Cichociemni – rekrutacja

Cichociemni – rekrutacja

 

Cichociemni byli żołnierzami Armii Krajowej w służbie specjalnej.

 


41_cc-Tobie-Ojczyzno-grupa-250x139 Cichociemni - rekrutacjaSpis treści:


 

CC_wykaz-1_20220602_115218-300x124 Cichociemni - rekrutacjaCichociemni byli szczególną grupą żołnierzy Armii Krajowej w służbie specjalnej. Wywodzili się z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz Armii Polskiej gen. Andersa oraz zgłosili się na ochotnika do walki w okupowanej Polsce. Nie stanowili zwartej formacji, nie mieli odrębnej struktury dowódczej, munduru, sztandaru, patrona.

Byli w sporej mierze indywidualistami – wysokiej klasy fachowcami przeznaczonym do zadań specjalnych, potrafiącymi organizować, kierować i współdziałać z zespołami żołnierzy. Byli szkoleni w ok. 30 specjalnościach w ok. 50 tajnych ośrodkach szkoleniowych: polskich oraz brytyjskiego SOE.  Nie było jednego „kursu Cichociemnego” lecz cztery grupy szkoleń, w każdej z nich po kilka kursów. Szkolenie było indywidualnie „dopasowane” do konkretnego żołnierza – Cichociemnego, uwzględniało jego umiejętności i predyspozycje oraz zapotrzebowanie Armii Krajowej…

 

Jak rekrutowano Cichociemnych?

szkolenie-cc-300x207 Cichociemni - rekrutacja29 czerwca 1940 w Sztabie Naczelnego Wodza utworzono Oddział VI (Specjalny), którego głównym zadaniem było utrzymywanie stałej łączności z okupowaną Polską: łączności radiotelegraficznej oraz łączności lotniczej. Oddział podlegał bezpośrednio Naczelnemu Wodzowi, ściśle współpracował z utworzoną decyzją Winstona Churchilla z 19 lipca 1940, ściśle tajną brytyjską agencją rządową – Special Operations Executive (Kierownictwem Operacji Specjalnych).

Celem strategicznym było przygotowanie podziemnej Armii Krajowej do przeprowadzenia w Polsce, w końcowej fazie wojny, zwycięskiego powstania powszechnego. Celem taktycznym było prowadzenie walki bieżącej: wywiad, sabotaż, odwet, dywersja.

Cichociemni mieli wydatnie pomóc w przygotowaniu i przeprowadzeniu powstania powszechnego w Kraju! Mieli wesprzeć realizację celu strategicznego oraz taktycznego Armii Krajowej. Temu podporządkowana była Ich rekrutacja oraz szkolenie.

Rekrutacja kandydatów na Cichociemnych od początku była ściśle tajna. Jak podkreślił Szef Oddziału VI (Specjalnego) ppłk. dypl. Michał Protasewicz w zaakceptowanej przez Naczelnego Wodza, wydanej 1 czerwca 1943 tajnej „Instrukcji dla żołnierzy przerzucanych drogą lotniczą do Kraju” L.dz. 2525/tjn. 43 – Bezwzględne przestrzeganie tej tajemnicy jest podstawowym warunkiem powodzenia samych lotów oraz całości akcji lotniczej w Kraju, jak również jedynym sposobem zabezpieczenia przed represjami rodziny skoczka.

 

Całe to przedsięwzięcie było tajne, czyli dowództwo Oddziału VI musiało sobie poradzić z werbunkiem ochotników bez zrywania z tajnością. Czyniono to w następujący sposób. Oficerowie tegoż oddziału osobiście udawali się do poszczególnych jednostek, pobieżnie wtajemniczali miejscowych dowódców w plany przedsięwzięcia i za ich pomoca prowadzili nabór. (…) bezpośredni dowódca znał dobrze swoich podwładnych i dzięki niemu można było wyłowić najbardziej odpowiednich ludzi. Nie zawsze jednak odbywało się to bez oporów, gdyż dowództwo danej jednostki zdawało sobie sprawę, że w ten sposób traci ze swych szeregów najbardziej wartościowych ludzi…

Wytypowani tak kandydaci proszeni byli na ściśle poufną rozmowę. W jej trakcie zostali ogólnie zapoznani z rodzajem zadania i ewntualnymi warunkami, jaki mogą ich czekać w kraju. Po tym wstępie padało pytanie o zgodę. Decyzja należała do kandydata (…) Następnie zasięgano opinii w kontrwywiadzie i w Oddziale Personalnym Sztabu NW, zgodę na powołanie kandydata wydawał szef Oddziału VI.

