych wszystkich Cichociemnych oraz przeanalizowałem dane dotyczące znajomości języków wśród 316 Cichociemnych.  Statystycznie każdy Cichociemny był poliglotą – znał prawie dwa języki obce.

Rzecz jasna, nie zawsze była to perfekcyjna znajomość języka, ale wystarczała do porozumiewania się w nim. Znajomość większości języków została nabyta przed wojną, jednak niektórzy Cichociemni uczyli się od podstaw lub pogłębiali znajomość języka (niemiecki, rosyjski, angielski) już na potrzeby swojej służby specjalnej. Wszystkie umiejętności językowe Cichociemnych zostały nabyte i/lub utrwalone przed rozpoczęciem Ich służby specjalnej…

CC-poligloci-243x250 Cichociemni - rekrutacjaRekordzista mjr cc Jan Różycki ps. Busik znał aż 7 języków: niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, angielski, a także łacinę i grekę. Aż 8 Cichociemnych znało po 5 języków: ppor. cc Adam Dąbrowski, kpt. cc Władysław Kochański, ppłk. cc Alfred Paczkowski, mjr cc Edward Piotrowski, kpt. dypl. cc Jan Serafin, por. cc Roman Wiszniowski, mjr cc Wiktor Zarembiński, por. cc Alfred Zawadzki. Wszyscy z tej ósemki znali niemiecki, ukraiński, angielski i francuski, prawie wszyscy rosyjski, a niektórzy także rumuński oraz ruski.

22 Cichociemnych znało aż 4 języki obce, w tym 20 niemiecki, 18 angielski, 16 francuski, 13 rosyjski; oprócz tego 9 znało ukraiński, po 2 włoski, ruski; po 1 białoruski, hiszpański, a nawet rusiński oraz perski. 59 Cichociemnych znało trzy języki obce, w tym 42 niemiecki, tyle samo angielski, 34 francuski, 28 rosyjski, 11 ukraiński. Niektórzy z nich mówili także mniej znanymi językami: chorwackim, serbskim, estońskim, białoruskim, szwedzkim czy fińskim.

113 Cichociemnych mogło się pochwalić znajomością dwóch języków obcych: 74 znało niemiecki, 61 angielski, 41 francuski, 35 rosyjski, ponadto kilku znało białoruski. Siedemdziesięciu Cichociemnych znało jeden język obcy: 26 rosyjski, 21 niemiecki, 9 angielski, 12 francuski, pozostali dwaj – ukraiński.

Spośród 316 Cichociemnych 166 władało językiem niemieckim, 108 rosyjskim,  137 angielskim, 111 francuskim, 34 ukraińskim…

 

Cichociemni poligloci:

UWAGA!  Tabela ma więcej niż jedną stronę, wyświetla po 10 wierszy na stronie

(kliknij w nazwisko, aby przejść do strony z biogramem, wpisz w wyszukiwarkę, aby wyszukać)
Tabelę można przeszukiwać, wpisując dowolny ciąg znaków

 

Autor wykazu – Ryszard M. Zając, wnuk por. cc. Józefa Zająca

Na urządzeniach mobilnych aby zobaczyć całość należy przewinąć w poziomie

FotoNazwisko imięNiem.Ros.Ukr.Ang.Fr.inneOgółem
ADRIAN-Florian Cichociemni - rekrutacja
Adrian Florianniem.ang.fr.3
BALUK-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Bałuk Stefanros.ang.fr.3
BATOR-Ignacy Cichociemni - rekrutacja
Bator Ignacyb.d.
BAZALA-Leon Cichociemni - rekrutacja
Bazała Leonniem.ang.fr.3
BAKIEWICZ-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Bąkiewicz Zbigniewb.d.
BENEDYK-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Benedyk Tadeuszniem.ukr.ang.3
BENRAD-Adam Cichociemni - rekrutacja
Benrad Adamukr.ang.2
BERNACZYK-SLONSKI-Kazimierz. Cichociemni - rekrutacja
Bernaczyk - Słoński Kazimierzniem.ang.2
BETKOWSKI-Jacek Cichociemni - rekrutacja
Bętkowski Jacekb.d.
BIALY-Jan Cichociemni - rekrutacja
Biały Janniem.ukr.ang.3
BICHNIEWICZ-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Bichniewicz Jerzyros.ukr.ang.3
BIDZINSKI-Niemir Cichociemni - rekrutacja
Bidziński Niemirb.d.
BIEDRZYCKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Biedrzycki Stanisławb.d.
BIELSKI-Romuald Cichociemni - rekrutacja
Bielski Romualdb.d.
BIENIAS-Jan Cichociemni - rekrutacja
Bienias Janniem.ang.2
BIEZUNSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Bieżuński Janb.d.
BILSKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Bilski Kazimierzniem.ang.2
BORYCZKA-Adam Cichociemni - rekrutacja
Boryczka Adamniem.ang.fr.3
BORYS-Adam Cichociemni - rekrutacja
Borys Adamniem.ang.fr.3
BURDZINSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Burdziński Tadeuszang.fr.2
BUSLOWICZ-Michal Cichociemni - rekrutacja
Busłowicz Michałros.fr.2
BUYNO-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Buyno Jerzyfr.1
BYSTRZYCKI-Przemyslaw Cichociemni - rekrutacja
Bystrzycki Przemysławb.d.
BZDAWKA-Bernard Cichociemni - rekrutacja
Bzdawka Bernard ros.1
CETYS-Teodor Cichociemni - rekrutacja
Cetys Teodorniem.ros.2
CHMIELOCH-Ryszard Cichociemni - rekrutacja
Chmieloch Ryszardniem.ros.2
CHMIELOWSKI-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Chmielowski Antoni niem.ros.fr.3
CHYLINSKI-Eugeniusz Cichociemni - rekrutacja
Chyliński Eugeniusz b.d.
CIEPLIK-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Cieplik Franciszekfr.chorwacki,
serbski
3
CZAYKOWSKI-Andrzej Cichociemni - rekrutacja
Czaykowski Andrzej b.d.
CZEPCZAK-GORECKI-Bronisław Cichociemni - rekrutacja
Czepczak Górecki Bronisławb.d.
CZERWINSKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Czerwiński Kazimierzniem.ang.2
CZLAPKA-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Człapka Kazimierzang.1
CZUMA-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Czuma Józefniem.ang.2
DABROWSKI-Adam Cichociemni - rekrutacja
Dąbrowski Adamniem.ukr.ang.fr.rumuński5
DEKUTOWSKI-Hieronim Cichociemni - rekrutacja
Dekutowski Hieronimniem.1
DMOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Dmowski Stanisławniem.ang.2
DZIADOSZ-Rudolf Cichociemni - rekrutacja
Dziadosz Rudolfb.d.
DZIKIELEWSKI-Feliks Cichociemni - rekrutacja
Dzikielewski Feliksang.1
ECKHARDT-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Eckhardt Mieczysławniem.ukr.ang.fr.4
EMIR-HASSAN-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Emir Hassan Jerzyb.d.
FARENHOLC-Oskar Cichociemni - rekrutacja
Farenholc Oskarniem.ang.fr3
FIJALKA-Michal Cichociemni - rekrutacja
Fijałka Michałniem.ukr.ang.ruski4
FLONT-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Flont Władysławfr.1
FORTUNA-Ludwik Cichociemni - rekrutacja
Fortuna Ludwikniem.ang.2
FUHRMAN-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Fuhrman Kazimierzros.1
GALECKI-Adolf Cichociemni - rekrutacja
Gałacki Adolfniem.ang.2
GARCZYNSKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Garczyński Marian ang.fr.2
GAWORSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Gaworski Tadeuszniem.1
GILOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Gilowski Stanisławniem.ros.ukr.3
GODZIK-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Godzik Władysław niem.ros.2
GOLARZ-Marian Cichociemni - rekrutacja
Golarz Teleszyński Marianros.1
GOLEBIEWSKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Gołębiewski Marianb.d.
GOLUNSKI-Norbert Cichociemni - rekrutacja
Gołuński Norbert niem.1
GORSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Górski Janros.1
GORSKI-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Górski Stefanang.1
GRODZICKI-Krzysztof Cichociemni - rekrutacja
Grodzicki Krzysztofb.d.
GROMNICKI-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Gromnicki Zygmuntb.d.
GRUN-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Grun Bronisław niem.ros.ang.3
GRYCZ-Jan Cichociemni - rekrutacja
Grycz Janb.d.
HARASYMOWICZ-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Harasymowicz Stanisławniem.ang.2
HAUPTMAN-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Hauptman Władysławb.d.
KALINOWSK-HECZKO-Gustaw Cichociemni - rekrutacja
Heczko Kalinowski Gustawniem.ang.2
HENCEL-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Hencel Stanisławniem.ang.2
HOFFMANN-Teodor Cichociemni - rekrutacja
Hoffman Teodorniem.ang.fr.3
HORL-Jan Cichociemni - rekrutacja
Hörl Janniem.ang.fr.3
IGLEWSKI-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Iglewski Antoniros.1
IGNASZAK-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Ignaszak Stefanniem.1
IPOHORSKI-LENKIEWICZ-Wieslaw Cichociemni - rekrutacja
Ipohorski Lenkiewicz Wiesław ros.ang.fr.3
IRANEK-OSMECKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Iranek Osmecki Kazimierzniem.1
ISZKOWSKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Iszkowski Jerzyb.d.
JABLONSKI-Boleslaw Cichociemni - rekrutacja
Jabłoński Bolesławniem.ros.ang.fr.4
JACHCINSKI-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Jachciński Henryk niem.ang.2
JACKIEWICZ-Boleslaw Cichociemni - rekrutacja
Jackiewicz Bolesławros.fr.2
JAGIELSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Jagielski Stanisławniem.ang.fr3
JAKUBOWSKI-Ewaryst Cichociemni - rekrutacja
Jakubowski Ewaryst niem.ang.2
JANKOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Jankowski Stanisławniem.ros.2
JANUSZKIEWICZ-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Januszkiewicz Henrykang.fr.2
JAROSZ-Janusz Cichociemni - rekrutacja
Jarosz Janusz ang.fr.2
JASIENSKI-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Jasieński Stefanniem.ang.fr.3
JASTRZEBSKI-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Jastrzębski Antonifr.1
JAWORSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Jaworski Tadeuszang.fr.2
JAWORSKI-Tadeusz-Stanisław Cichociemni - rekrutacja
Jaworski Tadeusz Stanisławb.d.
JOKIEL-Jan Cichociemni - rekrutacja
Jokiel Janros.ang.fr.3
JURECKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Jurecki Marianniem.fr.2
JURKIEWICZ-Longin Cichociemni - rekrutacja
Jurkiewicz Longin niem.ros.fr.3
KALENKIEWICZ-Maciej Cichociemni - rekrutacja
Kalenkiewicz Maciejb.d.
KAMIENSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Kamieński Janb.d.
KAMINSKI-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Kamiński Bronisławniem.1
KASZYNSKI-Eugeniusz Cichociemni - rekrutacja
Kaszyński Eugeniuszb.d.
KAZIMIERCZAK-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Kazimierczak Stanisławb.d.
KIWER-Edward Cichociemni - rekrutacja
Kiwer Edwardniem.1
KLIMOWICZ-Wladysław Cichociemni - rekrutacja
Klimowicz Władysławukr.ang.2
KLIMOWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Klimowski Tadeuszfr.1
KLINICKI-Maksymilian Cichociemni - rekrutacja
Klinicki Maksymilianb.d.
KLOCEK-Wlodzimierz Cichociemni - rekrutacja
Klocek Niewęgłowski Włodzimierzang.1
KOBYLINSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Kobyliński Tadeuszniem.ros.2
KOBYLINSKI-Waclaw Cichociemni - rekrutacja
Kobyliński Wacławros.fr.2
KOCHANSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Kochański Janang.fr.2
KOCHANSKI-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Kochański Władysław niem.ros.ukr.ang.fr.5
KOLASINSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Kolasiński Stanisławniem.ang.2
KONIK-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Konik Bronisław ros.1
KONSTANTY-Ignacy Cichociemni - rekrutacja
Konstanty Ignacy niem.1
KONTRYM-Bolesław Cichociemni - rekrutacja
Kontrym Bolesławros.ang.fr.3
KOPISTO-Waclaw Cichociemni - rekrutacja
Kopisto Wacławniem.ros.ukr.fr.4
KOPROWSKI-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Koprowski Franciszekniem.ros.ang.3
KOSSAKOWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Kossakowski Tadeuszb.d.
KOSTUCH-Tomasz Cichociemni - rekrutacja
Kostuch Tomaszfr.1
KOTOROWICZ-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Kotorowicz Stanisławfr.1
KOWALIK-Edward Cichociemni - rekrutacja
Kowalik Edwardb.d.
KOWALSKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Kowalski Jerzyniem.ang.2
KOWALSKI-Ryszard Cichociemni - rekrutacja
Kowalski Ryszardniem.ang.2
KOZLOWSKI-Julian Cichociemni - rekrutacja
Kozłowski Julianniem.ros.estoński3
KOZUCHOWSKI-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Kożuchowski Henrykang.fr.2
KRAJEWSKI-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Krajewski Henrykros.1
KRASINSKI-Adam Cichociemni - rekrutacja
Krasiński Adamfr.1
KRIZAR-Leopold Cichociemni - rekrutacja
Krizar Leopoldniem.ukr.ang.3
KROKAY-Walery Cichociemni - rekrutacja
Krokay Waleryniem.ang.2
KRYSZCZUKAJTIS-Miroslaw Cichociemni - rekrutacja
Kryszczukajtis Mirosławros.1
KRZYMOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Krzymowski Stanisławb.d.
KUCZYNSKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Kuczyński Marianniem.1
KUJAWINSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Kujawiński Stanisławniem.ros.2
KULAKOWSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Kułakowski Aleksanderniem.ang.2
KWARCINSKI-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Kwarciński Mieczysławniem.ang.czeski3
KWIATKOWSKI-Bohdan Cichociemni - rekrutacja
Kwiatkowski Bohdanniem.ros.ang.fr.4
LECH-Jan Cichociemni - rekrutacja
Lech Janang.fr.2
LECH-Wlodzimierz Cichociemni - rekrutacja
Lech Włodzimierzniem.ang.2
LESKIEWICZ-Marian Cichociemni - rekrutacja
Leśkiewicz Marianniem.1
LEWANDOWSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Lewandowski Aleksanderniem.ang.2
LEWKO-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Lewko Kazimierzniem.ros.2
LEWKOWICZ-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Lewkowicz Bronisławb.d.
LINOWSKI-Artur Cichociemni - rekrutacja
Linowski Arturfr.1
LIPINSKI-Wojciech Cichociemni - rekrutacja
Lipiński Wojciechniem.ang.2
LUSZOWICZ-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Luszowicz Zdzisławniem.ros.grecki3
LADA-Lech Cichociemni - rekrutacja
Łada Lech niem.ros.ukr.3
LAGODA-Hieronim Cichociemni - rekrutacja
Łagoda Hieronimfr.1
LAKOMY-Albin Cichociemni - rekrutacja
Łakomy Albinb.d.
LASTOWSKI-Benon Cichociemni - rekrutacja
Łastowski Benonniem.ros.2
LOJKIEWICZ-Adolf Cichociemni - rekrutacja
Łojkiewicz Adolfb.d.
LOPIANOWSKI-Narcyz Cichociemni - rekrutacja
Łopianowski Narcyzniem.ros.ang.białoruski4
LOS-Ezechiel Cichociemni - rekrutacja
Łoś Ezechielniem.ros.2
MACKUS-Adam Cichociemni - rekrutacja
Mackus Adam niem.ros.ang.fr.4
MAJEWICZ-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Majewicz Stefanniem.ang.fr.3
MAJORKIEWICZ-Felicjan Cichociemni - rekrutacja
Majorkiewicz Felicjanfr.1
MAKAGONOW-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Makagonow Makagon Aleksanderros.1
MAKARENKO-Anatol Cichociemni - rekrutacja
Makarenko Anatolniem.ros.2
MAKSYS-Wladysław Cichociemni - rekrutacja
Maksyś Władysławb.d.
MALIK-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Malik Franciszekb.d.
MARECKI-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Marecki Władysławb.d.
MAREK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Marek Janniem.ukr.ang.fr.4
MARYNOWSKI-Edmund Cichociemni - rekrutacja
Marynowski Edmundros.ang.2
MATULA-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Matula Zbigniewros.1
MATYSKO-Jan Cichociemni - rekrutacja
Matysko Janb.d.
MAZUR-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Mazur Stanisławros.ang.2
MESSING-Janusz Cichociemni - rekrutacja
Messing Janusz niem.ros.2
MICH-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Mich Stefanniem.ros.ang.fr.4
MICHALCZEWSKI-Wincenty Cichociemni - rekrutacja
Michalczewski Wincentyukr.1
MICIEK-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Miciek Władysławniem.1
MILEWICZ-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Milewicz Zygmuntros.ukr.ang.fr.4
MOSTOWIEC-Marian Cichociemni - rekrutacja
Mostowiec Marianang.fr.2
MOTYLEWICZ-Piotr Cichociemni - rekrutacja
Motylewicz Piotrniem.ros.ruski3
MRAZEK-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Mrazek Zbigniewniem.ang.2
NADOLCZAK-Bruno Cichociemni - rekrutacja
Nadolczak Bruno niem.ang.fr.ruski4
NAKONIECZNIKOFF-KLUKOWSKI-Przemyslaw Cichociemni - rekrutacja
Nakoniecznikoff Klukowski Przemysławb.d.
NIEDZIELSKI-Rafal Cichociemni - rekrutacja
Niedzielski Rafałfr.1
NIEMCZYCKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Niemczycki Jerzyang.1
NIEPLA-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Niepla Kazimierzniem.ros.2
NOSEK-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Nosek Antoniang.fr.2
NOWACKI-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Nowacki Józefros.ang.fr.3
NOWAK-Piotr Cichociemni - rekrutacja
Nowak Piotrang.fr.2
NOWAK-JEZIORANSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Jeziorański Nowak Janniem.1
NOWAKOWSKI-Michal Cichociemni - rekrutacja
Nowakowski Michał niem.ros.ukr.3
NOWOBILSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Nowobilski Tadeuszniem.fr.2
NOWODWORSKI-Cezary Cichociemni - rekrutacja
Nowodworski Cezaryniem.ros.ukr.ang.4
NUSZKIEWICZ-Ryszard-e1461496984302 Cichociemni - rekrutacja
Nuszkiewicz Ryszardniem.ang.fr.hiszpański4
ODROWAZ-SZUKIEWICZ-Boleslaw-e1461496999402 Cichociemni - rekrutacja
Odrowąż Szukiewicz Bolesławniem.ros.ang.3
OKULICKI-Leopold Cichociemni - rekrutacja
Okulicki Leopoldniem.ros.2
OLSZEWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Olszewski Stanisławfr.białoruski2
OSSOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Ossowski Stanisławb.d.
OSTROWINSKI-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Ostrowiński Henrykniem.ros.ang.3
OSUCHOWSKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Osuchowski Kazimierzang.fr.2
PACZKOWSKI-Alfred Cichociemni - rekrutacja
Paczkowski Alfredniem.ros.ukr.ang.fr.5
PARADA-Michal Cichociemni - rekrutacja
Parada Michał b.d.
PARCZEWSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Parczewski Janros.1
PENTZ-Karol Cichociemni - rekrutacja
Pentz Karolniem.1
PEREKLADOWSKI-Feliks Cichociemni - rekrutacja
Perekładowski Feliksb.d.
PESZKE-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Peszke Zdzisławniem.ros.2
PEKALA-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Pękała Górski Mieczysławniem.szwedzki,
czeski
3
PIASECKI-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Piasecki Zbigniewniem.1
PIATKOWSKI-Bohdan Cichociemni - rekrutacja
Piątkowski Bohdanros.fr.ruski3
PIC-Witold Cichociemni - rekrutacja
Pic Witoldniem.ang.2
PIEKARSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Piekarski Aleksanderniem.ang.fr.3
PIENIAK-Czeslaw Cichociemni - rekrutacja
Pieniak Czesław niem.ros.ang.3
PIJANOWSKI-Waclaw. Cichociemni - rekrutacja
Pijanowski Wacław ros.1
PILCH-Adolf Cichociemni - rekrutacja
Pilch Adolfb.d.
PIOTROWSKI-Edward Cichociemni - rekrutacja
Piotrowski Edwardniem.ros.ukr.ang.fr.5
PIOTROWSKI-Julian Cichociemni - rekrutacja
Piotrowski Julianb.d.
PIWNIK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Piwnik Janros.fr.2
PLUTA-Wilhelm Cichociemni - rekrutacja
Pluta Wilhelmniem.ang.fr.3
POKLADECKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Pokładecki Marianb.d.
POKULTINIS-Alfred Cichociemni - rekrutacja
Pokultinis Alfredros.1
POLICIEWICZ-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Policiewicz Zygmuntfr.1
POLISZUK-Jaroslaw Cichociemni - rekrutacja
Poliszuk Jarosławniem.ros.fr.3
POLONCZYK-Boleslaw Cichociemni - rekrutacja
Polończyk Bolesławniem.ang.2
POSPIESZALSKI-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Pospieszalski Antoniniem.ang.fr.włoski4
POZNANSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Poznański Janukr.fr.2
PRADZYNSKI-Janusz Cichociemni - rekrutacja
Prądzyński Janusz niem.ang.fr.3
PRUS-BOGUSLAWSKI-Andrzej Cichociemni - rekrutacja
Bogusławski Prus Andrzejang.fr.finski3
PRZETOCKI-Jacek Cichociemni - rekrutacja
Przetocki Jacekniem.ang.2
PRZYBYLIK-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Przybylik Stefanniem. ros.2
PSYKALA-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Psykała Mieczysław ros.1
PUKACKI-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Pukacki Franciszek niem.ang.fr.3
RACHWAL-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Rachwał Bronisławfr.białoruski2
RACZKOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Raczkowski Stanisławang.fr.2
RASZPLEWICZ-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Raszplewicz Kazimierzros.1
RATAJSKI-Leszek Cichociemni - rekrutacja
Ratajski Leszek niem.ang.fr.3
RIEDL-Adam Cichociemni - rekrutacja
Riedl Adamang.1
ROGOWSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Rogowski Janfr.białoruski2
ROMASZKAN-Roman Cichociemni - rekrutacja
Romaszkan Romanniem.1
ROSSINSKI-Czeslaw Cichociemni - rekrutacja
Rossiński Czesławros.białoruski2
ROSTEK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Rostek Janniem.ukr.ang.fr.4
ROSTWOROWSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Rostworowski Janniem.ros.fr.włoski4
ROZYCKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Różycki Janniem.ros.ang.fr.hiszpański
łacina, greka
7
RUDKOWSKI-Roman Cichociemni - rekrutacja
Rudkowski Romanniem.ros.ang.3
RUNGE-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Runge Tadeuszniem.fr.2
RYBKA-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Rybka Franciszekniem.ang.fr.3
RYDZEWSKI-Lech Cichociemni - rekrutacja
Rydzewski Lechukr.1
RZEPKA-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Rzepka Kazimierzniem.ang.fr.3
SAWICKI-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Sawicki Zygmuntang.fr.2
SCHELLER-CZARNY-Edwin Cichociemni - rekrutacja
Scheller Czarny Edwinniem.ros.ang.fr.4
SEEMAN-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Seeman Tadeuszniem.ros.2
SERAFIN-Jan Cichociemni - rekrutacja
Serafin Janniem.ukr.ang.fr.ruski5
SERAFINSKI-Fryderyk Cichociemni - rekrutacja
Serafiński Fryderykukr.ruski2
SEDZIAK-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Sędziak Stanisław niem.ang.2
SIAKIEWICZ-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Siakiewicz Władysławniem.ros.2
SIKORSKI-Zenon Cichociemni - rekrutacja
Sikorski Zenonniem.ang.2
SKOWRON-Marian Cichociemni - rekrutacja
Skowron Marianb.d.
SKOWRONSKI-Ryszard Cichociemni - rekrutacja
Skowroński Ryszardniem.ros.2
SKOWRONSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Skowroński Stanisławniem.ros.ang.ukr.4
SKROCHOWSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Skrochowski Janang.fr.2
SKWIERCZYNSKI-Leopold Cichociemni - rekrutacja
Skwierczyński Leopoldros.ang.białoruski3
SMELA-Jan Cichociemni - rekrutacja
Smela Janniem.1
SMOLSKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Smolski Kazimierzros.ang.fr.3
SOKOLOWSKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Sokołowski Jerzyniem.1
SOKOLOWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Sokołowski Tadeuszniem.ang.fr.3
SOKOL-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Sokół Tadeuszros.1
SOLTYS-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Sołtys Stanisławniem.1
SPECYLAK-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Specylak Skrzypecki Zbigniew fr.ruski2
SPYCHALSKI-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Spychalski Józefb.d.
SROCZYNSKI-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Sroczyński Zdzisławang.1
STARZYNSKI-Leszek Cichociemni - rekrutacja
Starzyński Leszekb,d,
STARZYNSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Starzyński Tadeuszniem.ros.fr.3
STOCKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Stocki Tadeusz niem.ros.2
STOLYHWO-Olgierd Cichociemni - rekrutacja
Stołyhwo Olgierdniem.ros.ang.fr.4
STPICZYNSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Stpiczyński Aleksanderniem.fr.2
STRASZYNSKI-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Straszyński Zdzisławniem.ang.2
STRUMPF-Witold Cichociemni - rekrutacja
Strumpf Witoldb.d.
SZCZEPANSKI-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Szczepański Mieczysławang.fr.2
SZEWCZYK-Piotr Cichociemni - rekrutacja
Szewczyk Piotrniem.ukr.2
SZPAKOWICZ-Wieslaw Cichociemni - rekrutacja
Szpakowicz Wiesławros.fr.2
SZTERNAL-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Szternal Kazimierzniem.fr.hiszpański3
SZTROM-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Sztrom Jerzyros.1
SZUBINSKI-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Szubiński Władysław niem.ang.2
SZWIEC-Waldemar Cichociemni - rekrutacja
Szwiec Waldemarang.fr.2
SZYDLOWSKI-Adam Cichociemni - rekrutacja
Szydłowski Adamb.d.
SZYMANSKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Szymański Jerzyb.d.
SCIEGIENNY-Wincenty Cichociemni - rekrutacja
Ściegienny Wincentyros.ang.fr.3
SLIWA-Kazimierz-e1461497024533 Cichociemni - rekrutacja
Śliwa Kazimierzb.d.
SMIETANKO-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Śmietanko Władysławniem.ros.2
SMIGIELSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Śmigielski Tadeuszros.1
SWIATKOWSKI-Andrzej Cichociemni - rekrutacja
Świątkowski Andrzejniem.ros.ukr.perski4
TAJCHMAN-Michal Cichociemni - rekrutacja
Tajchman Michał b.d.
TARNAWSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Tarnawski Aleksanderniem.ang.2
TOMASZEWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Tomaszewski Tadeuszang.1
TROJANOWSKI-Czeslaw Cichociemni - rekrutacja
Trojanowski Czesławros.1
TRONDOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Trondowski Stanisławniem.1
TRYBUS-Adam Cichociemni - rekrutacja
Trybus Adamang.fr.2
TWARDY-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Twardy Zbigniewniem.ros.ang.rusiński4
UKLANSKI-Witold Cichociemni - rekrutacja
Uklański Witoldros.1
ULM-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Ulm Zygmuntniem.ang.2
WALTER-Jan Cichociemni - rekrutacja
Walter Janros.fr.2
WARUSZYNSKI-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Waruszyński Zbigniewb.d.
WATROBSKI-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Wątróbski Józefniem.ang.2
WHITEHEAD-Alfred Cichociemni - rekrutacja
Whitehead Alfredniem.ang.fr.3
WIACEK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Wiącek Wiktorniem.ukr.ang.3
WIECHULA-Bernard Cichociemni - rekrutacja
Wiechuła Bernardniem.ang.fr.3
WIECHULA-Ludwik Cichociemni - rekrutacja
Wiechuła Ludwikniem.ang.fr.3
WIERZEJSKI-Tomasz Cichociemni - rekrutacja
Wierzejski Tomaszb.d.
WILCZEWSKI-Michal Cichociemni - rekrutacja
Wilczewski Michałros.ukr.ruski3
WILCZKIEWICZ-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Wilczkiewicz Zbigniewniem.ang.2
WINIARSKI-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Winiarski Zdzisławniem.fr.2
WINTER-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Winter Stanisławniem.ang.2
WISZNIEWSKI-Otton Cichociemni - rekrutacja
Wiszniewski Ottonniem.ros.2
WISZNIOWSKI-Roman Cichociemni - rekrutacja
Wiszniowski Romanniem.ros.ukr.ang.fr.5
WISNIEWSKI-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Wiśniewski Władysławniem.ang.łacina3
WITKOWSKI-Ludwik Cichociemni - rekrutacja
Witkowski Ludwikniem.ang.2
WOLNIAK-Boguslaw Cichociemni - rekrutacja
Wolniak Bogusławang.1
WOZNIAK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Woźniak Janros.ukr.ang.3
ZABIELSKI-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Zabielski Józefniem.1
ZABIEREK-Lech Cichociemni - rekrutacja
Zabierek Lechniem.fr.2
ZACHMOST-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Zachmost Henryk niem.ros.1
por-cc-Jozef-Zajac Cichociemni - rekrutacja
Zając Józefniem.fr.2
ZALEWSKI-Janusz Cichociemni - rekrutacja
Zalewski Januszros.fr.2
ZAORSKI-Waclaw Cichociemni - rekrutacja
Zaorski Wacławros.fr.2
ZAPOTOCZNY-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Zapotoczny Stanisławniem.ros.2
ZAREMBINSKI-Wiktor Cichociemni - rekrutacja
Zarembiński Wiktorniem.ros.ukr.ang.fr.5
ZAWACKA-Elżbieta Cichociemni - rekrutacja
Zawacka Elżbietaniem.1
ZAWADZKI-Alfred Cichociemni - rekrutacja
Zawadzki Alfredniem.ros.ukr.ang.fr.5
ZUB-ZDANOWICZ-Leonard Cichociemni - rekrutacja
Zub Zdanowicz Leonard niem.ang.2
ZYGA-Ryszard Cichociemni - rekrutacja
Zyga Ryszardros.fr.2
ZAAK-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Żaak Franciszekniem.ros.2
ZAKOWICZ-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Żakowicz Józefniem.ros.2
ZELECHOWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Żelechowski Tadeuszniem.ros.2
ZELKOWSKI-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Żelkowski Bronisławniem.fr.2
ZORAWSKI-Boguslaw Cichociemni - rekrutacja
Żórawski Bogusławniem.1
ZYCHIEWICZ-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Żychiewicz Antoni Piotrniem.ang.2