Rafal Iwan – Cichociemni… s. 85-86

Rafał Iwan – „Cichociemni” – rekrutacja, szkolenie i przerzut do Polski
Materiały Koła Naukowego Studentów UMCS
w: Koło Historii nr 10/2008, Lublin 2008, ISSN 1505-85-30, s. 77-106

 

Początkowo nie prowadzono selekcji, rekrutując kandydatów spośród ochotników. Szef sztabu Naczelnego Wodza gen. Tadeusz Klimecki sprzeciwił się pomysłowi rekrutowania kandydatów na Cichociemnych na rozkaz. Zdecydowano, że wszyscy Cichociemni muszą być ochotnikami.

Zgodnie z tajnym rozkazem Naczelnego Wodza – SNW L.dz.780/tjn/V/41, określono podstawowe warunki rekrutacji kandydatów na Cichociemnych:

 • zgłoszenie ochotnicze
 • nieskazitelne kwalifikacje moralne oraz ideowe
 • moc charakteru oraz zdolność powzięcia decyzji
 • zdolności organizacyjne
 • duże wyrobienie wojskowe i życiowe
 • stopień wojskowy – od szeregowca z cenzusem (tj. ze zdaną maturą) do pułkownika
 • wiek – nieograniczony, ale z pełną sprawnością fizyczną
 • pożądana znajomość języka wroga: niemieckiego lub rosyjskiego

 

 

Selekcja kandydatów

Żołnierz i historyk Józef Garliński w publikacji „Politycy i żołnierze” wskazuje pożądane cechy kandydata na Cichociemnego: ochotnik, najlepiej młody, w pełni sprawny fizycznie, inteligentny, przedsiębiorczy, o dużym poczuciu niezależności, choć jednocześnie karny i zdolny do poddania się ciężkiej zaprawie fizycznej. Musieli to być ludzie świadomi ryzyka i umiejący je niejednokrotnie podjąć, musieli bezwzględnie potrafić dochować tajemnicy. Oprócz tego powinniu być twardzi, odważni a czasem nawet brutalni” (s. 52 – 53).

Jak podkreślają Jakub Lickiewicz, Jolanta Szymańska, Łukasz Burkiewicz w publikacji „Próba charakterystyki psychologicznej cichociemnego” – „na podstawie metod szkoleniowych i sposobu prowadzenia kursów można wywnioskować, że do najbardziej pożądanych cech należały:

 • wytrzymałość psychofizyczna
  cc-skoczek-176x300 Cichociemni - rekrutacja

  kombinezon Cichociemnych

 • efektywność
 • zdolność dochowania tajemnicy
 • uczciwość, spójność wewnętrzna i posiadanie wysokich standardów moralnych
 • patriotyzm
 • zdolność do szybkiej adaptacji i uczenia się (…)
 • zdyscyplinowanie, zarówno indywidualne jak i wojskowe
 • silna motywacja
 • indywidualizm, z równoczesna umiejętnością pracy zespołowej,
 • zdolności przywódcze
 • twórcze rozwiązywanie problemów”

[w: Państwo i Społeczeństwo, 2015 (XV) nr 2, s. 121-122].  Autorzy zauważają, że „w linii prostej z tradycji Cichociemnych” korzysta system współczesnej selekcji kandydatów na  żołnierzy Wojsk Specjalnych”.