b.d. – brak danych

Baza danych „Cichociemni poligloci” powstała na podstawie informacji zebranych z teczek personalnych 316 Cichociemnych znajdujących się w Oddziale VI (Specjalnym) Sztabu Naczelnego Wodza – archiwum Studium Polski Podziemnej, kolekcja sygn. Kol.023,  a także (w kilku przypadkach)  w oparciu o dane zebrane z opublikowanych wspomnień Cichociemnych 


 

Cichociemni – pochodzenie społeczne

 

Grupy-spoleczne2-290x250 Cichociemni - rekrutacjaTermin pochodzenie społeczne jest pojęciem socjologicznym z zakresu stratyfikacji (uwarstwienia społecznego). Najogólniej rzecz ujmując oznacza zbiorowość ludzi charakteryzujących się określonym statusem społecznym, pozycją w hierarchii społecznej, wynikających z faktu wywodzenia się z określonej rodziny, będącej składnikiem grupy społecznej, czyli zbioru rodzin o porównywalnie podobnej charakterystyce socjologicznej. Status i pozycja tej grupy charakteryzują się zwłaszcza hierarchicznym układem dystansów i barier społecznych; inaczej – pewnego rodzaju piramidą szans oraz przeszkód dla jednostki na drodze do indywidualnego samorozwoju oraz osiągnięcia wyższej od obecnej pozycji w społeczeństwie. 

Kryteriami pomocniczymi w określaniu przynależności danej osoby do określonej grupy społecznej są oczywiście zwłaszcza możliwości finansowe, wykształcenie, pozycja zawodowa, itp.  Pochodzenie społeczne definiuje zatem te atrybuty w kontekście przynależności danej osoby do określonej rodziny, wywodzenia się z konkretnej grupy społecznej. Przynależność ta niegdyś silnie wpływała na dziedziczenie pozycji rodziców; współcześnie zauważalnie straciła na znaczeniu. Dla potrzeb opracowania niniejszej bazy danych przyjąłem uproszczony, dość podstawowy podział społeczny na grupy: niższą, średnią i wyższą.

Współcześnie, immanentną cechą społeczeństwa informacyjnego w którym żyjemy, są wbudowane mechanizmy kreowania i umacniania społeczeństwa otwartego. Jego podstawą są prawa człowieka (w tym także prawo równego dostępu do edukacji, kultury itp.), także wolność i równość wobec prawa. Pochodzenie społeczne straciło istotnie na znaczeniu, w związku z postępującą globalnie demokratyzacją społeczeństw. Jednak w przedwojennej Polsce miało dość duże znaczenie…

cc-Lopianowski_żona_Irena_Warszawa-247x350 Cichociemni - rekrutacja

ppłk cc Narcyz Łopianowski
z żoną Ireną w Warszawie

Godne podkreślenia jest, iż rekrutacja kandydatów na Cichociemnych – zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza (L.dz.780/tjn/V/41) – choć miała wyłonić elitę Armii Krajowej, nie była ograniczona ze względu na stopień – przyjmowano na szkolenia „od szeregowca z cenzusem (wykształceniem) do pułkownika”. Oczywiście trzeba było spełnić wymagane warunki nieskazitelnych kwalifikacji moralnych i ideowych, „mocy charakteru”, zdolności organizacyjnych, dużego wyrobienia wojskowego i życiowego, pełnej sprawności fizycznej oraz pożądanej znajomości języków obu wrogów: Niemiec i Rosji…

Do służby w okupowanej Polsce zgłosiło się 2413 kandydatów, w tym 1 generał, 112 oficerów sztabowych, 894 oficerów młodszych, 592 podoficerów, 771 szeregowych, 15 kobiet, a także 28 cywilnych kurierów politycznych…

Spośród 316 Cichociemnych brak źródłowych danych o pochodzeniu 70 CC. Spośród pozostałych (czyli 246) aż 65 (ok. 26,4 proc.) wywodziło się z wyższej grupy społecznej (synowie ziemian, przemysłowców, oficerów, uznanych absolwentów uczelni itp.).

Spośród nich co najmniej osiemnastu wywodziło się z warstw najwyższych, nierzadko arystokratycznych. Byli to potomkowie: księżniczki katalońskiej i hiszpańskiego admirała, tureckiego emira, wojewody malborskiego, pomorskiego i kasztelana chełmińskiego, szambelana papieskiego, siostrzeńcy: premiera R.P. i generała; bratanek prezydenta Warszawy, także pochodzący z uznanych rodów szlacheckich, rodzin wielkich przedsiębiorców i naukowców: światowej sławy antropologa, córki Emila Wedla, wicedyrektora „Książnica-Atlas” S.A., posłów na Sejm R.P., itp.

Spośród 247 Cichociemnych, co do których mamy dane o statusie Ich rodziców, 86 (ok. 35,4 proc.) wywodziło się ze średniej warstwy społecznej – byli to głównie synowie (1 córka) urzędników, nauczycieli, także działaczy społecznych i politycznych. Zaskakujące może być to, że (spośród 247) najwięcej, aż 97 Cichociemnych (ok. 38,9 proc.) wywodziło się z niższej warstwy społecznej (głównie synowie rolników i robotników).

Rekrutacja elitarnej grupy Cichociemnych – żołnierzy Armii Krajowej w służbie specjalnej – okazała się zdumiewająco demokratyczna…

 

Pochodzenie społeczne Cichociemnych:

UWAGA!  Tabela ma więcej niż jedną stronę, wyświetla po 10 wierszy na stronie

(kliknij w nazwisko, aby przejść do strony z biogramem, wpisz w wyszukiwarkę, aby wyszukać)
Tabelę można przeszukiwać, wpisując dowolny ciąg znaków

 

Autor wykazu – Ryszard M. Zając, wnuk por. cc. Józefa Zająca

Na urządzeniach mobilnych aby zobaczyć całość należy przewinąć w poziomie

StopieńFotoNazwisko imięPseudonimPochodzenieGrupa społ.
kpt.
ADRIAN-Florian Cichociemni - rekrutacja
Adrian FlorianLiberatorb.d.b.d.
gen. bryg.
BALUK-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Bałuk StefanStarbaSyn przemysłowca, zesłańca syberyjskiegowyższa
por. lot.
BATOR-Ignacy Cichociemni - rekrutacja
Bator IgnacyOpórSyn właścicial młyna, przedsiębiorcyśrednia
ppłk.
BAZALA-Leon Cichociemni - rekrutacja
Bazała LeonStriwiążSyn burnistrza, przedsiębiorcyśrednia
mjr
BAKIEWICZ-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Bąkiewicz ZbigniewZabawkaSyn oficerawyższa
ppor.
BENEDYK-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Benedyk TadeuszZahataSyn nauczycielaśrednia
kpt.
BENRAD-Adam Cichociemni - rekrutacja
Benrad AdamDrukarzSyn drukarzaśrednia
ppor.
BERNACZYK-SLONSKI-Kazimierz. Cichociemni - rekrutacja
Bernaczyk - Słoński KazimierzRangoSyn ślusarza PKPniższa
płk
BETKOWSKI-Jacek Cichociemni - rekrutacja
Bętkowski JacekTopór 2b.d.b.d.
płk. pil.
BIALY-Jan Cichociemni - rekrutacja
Biały JanKadłubSyn nauczycieliśrednia
ppor.
BICHNIEWICZ-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Bichniewicz JerzyBłekitnySyn wicestarostyśrednia
kpt.
BIDZINSKI-Niemir Cichociemni - rekrutacja
Bidziński NiemirZiege KarolSyn urzędnikaśrednia
st. sierż. lot.
BIEDRZYCKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Biedrzycki StanisławOperab.d.b.d.
ppłk. sap.
BIELSKI-Romuald Cichociemni - rekrutacja
Bielski RomualdBejb.d.b.d.
ppor.
BIENIAS-Jan Cichociemni - rekrutacja
Bienias JanOsterbaSyn rolnikaniższa
ppor. lot. cw
BIEZUNSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Bieżuński JanOrzycSyn rolnikaniższa
mjr sap.
BILSKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Bilski KazimierzRumSyn technika kolejowegośrednia
płk.
BORYCZKA-Adam Cichociemni - rekrutacja
Boryczka AdamBronaSyn radnego, działacza ludowegośrednia
ppłk.
BORYS-Adam Cichociemni - rekrutacja
Borys AdamPługSyn właściciela mleczarniwyższa
mjr łączn.
BURDZINSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Burdziński TadeuszMalinaSyn ziemianina, urzędnikawyższa
por. piech.
BUSLOWICZ-Michal Cichociemni - rekrutacja
Busłowicz MichałBociekb.d.b.d.
por.
BUYNO-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Buyno JerzyGżegżółkaSyn działacza lewicyśrednia
ppor.
BYSTRZYCKI-Przemyslaw Cichociemni - rekrutacja
Bystrzycki PrzemysławGrzbietSyn burmistrzawyższa
ppor. łączn.
BZDAWKA-Bernard Cichociemni - rekrutacja
Bzdawka Bernard SiekieraSyn rolnikaniższa
mjr sap.
CETYS-Teodor Cichociemni - rekrutacja
Cetys TeodorWikingSyn rzemieśnikaniższa
ppor. łączn.
CHMIELOCH-Ryszard Cichociemni - rekrutacja
Chmieloch RyszardBłyskawicaSyn Przodownika Straży Więziennejniższa
mjr
CHMIELOWSKI-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Chmielowski Antoni WołkSyn rolnikaniższa
por.
CHYLINSKI-Eugeniusz Cichociemni - rekrutacja
Chyliński Eugeniusz FrezSyn ławnika sądowegośrednia
kpt. piech.
CIEPLIK-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Cieplik FranciszekHatrakSyn urzędnika sądowegośrednia
mjr
CZAYKOWSKI-Andrzej Cichociemni - rekrutacja
Czaykowski Andrzej GardaSyn WItolda, ziemianinawyższa
por. łączn.
CZEPCZAK-GORECKI-Bronisław Cichociemni - rekrutacja
Czepczak Górecki BronisławZwijakSyn kowalaniższa
por. br. panc.
CZERWINSKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Czerwiński KazimierzBryzgaSyn rolnikaniższa
por.
CZLAPKA-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Człapka KazimierzPionekSyn robotnika kolejowegoniższa
por.
CZUMA-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Czuma JózefSkrytyb.d.b.d.
ppor. piech.
DABROWSKI-Adam Cichociemni - rekrutacja
Dąbrowski AdamPutib.d.b.d.
płk.
DEKUTOWSKI-Hieronim Cichociemni - rekrutacja
Dekutowski HieronimZaporaSyn blacharzaniższa
kpt. piech.
DMOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Dmowski StanisławPodlasiakb.d.b.d.
kpt.
DZIADOSZ-Rudolf Cichociemni - rekrutacja
Dziadosz RudolfZasaniecb.d.b.d.
ppłk. łącz.
DZIKIELEWSKI-Feliks Cichociemni - rekrutacja
Dzikielewski FeliksOliwSyn rolnikaniższa
por.
ECKHARDT-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Eckhardt MieczysławBocianSyn nadinspektora i naczelnika w dyrekcji PKPśrednia
płk. piech.
EMIR-HASSAN-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Emir Hassan JerzyTurek 2Potomek tureckiego emira, wysłannika sułtana na Krym, w trzecim pokoleniu urodzonych w Polsce.wyższa
por.
FARENHOLC-Oskar Cichociemni - rekrutacja
Farenholc OskarSumSyn lekarzaśrednia
kpt.
FIJALKA-Michal Cichociemni - rekrutacja
Fijałka MichałKawaPracował w Zarządzie Głównym Związku Szlachty Zagrodowej w Przemyślu, potem jako instruktor oświatowy Związku Szlachty Zagrodowej średnia
ppor.
FLONT-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Flont WładysławGrandziarzSyn stolarza PKPniższa
kpt. piech.
FORTUNA-Ludwik Cichociemni - rekrutacja
Fortuna LudwikSiłaSyn kołodziejaniższa
por. łączn.
FUHRMAN-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Fuhrman KazimierzZaczepSyn właściciela restauracjiśrednia
kpt.
GALECKI-Adolf Cichociemni - rekrutacja
Gałacki AdolfMaszopb.d.b.d.
kpt.
GARCZYNSKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Garczyński Marian SkałaSyn oficerawyższa
kpt.
GAWORSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Gaworski TadeuszLawaSyn właściciela garbarniśrednia
mjr kaw.
GILOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Gilowski StanisławGoturDo 1939 działał m.in. w Związku Szlachty Zagrodowejśrednia
ppor. łączn.
GODZIK-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Godzik Władysław SkrzatSyn nauczycielaśrednia
kpt. sł. zdr.
GOLARZ-Marian Cichociemni - rekrutacja
Golarz Teleszyński MarianGóral 2Syn ślusarza parowozowniniższa
płk. piech.
GOLEBIEWSKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Gołębiewski MarianSterSyn szewcaniższa
ppor.
GOLUNSKI-Norbert Cichociemni - rekrutacja
Gołuński Norbert BombramSyn sekretarza sąduśrednia
mjr sap.
GORSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Górski JanChomikJego babką ze strony matki była Antonina Pieńkowska, z domu księżniczka katalońska de Ribas.
Potomek admirała Josepha de Ribas, założyciela i budowniczego Odessy.
wyższa
ppor.
GORSKI-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Górski StefanBrzegSyn urzędnikaśrednia
mjr kaw.
GRODZICKI-Krzysztof Cichociemni - rekrutacja
Grodzicki KrzysztofJabłońSyn właściciela majątku ziemskiegowyższa
kpt.
GROMNICKI-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Gromnicki ZygmuntGulaSyn maszynisty kolejowegoniższa
kpt. piech.
GRUN-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Grun Bronisław SzybSyn pracownika kolejowegoniższa
ppor. piech.
GRYCZ-Jan Cichociemni - rekrutacja
Grycz JanDziadziob.d.b.d.
ppor. art.
HARASYMOWICZ-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Harasymowicz StanisławLalkaSyn inżynierawyższa
ppor. lot.
HAUPTMAN-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Hauptman WładysławGapaSyn rolnikaniższa
ppor.
KALINOWSK-HECZKO-Gustaw Cichociemni - rekrutacja
Heczko Kalinowski GustawSkorpionb.d.b.d.
por.
HENCEL-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Hencel StanisławPikSyn absolwenta AGHśrednia
mjr łączn.
HOFFMANN-Teodor Cichociemni - rekrutacja
Hoffman TeodorBugajSyn podpułkownika, adwokatawyższa
ppor.
HORL-Jan Cichociemni - rekrutacja
Hörl JanFrogSyn pułkownikawyższa
ppłk.
IGLEWSKI-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Iglewski AntoniPonarb.d.b.d.
rtm. kaw.
IGNASZAK-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Ignaszak StefanDrozdSyn pracownika leśnegoniższa
kpt.
IPOHORSKI-LENKIEWICZ-Wieslaw Cichociemni - rekrutacja
Ipohorski Lenkiewicz Wiesław ZagrodaSyn Jana, ziemianinawyższa
płk.
IRANEK-OSMECKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Iranek Osmecki KazimierzHellerSyn inżynierawyższa
mjr pil.
ISZKOWSKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Iszkowski JerzyOrczykSyn nauczycielaśrednia
mjr piech.
JABLONSKI-Boleslaw Cichociemni - rekrutacja
Jabłoński BolesławKaliaSyn rolnikaniższa
por. piech.
JACHCINSKI-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Jachciński Henryk KretSyn rolnikaniższa
mjr
JACKIEWICZ-Boleslaw Cichociemni - rekrutacja
Jackiewicz BolesławŁabędźSyn gajowegoniższa
por.
JAGIELSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Jagielski StanisławGacekSyn nauczycieliśrednia
por.
JAKUBOWSKI-Ewaryst Cichociemni - rekrutacja
Jakubowski Ewaryst BratSyn technika budowlanegośrednia
kpt.
JANKOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Jankowski StanisławAgatonSyn adwoikatawyższa
kpt.
JANUSZKIEWICZ-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Januszkiewicz HenrykSpokojnySyn inżynierawyższa
por. art.
JAROSZ-Janusz Cichociemni - rekrutacja
Jarosz Janusz SzermierzSyn profesona nauk palentologicznychwyższa
ppor.
JASIENSKI-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Jasieński StefanAlfaherbu Dołęga wyższa
por. piech.
JASTRZEBSKI-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Jastrzębski AntoniUgórb.d.b.d.
ppor.
JAWORSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Jaworski TadeuszGontb.d.b.d.
kpt. piech.
JAWORSKI-Tadeusz-Stanisław Cichociemni - rekrutacja
Jaworski Tadeusz StanisławBławatb.d.b.d.
mjr pil.
JOKIEL-Jan Cichociemni - rekrutacja
Jokiel JanLigotaSyn doktora medycynywyższa
rotm.
JURECKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Jurecki MarianOrawaSyn maszynisty kolejowegoniższa
ppor.
JURKIEWICZ-Longin Cichociemni - rekrutacja
Jurkiewicz Longin MyszSyn właściciela piekarniśrednia
ppłk. dypl.
KALENKIEWICZ-Maciej Cichociemni - rekrutacja
Kalenkiewicz MaciejKotwiczSyn Jana, ziemianina herbu Kotwicz, właściciela majątku Trokienniki, posła do Sejmu RP (1922-1927)wyższa
ppłk.
KAMIENSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Kamieński JanCozasb.d.b.d.
ppor. piech.
KAMINSKI-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Kamiński BronisławGolfSyn działacza ludowegoniższa
mjr piech.
KASZYNSKI-Eugeniusz Cichociemni - rekrutacja
Kaszyński EugeniuszNurtSyn nauczycielaśrednia
sierż.
KAZIMIERCZAK-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Kazimierczak StanisławKsiądzb.d.b.d.
por. piech.
KIWER-Edward Cichociemni - rekrutacja
Kiwer EdwardBiegajb.d.b.d.
por.
KLIMOWICZ-Wladysław Cichociemni - rekrutacja
Klimowicz WładysławTamaSyn inżyniera
Zawarł związek małżeński z Elżbietą (1915-1989) z domu Meraviglia-Crivelli, córką hrabiego i generała brygady Wojska Polskiego Franciszka Meraviglia-Crivelli
wyższa
mjr piech.
KLIMOWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Klimowski TadeuszKlonSyn żołnierza zawodowegorednia
mjr piech.
KLINICKI-Maksymilian Cichociemni - rekrutacja
Klinicki MaksymilianWierzba 2Syn robotnikaniższa
por.
KLOCEK-Wlodzimierz Cichociemni - rekrutacja
Klocek Niewęgłowski WłodzimierzGarłuchSyn starszego asesora w PKP, działacza niepodległościowegośrednia
por.
KOBYLINSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Kobyliński TadeuszHienab.d.b.d.
płk. dypl. piech.
KOBYLINSKI-Waclaw Cichociemni - rekrutacja
Kobyliński WacławDziadb.d.b.d.
por.
KOCHANSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Kochański JanJaremaSyn skrzypka, profesora konserwatorium muzycznego wyższa
kpt.
KOCHANSKI-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Kochański Władysław Bombab.d.b.d.
mjr
KOLASINSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Kolasiński StanisławŚmiga, UlewaSyn technika mechanika w kopalni węglaśrednia
mjr
KONIK-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Konik Bronisław SikoraSyn malarza złotnikaśrednia
ppor. piech.
KONSTANTY-Ignacy Cichociemni - rekrutacja
Konstanty Ignacy SzmaragdSyn rymarzaniższa
mjr
KONTRYM-Bolesław Cichociemni - rekrutacja
Kontrym BolesławŻmudzinSyn pułkownika armii rosyjskiejwyższa
mjr
KOPISTO-Waclaw Cichociemni - rekrutacja
Kopisto WacławKraSyn Wiktora, rządcy majątku hr Józefa Potockiegośrednia
mjr
KOPROWSKI-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Koprowski FranciszekDąbSyn rzemieślnika wiejskiegoniższa
gen. dyw.
KOSSAKOWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Kossakowski TadeuszKrystynekSyn lekarzawyższa
ppłk. dypl. br. panc.
KOSTUCH-Tomasz Cichociemni - rekrutacja
Kostuch TomaszBryłaSyn nauczycielaśrednia
por. sap.
KOTOROWICZ-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Kotorowicz StanisławKronb.d.b.d.
por. łączn. lot.
KOWALIK-Edward Cichociemni - rekrutacja
Kowalik EdwardCiupuśSyn urzędnika, podoficera Wojska Polskiegośrednia
por. sap.
KOWALSKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Kowalski JerzyBabab.d.b.d.
ppor. sap.
KOWALSKI-Ryszard Cichociemni - rekrutacja
Kowalski RyszardBengab.d.b.d.
kpt. piech.
KOZLOWSKI-Julian Cichociemni - rekrutacja
Kozłowski JulianCichySyn sędziegowyższa
kpt. dypl.
KOZUCHOWSKI-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Kożuchowski HenrykHoraSyn urzędnikaśrednia
ppłk.
KRAJEWSKI-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Krajewski HenrykTrzaskab.d.b.d.
ppor.
KRASINSKI-Adam Cichociemni - rekrutacja
Krasiński AdamSzczurSyn Franciszka, ziemianina, właściciela majątku Sterdyń i Izabeli z d. Potockiejwyższa
ppłk. piech.
KRIZAR-Leopold Cichociemni - rekrutacja
Krizar LeopoldCzeremoszb.d.b.d.
kpt. piech.
KROKAY-Walery Cichociemni - rekrutacja
Krokay WalerySiwySyn majora Wojska Polskiego, dowódcy batalionu 3 Pułku Strzelców Podhalańskichwyższa
kpt. sap.
KRYSZCZUKAJTIS-Miroslaw Cichociemni - rekrutacja
Kryszczukajtis MirosławSzarySyn urzędnika kolejowegośrednia
mjr
KRZYMOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Krzymowski StanisławKostkaSyn pisarza gminnego, dzierżawcy majątkuśrednia
ppor.
KUCZYNSKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Kuczyński MarianZwrotnicab.d.b.d.
por. łączn.
KUJAWINSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Kujawiński StanisławWodnikSyn właściciela restauracjiśrednia
kpt. art.
KULAKOWSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Kułakowski AleksanderRywalSyn nauczycielaśrednia
kpt. piech.
KWARCINSKI-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Kwarciński MieczysławZiutSyn ślusarza w PKPniższa
mjr br. panc.
KWIATKOWSKI-Bohdan Cichociemni - rekrutacja
Kwiatkowski BohdanLewarSyn nauczycielaśrednia
mjr
LECH-Jan Cichociemni - rekrutacja
Lech JanGranitb.d.b.d.
ppor. piech.
LECH-Wlodzimierz Cichociemni - rekrutacja
Lech WłodzimierzPowiślakb.d.b.d.
kpt. łącz.
LESKIEWICZ-Marian Cichociemni - rekrutacja
Leśkiewicz MarianWygodaSyn starszego przodownika policjiśrednia
st. sierż.
LEWANDOWSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Lewandowski AleksanderWiechlinab.d.b.d.
ppor.
LEWKO-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Lewko KazimierzPalecb.d.b.d.
mjr lot.
LEWKOWICZ-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Lewkowicz BronisławKursSyn dyrektora Kasy Mieszczańskiejśrednia
por. kaw
LINOWSKI-Artur Cichociemni - rekrutacja
Linowski ArturKarpSyn Adama, ziemianinawyższa
kpt. piech.
LIPINSKI-Wojciech Cichociemni - rekrutacja
Lipiński WojciechLawinaSyn kierownika Spółdzielni Spożywców w Skarżyskuśrednia
kpt. piech.
LUSZOWICZ-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Luszowicz ZdzisławSzakalSyn mistrza tapicerskiegośrednia
ppor.
LADA-Lech Cichociemni - rekrutacja
Łada Lech ŻagiewSyn radcy w Ministerstwie Przemysłu i Handluwyższa
kpt.
LAGODA-Hieronim Cichociemni - rekrutacja
Łagoda HieronimLakSyn cieśliniższa
st. sierż.
LAKOMY-Albin Cichociemni - rekrutacja
Łakomy AlbinTwornikSyn kowalaniższa
mjr
LASTOWSKI-Benon Cichociemni - rekrutacja
Łastowski BenonŁobuzb.d.b.d.
mjr uzbr.
LOJKIEWICZ-Adolf Cichociemni - rekrutacja
Łojkiewicz AdolfRyśSyn robotnika kolejowegoniższa
ppłk. kaw.
LOPIANOWSKI-Narcyz Cichociemni - rekrutacja
Łopianowski NarcyzSarnaSyn elektryka, działacza niepodległościowegoniższa
por.
LOS-Ezechiel Cichociemni - rekrutacja
Łoś EzechielIkwaSyn rolnika
potomek wojewody, kasztelana
niższa
mjr br. panc.
MACKUS-Adam Cichociemni - rekrutacja
Mackus Adam Prostyb.d.b.d.
por.
MAJEWICZ-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Majewicz StefanHrubySyn górnikaniższa
ppłk.
MAJORKIEWICZ-Felicjan Cichociemni - rekrutacja
Majorkiewicz FelicjanIronSyn rolnikaniższa
ppor. łączn.
MAKAGONOW-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Makagonow Makagon AleksanderWschódSyn urzędnika tartatówśrednia
mjr łączn.
MAKARENKO-Anatol Cichociemni - rekrutacja
Makarenko AnatolTłokSyn maszynisty PKPniższa
por. art.
MAKSYS-Wladysław Cichociemni - rekrutacja
Maksyś WładysławAzotSyn geometryśrednia
mjr dypl. piech.
MALIK-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Malik FranciszekPiorun 2Syn rolnikaniższa
kpt. piech.
MARECKI-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Marecki WładysławŻabik 2Syn pracownika technicznego w fabryce samolotówśrednia
por.
MAREK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Marek JanWalkab.d.b.d.
kpt. lot.
MARYNOWSKI-Edmund Cichociemni - rekrutacja
Marynowski EdmundSejmb.d.b.d.
por. piech.
MATULA-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Matula ZbigniewRadomyślSyn właściciela aptekiśrednia
por. łączn.
MATYSKO-Jan Cichociemni - rekrutacja
Matysko JanOskardsyn rolnikaniższa
ppor. łączn.
MAZUR-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Mazur StanisławLimbaW 1949 zawarł związek małżeński z Susan Patience z domu Greenhill Gardyne (1917–1979), szkocką baronówną, dziedziczką zamku oraz posiadłości Finavon Castle k. Forfar. b.d.
por.
MESSING-Janusz Cichociemni - rekrutacja
Messing Janusz BekasSyn Henryka posła na Sejm w II RP, właściciela majątku Bystre,wyższa
kpt.
MICH-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Mich StefanJeżSyn rolnikaniższa
kpt. uzbr.
MICHALCZEWSKI-Wincenty Cichociemni - rekrutacja
Michalczewski WincentyMirSyn rymarzaniższa
por.
MICIEK-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Miciek WładysławMłotSyn kowalaniższa
mjr
MILEWICZ-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Milewicz ZygmuntRógb.d.b.d.
kpt. piech.
MOSTOWIEC-Marian Cichociemni - rekrutacja
Mostowiec MarianLisSyn woźnego szkolnegoniższa
por. piech.
MOTYLEWICZ-Piotr Cichociemni - rekrutacja
Motylewicz PiotrGrabSyn urzędnika kolejowegośrednia
por.
MRAZEK-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Mrazek ZbigniewAminiusSyn wiertacza naftowegoniższa
płk. piech.
NADOLCZAK-Bruno Cichociemni - rekrutacja
Nadolczak Bruno Piastb.d.b.d.
płk. piech.
NAKONIECZNIKOFF-KLUKOWSKI-Przemyslaw Cichociemni - rekrutacja
Nakoniecznikoff Klukowski PrzemysławKruk 2Syn urzędnika, działacza socjalistycznegośrednia
ppor.
NIEDZIELSKI-Rafal Cichociemni - rekrutacja
Niedzielski RafałMocnySyn Tadeusza (1877–1953) dyrektora Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Szczebrzeszynie oraz Mirosławy Wincentyny z domu Składkowskiej (1888–1945), nauczycielki, siostry premiera, gen. dyw. Felicjana Sławoja Składkowskiegowyższa
kpt. piech.
NIEMCZYCKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Niemczycki JerzyJanczarb.d.b.d.
ppor.
NIEPLA-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Niepla KazimierzKawkaSyn rolnikaniższa
mjr art.
NOSEK-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Nosek AntoniKajtuśSyn rolnikaniższa
kpt.
NOWACKI-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Nowacki JózefHoryńSyn naczelnika urzędu skarbowegośrednia
ppor. łączn.
NOWAK-Piotr Cichociemni - rekrutacja
Nowak PiotrOkoSyn górnika kopalni soliniższa
kpt. art.
NOWAK-JEZIORANSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Jeziorański Nowak JanZychSyn handlowcaśrednia
kpt. piech.
NOWAKOWSKI-Michal Cichociemni - rekrutacja
Nowakowski Michał HarpunSyn komisarza policjiśrednia
ppor. kaw.
NOWOBILSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Nowobilski TadeuszDzwonSyn nauczyciela wiejskiegośrednia
kpt. art.
NOWODWORSKI-Cezary Cichociemni - rekrutacja
Nowodworski CezaryGłógSyn zesłańca syberyjskiego, administratora majątkuśrednia
mjr
NUSZKIEWICZ-Ryszard-e1461496984302 Cichociemni - rekrutacja
Nuszkiewicz RyszardPowolnySyn właściciela restauracjiśrednia
ppor. art.
ODROWAZ-SZUKIEWICZ-Boleslaw-e1461496999402 Cichociemni - rekrutacja
Odrowąż Szukiewicz BolesławBystrzecb.d.b.d.
gen. bryg.
OKULICKI-Leopold Cichociemni - rekrutacja
Okulicki LeopoldNiedźwiadekSyn rolnikaniższa
ppłk. piech.
OLSZEWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Olszewski StanisławBarSyn tkaczaniższa
kpt.
OSSOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Ossowski StanisławJastrzębiec 2Syn rolnikaniższa
ppor. łączn.
OSTROWINSKI-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Ostrowiński HenrykSmykSyn oficera Wojska Polskiegowyższa
por. piech.
OSUCHOWSKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Osuchowski KazimierzRosomakSyn sędziego sądu okręgowegowyższa
ppłk.
PACZKOWSKI-Alfred Cichociemni - rekrutacja
Paczkowski AlfredWaniaSyn Antoniny, ziemianki, z d. Szadurskiejwyższa
sierż.
PARADA-Michal Cichociemni - rekrutacja
Parada Michał Mapab.d.b.d.
plut.
PARCZEWSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Parczewski JanKraskaSyn Michała, ziemianina, właściciela majątku Szturmówkawyższa
por. piech.
PENTZ-Karol Cichociemni - rekrutacja
Pentz KarolSkała 2Syn rolnikaniższa
por. piech.
PEREKLADOWSKI-Feliks Cichociemni - rekrutacja
Perekładowski FeliksPrzyjaciel 2b.d.b.d.
ppor. łączn.
PESZKE-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Peszke ZdzisławKaszmirb.d.b.d.
mjr dypl. sap.
PEKALA-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Pękała Górski MieczysławBosakSyn palacza w PKPniższa
por.
PIASECKI-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Piasecki ZbigniewOrlikb.d.b.d.
kpt.
PIATKOWSKI-Bohdan Cichociemni - rekrutacja
Piątkowski BohdanMakSyn inżyniera, działacza PPS, pułkownika Wojska Polskiegowyższa
ppor.
PIC-Witold Cichociemni - rekrutacja
Pic WitoldCholewaSyn kierownika w firmie eksportowejśrednia
kpt. art.
PIEKARSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Piekarski AleksanderTurkućSyn majstra w hucie szkłaniższa
por. łączn.
PIENIAK-Czeslaw Cichociemni - rekrutacja
Pieniak Czesław BórSyn rolnikaniższa
mjr tech lot.
PIJANOWSKI-Waclaw. Cichociemni - rekrutacja
Pijanowski Wacław DymSyn młynarza, właściciela dóbr ziemskichśrednia
mjr
PILCH-Adolf Cichociemni - rekrutacja
Pilch AdolfGóraSyn cieśliniższa
mjr
PIOTROWSKI-Edward Cichociemni - rekrutacja
Piotrowski EdwardMemaSyn leśniczegośrednia
kpt. piech.
PIOTROWSKI-Julian Cichociemni - rekrutacja
Piotrowski JulianRewera 2Syn technika, kierownika gorzelniśrednia
płk.
PIWNIK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Piwnik JanPonurySyn rolnikaniższa
por
PLUTA-Wilhelm Cichociemni - rekrutacja
Pluta WilhelmPionSyn górnikaniższa
por. lot.
POKLADECKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Pokładecki MarianZollSyn tapiceraniższa
kpt. piech.
POKULTINIS-Alfred Cichociemni - rekrutacja
Pokultinis AlfredFonSyn urzędnikaśrednia
kpt.
POLICIEWICZ-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Policiewicz ZygmuntŚwierkSyn rolnika, gajowegoniższa
por.
POLISZUK-Jaroslaw Cichociemni - rekrutacja
Poliszuk JarosławArabb.d.b.d.
kpt.
POLONCZYK-Boleslaw Cichociemni - rekrutacja
Polończyk BolesławKryształSyn rolnikaniższa
mjr piech.
POSPIESZALSKI-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Pospieszalski AntoniCurieSyn architektawyższa
ppor. piech.
POZNANSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Poznański JanPływakSyn urzędnika bankowegośrednia
rtm. kaw.
PRADZYNSKI-Janusz Cichociemni - rekrutacja
Prądzyński Janusz TrzySyn doktora filozofiiwyższa
rotm.
PRUS-BOGUSLAWSKI-Andrzej Cichociemni - rekrutacja
Bogusławski Prus AndrzejPancerzSyn oficera Wojska Polskiego, dziennikarza oraz lekarza okulistywyższa
ppor.
PRZETOCKI-Jacek Cichociemni - rekrutacja
Przetocki JacekOsetSyn inżynierawyższa
kpt. łączn.
PRZYBYLIK-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Przybylik StefanGruchSyn rolnikaniższa
ppor. piech.
PSYKALA-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Psykała Mieczysław Kalwadosikb.d.b.d.
mjr
PUKACKI-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Pukacki Franciszek GzymsSyn kontrolera Ubezpieczalni Krajowejśrednia
kpt. br. panc.
RACHWAL-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Rachwał BronisławGlinb.d.b.d.
rotm.
RACZKOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Raczkowski StanisławBułanySyn robotnikaniższa
mjr piech.
RASZPLEWICZ-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Raszplewicz KazimierzTatar 2Syn pracownika fabryki Gerlachniższa
ppor. piech.
RATAJSKI-Leszek Cichociemni - rekrutacja
Ratajski Leszek ŻalSyn urzędnika skarbowegośrednia
ppor.
RIEDL-Adam Cichociemni - rekrutacja
Riedl AdamRodakb.d.b.d.
por.
ROGOWSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Rogowski JanCzarkaSyn Bolesława, ziemianina, właściciela wielu majątkówwyższa
por.
ROMASZKAN-Roman Cichociemni - rekrutacja
Romaszkan RomanTatarSyn dyrektora w Banku Gospodarstwa Krajowegowyższa
ppor.
ROSSINSKI-Czeslaw Cichociemni - rekrutacja
Rossiński CzesławKoziołSyn nadleśniczegośrednia
por.
ROSTEK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Rostek JanDanSyn rolnikaniższa
ppor.
ROSTWOROWSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Rostworowski JanMatSyn Antoniego, ziemianina, posiadacza majątków: Milejów i Kemblo, doktora filozofii, szambelana papieża Piusa XI, współtwórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Marii von Breza. wyższa
mjr kaw.
ROZYCKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Różycki JanBusikSyn urzędnikaśrednia
płk. pil. dypl.
RUDKOWSKI-Roman Cichociemni - rekrutacja
Rudkowski RomanRudySyn ślusarzaniższa
ppłk.
RUNGE-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Runge TadeuszOsaSyn starostyśrednia
kpt.
RYBKA-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Rybka FranciszekKulaSyn rolnikaniższa
por. piech.
RYDZEWSKI-Lech Cichociemni - rekrutacja
Rydzewski LechGromSyn inżynierawyższa
por.
RZEPKA-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Rzepka KazimierzOgnikSyn rolnikaniższa
kpt.
SAWICKI-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Sawicki ZygmuntSamulikSyn rolnikaniższa
ppor.
SCHELLER-CZARNY-Edwin Cichociemni - rekrutacja
Scheller Czarny EdwinFordonSyn oficera KOP
W 1986 zawarł związek małżeński z Teresą z domu Szuksztów herbu Pobóg
wyższa
por. łączn.
SEEMAN-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Seeman TadeuszGarbusSyn pracownika technicznego na koleiniższa
kpt. piech.
SERAFIN-Jan Cichociemni - rekrutacja
Serafin JanCzerchawaSyn kowalaniższa
mjr
SERAFINSKI-Fryderyk Cichociemni - rekrutacja
Serafiński FryderykDrabinaSyn majstra w warsztatach kolejowychniższa
ppłk.
SEDZIAK-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Sędziak Stanisław WartaSyn hutnika, zarządcy majątkówśrednia
ppor. łączn.
SIAKIEWICZ-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Siakiewicz WładysławMrukSyn rolnikaniższa
por. piech.
SIKORSKI-Zenon Cichociemni - rekrutacja
Sikorski ZenonPożarSyn pracownika firmy "Norblin"niższa
por. piech.
SKOWRON-Marian Cichociemni - rekrutacja
Skowron MarianOlcha 2b.d.b.d.
ppor. łączn.
SKOWRONSKI-Ryszard Cichociemni - rekrutacja
Skowroński RyszardLechitab.d.b.d.
kpt.
SKOWRONSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Skowroński StanisławWidelecSyn komendanta posterunku Policji średnia
rotm.
SKROCHOWSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Skrochowski JanOstrogaSyn inspektora przemysłowegośrednia
mjr lot.
SKWIERCZYNSKI-Leopold Cichociemni - rekrutacja
Skwierczyński LeopoldAktorSyn leśnikaniższa
kpt.
SMELA-Jan Cichociemni - rekrutacja
Smela JanWirSyn organistyniższa
kpt. art.
SMOLSKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Smolski KazimierzSosnaSyn inżyniera górniczegowyższa
mjr
SOKOLOWSKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Sokołowski JerzyMiraSyn inżyniera budownictwa kolejowego wyższa
mjr dypl.
SOKOLOWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Sokołowski TadeuszTropSyn administratora majątkówśrednia
por. piech.
SOKOL-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Sokół TadeuszBug 2Syn rolnikaniższa
por. piech.
SOLTYS-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Sołtys StanisławSowaSyn wizytatora szkół średnichśrednia
kpt. art.
SPECYLAK-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Specylak Skrzypecki Zbigniew Tur 2Syn kasjeraniższa
płk. piech.
SPYCHALSKI-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Spychalski JózefGrudzieńSyn majstra w fabryce włókienniczej
W 1927 zawarł związek małżeński z Eleonorą z domu Olszewską, ziemianką.
niższa
mjr piech. sap.
SROCZYNSKI-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Sroczyński ZdzisławKompresorb.d.b.d.
por. łączn.
STARZYNSKI-Leszek Cichociemni - rekrutacja
Starzyński LeszekMalewaSyn podpułkownika dyplomowanego Wojska Polskiego.
Brat jego ojca Stefan Starzyński od 1934 aż do śmierci w grudniu 1939 był prezydentem Warszawy.
wyższa
kpt. piech.
STARZYNSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Starzyński TadeuszŚlepowronSyn przedstawiciela handlowego firmy „Norblin” średnia
mjr int.
STOCKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Stocki Tadeusz ĆmaSyn rolnikaniższa
ppor.
STOLYHWO-Olgierd Cichociemni - rekrutacja
Stołyhwo OlgierdStewaSyn znanego antropologa Kazimierza Stołyhwy wyższa
mjr kaw.
STPICZYNSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Stpiczyński AleksanderKlaraSyn urzędnika kolei warszawsko-wiedeńskiej (wg. Krzysztofa Tochmana syn sędziego)średnia
por.
STRASZYNSKI-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Straszyński ZdzisławMeteorSyn Tadeusza, urzędnika samorzadowego i posła na Sejm (1932-1935) wyższa
kpt. piech.
STRUMPF-Witold Cichociemni - rekrutacja
Strumpf WitoldSudSyn pracownika Gazowni Miejskiejniższa
kpt. art.
SZCZEPANSKI-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Szczepański MieczysławDębinaSyn naczelnika Urzędu Pocztowego i Telegrafi średnia
mjr piech.
SZEWCZYK-Piotr Cichociemni - rekrutacja
Szewczyk PiotrCzerSyn kolejarzaniższa
por.
SZPAKOWICZ-Wieslaw Cichociemni - rekrutacja
Szpakowicz WiesławPakSyn adwokatawyższa
płk.
SZTERNAL-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Szternal KazimierzZrywSyn wysokokwalifikowanego wiertacza naftowegośrednia
ppor. łączn.
SZTROM-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Sztrom JerzyPilnikb.d.b.d.
kpt. art.
SZUBINSKI-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Szubiński Władysław Dachb.d.b.d.
ppor.
SZWIEC-Waldemar Cichociemni - rekrutacja
Szwiec WaldemarRobotSyn przedsiębiorcy oficera rezerwy Wojska Polskiegowyższa
ppłk.
SZYDLOWSKI-Adam Cichociemni - rekrutacja
Szydłowski AdamPoleszukb.d.b.d.
ppłk.
SZYMANSKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Szymański JerzyBogaSyn inżynierawyższa
ppłk. dypl.
SCIEGIENNY-Wincenty Cichociemni - rekrutacja
Ściegienny WincentyLasSyn rolnikaniższa
sierż. łączn.
SLIWA-Kazimierz-e1461497024533 Cichociemni - rekrutacja
Śliwa KazimierzStrażakSyn urzędnika bankowegośrednia
ppor.
SMIETANKO-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Śmietanko WładysławCyprb.d.b.d.
por. sap.
SMIGIELSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Śmigielski TadeuszŚladb.d.b.d.
kpt.
SWIATKOWSKI-Andrzej Cichociemni - rekrutacja
Świątkowski AndrzejAmuratSyn inżynierawyższa
mjr pil.
TAJCHMAN-Michal Cichociemni - rekrutacja
Tajchman Michał MikitaSyn rolnikaniższa
mjr
TARNAWSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Tarnawski AleksanderUpłazSyn nauczycieliśrednia
ppor.
TOMASZEWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Tomaszewski TadeuszWąwózSyn dependenta (pomocnika) hipotecznegośrednia
kpt. piech.
TROJANOWSKI-Czeslaw Cichociemni - rekrutacja
Trojanowski CzesławLitwosSyn inżyniera stoczniwyższa
mjr piech.
TRONDOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Trondowski StanisławGrzmot 2Syn urzędnika Urzędu Skarbowegośrednia
mjr piech.
TRYBUS-Adam Cichociemni - rekrutacja
Trybus AdamGajSyn rolnikaniższa
por. art.
TWARDY-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Twardy ZbigniewTrzaskb.d.b.d.
mjr kaw.
UKLANSKI-Witold Cichociemni - rekrutacja
Uklański WitoldHeroldSyn naczelnika stacji PKPśrednia
ppłk.
ULM-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Ulm ZygmuntSzybkiSyn radcy wojewódzkiego i starosty powiatowego w Brzozowie owyższa
kpt. sap.
WALTER-Jan Cichociemni - rekrutacja
Walter JanCyrkielSyn konduktora kolejowegoniższa
kpt. piech.
WARUSZYNSKI-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Waruszyński ZbigniewDewajtis 2Syn urzędnika monopolu tytoniowegośrednia
ppor.
WATROBSKI-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Wątróbski JózefJelitoSyn rolnikaniższa
por. kaw.
WHITEHEAD-Alfred Cichociemni - rekrutacja
Whitehead AlfredDolina 2Syn Karola (Charles’a) angielskiego lekarza, współwłaściciela przędzalni wełny „Briggs and Posselt” w Markach oraz Eleonory Augusty z domu Wedel (1884–1956), córki Emila Wedla, właściciela fabryki wyrobów czekoladowych.wyższa
por. piech.
WIACEK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Wiącek WiktorKanarekb.d.b.d.
kpt. sap.
WIECHULA-Bernard Cichociemni - rekrutacja
Wiechuła BernardMarudaSyn górnika, uczestnika trzech Powstań Śląskichniższa
por. sap.
WIECHULA-Ludwik Cichociemni - rekrutacja
Wiechuła LudwikJeleńSyn górnika, uczestnika trzech Powstań Śląskichniższa
mjr sap.
WIERZEJSKI-Tomasz Cichociemni - rekrutacja
Wierzejski TomaszZgoda 2b.d.b.d.
kpt.
WILCZEWSKI-Michal Cichociemni - rekrutacja
Wilczewski MichałUszkaSyn posiadacza ziemskiegowyższa
ppor.
WILCZKIEWICZ-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Wilczkiewicz ZbigniewKijb.d.b.d.
por. piech.
WINIARSKI-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Winiarski ZdzisławPrzemytnikW latach 1937-1939 w Związku Szlachty Zagrodowejb.d.
kpt.
WINTER-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Winter StanisławStanleySyn dyspozytora parowozowni niższa
kpt. piech.
WISZNIEWSKI-Otton Cichociemni - rekrutacja
Wiszniewski OttonTopolaSyn urzędnikaśrednia
por.
WISZNIOWSKI-Roman Cichociemni - rekrutacja
Wiszniowski RomanHarcerzb.d.b.d.
ppor. piech.
WISNIEWSKI-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Wiśniewski WładysławWróbelSyn rolnikaniższa
kpt. art.
WITKOWSKI-Ludwik Cichociemni - rekrutacja
Witkowski LudwikKosaSyn urzędnika pocztowegośrednia
mjr
WOLNIAK-Boguslaw Cichociemni - rekrutacja
Wolniak BogusławMiętaSyn elektrotechnika niższa
kpt.
WOZNIAK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Woźniak JanKwaśnySyn kolejarzaniższa
rotm.
ZABIELSKI-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Zabielski JózefŻbikb.d.b.d.
por. piech.
ZABIEREK-Lech Cichociemni - rekrutacja
Zabierek LechWulkanSyn przemysłowcawyższa
kpt. łączn. cw
ZACHMOST-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Zachmost Henryk ZorzaSyn policjantaniższa
por. piech.
por-cc-Jozef-Zajac Cichociemni - rekrutacja
Zając JózefKolankośrednia
por.
ZALEWSKI-Janusz Cichociemni - rekrutacja
Zalewski JanuszChinekb.d.b.d.
kpt. art.
ZAORSKI-Waclaw Cichociemni - rekrutacja
Zaorski WacławRybaSyn ziemianinawyższa
ppor. łączn.
ZAPOTOCZNY-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Zapotoczny StanisławPłomieńb.d.b.d.
mjr kaw.
ZAREMBINSKI-Wiktor Cichociemni - rekrutacja
Zarembiński WiktorZrąbb.d.b.d.
gen. bryg.
ZAWACKA-Elżbieta Cichociemni - rekrutacja
Zawacka ElżbietaZoCórka urzędnikaśrednia
por.
ZAWADZKI-Alfred Cichociemni - rekrutacja
Zawadzki AlfredKosSyn mechanika kolejowegoniższa
ppłk.
ZUB-ZDANOWICZ-Leonard Cichociemni - rekrutacja
Zub Zdanowicz Leonard ZąbSyn Melitona, ziemianinawyższa
por.
ZYGA-Ryszard Cichociemni - rekrutacja
Zyga RyszardLelumSyn inżyniera mechanika PKPwyższa
ppor. łączn.
ZAAK-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Żaak FranciszekMamkaSyn mechanika samochodowegoniższa
por. łączn.
ZAKOWICZ-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Żakowicz JózefTabuSyn zawiadowcy PKPśrednia
ppor.
ZELECHOWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Żelechowski TadeuszRingb.d.b.d.
mjr piech.
ZELKOWSKI-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Żelkowski BronisławDąbrowaSyn Jana, ziemianina z Lubelszczyzny, urzędnika bankowegowyższa
kpt. mar. cw
ZORAWSKI-Boguslaw Cichociemni - rekrutacja
Żórawski BogusławMistralSyn nauczycielaśrednia
ppor. art.
ZYCHIEWICZ-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Żychiewicz Antoni PiotrPrzerwaSyn absolwenta filozofii Uniwersytetu Lwowskiego, wicedyrektora spółki akcyjnej „Książnica-Atlas”wyższa