 

 

Kandydaci na Cichociemnych

Kandydaci na przyszłych Cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej selekcjonowani byli w kilku etapach. W pierwszym etapie byli typowani do służby specjalnej przez dowódców swoich dotychczasowych oddziałów, którzy najlepiej znali własnych żołnierzy i wiedzieli, który z nich do takiej służby się nadaje. Oficerowie Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza przyjeżdżali do oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, stacjonujących w Wielkiej Brytanii, Afryce oraz na Bliskim Wschodzie. W rozmowie z dowódcami tych oddziałów żądali wskazania najlepszych żołnierzy, którzy mieliby szansę po przeszkoleniu walczyć w okupowanej Polsce.

37-550-1-1-232x300 Cichociemni - rekrutacja

skoczek po wylądowaniu, plik NAC

Czasem napotykali na problemy, bowiem dowódcy polskich oddziałów nie chcieli oddawać swych najlepszych żołnierzy. W 1942 Naczelny Wódz wydał rozkaz, który rozwiązał ten problem – „Wiem że w dobrze rozumianym interesie swych oddziałów dowódcy niechętnie godzą się na odstępowanie swych oficerów, tym niemniej powinni oni zrozumieć, że potrzeby Kraju pod tym, jak i pod innym względem powinny stać na pierwszym miejscu„.

Nieco inaczej rekrutowano kandydatów do walki w okupowanej Polsce w wywiadzie (i kontrwywiadzie), w łączności oraz w lotnictwie. Kandydatów na Cichociemnych ze specjalnością wywiadowczą wyszukiwali i rekrutowali oficerowie Oddziału II (wywiad i kontrwywiad) Sztabu Naczelnego Wodza. Zazwyczaj kandydatów do pracy wywiadowczej rekrutował komendant polskiej szkoły wywiadu (uwaga, to nazwa potoczna, a nie nazwa własna) płk. dypl. Stanisław Mayer.

soe-bron-204x300 Cichociemni - rekrutacjaKandydatów na Cichociemnych ze specjalnością radiotelegrafia, radiomechanika zazwyczaj rekrutował komendant Ośrodka Wyszkoleniowego Sekcji Dyspozycyjnej Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza ppłk Wiktor Bernacki. Kandydatów na Cichociemnych ze specjalnością lotniczą wyszukiwali i rekrutowali oficerowie Oddziału III (lotnictwo) SNW.

 

Po wytypowaniu kandydata przez dowódcę jego oddziału, oficerowie Oddziału VI przeprowadzali z nim ściśle tajną rozmowę, pytając o zgodę na walkę w okupowanej Polsce. Czas na zastanowienie był bardzo krótki – od kilku minut bodaj do zaledwie kilku dni. Czasem kandydaci na Cichociemnych zgłaszali się sami, drogą służbową, a niektórzy bezpośrednio. Na tym etapie wytypowani kandydaci musieli zdecydować czy chcą zgłosić się ochotniczo do ciężkiej służby w okupowanym Kraju.

cc-szkolenie-malpi-gaj-300x220 Cichociemni - rekrutacjaPo zgłoszeniu następował drugi etap selekcji. Każdego ochotnika weryfikowano w kontrwywiadzie oraz Oddziale Personalnym Sztabu Naczelnego Wodza. Po uzyskaniu pozytywnych opinii, szef Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza przeprowadzał własną weryfikację, decydując, czy skierować kandydata na szkolenia dla kandydatów na Cichociemnych.

Kolejnymi etapami selekcji kandydatów na Cichociemnych były szkolenia. Nie było jednego „kursu Cichociemnego” lecz cztery grupy szkoleń, w każdej po kilka kursów, mianowicie kursy zasadnicze, specjalnościowe, uzupełniające, praktyczne. Nieukończenie któregokolwiek ze szkoleń eliminowało kandydata z dalszych starań  o wysłanie do służby specjalnej w Armii Krajowej, w okupowanej Polsce. Dopiero po pomyślnym ukończeniu wszystkich wymaganych szkoleń kandydat miał szansę skoczyć na spadochronie do okupowanej Polski i zostać Cichociemnym.

Ale selekcja odbywała się nawet po ukończeniu wszystkich szkoleń. Kierujący przerzutem lotniczym Cichociemnych oraz zaopatrzenia dla Armii Krajowej oficer wywiadu z Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza mjr dypl. Jan Jaźwiński mógł każdego kanddata na Cichociemnych w każdej chwili odesłać do macierzystej jednostki, jeśli tylko uznał, że nie spełni on zadań wymaganych od Cichociemnych – żołnierzy Armii Krajowej w służbie specjalnej.