b.d. – brak danych

Baza danych „Pochodzenie społeczne Cichociemnych” powstała na podstawie informacji zebranych z teczek personalnych 316 Cichociemnych znajdujących się w Oddziale VI (Specjalnym) Sztabu Naczelnego Wodza – archiwum Studium Polski Podziemnej, kolekcja sygn. Kol.023,  a także (w kilku przypadkach)  w oparciu o dane zebrane z opublikowanych wspomnień Cichociemnych.  Baza wciąż aktualizowana – proszę o sygnały w sprawie ew. poprawek 🙂


 

 

Cichociemni – wiek (lata życia)

 

skan0142-300x211 Cichociemni - rekrutacja

Baza nr 11 k. Brindisi, lipiec – sierpień 1944., od lewej Kazimierz Śliwa, w środku Przemysław Bystrzycki, skan: Fundacja dla Demokracji, w zbiorach JW GROM

Dotąd nie wiedzieliśmy, ile lat mieli Cichociemni w chwili wybuchu wojny oraz w dacie skoku do Polski. Nie wiedzieliśmy nawet jaka była średnia wieku Cichociemnych. Spędziłem trochę godzin nad arkuszem kalkulacyjnym, wykonałem stosowne analizy. Dzieki temu powstała kolejna, już 33 unikalna baza danych. Można w niej odszukać odpowiedzi na powyższe pytania – w odniesieniu do każdego z 316 Cichociemnych. Pora na krótkie podsumowanie wyników moich dociekań.

 

Gdy wybuchła wojna
Sliwa-Kazimierz-KOL_023_0286-182x250 Cichociemni - rekrutacja

mjr Kazimierz Śliwa

W dacie wybuchu wojny – tj 1 września 1939 – najmłodszym był przyszły Cichociemny Kazimierz Śliwa – miał zaledwie 13 lat i 9 miesięcy. Dokładnie o rok starszy był Henryk Zachmost. Trzech miało ukończone 15 latHenryk Ostrowiński, Aleksander Makagonow, Marian Leśkiewicz. Siedmiu było szesnastolatkami: Jan Parczewski, Jerzy Sztrom, Przemysław Bystrzycki, Rafał Niedzielski, Ryszard Skowroński, Tadeusz Seeman, Bronisław Czepczak Górecki. 1 września 1939 spośród późniejszych Cichociemnych 11 miało ukończone siedemnaście lat. Spośród 316 przyszłych Cichociemnych w chwili wybuchu wojny aż 23 było niepełnoletnich.

Największą grupą byli właśnie młodzi, w wieku do 25 lat – aż 164, czyli sporo ponad połowa (ok. 51,9 proc.). Drugą najliczniejszą grupą – 110 CC (ok. 34,8 proc.) – byli późniejsi Cichociemni w wieku 26-34 lata. W wieku od 35 do 45 lat było 39 przyszłych CC (ok. 12,3 proc.). Najstarszym Cichociemnym w dacie rozpoczęcia wojny oraz w dacie skoku był gen. dyw. Tadeusz Kossakowski; 1 września 1939 miał ponad 51 lat i siedem miesięcy życia. Statystyczny przyszły Cichociemny w chwili wybuchu wojny miał ponad 26 lat.

 

Skok do Polski
cc-Kossakowski-Tadeusz-194x250 Cichociemni - rekrutacja

gen. dyw. Tadeusz Kossakowski

Nieco inaczej wyglądają statystyki, jeśli obliczy się wiek każdego Cichociemnego w dacie Jego skoku ze spadochronem do Polski. Rzecz w tym, że bardzo różne były Ich drogi – także w wymiarze czasowym – do Polskich Sił Zbrojnych, w tym do Armii Polskiej gen. Władysława Andersa (61 CC). Byli też dosyć indywidualnie szkoleni (przez różny czas), bo przecież nie było jednego „kursu cichociemnego” lecz szereg rozmaitych szkoleń o różnym czasie trwania. Po wyszkoleniu i złożeniu przysięgi nie zawsze też udawało im się skoczyć z samolotu od razu podczas pierwszej operacji zrzutowej. Czasem przeszkodziła fatalna pogoda, czasem awaria samolotu, niekiedy nie funkcjonowała właściwie placówka odbiorcza itp.

37-1170-283x400 Cichociemni - rekrutacja

ppor. Jerzy Sztrom
ze zbiorów NAC

Obliczenia pozwoliły sprostować istotną nieścisłość. Otóż najmłodszym Cichociemnym nie był Rafał Niedzielski, siostrzeniec gen. dyw. Felicjana Sławoja Składkowskiego – lecz Kazimierz Śliwa. Cichociemny Niedzielski gdy skakał do Polski miał za sobą 18 lat, 10 miesięcy i jeden dzień życia, natomiast Cichociemny Śliwa – 18 lat dziewięć miesięcy 28 dni. Był zatem młodszy o kilka dni.

Nie więcej niż 25 lat życia miało w dacie swojego skoku ze spadochronem do Polski aż 86 (ok. 27 proc.) Cichociemnych. Najliczniejszą grupę stanowili Cichociemni spadochroniarze Armii Krajowej w wieku od 26 do 34 lat, bo aż 160 (ponad 50 proc.) CC. Skoczków w wieku od 35 do 45 lat było 59 (ok. 18 proc.). Najstarszych, w wieku od 46 do 56 lat było 9 (ok. 2,8 proc.).

Perekladowski-Feliks-KOL_023_0202-185x250 Cichociemni - rekrutacja

por. Feliks Perekładowski

Spośród 316 Cichociemnych jeden skakał dwukrotnie (Roman Rudkowski), a ośmiu wysiadło z „Dakoty” na polowym lotnisku (przerzuceni w trzech operacjach „Most”) – uwzględniłem te fakty w wyliczeniach. Statystyczny Cichociemny w dacie skoku lub przerzutu do Polski miał 30 lat i sześć miesięcy życia.

Reasumując, w dacie skoku:
 • do 25 lat – 86 Cichociemnych  (ok. 27 proc.),  w tym 1 przerzucony w operacji „Most”
 • od 26 do 34 lat – 160 Cichociemnych (ponad 50 proc.), w tym 3 „Most”
 • od 35 do 45 lat – 59 Cichociemnych (ok. 18 proc.), w tym 3 „Most”
 • od 46 do 56 lat – 9 Cichociemnych (ok. 2,8 proc.), w tym 1 „Most”

 

 

Wiek Cichociemnych:

UWAGA!  Tabela ma więcej niż jedną stronę, wyświetla po 10 wierszy na stronie

(kliknij w nazwisko, aby przejść do strony z biogramem, wpisz w wyszukiwarkę, aby wyszukać)
Tabelę można przeszukiwać, wpisując dowolny ciąg znaków

 

Autor wykazu – Ryszard M. Zając, wnuk por. cc. Józefa Zająca

Na urządzeniach mobilnych aby zobaczyć całość należy przewinąć w poziomie

Stopień akt.Nazwisko imięPseudonimData urodzenia Lata/ 1-09-39Data SKOKLata/ skok
sierż. łączn.Śliwa KazimierzStrażak1925-11-22131944-09-21/2218
kpt. łączn. cwZachmost HenrykZorza1924-11-26141944-04-08/0919
ppor. łączn.Ostrowiński HenrykSmyk1924-08-19151943-09-14/1519
ppor. łączn.Makagonow AleksanderWschód1924-03-01151944-10-16/1720
kpt. łącz.Leśkiewicz MarianWygoda1923-09-07151944-09-21/2221
ppor. łączn.Sztrom JerzyPilnik1923-06-06161944-04-08/0920
plut.Parczewski JanKraska1923-06-13161944-12-26/2721
ppor.Niedzielski RafałMocny1923-05-25161942-03-27/2818
ppor.Bystrzycki PrzemysławGrzbiet1923-05-23161944-11-22/2321
ppor. łączn.Skowroński RyszardLechita1922-12-17161943-09-14/1520
por. łączn.Seeman TadeuszGarbus1922-11-27161943-09-21/2220
por. łączn.Czepczak Górecki BronisławZwijak1922-09-18161944-12-26/2722
por.Zyga RyszardLelum1922-05-22171943-09-14/1521
ppor. łączn.Zapotoczny StanisławPłomień1922-04-28171943-09-21/2221
ppor.Górski StefanBrzeg1922-04-27171944-04-16/1721
por.Straszyński ZdzisławMeteor1922-04-01171944-05-10/1122
ppor.Bernaczyk - Słoński KazimierzRango1922-02-28171944-05-10/1121
ppor.Niepla KazimierzKawka1922-02-20171944-04-08/0922
por. łączn.Starzyński LeszekMalewa1922-02-05171944-07-25/2622
por. piech.Sołtys StanisławSowa1921-12-01171943-01-26/2721
kpt. piech.Lipiński WojciechLawina1921-11-12171943-03-13/1421
ppor.Krasiński AdamSzczur1921-11-08171944-05-04/0522
por. piech.Perekładowski FeliksPrzyjaciel 21921-09-11171944-05-30/3122
ppor.Wilczkiewicz ZbigniewKij1921-08-05181944-05-24/2522
ppor. piech.Dąbrowski AdamPuti1921-06-23181944-05-04/0522
ppor.Horl JanFrog1921-05-28181943-03-13/1421
ppor. łączn.Chmieloch RyszardBłyskawica1921-03-29181943-09-14/1522
kpt.Nowacki JózefHoryń1921-02-09181943-09-14/1522
por.Klocek Niewęgłowski WłodzimierzGarłuch1921-01-15181943-10-18/1922
ppłkTarnawski AleksanderUpłaz1921-01-08181944-04-16/1723
por.Jakubowski Ewaryst Brat1920-10-14181942-10-01/0221
kpt. piech.Piotrowski JulianRewera 21920-10-07181944-07-30/3123
por. łączn.Żakowicz JózefTabu1920-08-09191943-09-14/1523
kpt. sap.Wiechuła BernardMaruda1920-07-30191943-09-16/1723
por. sap.Wiechuła LudwikJeleń1920-07-30191944-04-08/0923
ppor. piech.Lech WłodzimierzPowiślak1920-07-03191944-04-14/1523
por. art.Twardy ZbigniewTrzask1920-05-25191943-03-24/2522
por.Poliszuk JarosławArab1920-05-16191943-09-14/1523
ppor.Heczko Kalinowski GustawSkorpion1920-05-19191944-04-16/1723
por. łączn.Kujawiński StanisławWodnik1920-04-26191943-09-14/1523
por.Wiszniowski RomanHarcerz1920-04-13191943-09-14/1523
ppor.Śmietanko WładysławCypr1920-03-04191944-07-30/3124
ppor.Przetocki JacekOset1920-02-20191943-02-17/1822
por. sap.Śmigielski TadeuszŚlad1920-01-03191942-03-27/2822
ppor.Jurkiewicz Longin Mysz1920-01-10191943-03-13/1423
ppor.Scheller Czarny EdwinFordon1919-12-06191943-03-13/1423
por.Marek JanWalka1919-11-05191942-01-06/0722
ppor. sap.Kowalski RyszardBenga1919-11-26191942-10-01/0222
kpt.Skowroński StanisławWidelec1919-11-13191943-09-21/2223
kpt.Benrad AdamDrukarz1919-11-05191944-04-12/1324
rotm.Bogusławski Prus AndrzejPancerz1919-11-06191944-05-04/0524
ppor. łączn.Mazur StanisławLimba1919-10-08191944-11-22/2325
por.Jagielski StanisławGacek1919-09-08191942-10-01/0223
ppor.Gołuński Norbert Bombram1919-09-22191943-09-16/1723
por. piech.Kiwer EdwardBiegaj1919-09-24191944-04-08/0924
kpt. art.Szczepański MieczysławDębina1919-09-21191944-05-04/0524
ppor.Bienias JanOsterba1919-09-05191944-05-10/1124
ppor. łączn.Żaak FranciszekMamka1919-08-04201943-09-14/1524
por. piech.Zabierek LechWulkan1918-11-03201943-03-13/1424
por. piech.Wiącek WiktorKanarek1919-08-17201943-03-19/2024
ppor. kaw.Nowobilski TadeuszDzwon1919-03-27201944-04-16/1725
mjr. łączn.Makarenko AnatolTłok1919-02-12201943-09-14/1524
ppor. art.Żychiewicz Antoni PiotrPrzerwa1919-01-17201943-02-17/1824
ppor.Lewko KazimierzPalec1919-01-09201943-09-14/1524
mjr.Nuszkiewicz RyszardPowolny1919-01-01201943-02-20/2124
rtm. kaw.Ulm ZygmuntSzybki1918-12-27201944-05-10/1125
kpt.Kochański WładysławBomba1918-11-07201942-09-01/0223
kpt.Garczyński MarianSkała1918-11-07201943-02-20/2124
ppor. piech.Kamiński BronisławGolf1918-11-15201944-04-14/1525
kpt. piech.Niemczycki JerzyJanczar1918-11-15201944-04-14/1525
ppor. łączn.Peszke ZdzisławKaszmir1918-10-24201943-09-14/1524
por.Hencel StanisławPik1918-09-21201942-10-29/3024
por. łączn.Pieniak Czesław Bór1918-09-24201943-02-19/2024
płk.Dekutowski HieronimZapora1918-09-24201943-09-16/1724
kpt. łączn.Przybylik StefanGruch1918-09-02201944-10-16/1726
kpt.Rybka FranciszekKula1918-06-07211942-09-01/0224
ppor. łączn.Godzik Władysław Skrzat1920-02-11191944-10-16/1724
por.Rostek JanDan1918-05-12211942-03-27/2823
por. Człapka KazimierzPionek1918-02-19211943-02-19/2024
ppor. piech.Poznański JanPływak1918-01-27211942-10-01/0224
ppor.Pic WitoldCholewa1918-01-13211943-02-20/2125
por.Farenholc OskarSum1918-01-01211943-03-13/1425
ppor. łączn.Siakiewicz WładysławMruk1918-01-10211943-09-14/1525
por. piech.Jachciński HenrykKret1917-11-29211943-02-20/2125
kpt.Januszkiewicz HenrykSpokojny1917-11-16211943-02-16/1725
ppor. art.Harasymowicz StanisławLalka1917-10-26211944-04-16/1726
kpt.Woźniak JanKwaśny1917-09-13211942-09-01/0224
por.Messing Janusz Bekas1917-05-18221943-03-13/1425
mjr. art.Nosek Antoni Kajtuś1917-04-12221944-05-04/0527
por. piech.Matula ZbigniewRadomyśl1917-02-26221944-05-24/2527
por. łączn.Fuhrman KazimierzZaczep1917-01-01221943-09-14/1526
ppor.Tomaszewski TadeuszWąwóz1917-01-01221944-05-30/3127
kpt.Gaworski TadeuszLawa1916-12-25221943-01-25/2626
ppor.Benedyk TadeuszZahata1916-12-04221943-02-17/1826
ppor.Riedl AdamRodak1916-12-13221943-03-13/1426
por. lot.Bator IgnacyOpór1916-11-13221943-01-25/2626
por. sap.Kowalski JerzyBaba1916-11-10221943-03-16/1726
ppłk. br. panc.Kostuch TomaszBryła1916-11-21221944-04-15/1627
kpt.Kolasiński StanisławUlewa1916-11-16221943-03-13/1426
ppor. art.Odrowąż Szukiewicz BolesławBystrzec1916-10-02221943-02-16/1726
por. br. panc.Czerwiński KazimierzBryzga1916-10-02221944-11-18/1928
por. art.Jarosz JanuszSzermierz1916-09-13221943-03-14/1526
ppor. łączn.Bzdawka Bernard Siekiera1916-08-14231944-11-22/2328
kpt. sł. zdr.Golarz Teleszyński MarianGóral 21916-07-11231944-05-21/2227
ppor. lot. Hauptman WładysławGapa1916-05-26231944-04-08/0927
ppor.Żelechowski TadeuszRing1916-05-07231944-04-12/1327
por. piech.Winiarski ZdzisławPrzemytnik1916-05-04231944-05-19/2028
por. sap.Kotorowicz StanisławKron1916-04-10231942-10-01/0226
ppor.Stołyhwo OlgierdStewa1916-04-14231943-03-14/1526
kpt. art.Kułakowski AleksanderRywal1916-03-08231942-03-30/3126
kpt. art.Nowodworski CezaryGłóg1916-03-07231944-05-04/0528
mjr.Pukacki FranciszekGzyms1916-01-29231942-03-03/0426
por. łączn. lot.Kowalik EdwardCiupuś1916-01-03231944-04-09/1028
mjr. piech.Klinicki MaksymilianWierzba 21916-01-13231944-05-30/3128
kpt.Fijałka MichałKawa1915-10-05231942-09-01/0226
ppor.Rostworowski JanMat1915-10-03231943-03-13/1427
ppor. piech.Wiśniewski WładysławWróbel1915-09-01231943-02-17/1827
st. sierż. lot.Biedrzycki StanisławOpera1915-09-18231944-04-03/0428
ppor.Szwiec WaldemarRobot1915-08-13241942-10-01/0227
ppor.Kuczyński MarianZwrotnica1915-07-26241944-04-16/1728
por. piech.Motylewicz PiotrGrab1915-06-21241942-03-30/3126
ppor. łączn.Nowak PiotrOko1915-06-26241943-02-19/2027
mjr. kaw.Grodzicki KrzysztofJabłoń1915-06-10241944-05-21/2228
por. piech.Jastrzębski AntoniUgór1915-03-15241942-10-02/0327
por.Rzepka KazimierzOgnik1915-03-01241943-02-20/2127
por.Chyliński Eugeniusz Frez1915-03-19241943-03-24/2528
kpt. piech.Waruszyński ZbigniewDewajtis 21915-03-22241944-05-21/2229
por. piech.Skowron MarianOlcha 21915-03-08241944-11-22/2329
por.Czuma JózefSkryty1915-02-06241943-02-17/1828
st. sierż.Łakomy AlbinTwornik1915-02-16241944-04-09/1029
por. piech.Osuchowski KazimierzRosomak1915-01-18241944-04-30/05-0129
por. piech.Sikorski ZenonPożar1915-01-25241944-09-21/2229
ppor.Flont WładysławGrandziarz1915-01-03241944-10-16/1729
rotm.Skrochowski JanOstroga1914-12-28241944-04-30/05-0129
kpt. piech.Krokay WalerySiwy1914-11-23241943-02-20/2128
kpt. piech.Trojanowski CzesławLitwos1914-11-06241944-05-04/0529
sierż.Parada Michał Mapa1914-10-15241943-02-16/1728
kpt. art.Jeziorański Nowak JanZych1914-10-02241944-07-25/2629
kpt. Łagoda HieronimLak1914-09-06241942-09-01/0227
por.Kobyliński TadeuszHiena1914-09-16241944-04-08/0929
mjr.Chmielowski Antoni Wołk1914-08-15251943-03-13/1428
por.Zalewski JanuszChinek1914-07-21251942-03-30/3127
ppor.Bichniewicz JerzyBłekitny1914-07-29251942-10-29/3028
mjr.Jackiewicz BolesławŁabędź1914-07-15251944-04-08/0929
kpt. piech.Luszowicz ZdzisławSzakal1914-06-26251944-05-04/0527
kpt. art.Witkowski LudwikKosa1914-06-05251943-02-20/2128
por. piech.Sokół TadeuszBug 21914-06-15251944-09-21/2230
ppor.Jaworski TadeuszGont1914-05-25251943-02-17/1828
mjr.Pilch AdolfGóra, Dolina1914-05-22251943-02-16/1728
ppor.Jasieński StefanAlfa1914-04-02251943-03-13/1428
mjr. pil.Iszkowski JerzyOrczyk1914-03-31251944-04-27/2830
kpt. art.Piekarski AleksanderTurkuć1914-03-31251944-04-12/1330
por.Kochański JanJarema1914-02-09251942-03-03/0428
ppor.Wątróbski JózefJelito1914-02-19251944-04-14/1530
por.Piasecki ZbigniewOrlik1914-01-19251942-01-06/0727
gen. bryg.Bałuk StefanStarba1914-01-15251944-04-09/1030
kpt.Mich StefanJeż1913-12-07251942-04-08/0928
kpt. piech.Serafin JanCzerchawa1913-12-30251944-05-19/2030
mjr. sap.Bilski KazimierzRum1913-12-10251944-07-25/2630
por.Rogowski JanCzarka1913-11-21251942-03-03/0428
kpt. lot.Adrian Florian Liberator1913-11-08251943-01-26/2729
kpt.Boryczka AdamBrona1913-09-18251942-04-08/0928
ppłk.Sędziak Stanisław Warta1913-09-07251942-09-03/0428
kpt. piech.Mostowiec MarianLis1913-09-14251943-01-16/1729
kpt. piech.Konik BronisławSikora1913-08-06261944-05-24/2530
mjr.Łastowski BenonŁobuz1913-07-15261944-04-09/1030
kpt. art.Smolski KazimierzSosna1913-06-23261942-09-03/0429
por. art.Maksyś WładysławAzot1913-06-27261943-03-13/1429
mjr. łączn.Hoffman TeodorBugaj1913-04-09261944-10-16/1731
mjr. lot.Lewkowicz BronisławKurs1913-03-09261944-04-27/2829
kpt. piech.Fortuna LudwikSiła1913-03-20261944-05-19/2031
mjr. piech.Malik FranciszekPiorun 21913-03-06261944-07-30/3131
płk. piech.Nadolczak Bruno Piast1913-03-30261944-10-16/1731
porPluta WilhelmPion1913-02-05261943-03-19/2030
ppor. piech.Psykała MieczysławKalwadosik1913-01-19261944-04-16/1731
kpt. lot.Marynowski EdmundSejm1913-01-14261944-04-27/2831
sierż.Kazimierczak StanisławKsiądz1912-12-10261943-02-16/1730
mjr. kaw.Zub Zdanowicz LeonardZąb1912-11-06261942-09-01/0229
kpt. piech.Kwarciński MieczysławZiut1912-11-25261943-01-25/2630
mjr. piech.Pospieszalski AntoniCurie1912-11-10261944-12-26/2732
kpt. art.Specylak Skrzypecki ZbigniewTur 21912-10-13261944-07-30/3131
płk.Piwnik JanPonury1912-08-31271941-11-07/0829
kpt.Ossowski StanisławJastrzębiec 21912-08-17271944-07-30/3131
por.Zawadzki AlfredKos1912-07-30271942-04-08/0929
por. piech.Busłowicz MichałBociek1912-05-27271943-02-16/1730
kpt. piech.Grun Bronisław Szyb1912-05-22271943-01-25/2630
por.Miciek WładysławMłot1912-05-23271943-01-25/2630
por. łączn.Matysko JanOskard1912-05-31271944-12-26/2732
ppłk. piech.Olszewski StanisławBar1912-03-28271943-01-16/1730
por. kaw.Whitehead AlfredDolina 21912-03-21271944-05-04/0532
mjr.Bąkiewicz ZbigniewZabawka1912-02-05271942-03-27/2830
kpt. sap.Kryszczukajtis MirosławSzary1912-02-11271943-09-16/1731
mjr.Czaykowski Andrzej Garda1912-02-07271944-04-16/1732
rotm.Raczkowski StanisławBułany1912-01-29271944-04-08/0932
mjrSerafiński FryderykDrabina1911-12-30271943-09-09/1031
por. kawLinowski ArturKarp1911-11-18271942-10-01/0230
rtm. kaw.Ignaszak StefanDrozd1911-11-30271943-03-13/1431
rtm. kaw.Prądzyński Janusz Trzy1911-11-29271943-03-13/1431
kpt. piech.Nowakowski Michał Harpun1911-11-29271944-05-24/2532
mjr. piech.Klimowski TadeuszKlon1911-10-15271942-01-06/0730
kpt.Jankowski StanisławAgaton1911-09-29271942-03-03/0430
rotm.Jurecki MarianOrawa1911-08-10281941-12-27/2830
kpt. art.Szubiński WładysławDach1911-08-31281942-10-02/0331
kpt. piech.Marecki WładysławŻabik 21911-08-23281944-05-21/2232
kpt.Gromnicki ZygmuntGula1911-05-02281944-04-9/1032
płk. piech.Gołębiewski MarianSter1911-04-16281942-10-01/0231
mjr. sap.Wierzejski TomaszZgoda 21911-03-30281944-05-21/2233
mjr.Kopisto WacławKra1911-02-08281942-09-01/0231
kpt.Kożuchowski HenrykHora1911-01-14281942-04-08/0931
kpt.Ipohorski Lenkiewicz WiesławZagroda1910-12-19281942-03-30/3131
ppor. piech.Grycz JanDziadzio1910-12-10281942-09-03/0431
kpt.Smela JanWir1910-11-03281942-01-06/0731
mjr.Sokołowski JerzyMira1910-10-12281942-03-30/3131
ppor.Łada Lech Żagiew1910-10-01281942-03-27/2831
mjr. pil.Tajchman MichałMikita1910-09-07281943-01-26/2732
kpt. piech.Jaworski Tadeusz StanisławBławat1910-09-12281944-05-04/0533
por.Majewicz StefanHruby1910-08-30291942-03-30/3131
por.Romaszkan RomanTatar1910-07-14291942-04-08/0931
por.Klimowicz WładysławTama1910-07-03291942-10-01/0232
por. lot.Pokładecki MarianZoll1910-07-01291944-04-03/0433
kpt. piech.Pokultinis AlfredFon1910-05-07291944-05-24/2534
kpt.Piątkowski BohdanMak1910-04-11291942-03-03/0431
kpt. piech.Wiszniewski OttonTopola1910-04-21291943-09-16/1733
kpt.Sawicki ZygmuntSamulik1910-03-10291944-04-03/0434
kpt.Dziadosz RudolfZasaniec1910-02-23291944-05-19/2034
ppłk.Borys AdamPług1909-12-10291942-10-01/0232
kpt. piech.Dmowski StanisławPodlasiak1909-11-20291944-12-26/2735
mjr. piech.Jabłoński BolesławKalia1909-10-06291942-09-01/0232
ppłk.Szymański JerzyBoga1909-09-27291944-04-16/1734
mjr. piech.Kaszyński EugeniuszNurt1909-08-22301942-10-01/0233
mjr. piech.Trybus AdamGaj1909-08-03301942-10-01/0233
por. piech.Rydzewski LechGrom1909-08-12301943-02-20/2133
ppłk.Paczkowski AlfredWania1909-05-11301941-12-27/2832
mjr. piech.Trondowski StanisławGrzmot 21909-04-02301944-05-30/3135
gen. bryg.Zawacka ElżbietaZo1909-03-19301943-09-09/1034
kpt. piech.Kozłowski JulianCichy1909-01-06301942-09-03/0433
kpt. uzbr.Michalczewski WincentyMir1909-01-25301942-09-03/0433
por. piech.Pentz KarolSkała 21908-12-17301944-05-30/3135
st. sierż.Lewandowski AleksanderWiechlina1908-10-13301944-05-19/2035
mjr. piech.Szewczyk PiotrCzer1908-09-09301943-02-17/1834
por. Eckhardt MieczysławBocian1908-08-29311942-09-01/0234
mjr. sap.Cetys TeodorWiking1908-07-27311942-04-08/0933
kpt. art.Zaorski WacławRyba1908-03-03311942-09-03/0434
kpt.Winter StanisławStanley1908-02-09311942-09-01/0234
mjr. łączn.Burdziński TadeuszMalina1908-02-26311943-02-16/1734
kpt. piech.Cieplik FranciszekHatrak1908-02-08311944-04-30/05-136
kpt.Świątkowski AndrzejAmurat1908-01-14311941-12-27/2833
por.Mrazek ZbigniewAminius1908-01-30311944-04-12/1336
kpt.Wilczewski MichałUszka1907-11-04311943-10-18/1935
mjr.Lech JanGranit1907-10-20311942-09-03/0434
kpt.Policiewicz ZygmuntŚwierk1907-10-03311942-09-03/0434
kpt. br. panc.Rachwał BronisławGlin1907-10-10311943-09-16/1735
ppor.Rossiński CzesławKozioł1907-08-02321943-03-13/1435
ppor. piech.Ratajski LeszekŻal1907-06-08321943-01-16/1735
płk.Szternal KazimierzZryw1907-03-04321944-04-30/05-0137
mjr.Wolniak BogusławMięta1907-03-09321944-07-25/2637
kpt. piech.Strumpf WitoldSud1905-12-18321943-03-13/1437
por.Szpakowicz WiesławPak1906-11-06321942-10-29/3035
ppłk. łącz.Dzikielewski FeliksOliw1906-11-19321943-02-16/1736
por.Buyno JerzyGżegżółka1906-11-12321944-04-16/1737
kpt.Polończyk BolesławKryształ1906-09-08321943-09-09/1037
mjr. piech. sap.Sroczyński ZdzisławKompresor1906-09-22321944-12-26/2738
mjr. pil.Jokiel JanLigota1906-07-28331942-03-30/3137
ppłk.Kalenkiewicz MaciejKotwicz1906-07-01331941-12-27/2835
ppłk.Kamieński JanCozas1906-06-17331944-04-08/0937
ppor. piech.Konstanty Ignacy Szmaragd1906-05-25331943-03-19/2036
mjr. tech lot.Pijanowski Wacław Dym1906-01-21331943-01-26/2737
płk. piech.Emir Hassan JerzyTurek 21906-01-14331944-10-16/1738
mjr. lot.Skwierczyński LeopoldAktor1905-12-24331944-04-16/1738
mjr.Sokołowski TadeuszTrop1905-09-25331942-03-30/3136
mjr. sap.Górski JanChomik1905-09-11331943-03-14/1537
ppor. lot. cwBieżuński JanOrzyc1905-06-17341944-04-03/0438
ppłk.Majorkiewicz FelicjanIron1904-11-20341944-04-09/1039
mjr. br. panc.Kwiatkowski BohdanLewar1904-10-09341944-05-10/1139
kpt. sap.Walter JanCyrkiel1904-07-12351944-05-04/0539
płkBętkowski JacekTopór 21904-06-18351944-07-30/3140
ppłk.Bazała LeonStriwiąż1904-04-14351944-04-12/1339
mjr. piech.Żelkowski BronisławDąbrowa1904-03-22351942-10-01/0238
kpt.Bidziński NiemirZiege Karol1904-02-14351941-11-07/0837
mjr. kaw.Zarembiński WiktorZrąb1903-10-11351942-09-03/0438
kpt. piech.Starzyński TadeuszŚlepowron1903-05-08361944-04-08/0940
mjr. br. panc.Mackus AdamProsty1902-12-02361944-11-22/2341
rotm.Zabielski JózefŻbik1902-10-21361941-02-15/1638
mjr. int.Stocki Tadeusz Ćma1902-08-31371942-10-02/0340
kpt. mar. cwŻórawski BogusławMistral1902-06-15371943-09-16/1741
kpt.Gałacki AdolfMaszop1902-04-29341944-04-12/1341
por. piech.Zając JózefKolanko1902-03-10371944-05-04/0542
mjr. piech.Raszplewicz KazimierzTatar 21901-11-13371944-11-22/2343
mjr. kaw.Różycki JanBusik1901-03-21381944-10-16/1743
mjr. kaw.Gilowski StanisławGotur1900-04-01391942-03-30/3141
por.Łoś EzechielIkwa1900-03-23391943-03-16/1742
ppłk.Szydłowski AdamPoleszuk1900-03-10391944-04-16/1744
mjr.Krzymowski StanisławKostka1899-11-13391941-02-15/1641
ppłk.Ściegienny WincentyLas1899-10-05391942-09-03/0442
ppłk. sap.Bielski RomualdBej1899-07-14401944-05-29/3044
ppłk.Iglewski AntoniPonar1899-01-01401943-02-17/1845
mjr.Piotrowski EdwardMema1899-01-31401944-04-12/1345
gen. bryg.Okulicki LeopoldNiedźwiadek1898-11-12401944-05-21/2245
ppłk. kaw.Łopianowski NarcyzSarna1898-10-29401944-04-15/1645
ppłk.Runge TadeuszOsa1898-10-22401944-04-09/1045
mjr.Kontrym BolesławŻmudzin1898-08-27411942-09-01/0244
ppłk.Krajewski HenrykTrzaska1898-07-07411942-01-06/0743
mjr. sap.Pękała Górski MieczysławBosak1898-07-26411944-10-16/1746
płk. pil.Rudkowski RomanRudy1898-05-12411943-01-25/2644
mjr. kaw.Stpiczyński AleksanderKlara1898-04-07411944-09-21/2246
płk. piech.Spychalski JózefGrudzień1898-03-19411942-03-30/3144
płk.Iranek Osmecki KazimierzHeller1897-09-05411943-03-13/1445
płk. pil.Biały JanKadłub1897-06-16421944-04-27/2846
ppłk. piech.Krizar LeopoldCzeremosz1896-10-30421944-10-16/1747
płk. piech.Kobyliński WacławDziad1896-09-03421944-10-16/1748
płk. piech.Nakoniecznikoff Klukowski PrzemysławKruk 21896-06-13431944-09-21/2248
kpt.Milewicz ZygmuntRóg1896-05-04431942-03-03/0445
mjr.Koprowski FranciszekDąb1895-10-11431943-03-13/1447
mjr. uzbr.Łojkiewicz AdolfRyś1895-01-08441944-05-30/3149
mjr. kaw.Uklański WitoldHerold1893-03-13461944-12-26/2751
gen. dyw.Kossakowski TadeuszKrystynek1888-01-27511944-05-29/3056

Baza danych „Wiek Cichociemnych” powstała na podstawie informacji zebranych z teczek personalnych 316 Cichociemnych znajdujących się w Oddziale VI (Specjalnym) Sztabu Naczelnego Wodza – archiwum Studium Polski Podziemnej, kolekcja sygn. Kol.023. 


 

 

Oddział VI (Specjalny) – Werbunek i szkolenie ludzi

Płk dypl. w st. sp. Marian Utnik – Oddział łącznikowy Komendanta Głównego AK
przy Naczelnym Wodzu na emigracji (VI Oddział Sztabu Naczelnego Wodza) część II
w: Wojskowy Przegląd Historyczny, Warszawa 1981, nr 4 s. 151 – 174

 

 


Spośród 316 Cichociemnych zrzuconych na spadochronie do okupowanej Polski
40 walczyło o niepodległość Polski w latach 1918 – 1921:

Leon Bazała (1918-1920) | Jacek Bętkowski (1920) | Jan Biały (1918-1920) | Niemir Bidziński (1920) | Romuald Bielski (1919-1920) | Adolf Gałacki (1918-1920) | Stanisław Gilowski (1918-1920) | Jan Górski (1919-1920) | Antoni Iglewski (1915-1920) | Kazimierz Iranek-Osmecki (1913, 1916, 1920) | Wacław Kobyliński (1918-1920) | Bolesław Kontrym (1917-1918) | Franciszek Koprowski (1919-1920) | Tadeusz Kossakowski (1909-1920) | Julian Kozłowski (1918-1919) | Henryk Krajewski (1918-1920) | Leopold Krizar (1918-1920) | Stanisław Krzymowski (1914-1920) | Adolf Łojkiewicz (1918-1920) | Narcyz Łopianowski (1918-1920) | Zygmunt Milewicz (1918-1920) | Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski (1913-1921) | Leopold Okulicki (1914-1920) | Mieczysław Pękala-Górski (1918-1920) | Edward Piotrowski (1918-1920) | Jan Różycki (1917-1920) | Roman Rudkowski (1914-1920) | Tadeusz Runge (1917-1920) | Józef Spychalski (1916-1920) | Tadeusz Starzyński (1920) | Tadeusz Stocki (1920) | Aleksander Stpiczyński (1917-1920) | Witold Strumpf (1920) | Adam Szydłowski (1918-1920) | Wincenty Ściegienny (1918-1920) | Witold Uklański (1917-1921) | Józef Zabielski (1920) | Józef Zając (1920) | Wiktor Zarembiński (1920) | Bronisław Żelkowski (1920)

 

logo_pl_negatyw_czerowny-300x89 Cichociemni - rekrutacja

 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


 

 

Upamiętnienie Cichociemnych

jw-grom-pomnik-cc-4-300x248 Cichociemni - rekrutacjajw-grom-pomnik-cc-3-300x238 Cichociemni - rekrutacjaW 1989 r. powstał film dokumentalny „Cichociemni” (scenariusz i reżyseria Marek Widarski).

15 maja 2005 odsłonięto na terenie jednostki specjalnej – Jednostki Wojskowej GROM w Warszawie pomnik poświęcony cichociemnym spadochroniarzom AK. Znaczna część ekspozycji Sali Tradycji jednostki GROM poświęcona jest Cichociemnym.