 

Na szkolenia dla Cichociemnych przyjęto 2413 kandydatów.
Jedynie 605 z nich pomyślnie ukończyło szkolenia.
Spośród nich tylko 579 zakwalifikowano do skoku do Kraju.
Do okupowanej Polski zrzucono 316 Cichociemnych.

zobacz – 316 Cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej

 


 

Cichociemni – znajomość języków

 

Znak-Spadochronowy-AK-219x350 Cichociemni - rekrutacja

To być może zaskakujące, ale okazuje się, że wskazany w tajnym rozkazie Sztabu Naczelnego Wodza – SNW L.dz.780/tjn/V/41 wymóg znajomości języka wroga: niemieckiego lub rosyjskiego, był traktowany bardzo serio. Zebrałem z teczek personalnych wszystkich Cichociemnych oraz przeanalizowałem dane dotyczące znajomości języków wśród 316 Cichociemnych.  Statystycznie każdy Cichociemny był poliglotą – znał prawie dwa języki obce.

Rzecz jasna, nie zawsze była to perfekcyjna znajomość języka, ale wystarczała do porozumiewania się w nim. Znajomość większości języków została nabyta przed wojną, jednak niektórzy Cichociemni uczyli się od podstaw lub pogłębiali znajomość języka (niemiecki, rosyjski, angielski) już na potrzeby swojej służby specjalnej. Wszystkie umiejętności językowe Cichociemnych zostały nabyte i/lub utrwalone przed rozpoczęciem Ich służby specjalnej…

CC-poligloci-243x250 Cichociemni - rekrutacjaRekordzista mjr cc Jan Różycki ps. Busik znał aż 7 języków: niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, angielski, a także łacinę i grekę. Aż 8 Cichociemnych znało po 5 języków: ppor. cc Adam Dąbrowski, kpt. cc Władysław Kochański, ppłk. cc Alfred Paczkowski, mjr cc Edward Piotrowski, kpt. dypl. cc Jan Serafin, por. cc Roman Wiszniowski, mjr cc Wiktor Zarembiński, por. cc Alfred Zawadzki. Wszyscy z tej ósemki znali niemiecki, ukraiński, angielski i francuski, prawie wszyscy rosyjski, a niektórzy także rumuński oraz ruski.

22 Cichociemnych znało aż 4 języki obce, w tym 20 niemiecki, 18 angielski, 16 francuski, 13 rosyjski; oprócz tego 9 znało ukraiński, po 2 włoski, ruski; po 1 białoruski, hiszpański, a nawet rusiński oraz perski. 58 Cichociemnych znało trzy języki obce, w tym 42 niemiecki, tyle samo angielski, 34 francuski, 28 rosyjski, 11 ukraiński. Niektórzy z nich mówili także mniej znanymi językami: chorwackim, serbskim, estońskim, szwedzkim czy fińskim.

112 Cichociemnych mogło się pochwalić znajomością dwóch języków obcych: 73 znało niemiecki, 61 angielski, 41 francuski, 35 rosyjski, ponadto kilku znało białoruski. Siedemdziesięciu Cichociemnych znało jeden język obcy: 26 rosyjski, 21 niemiecki, 9 angielski, 12 francuski, pozostali dwaj – ukraiński.

Spośród 316 Cichociemnych 165 władało niemieckim, 108 rosyjskim,  137 angielskim, 111 francuskim, 34 ukraińskim…

 

Cichociemni poligloci:

UWAGA!  Tabela ma więcej niż jedną stronę, wyświetla po 20 wierszy na stronie

(kliknij w nazwisko, aby przejść do strony z biogramem, wpisz w wyszukiwarkę, aby wyszukać)
Tabelę można przeszukiwać, wpisując dowolny ciąg znaków

 