Od 4 sierpnia 1995 roku jednostka nosi nazwę – Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej

W 2008 roku powstał film dokumentalny „My cichociemni. Głos żyjących” (scenariusz i reżyseria Paweł Kędzierski).

pomnik-cc-warszawa-761x642-300x253 Cichociemni - rekrutacja

Pomnik CC w Warszawie

7 października 2013 roku w Warszawie przy ul. Matejki, naprzeciwko Sejmu R.P. odsłonięto Pomnik Cichociemnych Spadochroniarzy AK.

cc-boening-300x199 Cichociemni - rekrutacjaW 2013 roku powstał film dokumentalny „Cichociemni. Wywalcz wolność lub zgiń” (scenariusz i reżyseria Dariusz Walusiak).

W 2016 roku Sejm R.P. ustanowił rok 2016 Rokiem Cichociemnych. NBP wyemitował srebrną kolekcjonerską monetę o nominale 10 zł upamiętniającą 75. rocznicę pierwszego zrzutu Cichociemnych.

cc-monety-300x157 Cichociemni - rekrutacjacc-pomnik-powazki--300x213 Cichociemni - rekrutacjaW 2017 roku PLL LOT umieścił znak spadochronowy oraz podpis upamiętniający Cichociemnych na kadłubie Boeinga 787 (SP-LRG).

Cichociemni są patronem wielu szczepów, drużyn oraz organizacji harcerskich. Opublikowano wiele książek i artykułów o Cichociemnych.

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie znajdują się groby kilku Cichociemnych oraz poświęconym Im pomnik „TOBIE OJCZYZNO”

sala-tradycji-grom Cichociemni - rekrutacja

Sala Tradycji Jednostki Wojskowej GROM

 

 

Źródła:
 • informacje własne (archiwum portalu)
 • Teki personalne 316 Cichociemnych – Oddział Specjalny Sztabu Naczelnego Wodza (Studium Polski Podziemnej, Kol.023.0001 – 0336)
 • Krzysztof Tochman – Słownik biograficzny cichociemnych, t. I, Oleśnica,Kasperski Meble, ISBN 83-902499-0-1
 • Krzysztof Tochman – Słownik biograficzny cichociemnych, t. II, Abres, Rzeszów, ISBN 83-902499-5-2
 • Krzysztof Tochman – Słownik biograficzny cichociemnych, t. III, Obywatelskie Stowarzyszenie Ostoja, Zwierzyniec – Rzeszów, ISBN 83-910535-4-7
 • Krzysztof Tochman – Słownik biograficzny cichociemnych, t. IV, Obywatelskie Stowarzyszenie Ostoja, Zwierzyniec – Rzeszów, 978-83-933857-0-6
 • Iwan Rafał – Cichociemni – rekrutacja, szkolenie i przerzut do Polski, w: Koło Historii, materiały Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Tom 10 (2008) s. 77-106
 • Koło Cichociemnych Spadochroniarzy AK – Drogi Cichociemnych, Veritas Londyn, 1954
 • Jędrzej Tucholski – Cichociemni, IW PAX, 1984
 • Jędrzej Tucholski – Cichociemni 1941-1945. Sylwetki spadochroniarzy, Wojskowy Instytut Historyczny
 • Agnieszka Polończyk – Cichociemni – dzieje elity polskiej dywersji na kanwie życiorysu Bolesława Polończyka ps. „Kryształ”, w: Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, nr 3/2016, s. 173-188, Kraków 2016, ISSN 1899-6264
 • Agnieszka Polończyk – Cichociemni – Zarys historii formacji, w: Wojska Specjalne Rzeczypospolitej Polskiej, Bieniek Mieczysław, Mazur Sławomir M. (red.), Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016, s. 95-105, ISBN 978-83-65208-70-5

 

Józef Zając – Cichociemny

08_PW Józef Zając - Cichociemny04-niemcy Józef Zając - Cichociemny40_Znak-Spadochronowy-AK-94x150 Józef Zając - Cichociemnyps.:  „Kolanko”, „Rozdzielacz”, „Zawór” 05_czolg Józef Zając - Cichociemny 02_PSZ Józef Zając - Cichociemny01-niepodl Józef Zając - Cichociemny

Józef Feliks Zając  vel Józef Synek

Zwykły Znak Spadochronowy nr 0214, Bojowy Znak Spadochronowy nr 1536

 

ZAJAC-JOZEF-KOL_023_0321-1-196x250 Józef Zając - Cichociemny

por. cc Józef Zając ps. „Kolanko” – mój Dziadek

AK-opaska-300x201 Józef Zając - Cichociemnyur. 10 marca 1902 w Gorlicach, zm. 9 października 1968 o godz. 11.30 w Londynie (Wielka Brytania) – porucznik piechoty (nr legitymacji oficerskiej: A.10184), uczestnik walk o niepodległość Polski (1920), urzędnik samorządowy, rachmistrz Starostwa w Kopyczyńcach (obecnie Ukraina), żołnierz Wojska Polskiego, oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Armii Krajowej, Okręgu Warszawa AK, zastępca dowódcy 9 kompanii Batalionu Kiliński, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, kampanii francuskiej, Powstania Warszawskiego, dwukrotnie więzień niemieckich obozów jenieckich: Colmar, Neuf-Brisach, Kaisersteinbruch, Stalag I A k/Królewca (1940-1942) oraz Ożarów, Stalag 344 Lamsdorf, Oflag II-D Gross Born, Oflag X A Sandbostel (1944-1945), po wojnie w Głównej Komisji Weryfikacyjnej Armii Krajowej Sztabu Głównego w Londynie, przez Kolegów Cichociemnych wybrany sekretarzem Koła Cichociemnych w Londynie, cichociemny
Znajomość języków: francuski, niemiecki Specjalność wojskowa: broń pancerna; Szkolenia (kursy): m.in. dywersyjno – strzelecki (STS 25, Garramour), podstaw wywiadu (STS 34, Bealieu), pancerny (School of Tank Technology), sabotażu oraz sabotażu przemysłowego  (STS 17, Brickendonbury), kierowania, strzelania, łączności Valentine II (Catterick Camp), taktyczny, dowodzenia plutonem czołgów (Centrum Wyszkolenia Pancernego i Technicznego), spadochronowy (Largo House, 1 SBS, STS 51, Ringway), walki konspiracyjnej, odprawowy (STS 43, Audley End); ponadto instruktor kursu specjalnego. W dniu wybuchu wojny miał 37 lat, w dacie skoku do Polski – 42 lata.
odznaka-czapkowa-straz-poz-300x211 Józef Zając - Cichociemny

Odznaka straży pożarnej

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych za odwagę i męstwo. Czterokrotnie odznaczony Medalem Wojska. Miejsca dłuższego pobytu w Polsce m.in. woj. lwowskie, krakowskie, stanisławowskie, tarnopolskie. Miejsca dłuższego pobytu za granicą m.in. Francja, Prusy Wschodnie, Bawaria, Austria, Rumunia. Narodowość polska, wyznanie rzymsko – katolickie.

 


41_cc-Tobie-Ojczyzno-grupa-250x139 Józef Zając - CichociemnySpis treści:


 

Zajac-Jozef-rodzina-Tarnopol-235x300 Józef Zając - Cichociemny

Tarnopol, 1936  Józef Zając z żoną Anielą oraz córką Ewą, źródło: archiwum rodzinne

kopyczynce-starostwo-300x192 Józef Zając - Cichociemny

Starostwo w Kopyczyńcach

W latach 1909 – 1918 uczęszczał do gimnazjum w Nowym Sączu. Uprawiał narciarstwo. Po ukończeniu gimnazjum podjął naukę w Szkole Handlowej w Krakowie. W 1918 ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego. Przydzielony do 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu, następnie w 1 Kompanii Sztabowej przy Brygadzie Podhalańskiej w Nowym Targu.

Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej: w Grupie Operacyjnej płk. Józefa Rybaka (kwiecień – lipiec 1920), uczestniczył w walkach pod Łunińcem, Pińskiem, w bitwie białostockiej oraz walkach pod Siedlcami.

Wraz z 1 kompanią sztabową 21 Dywizji Piechoty Górskiej ppłk. Andrzeja Galicy uczestniczył w ofensywie sierpniowej na linii Łuków – Białystok – Grodno – Lida – Nowogródek – Wilno.

1pspodh-150x150 Józef Zając - Cichociemny

Odznaka 1 PSPch.

cc-por-Zajac-Jozef--225x300 Józef Zając - Cichociemny

Józef Zając

Po demobilizacji w 1921 przyjechał do Białej, pracował na kolei w Muszynie, w Składnicy Kółek Rolniczych w Nowym Sączu i spółce wodociągowej w Borysławiu.

W latach 1924-1939 pracował jako rachmistrz w Wydziale Powiatowej Rachuby Starostwa w Kopyczyńcach (dawne Kresy, obecnie Ukraina). Działał społecznie, m.in. w Komitecie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz w Powiatowym Związku Straży Pożarnych w Kopyczyńcach (1933 – 1939). Mieszkał wraz z rodziną w Kopyczyńcach, w domku przy ul. Bartosza Głowackiego.

 

 

II wojna światowa
1939-ss-pulaski-300x190 Józef Zając - Cichociemny

Wrzesień 1939, Przed odpłynięciem do Francji s/s Pułaski, Józef Zając trzeci od lewej, źródło: archiwum rodzinne

W kampanii wrześniowej 1939 wyreklamowany od służby przez starostę. 18 września 1939 opuścił Polskę przez granicę w Zaleszczykach (wówczas na granicy II R.P. z Rumunią) i przez Rumunię, Jugosławię, Grecję, statkiem s/s Pułaski  w październiku dotarł do Francji.

08_camp-Coetquidian-Francja-1939-241x300 Józef Zając - Cichociemny

Camp Coetquidian

24 października 1939 wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie pod dowództwem francuskim, został jednym z pierwszych żołnierzy tworzonej 1 Dywizji Grenadierów. Pierwsza faza jej organizacji trwała od października 1939 do połowy kwietnia 1940. Żołnierze zakwaterowani byli w tych samych barakach, w których w 1918 mieszkali podwładni gen. Józefa Hallera z Błękitnej Armii (Armii Polskiej we Francji). Początkowo brakowało wszystkiego – łóżek, koców, pościeli, menażek, kubków, nawet ław oraz stołów. Francuskie mundury pochodziły z czasów I wojny światowej. Żołnierze spali zawinięci w kłębek na kamiennej posadzce. Brakowało broni, część żołnierzy otrzymała stare francuskie karabiny „Lebella” wzór 1892.

camp-Coetquidian-300x198 Józef Zając - CichociemnyOd 27 października 1939 do 10 kwietnia 1940 w Szkole Podchorążych Piechoty w Camp de Coëtquidan. Mjr dypl. Jan Jaźwiński w swych pamiętnikach wspomina Coëtquidan jako „prymitywny, zaniedbany obóz z czasów I wojny światowej” (Dramat dowódcy. Pamiętnik oficera sztabu oddziału wywiadowczego i specjalnego (przygotowanie do druku: Piotr Hodyra i Kajetan Bieniecki), Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, Montreal 2012, ISBN 978-0-9868851-3-6, s. 194).

Od 28 kwietnia do 22 czerwca 1940 walczył w kampanii francuskiej jako dowódca drużyny kaem, następnie zastępca dowódcy plutonu w 2 kompanii 2 batalionu 3 Pułku Grenadierów Śląskich 1 Dywizji Grenadierów. W maju 1940 awansowany na stopień plutonowego podchorążego. Wraz z dywizją uczestnik kampanii francuskiej, za udział w walkach odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

Maciej Szczurowski – Geneza formowania Armii Polskiej we Francji 1939 – 1940
w: Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, 2002, nr 4 s. 115 – 143

 

kaiserstrinsbruck-300x198 Józef Zając - Cichociemny

Stalag XVII A Kaisersteinbruch

por-Józef-Zając-cc-208x300 Józef Zając - Cichociemny

Józef Zając, źródło: archiwum rodzinne

Po upadku Francji, 22 czerwca 1940 złapany na granicy podczas próby przedostania się do Szwajcarii. Od 28 czerwca 1940 do czerwca 1942 w niewoli niemieckiej (numer jeniecki: 10798), osadzony m.in. w obozach na terenie Francji: Colmar, Neuf-Brisach, następnie w Stalagu XVII A  Kaisersteinbruch (Austria). Na przełomie stycznia i lutego 1941 przeniesiony do Stalagu I A k/Królewca (obecnie Dołgorukowo).

Tam zachorował na płuca, przeniesiony do Szpitala Polskiego w Marsylii, następnie do szpitala w Clermont-Ferrand. 14 lipca 1942 wraz z kilkunastoma osobami uciekł barką morzem do Gibraltaru. Według innej wersji „nawiązał kontakt z marsylskimi rybakami, którzy pod pokładem kutra” przerzucili Go do Gibraltaru (Józef Bieniek, Cichociemni, Oficyna Wydawnicza Związku Podhalan, 1988, s. 113). W sierpniu 1942 przedostał się przez Pireneje i Francję do Wielkiej Brytanii. Wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie pod dowództwem brytyjskim. Pod koniec sierpnia 1942 przydzielony jako zastępca dowódcy 1 plutonu 1 Pułku Rozpoznawczego 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka (tzw. Czarne Diabły).

 

 list por. Józefa Zająca, wysłany 3 grudnia 1941 ze szpitala w Clermont-Ferrand
do córki, do domu rodzinnego w Kopyczyńcach (dawne Kresy, obecnie Ukraina):

 

Monika Bielak – Ewakuacja żołnierzy polskich z Francji do Wielkiej Brytanii
i Afryki Północnej w latach 1940-1941
w: IPN, Polska 1918-1989 – Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989

 

 

Cichociemny
ZAJAC-JOZEF-KOL_023_0321-300x186 Józef Zając - Cichociemny

Deklaracja por. cc Józefa Zająca

CC-ZAJAC-ZNAK_SPADOCHRONOWY-250x154 Józef Zając - CichociemnyW marcu 1943  pytany przez ppłk dypl. Michała Protasewicza, Szefa Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza, czy chce iść do Kraju i walczyć w AK, odpowiedział – Jeżeli prędzej wejdę do zadań w Kraju aniżeli 1 Dywizja Pancerna wyruszy na front – to tak.

28 marca 1943 podpisał pisemną deklarację – Zgłaszam ochotniczo swą kandydaturę do użycia mnie do pracy w Kraju. Deklaracja niniejsza jest równoznaczna ze złożeniem przysięgi zobowiązującej do przestrzegania tajemnicy1 kwietnia 1943 deklaracja z adnotacją „TAJNE” została zarejestrowana pod l.dz. 1512/21 w Oddziale VI (Specjalnym) Sztabu Naczelnego Wodza.

Beaulieu-300x199 Józef Zając - Cichociemny

Beaulieu

Wielomiesięczny (nawet ponad roczny) proces szkolenia kandydatów na Cichociemnych składał się z czterech grup szkoleń, w każdej po kilka – kilkanaście kursów. Kandydatów szkolili w ok. 30 specjalnościach w większości polscy instruktorzy, w ok. 50 tajnych ośrodkach SOE oraz polskich. Oczywiście nie było Cichociemnego, który ukończyłby wszystkie możliwe kursy. Trzy największe grupy wyszkolonych i przerzuconych do Polski to Cichociemni ze specjalnością w dywersji (169), łączności (50) oraz wywiadzie (37). Przeszkolono i przerzucono także oficerów sztabowych (24), lotników (22), pancerniaków (11) oraz kilku specjalistów „legalizacji” (czyli fałszowania dokumentów). 

 

SZKOLENIA__20220602_115242_kolor_ozn_1000px-2-300x238 Józef Zając - Cichociemny

Uproszczony diagram rekrutacji i szkolenia Cichociemnych  (CAW sygn. II.52.359.29)
UWAGA – diagram nie obejmuje wszystkich kursów ani ośrodków

Instruktor kursu odprawowego, późniejszy Cichociemny i szef wywiadu Armii Krajowej mjr / płk dypl. Kazimierz Iranek-Osmecki wspominał – „Kraj żądał przeszkolonych instruktorów, obeznanych z nowoczesnym sprzętem, jaki miał być dostarczony z Zachodu. Ponadto mieli oni być przygotowani pod względem technicznym i taktycznym do wykonywania i kierowania akcją sabotażową, dywersyjną i partyzancką. Żądano też przysłania mechaników i instruktorów radiotelegrafii, jak również oficerów wywiadowczych ze znajomością różnych działów niemieckiego wojska, lotnictwa i marynarki wojennej, ponadto oficerów sztabowych na stanowiska dowódcze. Szkolenie spadochroniarzy musiało więc się odbywać w bardzo rozległym wachlarzu rzemiosła żołnierskiego.

Przystąpiono do werbowania ochotników i wszechstronnego ich szkolenia na najrozmaitszych kursach, zależnie od przeznaczenia kandydata do danej specjalności. Każdy z ochotników musiał oczywiście ukończyć kurs spadochronowy. Ostatecznym oszlifowaniem był tzw. kurs odprawowy. Zaznajamiano na nim z warunkami panującymi w kraju, rodzajami niemieckich służb bezpieczeństwa i zasadami życia konspiracyjnego. (…)”  (Kazimierz Iranek-Osmecki, Emisariusz Antoni, Editions Spotkania, Paryż 1985, s. 159-160)

 

CC-Jozef-Zajac-znak-spadochronowy-300x282 Józef Zając - Cichociemny

Znak Spadochronowy cichociemnego por. Józefa Zająca źródło: archiwum rodzinne

Od 10 maja 1943 do 20 marca 1944 uczestniczył w wielu szkoleniach dla kandydatów na Cichociemnych. Ponadto był także instruktorem kursu specjalnego.

6 czerwca 1943 ukończył kurs zaprawowy nr R18 w STS 25a (STS – Special Training School) w Invernes-shire (Garramour, k. Arisaig).

1280px-Beaulieu_Palace_House3-250x188 Józef Zając - Cichociemny

Bealieu

28 lipca 1943 ukończył szkolenie nr 18 (m.in. sabotażu oraz „przydatnych umiejętności”) w „szkole szpiegów” STS 34 – the Drokes, Beaulieu, Hampshire (Wielka Brytania). Kurs podstaw wywiadu obejmował m.in. naukę rozpoznawania ludzi w tłumie, szyfry i atramenty do tajnopisów, podrabianie dokumentów, otwieranie zamków, włamania do mieszkań, strzelanie z różnych rodzajów pistoletów do celów stałych i ruchomych, konstruowanie i wykorzystywanie skrytek na przedmioty i dokumenty, sabotaż, kierowanie samochodami, ukrywanie się w mieście i na wsi, uwalnianie z kajdanek, podstawy propagandy.

ZAJAC-JOZEF-KOL_023_0321-2-272x250 Józef Zając - Cichociemny

Deklaracja por. cc Józefa Zająca

Nazwa Beaulieu pochodzi od francuskiego beau lieu, co oznacza „piękne miejsce”. Podczas II wojny światowej to „piękne miejsce” było posiadłością Lorda Montagu, w której szkolono agentów SOE (Special Operations Executive) oraz polskich Cichociemnych (którzy nie podlegali SOE ale Komendzie Głównej Armii Krajowej). Jednym z instruktorów podczas szkolenia w tamtejszej Special Training School był niestety… Kim Philby, oficer brytyjskiej MI6-SOE, szpieg współpracujący z sowieckim wywiadem.

audley-end-28-300x215 Józef Zając - Cichociemny

Audley End

Prawdopodobnie w sierpniu 1943 uczestnik szkoleń spadochronowych: wstępnego w Largo House, ośrodku 1 SBS w Leven oraz kursu spadochronowego w STS 51 w Ringway k. Manchesteru.

31 sierpnia 1943 ukończył w STS 43 Audley End kurs walki konspiracyjnej nr 1. Wśród zajęć m.in.: bytowanie, taktyka działań dywersyjnych, minerstwo, łączność i elektrotechnika, szkolenie strzeleckie, w zakresie broni, motorów, język niemiecki, wychowanie fizyczne, technikę zbierania informacji i meldowania (m.in. fotografia, atramenty utajnione).

Polscy-czolgisci-250x164 Józef Zając - CichociemnyOd 30 sierpnia do 9 września 1943 przeszkolony na kursie oficerskim w używaniu sprzętu wroga, prawdopodobnie w STS 17 k. Hertford lub STS 18 k. Stevenage. Od 16 września do 10 listopada 1943 uczestnik szkolenia (klasa nr 9) w School of Tank Technology w Catterick Camp, m.in.  z kierowania, strzelania oraz łączności brytyjskiego czołgu Valentine II.

Opiekunami jego grupy na przeszkoleniach specjalnych byli: ppłk Stefan Majewski, następnie rtm. Czaykowski i mjr Szymański. Na karcie wyszkolenia odnotowano: „Wiadomości podstawowe – dobre. Z budowy czołgu – dobry. Z jazdy – dobry. Wyróżniał się pilnością, systematycznością. Ogólnie – bardzo dobry”. Opinia po kursie strzelania z czołgu: „Kurs ukończył z wynikiem dobrym. Wykazał duże zainteresowanie kursem. Po przeszkoleniu będzie dobrym instruktorem strzelectwa. Zdolny.” Opinia po kursie radiowym (radiostacja czołgowa): „Dobrze wyszkolony do pełnienia funkcji radiooperatora, potrzebuje dużej praktyki.”

CC-ZAJAC-SZKOLENIE-281x250 Józef Zając - Cichociemny13 listopada 1943 przydzielony do Sekcji Dyspozycyjnej Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza. 17 listopada 1943 w Szkole Pancernej Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej ukończył kurs taktyczny w zakresie działania plutonu czołgów. Na karcie wyszkolenia odnotowano: Inteligentny, spokojny, orjentuje się szybko, pobiera decyzje logicznie i słusznie. Wykazywał dużo pilności, pracowitości i zainteresowania przedmiotem. Mjr Zyrkiewicz, kpt. Orliński”.

Opinia ogólna – Kurs ukończył z wynikiem b. dobrym. Wykazał dużo pilności i zainteresowania. Nadaje się na z-cę dowódcy plutonu czołgów, a po praktyce w linji na dowódcę plutonu czołgów. Komendant Szkoły Pacernej Mjr Zyrkiewicz”. Zakwalifikowany na zastępcę dowódcy plutonu czołgów.

Po przeszkoleniu ze specjalnością w dywersji i broni pancernej zaprzysiężony na rotę ZWZ/AK 15 grudnia 1943 w Chicheley przez szefa Oddziału VI (Specjalnego), ppłk dypl. Michała Protasewicza ps. Rawa. Przydzielony do Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza. 24 grudnia 1943 podpisał deklarację m.in. zobowiązującą do zachowania całkowitej tajemnicy. 26 grudnia 1943 dowódca kursu odprawowego kpt. Jan Lipiński wystawił mu opinię: Przygotowany do pracy w Kraju. Sumienny i pracowity. Wysokie poczucie dyscypliny. Będzie dobry kierownik grupy. Do marca 1944 instruktor kursu specjalnego, prawdopodobnie w STS 43 Audley End.

 

Szkoła Podchorążych Broni Pancernych Catterick Camp, 1944
film ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego (SIK 041)

 

Opinia Szefa Oddziału Specjalnego Sztabu NW ppłk. dypl. Michała Protasewicza:
Wybitnie ideowy i prawy. B. poważny, zrównoważony i opanowany. Zamknięty w sobie. Spokojny. Pogodny. B. ambitny. Twardy dla siebie, wymagający od podwładnych. Koleżeński i przez kolegów lubiany. B. pracowity i uparty w dążeniu do celu. Przedsiębiorczy i odważny (pobyt na froncie – ucieczka z niewoli niemieckiej). Fizycznie wytrzymały. Będzie dobrym dcą plut. panc. Ogólnie b. dobry. Nadaje się na stanowisko oficerskie.