Autor wykazu – Ryszard M. Zając, wnuk por. cc. Józefa Zająca

Na urządzeniach mobilnych aby zobaczyć całość należy przewinąć w poziomie

FotoNazwisko imięNiem.Ros.Ukr.Ang.Fr.inneOgółem
ADRIAN-Florian Cichociemni - rekrutacja
Adrian Florianniem.ang.fr.3
BALUK-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Bałuk Stefanros.ang.fr.3
BATOR-Ignacy Cichociemni - rekrutacja
Bator Ignacyb.d.
BAZALA-Leon Cichociemni - rekrutacja
Bazała Leonniem.ang.fr.3
BAKIEWICZ-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Bąkiewicz Zbigniewb.d.
BENEDYK-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Benedyk Tadeuszniem.ukr.ang.3
BENRAD-Adam Cichociemni - rekrutacja
Benrad Adamukr.ang.2
BERNACZYK-SLONSKI-Kazimierz. Cichociemni - rekrutacja
Bernaczyk - Słoński Kazimierzniem.ang.2
BETKOWSKI-Jacek Cichociemni - rekrutacja
Bętkowski Jacekb.d.
BIALY-Jan Cichociemni - rekrutacja
Biały Janniem.ukr.ang.3
BICHNIEWICZ-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Bichniewicz Jerzyros.ukr.ang.3
BIDZINSKI-Niemir Cichociemni - rekrutacja
Bidziński Niemirb.d.
BIEDRZYCKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Biedrzycki Stanisławb.d.
BIELSKI-Romuald Cichociemni - rekrutacja
Bielski Romualdb.d.
BIENIAS-Jan Cichociemni - rekrutacja
Bienias Janniem.ang.2
BIEZUNSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Bieżuński Janb.d.
BILSKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Bilski Kazimierzniem.ang.2
BORYCZKA-Adam Cichociemni - rekrutacja
Boryczka Adamniem.ang.fr.3
BORYS-Adam Cichociemni - rekrutacja
Borys Adamniem.ang.fr.3
BURDZINSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Burdziński Tadeuszang.fr.2
BUSLOWICZ-Michal Cichociemni - rekrutacja
Busłowicz Michałros.fr.2
BUYNO-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Buyno Jerzyfr.1
BYSTRZYCKI-Przemyslaw Cichociemni - rekrutacja
Bystrzycki Przemysławb.d.
BZDAWKA-Bernard Cichociemni - rekrutacja
Bzdawka Bernard ros.1
CETYS-Teodor Cichociemni - rekrutacja
Cetys Teodorniem.ros.2
CHMIELOCH-Ryszard Cichociemni - rekrutacja
Chmieloch Ryszardniem.ros.2
CHMIELOWSKI-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Chmielowski Antoni niem.ros.fr.3
CHYLINSKI-Eugeniusz Cichociemni - rekrutacja
Chyliński Eugeniusz b.d.
CIEPLIK-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Cieplik Franciszekfr.chorwacki,
serbski
3
CZAYKOWSKI-Andrzej Cichociemni - rekrutacja
Czaykowski Andrzej b.d.
CZEPCZAK-GORECKI-Bronisław Cichociemni - rekrutacja
Czepczak Górecki Bronisławb.d.
CZERWINSKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Czerwiński Kazimierzniem.ang.2
CZLAPKA-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Człapka Kazimierzang.1
CZUMA-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Czuma Józefniem.ang.2
DABROWSKI-Adam Cichociemni - rekrutacja
Dąbrowski Adamniem.ukr.ang.fr.rumuński5
DEKUTOWSKI-Hieronim Cichociemni - rekrutacja
Dekutowski Hieronimniem.1
DMOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Dmowski Stanisławniem.ang.2
DZIADOSZ-Rudolf Cichociemni - rekrutacja
Dziadosz Rudolfb.d.
DZIKIELEWSKI-Feliks Cichociemni - rekrutacja
Dzikielewski Feliksang.1
ECKHARDT-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Eckhardt Mieczysławniem.ukr.ang.fr.4
EMIR-HASSAN-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Emir Hassan Jerzyb.d.
FARENHOLC-Oskar Cichociemni - rekrutacja
Farenholc Oskarniem.ang.fr3
FIJALKA-Michal Cichociemni - rekrutacja
Fijałka Michałniem.ukr.ang.ruski4
FLONT-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Flont Władysławfr.1
FORTUNA-Ludwik Cichociemni - rekrutacja
Fortuna Ludwikniem.ang.2
FUHRMAN-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Fuhrman Kazimierzros.1
GALECKI-Adolf Cichociemni - rekrutacja
Gałacki Adolfniem.ang.2
GARCZYNSKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Garczyński Marian ang.fr.2
GAWORSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Gaworski Tadeuszniem.1
GILOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Gilowski Stanisławniem.ros.ukr.3
GODZIK-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Godzik Władysław niem.ros.2
GOLARZ-Marian Cichociemni - rekrutacja
Golarz Teleszyński Marianros.1
GOLEBIEWSKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Gołębiewski Marianb.d.
GOLUNSKI-Norbert Cichociemni - rekrutacja
Gołuński Norbert niem.1
GORSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Górski Janros.1
GORSKI-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Górski Stefanang.1
GRODZICKI-Krzysztof Cichociemni - rekrutacja
Grodzicki Krzysztofb.d.
GROMNICKI-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Gromnicki Zygmuntb.d.
GRUN-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Grun Bronisław niem.ros.ang.3
GRYCZ-Jan Cichociemni - rekrutacja
Grycz Janb.d.
HARASYMOWICZ-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Harasymowicz Stanisławniem.ang.2
HAUPTMAN-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Hauptman Władysławb.d.
KALINOWSK-HECZKO-Gustaw Cichociemni - rekrutacja
Heczko Kalinowski Gustawniem.ang.2
HENCEL-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Hencel Stanisławniem.ang.2
HOFFMANN-Teodor Cichociemni - rekrutacja
Hoffman Teodorniem.ang.fr.3
HORL-Jan Cichociemni - rekrutacja
Hörl Janniem.ang.fr.3
IGLEWSKI-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Iglewski Antoniros.1
IGNASZAK-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Ignaszak Stefanniem.1
IPOHORSKI-LENKIEWICZ-Wieslaw Cichociemni - rekrutacja
Ipohorski Lenkiewicz Wiesław ros.ang.fr.3
IRANEK-OSMECKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Iranek Osmecki Kazimierzniem.1
ISZKOWSKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Iszkowski Jerzyb.d.
JABLONSKI-Boleslaw Cichociemni - rekrutacja
Jabłoński Bolesławniem.ros.ang.fr.4
JACHCINSKI-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Jachciński Henryk niem.ang.2
JACKIEWICZ-Boleslaw Cichociemni - rekrutacja
Jackiewicz Bolesławros.fr.2
JAGIELSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Jagielski Stanisławniem.ang.fr3
JAKUBOWSKI-Ewaryst Cichociemni - rekrutacja
Jakubowski Ewaryst niem.ang.2
JANKOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Jankowski Stanisławniem.ros.2
JANUSZKIEWICZ-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Januszkiewicz Henrykang.fr.2
JAROSZ-Janusz Cichociemni - rekrutacja
Jarosz Janusz ang.fr.2
JASIENSKI-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Jasieński Stefanniem.ang.fr.3
JASTRZEBSKI-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Jastrzębski Antonifr.1
JAWORSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Jaworski Tadeuszang.fr.2
JAWORSKI-Tadeusz-Stanisław Cichociemni - rekrutacja
Jaworski Tadeusz Stanisławb.d.
JOKIEL-Jan Cichociemni - rekrutacja
Jokiel Janros.ang.fr.3
JURECKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Jurecki Marianniem.fr.2
JURKIEWICZ-Longin Cichociemni - rekrutacja
Jurkiewicz Longin niem.ros.fr.3
KALENKIEWICZ-Maciej Cichociemni - rekrutacja
Kalenkiewicz Maciejb.d.
KAMIENSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Kamieński Janb.d.
KAMINSKI-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Kamiński Bronisławniem.1