 

Consolidated-B-24-Liberator-300x227 Józef Zając - Cichociemnybutton-zrzuty_200-150x150 Józef Zając - CichociemnyPrzerzucony na stację wyczekiwania Głównej Bazy Przerzutowej „Jutrzenka” (Baza nr 11, brytyjski kryptonim „Impudent”) w Latiano nieopodal Brindisi we Włoszech. 12 kwietnia 1944 przybył na stację wyczekiwania „B” (STA 20B), 3 maja 1944 przesunięty na stację wyczekiwania „A” (STA 20A), pomiędzy Latiano a Mesagne. 4 maja 1944 przekazany do dyspozycji wojskowych władz alianckich. Przed skokiem obrał pseudonim „Kolanko”… 

cc-ZAJAC-Jozef_zrzut-GG_157-243x250 Józef Zając - Cichociemny

Wykaz ekip operacyjnych na STA 20 „A”
źródło: SPP, sygn. SK.0159

4 maja 1944 – wg. zapisu w dokumentacji Bazy nr 11 – „ubył do dyspozycji Wojskowych Władz Alianckich”. Taką formułę / procedurę stosowano wobec wszystkich Cichociemnych, którzy byli skreślani ze stanu osobowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a po skoku do Polski przyjmowani na stan Armii Krajowej (m.in. dlatego po wojnie Cichociemni musieli ponownie wstępować do PSZ na Zachodzie).

Po przeszkoleniu ze specjalnością w dywersji i broni pancernej skoczył ze spadochronem do okupowanej Polski w nocy 4/5 maja 1944, w sezonie operacyjnym „Riposta”, w operacji lotniczej Weller 26 (dowódca operacji: S/L Józef Gryglewicz, ekipa skoczków nr: L) na placówkę odbiorczą „Szczur” 221 (kryptonim polski, brytyjskie oznaczenie numerowe pinpoints), 31 km od Janowa Lubelskiego pod Bychawą, w okolicy wsi Wola Gałęzowska. Razem z Nim w ekipie L (50) skoczyli: ppor. Andrzej Prus-Bogusławski, ps. Pancerz, ppor. Adam Dąbrowski, ps. Puti, ppor. Adam Krasiński, ps. Szczur, kpt. Jan Walter, ps. Cyrkiel, por.  Alfred Whitehead, ps. Dolina 2. Skoczkowie zostali zrzuceni po dwóch, w trzech nalotach na placówkę, co dwie minuty poczynając od godz. 00.12. W czwartym nalocie na placówkę, o godz. 00.18  zrzucono dwanaście zasobników oraz sześć paczek.

Brindisi_1-300x199 Józef Zając - Cichociemny

lotnisko w Brindisi (Włochy)

Samolot Liberator BZ-965 „S” (1586 Eskadra PAF, załoga: pilot – F/L Zbigniew Szostak, pilot – P/O Jacek Błocki / nawigator – F/L Kazimierz  Wünsche, S/L Józef Gryglewicz / radiotelegrafista – F/S Józef Witek / mechanik pokładowy – Sgt. Stanisław Wileniec / strzelec – F/S Stanisław Malczyk / despatcher – F/S Stanisław Jarecki) startował z lotniska Reggia Aeronautica w Campo Casale nieopodal Brindisi we Włoszech, gdzie stacjonowała polska 1586 Eskadra Specjalnego Przeznaczenia. Informacje (on-line) nt. personelu Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii (1940-1947) – zobacz:  Lista Krzystka

placowka-szczur-300x225 Józef Zając - Cichociemny

Placówka „Szczur”, źródło: archiwum rodzinne

Po godzinie nadleciał drugi samolot, Halifax JP-180 „S”, także z polską załogą, zrzucił na placówkę dziewięć zasobników oraz dwanaście paczek, w godz. 01.28 – 01.36. Ogółem przyjmowanie całego zrzutu (skoczków oraz zaopatrzenia z dwóch samolotów) trwało półtorej godziny. Zrzut w całości przyjął oddział partyzancki AK dowodzony przez ppor. Aleksandra Sarkisowa ps. Szaruga. Oddział funkcjonował od września 1943 do lipca 1944, jego dowódca był oficerem ds. zrzutów, oddział m.in. przyjmował zrzuty skoczków oraz sprzętu. Najwyższy stan osobowy oddziału to 120 żołnierzy. „Liberator” z którego zrzucono skoczków lądował w bazie o godz. 05.15, po 9 godzinach 35 minutach lotu. Drugi samolot, „Halifax” lądował szczęśliwie w bazie po locie trwającym dziesięć godzin 20 minut.

„Ten zrzut odbieraliśmy pod Wolą Gałęzowską, jakieś trzydzieści kilometrów na południe od Lublina. Noc była tak niezwykle piękna, jak zdarzyć się to może raz, może dwa razy w życiu – wysoki, pełny księżyc na wielkim i jasnym od gwiazd niebie, lśniąca rosą polana zanosząca się śpiewem słowików, wokół milczący las i nasze wozy ukryte pod drzewami. I na tle tej bajkowej nocy narastający odgłos lotniczych motorów wydał się nieomal okrutnym zakłóceniem jej spokoju, choć dla nas był to dźwięk najważniejszy, na który czekaliśmy od dawna, na tym bowiem polegała nasza służba.

Skierowaliśmy w to nagle ożywione niebo światełka sygnałowych latarek, ogromny, czarno – srebrny Liberator, który wyskoczył znad najbliższych drzew, odpowiedział porozumiewawczym błyśnięciem spod kadłuba, po chwili pojawił się znowu, tym razem nieco już wolniej i nagle sypnął rozwijającymi się czaszami spadochronów, głucho uderzyły o ziemię ciężkie kontenery, wychynęły nad wysoka trawę zgarbione sylwetki ludzi, ku którym pobiegliśmy wykrzykując ustalone na tę noc hasło.

cc-Jozef-Zajac-w-mundurze-150x150 Józef Zając - Cichociemny

por. cc Józef Zając (po prawej), źródło: archiwum rodzinne

– Szósty! [Był nim mój Dziadek ppor. Józef Zając ps. Kolanko – RMZ] Gdzie jest szósty? woła jeden ze zrzutków, gdy stoją już otoczeni przez naszych chłopców, jeszcze nieufni, jeszcze dyszący emocją przelotu i skoku, ale już uśmiechnięci, odprężeni. Okazuje się, że brakuje jednego, jak mówią, najstarszego z całej grupy. – Szukajcie dokoła polany – komenderuje Szam, który tej nocy dowodzi cała operacją. – Może gdzieś wisi, biedaczek. Okazuje się, że istotnie wisi, ale wcale nie biedaczek. Gdy ktoś odnajduje zgubę na wysokiej sośnie i oświetla go latarką, w odpowiedzi słyszy taką wiązankę pod swoim adresem, i to jeszcze poparta szeregiem gróźb, że czym prędzej wraca do Szama i melduje – Panie podchorąży, znalazłem, ale boję się podejść, bo krzyczy że mnie zastrzeli jak psa. (…)

Sprawnie, szybko i cicho ładujemy na wozy ciężkie zasobniki, czekamy jeszcze na zapowiedziany drugi samolot, noc zaczyna szarzeć, najwyższy czas „pakować”, usunąć się z miejsca zrzutu, gdzie Niemcy bez wątpienia pojawią się skoro świt. Nasi goście sadowią się do wymoszczonych słomą wasążków [czterokołowy, drabinkowy wóz konny], zaczynają już krążyć manierki i papierosy, jedziemy przez ciemny i wyboisty wiejski trakt, gdy wtem, na którymś z czołowych wozów pyka cichy strzał. Kolumna staje, zeskakujemy, rozglądamy się po krzakach, gotowi bronić naszego zrzutu, naszych zrzutków (…). Okazuje się, że pech ich nie opuszcza. Jadący na drugim wozie Ali, zawsze łakomy na drobiazgi, jakie udawało mu się wycyganić od przybyszów, nie zabezpieczył swego stena i gdy wóz podskoczył na jakimś korzeniu, wpakował kulę w podudzie jednego ze zrzutków. Bandażujemy rannego bez zwłoki (…) (Jerzy R. Krzyżanowski, „U Szarugi. Partyzancka opowieść”, Norbertinum, Lublin 1995, s. 136-137,  ISBN 83-85131-63-9)

Tadeusz Wyrwa – Lotny Oddział AK „Szarugi” na Lubelszczyźnie
w: Zeszyty Literackie nr 113, s. 214-220, Instytut Literacki, Paryż, 1995

 


 

por. „Kolanko” – od żołnierza 1 DP do Cichociemnego

Data Miejsce Zdarzenie
marzec 1943 m.p. 1 Dywizji Pancernej Zgoda na służbę w Armii Krajowej
28 marca 1943 m.p. 1 Dywizji Pancernej Deklaracja zgłoszenia do służby w Kraju
10 maja – 6 czerwca 1943
STS 25, Garramour, k. Airsag Kurs zaprawowy
7 czerwca – 28 lipca 1943 STS 34, Bealieu Kurs podstaw wywiadu
do połowy sierpnia 1943 Largo House, Leven (1 SBS)
Wstępne szkolenie spadochronowe
do końca sierpnia 1943 STS 51, Ringway Kurs spadochronowy
4 – 30 sierpnia 1943 STS 43, Audley End Kurs walki konspiracyjnej
30 sierpnia – 9 września 1943 STS 17, k. Hertford lub STS 18 k. Stevenage Kurs oficerski w używaniu sprzętu wroga
16 września – 10 listopada 1943 School of Tank Technology
Catterick Camp, Egham
Kurs kierowania, strzelania, łączności
czołgu Valentine II
11 – 17 listopada 1943 Szkoła Pancerna
Kurs taktyczny – działanie plutonu czołgów
13 listopada 1943 Oddział VI (Specjalny)
Przydzielony do Sekcji Dyspozycyjnej
do 15 grudnia 1943
STS 43, Audley End Kurs odprawowy
15 grudnia 1943 STS 43, Audley End Zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej
24 grudnia 1943 STS 43, Audley End Deklaracja o zachowaniu tajemnicy
do marca 1944 STS 43, Audley End Instruktor kursu specjalnego
12 kwietnia 1944 Stacja Wyczekiwania „B” (STA 20A)
Główna Baza Przerzutowa, Latiano
Przybył na STA 20B
3 maja 1944 Stacja Wyczekiwania „A” (STA 20A)
Główna Baza Przerzutowa, Latiano
Przesunięty na STA 20A
4/5 maja 1944 placówka odbiorcza „Szczur” Skok do Polski

 

oddzial-Sarkisowa-U-Szarugi-005-300x174 Józef Zając - Cichociemny

Oddział por. Sarkisowa, źródło – Strażnicy Pamięci Ziemi Bychawskiej

Do 31 lipca 1944 w oddziałach leśnych AK. Zranił się w rękę udzielając pomocy rannemu koledze, ppor. Adamowi Dąbrowskiemu, ps. Puti. Wraz z kurierem Delegatury Rządu na Kraj udał się do Warszawy. Aklimatyzacja u „ciotkiMichaliny Wieszeniewskiej ps. Antosia i innych, w mieszkaniach na ul. Bielańskiej, Saskiej Kępie (prawdopodobnie przy ul. Katowickiej 1), Twardej 16. Jego łączniczką była „ciotka” Zofia Podoska ps. Frania. Po aklimatyzacji przydzielony do 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty (pod ps. Zawór), jednak przydział ten nie został zrealizowany.

 

Jan-Jazwinski-251x350 Józef Zając - CichociemnyW swoim pamiętniku, mjr dypl. Jan Jaźwiński oficer wywiadu z Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza, komendant Głównej Bazy Przerzutowej „Jutrzenka” w Latiano nieopodal Brindisi, organizator lotniczych przerzutów do Polski odnotował:

ozn_Dziennik-czynnosci-mjr-Jazwinskiego_600px-300x161 Józef Zając - Cichociemny„Gen. Tatar oznajmił, że przybywa w charakterze pełnomocnika dowódcy AK wraz z dwoma oficerami, którzy pracować będą w O.Sp. jako eksperci znający możliwości przyjęcia zrzutów lotniczych w Kraju. Zaproponowałem: Chciałbym zapoznać pana generała z możliwościami Bazy Jutrzenka, która obecnie i w najbliższych miesiącach jest jedynym źródłem przerzutu do AK. Gen. Tatar odpowiedział: Nie jestem zainteresowany ani Bazą Jutrzenka, ani też możliwościami przerzutu lotniczego w ogóle. Przybywam z misją. W wykonaniu mojej misji zrobię wszystko co uważam za celowe dla Polski. (…)

W ciągu następnej półtorej godz. Tatar wygłosił tyradę zarzutów w stosunku do polityki rządu RP przed wojną oraz rządu RP na emigracji. Podkreślił brak zrozumienia obecnej sytuacji tak w Londynie jak i też w Kraju, podał przykładowo masę nazwisk ludzi w Londynie, Raczkiewicz, Hełczyński, Zaleski, Ciechanowski w Washingtonie oraz w Kraju, gen. Bór-Komorowski, gen. Pełczyński szef Sztabu AK, płk Iranek-Osmecki szef Wywiadu AK oraz delegat Rządu na Kraj, partia ludowa z Witosem na czele, ONR i inne mniejsze ugrupowania partyjne. Poza tym szereg osób, których nie znałem. O Mikołajczyku wyraził się: Mikołajczyk ma niewątpliwie trudności, gdyż zbyt dużo jego przeciwników ma kontakt z Anglikami i w Washingtonie. Nie przerywałem tej tyrady, gdyż Tatar operował ogólnikami bez podania konkretnych faktów.

LiberatorB24-250x201 Józef Zając - Cichociemny

Liberator przed startem

Cała ta tyrada ujawniła dwa istotne punkty. Jest zupełnie ciemny politycznie oraz jest zdecydowanie pod wpływem agentur prosowieckich. Jego formułowanie zarzutów przypominają często dosłownie oświadczenia Majskiego, Litwinowa, Mołotowa oraz Bogomołowa jakie dawali i dają prasie brytyjskiej i amerykańskiej w stosunku do Polski. Zarzuca Anglikom ich dwuznaczną grę, nie zarzuca nic Amerykanom. (…)

37-1586-4-218x300 Józef Zając - Cichociemny

Płonący gmach PAST-y podczas Powstania Warszawskiego, źródło: NAC

Wyszedłem zmęczony tą sowiecką propagandą wyrażoną przez pełnomocnika dowódcy AK. Postanowiłem wyjaśnić tę „misję Tatara” nim sformułuję konkretne wnioski. Pojechałem do stacji wyczekiwania polityków przybyłych z Kraju. (…) na stacji zastałem tylko reprezentanta delegata Rządu w Kraju. (…) Delegat [Zygmunt Berezowski]: Znam pana majora z opinii, jaką dał mnie o panu dowódca AK. Powiem panu szczerze, że dowódca AK i delegat Rządu w Kraju są zadowoleni, że pozbyli się z Kraju Tatara. Tatar ma zbyt przeciwne poglądy dotyczące stosunku do Sowietów. Praca z nim na terenie Kraju nie jest teraz możliwa. Zresztą jest on bardzo trudny we współpracy nawet w normalnych warunkach. (…)

[mjr dypl. Jaźwiński:] odnoszę wrażenie, że jest zbyt duża różnica poglądów Tatara w stosunku do poglądów dowódcy AK i delegata Rządu. Rozumiem, że najłatwiej było pozbyć się jego z Kraju. Jeżeli jednak ta różnica poglądów polega na stosunku do Sowietów to zjawienie się Tatara w Londynie może mieć bardzo poważne i nieobliczalne skutki. Tatar może działać w Londynie jako pełnomocnik dowódcy AK. Obawiam się, że Tatar może najłatwiej porozumieć się z Mikołajczykiem, który od dłuższego już czasu idzie po linii przypodobania się Sowietom względnie prosowieckim grupom brytyjskim i amerykańskim, aby uzyskać uznanie rządów obu aliantów, a w szczególności Roosevelta. Mikołajczyk i Tatar są podobni, politycznie ciemni, żądni władzy. Wątpię, aby byli uznani przez Churchilla, czy nawet Roosevelta, ale mogą być użyci, aby obaj alianci mogli umyć ręce od zobowiązań w stosunku do Polski. (…).” (Dramat dowódcy. Pamiętnik oficera sztabu oddziału wywiadowczego i specjalnego, przygotowanie do druku: Piotr Hodyra i Kajetan Bieniecki, Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, Montreal 2012, ISBN 978-0-9868851-3-6, tom II, s. 36-40)

Zobacz: Oddział VI (Specjalny) – Zawartość zasobników i paczek

Zobacz – Stanisław Tatar – generał zdrajca

 

 

Powstanie Warszawskie

button-cc-pw__ Józef Zając - CichociemnyAK-opaska-300x201 Józef Zając - CichociemnyOd 5 maja 1944 przydzielony do Okręgu Warszawa AK. Ok. 26  lipca  otrzymał rozkaz gotowości, nawiązania współpracy z Cichociemnym por. Tadeuszem Jaworskim ps. Bławat (mieszkał na Powiślu). Przydzielono mu podkomendnych: Cichociemnego ppor. Zbigniewa Wilczkiewicza ps. Kij oraz dwóch podoficerów z ul. Nowogrodzkiej. Drużyna liczyła 18 żołnierzy, wśród nich m.in. konspiracyjna młodzież: Piotrek ps. Wesoły, Jan Bałazy ps. Czarny, Kazimierz Idzikowski ps. Kajtuś, Gienek ps. Kicia, Jerzy Pedd ps. Pedd.

Logo_batalionu_AK_Kilinski-213x200 Józef Zając - Cichociemny1 sierpnia 1944 w godzinach dopołudniowych na spotkaniu z „ciotką” Antosią. O godz. 14.45 otrzymał rozkaz udania się wraz z grupą na pkt. 1 – ul. Nowogrodzką. Nie dotarli do celu z powodu strzelaniny z dużym oddziałem niemieckim, wycofali się w kierunku na pkt. 2 – ul. Bagno.  Tam wraz z kilkoma ochotnikami budują barykady u zbiegu ulic Świętokrzyskiej z Zielną, od strony Ogrodu Saskiego. Przyłączają się do oddziału walczącego o zdobycie PAST-y przy ul. Zielnej. W walkach ginie dowódca i zastępca dowódcy oddziału.

PW-Krolewska-Bundesarchiv_Bild_101I-695-0425-23_Warschauer_Aufstand_Infanterie-231x350 Józef Zając - Cichociemny

Powstanie Warszawskie, ul. Królewska, piechota SS pod polskim ostrzałem, źródło: Niemieckie Archiwum Federalne

Wraz ze swoją grupą żołnierzy walczył z czołgami i piechotą niemiecką w rejonie ulic: Bagno – Świętokrzyska – Próżna, Zielna – gmach PAST-y. 5 sierpnia dnia nawiązał łączność z 41 kompanią „Romański”, dowodzoną przez por. Romana Alojzego Wyczółkowskiego.

cc-Kolanko_obszar_obrony_1000px-269x250 Józef Zając - Cichociemny5 sierpnia 1944 mianowany zastępcą dowódcy 9 kompanii Batalionu Kiliński. Otrzymał zadanie obrony rejonu pl. Grzybowskiego oraz ulic: Grzybowska – Ceglana – Graniczna – Żelazna Brama – Królewska – Marszałkowska – Zielna – Świętokrzyska, ew. dojścia do Pl. Bankowego.

6 sierpnia wieczorem wyruszył z ul. Próżnej 14 na rekonesans na zajętą przez Niemców, płonącą ul. Graniczną od strony Żelaznej Bramy, wraz z Cichociemnym ppor. Zbigniewem Wilczkiewiczem ps. Kij oraz trzema żołnierzami. Z podwórza ul. Królewskiej 16 przeszli przejściem na tyły oficyn przy ul. Granicznej, potem piwnicami w okolice pl. Żelaznej Bramy. Drugą stronę ulicy zajmowali już Niemcy. W jednym z pomieszczeń wzięli do niewoli czterech niemieckich żołnierzy, zdobywając cztery karabiny oraz pistolet Parabellum. Ranny lekko w obie nogi wskutek postrzału z granatnika. Uwolnił oraz ewakuował rannego w nogi radiotelegrafistę wraz z radiostacją. Wracając wzdłuż ul. Granicznej dotarł do kwatery przy ul. Próżnej 14.

Wraz z kompanią walczy o utrzymanie placówki „Królewska 16” (budynek naprzeciwko ruin giełdy), położonej na obrzeżu Ogrodu Saskiego (róg Placu Grzybowskiego, Granicznej oraz Królewskiej; z drugiej strony Zielnej i Świętokrzyskiej. Pośrodku „PAST-a”). Placówka nazywana była Twierdzą Królewska 16 z powodu zaciętych walk – Niemcy atakowali ją ponad 30 razy, z użyciem lotnictwa, granatników, kompanii piechoty oraz dwóch czołgów – za każdym razem ataki Niemców były bezskuteczne.

 

PW-Pasta-164x250 Józef Zając - Cichociemny1954-drogi-cichociemnych Józef Zając - CichociemnyJózef Zając: „Wraz ze skoczkiem „Kijkiem” [ppor cc Zbigniewem Wilczkiewiczem ps. Kij] i kilku młodymi ludźmi, którzy zjawili się na konspiracyjnej jeszcze melinie przy placu Grzybowskim, dołączyliśmy w chwili wybuchu Powstania do oddziału atakującego wielki gmach centrali telefonów przy ul. Zielnej, tzw. dużą Pastę. Drużyna nasza liczyła 18 ludzi. Uzbrojeni byliśmy w granaty ręczne, butelki z benzyną oraz stena. Niemców było w gmachu ponad 100. (…)

Zostałem zastępcą dowódcy kompanii i dowódcą obrony taktycznej całego odcinka, który ciągnął się od ulicy Granicznej przez plac Grzybowski, wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej i Zielnej aż do ruin Giełdy, najważniejsza jego część biegła wzdłuż ulicy Królewskiej. Był to spory kawał miasta, a dopóki inicjatywa była w naszych rękach, starałem się zająć jeszcze więcej terenu. (…)

CC-prezentacja-059-300x224 Józef Zając - CichociemnyNiemcy nie zostawiali nas w spokoju ani na jeden dzień. Stale trzymali nas pod ogniem czołgów, dział, granatników i Goliatów (parę tych miniaturowych czołgów z materiałem wybuchowym udało nam się na czas rozwalić).

Grom_Kolanko_20210819_120132-250x186 Józef Zając - Cichociemny

Fragment Sali Tradycji JW GROM

W czasie jednego natarcia na placówkę na rogu ulicy Zielnej i Królewskiej cały budynek stanął w płomieniach. Niedługo zmienił się w jedną dymiącą ruinę. Nasi zajęli rozżarzone jeszcze piwnice, aby nie dopuścić do połączenia się Niemców z „Pasty” z atakującymi.”