KASZYNSKI-Eugeniusz Cichociemni - rekrutacja
Kaszyński Eugeniuszb.d.
KAZIMIERCZAK-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Kazimierczak Stanisławb.d.
KIWER-Edward Cichociemni - rekrutacja
Kiwer Edwardniem.1
KLIMOWICZ-Wladysław Cichociemni - rekrutacja
Klimowicz Władysławukr.ang.2
KLIMOWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Klimowski Tadeuszfr.1
KLINICKI-Maksymilian Cichociemni - rekrutacja
Klinicki Maksymilianb.d.
KLOCEK-Wlodzimierz Cichociemni - rekrutacja
Klocek Niewęgłowski Włodzimierzang.1
KOBYLINSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Kobyliński Tadeuszniem.ros.2
KOBYLINSKI-Waclaw Cichociemni - rekrutacja
Kobyliński Wacławros.fr.2
KOCHANSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Kochański Janang.fr.2
KOCHANSKI-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Kochański Władysław niem.ros.ukr.ang.fr.5
KOLASINSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Kolasiński Stanisławniem.ang.2
KONIK-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Konik Bronisław ros.1
KONSTANTY-Ignacy Cichociemni - rekrutacja
Konstanty Ignacy niem.1
KONTRYM-Bolesław Cichociemni - rekrutacja
Kontrym Bolesławros.ang.fr.3
KOPISTO-Waclaw Cichociemni - rekrutacja
Kopisto Wacławniem.ros.ukr.fr.4
KOPROWSKI-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Koprowski Franciszekniem.ros.ang.3
KOSSAKOWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Kossakowski Tadeuszb.d.
KOSTUCH-Tomasz Cichociemni - rekrutacja
Kostuch Tomaszfr.1
KOTOROWICZ-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Kotorowicz Stanisławfr.1
KOWALIK-Edward Cichociemni - rekrutacja
Kowalik Edwardb.d.
KOWALSKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Kowalski Jerzyniem.ang.2
KOWALSKI-Ryszard Cichociemni - rekrutacja
Kowalski Ryszardniem.ang.2
KOZLOWSKI-Julian Cichociemni - rekrutacja
Kozłowski Julianniem.ros.estoński3
KOZUCHOWSKI-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Kożuchowski Henrykang.fr.2
KRAJEWSKI-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Krajewski Henrykros.1
KRASINSKI-Adam Cichociemni - rekrutacja
Krasiński Adamfr.1
KRIZAR-Leopold Cichociemni - rekrutacja
Krizar Leopoldniem.ukr.ang.3
KROKAY-Walery Cichociemni - rekrutacja
Krokay Waleryniem.ang.2
KRYSZCZUKAJTIS-Miroslaw Cichociemni - rekrutacja
Kryszczukajtis Mirosławros.1
KRZYMOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Krzymowski Stanisławb.d.
KUCZYNSKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Kuczyński Marianniem.1
KUJAWINSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Kujawiński Stanisławniem.ros.2
KULAKOWSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Kułakowski Aleksanderniem.ang.2
KWARCINSKI-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Kwarciński Mieczysławniem.ang.czeski3
KWIATKOWSKI-Bohdan Cichociemni - rekrutacja
Kwiatkowski Bohdanniem.ros.ang.fr.4
LECH-Jan Cichociemni - rekrutacja
Lech Janang.fr.2
LECH-Wlodzimierz Cichociemni - rekrutacja
Lech Włodzimierzniem.ang.2
LESKIEWICZ-Marian Cichociemni - rekrutacja
Leśkiewicz Marianniem.1
LEWANDOWSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Lewandowski Aleksanderniem.ang.2
LEWKO-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Lewko Kazimierzniem.ros.2
LEWKOWICZ-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Lewkowicz Bronisławb.d.
LINOWSKI-Artur Cichociemni - rekrutacja
Linowski Arturfr.1
LIPINSKI-Wojciech Cichociemni - rekrutacja
Lipiński Wojciechniem.ang.2
LUSZOWICZ-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Luszowicz Zdzisławniem.ros.grecki3