(Ze wspomnień por. cc Józefa Zająca pt. „Służba na odcinku”, w: „Drogi Cichociemnych”, wyd. I, II, III, Veritas, Londyn, 1954, 1961, 1972, Bellona, Warszawa, 1993, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2019)

 

37-1683-5-300x221 Józef Zając - Cichociemny

Jeńcy niemieccy wzięci do niewoli w gmachu PAST-y, 20-08-1944, źródło: NAC

PW-Hale-Mirowskie-Bundesarchiv_Bild_101I-695-0425-11_Warschauer_Aufstand_Infanteristen_Panzersoldat-300x200 Józef Zając - CichociemnyW nocy z 17/18 sierpnia 1944 wraz z por. Jerzym Skupieńskim ps. Jotes kierował akcją zaminowania wylotów ulic: Zielnej do ul. Królewskiej 16, rejonu kamienicy przy ul. Próżnej 14 (siedziba dowództwa 9 kompanii), wylotu Królewskiej na pl. Grzybowski. Plan zaminowania opracowali: por. Jotes, ppor. Kolanko (mój Dziadek), pchor. Woja, sierż Kalinowski. Na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej z Królewską, a także wylotu ul. Próżnej na ul. Marszałkowską, miny położyło wraz z nimi kilku powstańców: Wacław Nowakowski ps. Zygmunt, Tadeusz Nowakowski ps. Wójcik, Ludwik Tomaszewski ps. Chlebowski, Wacław Kac ps. Bronikowski, Zbigniew Goszcz ps. Pech, Franciszek Jelonek ps. Żandarm, Jerzy Retmańczyk ps. Czarny, Toman Furman ps. Sęp oraz łączniczka ps. Siódemka. Miny przypominały wyglądem cegły, były obciągnięte szarym płótnem.

soe-bron-204x300 Józef Zając - CichociemnyKilkakrotnie organizował kontrnatarcia, zakończone sukcesem: zdobyciem broni oraz jeńców. Uzbrojenie kompanii stanowiła broń zdobyta na Niemcach, m.in.: 2 ckm, 1 km,  40 kb., 2 miotacze płomieni, 10 pistoletów maszynowych MP40 zwanych Schmeisserami, 12 pepeszek rosyjskich, 20 pistoletów. Po rozbiciu baonu „Kiliński”, od 9 września jako kompania „Romański” w 1 Batalionie Szturmowym Rum, IV rejon: Śródmieście – Północ (Warszawa).

 

Dzielny, odważny, w walce dający przykład żołnierzom swoim opanowaniem. Brał udział w natarciach na npla w okresie powstania. Wykonał osobiście kilka wypadów i zasadzek na npla, uwieńczonych zdobyciem jeńców i broni.

(opinia dowódcy Batalionu Rum Cichociemnego kpt. Kazimierza Bilskiego we wniosku nominacyjnym na stopień porucznika. Uwaga: wniosek przedstawiany parokrotnie w okresie powstania, b. dowódca podaje, że awans został ogłoszony w ostatnich rozkazach)

 

offlag-XA-sandbostel-300x216 Józef Zając - Cichociemny

Offlag XA Sandbostel

Kolanko_1-250x154 Józef Zając - CichociemnyWyróżnił się umiejętnościami dowódczymi, także osobistym męstwem, szczególnie 18 sierpnia 1944. Tego dnia trwały całodzienne, ciężkie boje na pl. Grzybowskim oraz ul. Królewskiej przeciw przeważającym siłom Niemców, nacierającym pod osłoną czołgów. Wyróżnił się także podczas szturmu na Hale Mirowskie, przeprowadzonego w nocy 30/31 sierpnia, w ramach akcji „na pomoc Starówce”. Od 9 września zastępca dowódcy 9 kompanii rtm. Romana Wyczókowskiego ps. „Romańskiego” batalionu „Rum”. 19 września 1944 wizytował placówkę „Królewska 16”, od 10 września dowodzoną przez ppor. Ignacego Szczeniowskiego ps. Paprzyca, od 4 września dowódcę plutonu w 9 kompanii. Lekko ranny, przez niecałe dwa dni na leczeniu w Punkcie Sanitarno – Opatrunkowym kompanii przy ul. Próżnej 14.

1 października 1944 awansowany przez Naczelnego Wodza na stopień porucznika. Za męstwo i osobistą odwagę w czasie Powstania Warszawskiego odznaczony przez Dowódcę Armii Krajowej Krzyżem Walecznych po raz trzeci i czwarty (rozkaz nr 512 z sierpnia 1944)  Na rozkaz dowódcy Batalionu „Rum”, Cichociemnego kpt. Kazimierza Bilskiego, wraz ze swoim oddziałem udał się do niewoli.

Czaykowski-pismo-P1080606-241x300 Józef Zając - Cichociemny

Pismo do Cichociemnego Andrzeja Czaykowskiego

cc-ZAJAC_O-VI-1945_20220602_114151-157x250 Józef Zając - Cichociemny

Oficerowie O.VI, lipiec 1945, źródło: CAW sygn. II.52.358

Po kapitulacji powstania od 5 października 1944 do 2 maja 1945 osadzony w obozach niemieckich (jako „Józef Synek”):  początkowo w Ożarowie, następnie od 8 października w Stalagu 344 Lamsdorf,  później 18 października przeniesiony do  Oflagu II-D Gross Born  (numer jeniecki 101658/318), potem do Oflagu X A Sandbostel.

Na rozkaz polskiego dowódcy obozu Gross Born płk. dypl. Ignacego Izdebskiego, przekazał pozostałe z kasy 9 kompanii przeszmuglowane przez siebie ok. 25 tys. zł oraz 200 dolarów do dyspozycji polskich jeńców. Od 28 stycznia 1945 ewakuowany pieszo do  Oflagu X C Lübeck (Lubeka), do którego dotarł 20 kwietnia 1945 (numer jeniecki: 10658).

 

 

Po wojnie

Oddzial-VI-Londyn-300x253 Józef Zając - Cichociemny

Oddział VI SNW, Londyn

spp_londyn-300x215 Józef Zając - Cichociemny

siedziba Komisji Likwidacyjnej Specjalnej, później SPP w Londynie

Uwolniony z obozu jenieckiego  2 maja 1945 przez żołnierzy brytyjskiej 2 Armii. 10 maja 1945 przybył do Wielkiej Brytanii, następnego dnia zameldował się w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie.

1 lipca 1945 otrzymał od Szefa Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza rozkaz pracy w Głównej Komisji Weryfikacyjnej Armii Krajowej Sztabu Głównego (zarządzenie L.1141/Pers.Pfn. z 30 maja 1945).

Funkcjonowała ona przy 11 Leopold Road w Londynie, do 1949  (od 1947 jest siedzibą Studium Polski Podziemnej, zobacz w Wikipedii).

 

Michał Wójcik – Informacje biograficzne i genealogiczne
w zespole Komisji Weryfikacyjnej 1 z Archiwum Studium Polski Podziemnej w Londynie
w: Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, 2009, nr 1, s. 142-148

 

Gunnersbury_Cemetery-300x225 Józef Zając - Cichociemny

Gunnersbury Cemetery

ZAJAC-JOZEF-KOL_023_0321-3-300x248 Józef Zając - CichociemnyPozostał w dyspozycji Oddziału VI (Specjalnego) Szefa Sztabu Głównego, potem Komisji Likwidacyjnej Specjalnej Sztabu Głównego.  Rozkazem personalnym L.dz.544/Pers.M.S./47 przydzielony do Oddziału Personalnego Sztabu Głównego  z przydziałem do Głównej Komisji Weryfikacyjnej Armii Krajowej Sztabu Głównego.

Od 16 listopada 1945, na wniosek ppłk dypl. Utnika, z powodu braku etatu w Sztabie Głównym, formalnie przydzielony do Centrum Wyszkolenia Piechoty, faktycznie nadal przydzielony do Komisji Weryfikacyjnej.

zzz-Brogowski-Tadeusz-KOL_023_0021-191x250 Józef Zając - Cichociemny29 listopada 1945 zweryfikowany przez Główną Komisję Weryfikacyjną AK w Londynie (zaświadczenie weryfikacyjne nr K.dz. 814/pfn/45). Pracował w Głównej Komisji Weryfikacyjnej Armii Krajowej Sztabu Głównego do 31 maja 1947. Od 2 marca 1947 przeniesiony z dyspozycji Oddziału Personalnego Sztabu Głównego do dyspozycji Szefa Sztabu Głównego.

grob-Jozef-Zajac-300x225 Józef Zając - Cichociemny

Grób na cmentarzu Gunnerbury (Londyn), źródło: archiwum rodzinne

Od 6 września 1946 w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia. Osiedlił się w Wielkiej Brytanii. Przez Kolegów – Cichociemnych został wybrany sekretarzem Koła Cichociemnych w Londynie. Mieszkał w Londynie przy tej samej ulicy co płk Józef Hartman – „ojciec Cichociemnych”, był jego podwładnym w Głównej Komisji Weryfikacyjnej Armii Krajowej.

Zmarł 9 października 1968 o godz. 11.30 w Londynie, pochowany na cmentarzu Gunnersbury – Sq. FA gr 91 (Londyn, Wielka Brytania).

 

 

 

 

 

Służba

Jozef-Zajac-Lamsdorf-GrossBorn-300x198 Józef Zając - Cichociemnycc-ZAJAC-HARTMAN-Jozef-KOL_023_0068-300x238 Józef Zając - Cichociemny

Siły zbrojne: Wojsko Polskie (II R.P.), Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Armia Krajowa

Jednostki: 1 Pułk Strzelców Podhalańskich, 21 Dywizja Piechoty Górskiej, 3 Pułk Grenadierów Śląskich, 1 Dywizja Pancerna (PSZ), Batalion Kiliński, I Batalion Szturmowy Rum

 

 

30 października 1918 – marzec 1921
30 października 1918  – marzec 1921

Wojsko Polskie:  1 Pułk Strzelców Podhalańskich  (Nowy Sącz),  następnie 1 Kompania Sztabowa przy Brygadzie Podhalańskiej (Nowy Targ)

21 października 1939  –  3 maja 1944
21 października 1939   wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Camp Coëtquidan (Francja)
27 października 1939 – 10 kwietnia 1940   4 C.K.M., Szkoła Podchorążych Piechoty, Camp Coëtquidan (Francja)
28 kwietnia – 22 czerwca 1940  1 Dywizja Grenadierów, 3 Pułk, 2 Batalion, dowódca drużyny ckm, zastępca dowódcy plutonu
28 czerwca 1940  złapany na granicy Francji i Szwajcarii
29 czerwca – 30 lipca 1940  niewola: obozy na terenie Francji: Colmar, Neuf-Brisach
30 lipca 1940 do kwietnia 1942  niewola: Oflag XVIII.A., Stalag XVII.A., Stalag I.A., nr jeniecki: 10798
13 lipca 1942  ucieczka z niewoli
sierpień 1942  wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Gibraltar (Wielka Brytania)
wrzesień 1942 – 12 maja 1943   1 Pułk Rozpoznawczy, Anglia, 1 Dywizja Pancerna, zastępca dowódcy 1 plutonu (nr ewidencyjny: 23341), przeszkolenie z broni pancernej
10 maja 1943 – 20 marca 1944  szkolenia specjalne (cichociemny):  m.in. STS 25,  STS 34,  Catterick Camp,  instruktor kursu specjalnego
22 maja 1943 – 4 maja 1944  w dyspozycji Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza
12 kwietnia – 3 maja 1944  stacje wyczekiwania „B” oraz „A” (Włochy), oddany do dyspozycji Armii Krajowej
4 maja 1944   –  31 maja 1947
4/5 maja 1944  skok na spadochronie do okupowanej Polski   (operacja Weller 26)
5 maja – 31 lipca 1944  Armia Krajowa, Okręg Warszawa
1 – 5 sierpnia 1944  dowódca drużyny szturmowej (ul. Świętokrzyska – Zielna), Powstanie Warszawskie
5 sierpnia – 5 października 1944  zastępca dowódcy 9 kompanii, batalion „Kiliński”, następnie 1 kompania, batalion szturmowy, IV Rejon, Śródmieście Północ (Warszawa)
5 października 1944 – 2 maja 1945  obozy jenieckie: Lamsdorf, Gross-Born, Sandbostel, Lubeka, nr jeniecki: 10658, uwolniony przez wojska brytyjskie
1 grudnia 1944  przeniesiony z dyspozycji Oddziału Personalnego Sztabu Naczelnego Wodza do dyspozycji Wojskowych Władz Alianckich
2 maja 1945  przeniesiony z dyspozycji Wojskowych Władz Alianckich do dyspozycji Oddziału Personalnego Sztabu Naczelnego Wodza
10 maja 1945  odlot samolotem do Wielkiej Brytanii
11 maja 1945  Oddział VI (Specjalny) Sztabu Naczelnego Wodza (Londyn, Wielka Brytania)
1 lipca 1945 – 31 maja 1947  Główna Komisja Weryfikacyjna AK Sztabu Głównego (Londyn, Wielka Brytania)

 

 

Awanse36_Krzyz-Walecznych-1920-146x200 Józef Zając - Cichociemny

 

 

OdznaczeniaMEDAL-WOJSKA_800px-148x350 Józef Zając - Cichociemny
 • Srebrny Krzyż Zasługi – 1939
 • Krzyż Walecznych – po raz pierwszy i drugi za udział w kampanii francuskiej 1940  (wrzesień 1944)
 • Krzyż Walecznych – po raz trzeci i czwarty – za męstwo i osobistą odwagę w czasie Powstania Warszawskiego (rozkaz Dowódcy Armii Krajowej nr 512 z sierpnia 1944
 • Medal Wojska – po raz pierwszy (1 sierpnia 1946) i drugi (15 lutego 1947) za wybitną gorliwość i szczególnie sumienne wypełnianie swych obowiązków służbowych.
 • Medal Wojska – po raz trzeci (maj 1946) za udział w kampani francuskiej.
 • Medal Wojska – po raz czwarty (maj 1946) za ucieczkę z niewoli niemieckiej i przedzieranie się przez Pireneje do Wojska Polskiego w Wielkiej Brytanii.

 

 

 

Upamiętnienie

gra-miejska-cc-2-300x141 Józef Zając - Cichociemny2 października 2016 Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej zorganizowała pierwszą Grę Miejską Śladami Cichociemnych Powstańców Warszawskich.

W ten sposób upamiętniono 7 Cichociemnych Powstańców Warszawskich, walczących o stolicę: Bolesława Kontryma, ps. Żmudzin, Edmunda Marynowskiego ps. Sejm, Józefa Zająca, ps. Kolanko, Stefana Micha, ps. Jeż,  Tadeusza Runge, ps. Osa, Tomasza Jana Wierzejskiego, ps. Zgoda 2, Władysława Miciek, ps.  Młot.

 

STRAZ_POZ-273x250 Józef Zając - CichociemnyW 2023 podjęto starania, aby upamiętnić Cichociemnych – Strażaków. Wśród Cichociemnych w rodzinie strażackiej są: płk cc Adam Boryczka – od września 1936 strażak, następnie (po ukończeniu kursów pożarniczych w Łodzi) dowódca plutonu strażackiego Państwowych Zakładów Azotowych w Mościcach; ppłk cc Feliks Dzikielewski – od 18 lipca 1957 do 31 grudnia 1971 kierownik sekcji łączności w Wydziale Operacyjnym Komendy Głównej Straży Pożarnej; płk cc Stanisław Olszewski – naczelnik Straży Ogniowej w Szczuczynie; kpt. cc Henryk Zachmost – od 1959  w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz por. cc Józef Zając (mój Dziadek) – od 1933 do wybuchu wojny działacz Powiatowego Związku Straży Pożarnych w Kopyczyńcach (obecnie Ukraina), po wojnie m.in. sekretarz Koła Cichociemnych w Londynie. Trwają działania zmierzające do upamiętnienia Cichociemnych – Strażaków.

 

Formą upamiętnienia por. cc Józefa Zająca jest także ten portal, wykonany przez wnuka Ryszarda M. Zająca

 

 

Życie rodzinne:

Zajac-Jozef-rodzina-196x300 Józef Zając - Cichociemny

Kopyczyńce przed wybuchem wojny. Józef Zając, żona Aniela syn Zbigniew oraz córka Ewa
źródło: archiwum rodzinne

1939-Jozef-Zajac-zona-Aniela-198x300 Józef Zając - Cichociemny

1939 r., Józef Zając z żoną Anielą Pierogowską
źródło: archiwum rodzinne

 

Syn Stanisława i Antoniny z domu Gawor. Miał dwie siostry: Janinę i Marię oraz dwóch braci: Stefana i Henryka. 

Przed wojną zawarł związek małżeński z Anielą z domu Pierogowska (1900-1992). Mieli dwoje dzieci: Zbigniewa (1927-2002) i Ewę (1931-2017).

Po wojnie, na emigracji ożenił się powtórnie. Żona pochowała Go w Londynie, na cmentarzu Gunnersbury.

Jego wnuki to (autor tego portalu) były poseł na Sejm R.P. Ryszard M. Zając  syn Ewy, patrz: dowód pokrewieństwa  oraz Adam Zając syn Zbigniewa (zm. w 2017).

 

 

cc-Jozef-Zajac-dom-rodzinny-kopyczynce-300x193 Józef Zając - Cichociemny

Dom rodzinny por. cc  Józefa Zająca w Kopyczyńcach
(Kresy, obecnie Ukraina), źródło: archiwum rodzinne

 

 


Spośród 316 Cichociemnych zrzuconych na spadochronie do okupowanej Polski
40 walczyło o niepodległość Polski w latach 1918 – 1921:

Leon Bazała (1918-1920) | Jacek Bętkowski (1920) | Jan Biały (1918-1920) | Niemir Bidziński (1920) | Romuald Bielski (1919-1920) | Adolf Gałacki (1918-1920) | Stanisław Gilowski (1918-1920) | Jan Górski (1919-1920) | Antoni Iglewski (1915-1920) | Kazimierz Iranek-Osmecki (1913, 1916, 1920) | Wacław Kobyliński (1918-1920) | Bolesław Kontrym (1917-1918) | Franciszek Koprowski (1919-1920) | Tadeusz Kossakowski (1909-1920) | Julian Kozłowski (1918-1919) | Henryk Krajewski (1918-1920) | Leopold Krizar (1918-1920) | Stanisław Krzymowski (1914-1920) | Adolf Łojkiewicz (1918-1920) | Narcyz Łopianowski (1918-1920) | Zygmunt Milewicz (1918-1920) | Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski (1913-1921) | Leopold Okulicki (1914-1920) | Mieczysław Pękala-Górski (1918-1920) | Edward Piotrowski (1918-1920) | Jan Różycki (1917-1920) | Roman Rudkowski (1914-1920) | Tadeusz Runge (1917-1920) | Józef Spychalski (1916-1920) | Tadeusz Starzyński (1920) | Tadeusz Stocki (1920) | Aleksander Stpiczyński (1917-1920) | Witold Strumpf (1920) | Adam Szydłowski (1918-1920) | Wincenty Ściegienny (1918-1920) | Witold Uklański (1917-1921) | Józef Zabielski (1920) | Józef Zając (1920) | Wiktor Zarembiński (1920) | Bronisław Żelkowski (1920)

 

logo_pl_negatyw_czerowny-300x89 Józef Zając - Cichociemny

 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


 

 

 

Upamiętnienie Cichociemnych

jw-grom-pomnik-cc-4-300x248 Józef Zając - Cichociemnyjw-grom-pomnik-cc-3-300x238 Józef Zając - CichociemnyW 1989 roku powstał film dokumentalny „Cichociemni” (scenariusz i reżyseria Marek Widarski).

15 maja 2005 odsłonięto na terenie jednostki specjalnej – Jednostki Wojskowej GROM w Warszawie pomnik poświęcony cichociemnym spadochroniarzom AK. Znaczna część ekspozycji Sali Tradycji jednostki GROM poświęcona jest Cichociemnym.

Od 4 sierpnia 1995 roku jednostka nosi nazwę – Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej

W 2008 roku powstał film dokumentalny „My cichociemni. Głos żyjących” (scenariusz i reżyseria Paweł Kędzierski).

pomnik-cc-warszawa-761x642-300x253 Józef Zając - Cichociemny

Pomnik CC w Warszawie

7 października 2013 roku w Warszawie przy ul. Matejki, naprzeciwko Sejmu R.P. odsłonięto Pomnik Cichociemnych Spadochroniarzy AK.

cc-boening-300x199 Józef Zając - CichociemnyW 2013 roku powstał film dokumentalny „Cichociemni. Wywalcz wolność lub zgiń” (scenariusz i reżyseria Dariusz Walusiak).

W 2016 roku Sejm R.P. ustanowił rok 2016 Rokiem Cichociemnych. NBP wyemitował srebrną kolekcjonerską monetę o nominale 10 zł upamiętniającą 75. rocznicę pierwszego zrzutu Cichociemnych.

cc-monety-300x157 Józef Zając - Cichociemnycc-pomnik-powazki--300x213 Józef Zając - CichociemnyW 2017 roku PLL LOT umieścił znak spadochronowy oraz podpis upamiętniający Cichociemnych na kadłubie Boeinga 787 (SP-LRG).

Cichociemni są patronem wielu szczepów, drużyn oraz organizacji harcerskich. Opublikowano wiele książek i artykułów o Cichociemnych.

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie znajdują się groby kilkudziesięciu Cichociemnych oraz poświęcony Im pomnik „TOBIE OJCZYZNO”

sala-tradycji-grom Józef Zając - Cichociemny

Sala Tradycji Jednostki Wojskowej GROM

button-publikacje_200-300x101 Józef Zając - Cichociemny

 
Źródła:
 • Informacje własne (archiwum portalu)
 • Archiwum rodzinne
 • Teczka osobowa nr 4506
 • Teka personalna – Oddział Specjalny Sztabu Naczelnego Wodza, w zbiorach Studium Polski Podziemnej w Londynie, sygn. Kol.023.0321
 • Zaświadczenie weryfikacyjne Głównej Komisji Weryfikacyjnej Armii Krajowej (archiwum rodzinne)
 • biogram uczestnika Powstania Warszawskiego 1944.pl
 • Muzeum Powstania Warszawskiego – Ankieta uczestnika Powstania Warszawskiego (pdf)
 • Kajetan Bieniecki – Lotnicze wsparcie Armii Krajowej, Arcana Kraków 1994, ISBN 83-86225-10-6
 • Krzysztof Tochman – Słownik biograficzny cichociemnych, t. 4, s. 242-243, Zwierzyniec – Rzeszów 2011, ISBN 9788393385706
 • Bieniek Józef – Cichociemni, Oficyna Wydawnicza Związku Podhalan, 1988
 • Jędrzej Tucholski – Cichociemni, s. 439, Warszawa 1984, Instytut Wydawniczy Pax, ISBN 8321105378
 • Jędrzej Tucholski – Cichociemni 1941-1945. Sylwetki spadochroniarzy, s. 220-221, Wojskowy Instytut Historyczny
 • Andrzej Paweł Przemyski – Z pomocą żołnierzom Podziemia, WKiŁ Warszawa 1991, ISBN 83-206-0833-3
 • Robert Bielecki – W zasięgu PAST-y, s.68, 167, 231, 485, Czytelnik, Warszawa 1994, ISBN 8307019508
 • Maciej Kledzik – Królewska 16, IW Pax, Warszawa 1984, ISBN 83-211-0637-4
 • Maciej Kledzik – Prawda o zdobyciu „Pasty”

 

Zobacz także biogram w Wikipedii

 

 


Tł.

123