LADA-Lech Cichociemni - rekrutacja
Łada Lech niem.ros.ukr.3
LAGODA-Hieronim Cichociemni - rekrutacja
Łagoda Hieronimfr.1
LAKOMY-Albin Cichociemni - rekrutacja
Łakomy Albinb.d.
LASTOWSKI-Benon Cichociemni - rekrutacja
Łastowski Benonniem.ros.2
LOJKIEWICZ-Adolf Cichociemni - rekrutacja
Łojkiewicz Adolfb.d.
LOPIANOWSKI-Narcyz Cichociemni - rekrutacja
Łopianowski Narcyzniem.ros.ang.białoruski4
LOS-Ezechiel Cichociemni - rekrutacja
Łoś Ezechielniem.ros.2
MACKUS-Adam Cichociemni - rekrutacja
Mackus Adam niem.ros.ang.fr.4
MAJEWICZ-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Majewicz Stefanniem.ang.fr.3
MAJORKIEWICZ-Felicjan Cichociemni - rekrutacja
Majorkiewicz Felicjanfr.1
MAKAGONOW-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Makagonow Makagon Aleksanderros.1
MAKARENKO-Anatol Cichociemni - rekrutacja
Makarenko Anatolniem.ros.2
MAKSYS-Wladysław Cichociemni - rekrutacja
Maksyś Władysławb.d.
MALIK-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Malik Franciszekb.d.
MARECKI-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Marecki Władysławb.d.
MAREK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Marek Janniem.ukr.ang.fr.4
MARYNOWSKI-Edmund Cichociemni - rekrutacja
Marynowski Edmundros.ang.2
MATULA-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Matula Zbigniewros.1
MATYSKO-Jan Cichociemni - rekrutacja
Matysko Janb.d.
MAZUR-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Mazur Stanisławros.ang.2
MESSING-Janusz Cichociemni - rekrutacja
Messing Janusz niem.ros.2
MICH-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Mich Stefanniem.ros.ang.fr.4
MICHALCZEWSKI-Wincenty Cichociemni - rekrutacja
Michalczewski Wincentyukr.1
MICIEK-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Miciek Władysławniem.1
MILEWICZ-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Milewicz Zygmuntros.ukr.ang.fr.4
MOSTOWIEC-Marian Cichociemni - rekrutacja
Mostowiec Marianang.fr.2
MOTYLEWICZ-Piotr Cichociemni - rekrutacja
Motylewicz Piotrniem.ros.ruski3
MRAZEK-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Mrazek Zbigniewniem.ang.2
NADOLCZAK-Bruno Cichociemni - rekrutacja
Nadolczak Bruno niem.ang.fr.ruski4
NAKONIECZNIKOFF-KLUKOWSKI-Przemyslaw Cichociemni - rekrutacja
Nakoniecznikoff Klukowski Przemysławb.d.
NIEDZIELSKI-Rafal Cichociemni - rekrutacja
Niedzielski Rafałfr.1
NIEMCZYCKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Niemczycki Jerzyang.1
NIEPLA-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Niepla Kazimierzniem.ros.2
NOSEK-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Nosek Antoniang.fr.2
NOWACKI-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Nowacki Józefros.ang.fr.3
NOWAK-Piotr Cichociemni - rekrutacja
Nowak Piotrang.fr.2
NOWAK-JEZIORANSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Jeziorański Nowak Janniem.1
NOWAKOWSKI-Michal Cichociemni - rekrutacja
Nowakowski Michał niem.ros.ukr.3
NOWOBILSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Nowobilski Tadeuszniem.fr.2
NOWODWORSKI-Cezary Cichociemni - rekrutacja
Nowodworski Cezaryniem.ros.ukr.ang.4
NUSZKIEWICZ-Ryszard-e1461496984302 Cichociemni - rekrutacja
Nuszkiewicz Ryszardniem.ang.fr.hiszpański4
ODROWAZ-SZUKIEWICZ-Boleslaw-e1461496999402 Cichociemni - rekrutacja
Odrowąż Szukiewicz Bolesławniem.ros.ang.3
OKULICKI-Leopold Cichociemni - rekrutacja
Okulicki Leopoldniem.ros.2
OLSZEWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Olszewski Stanisławfr.białoruski2
OSSOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Ossowski Stanisławb.d.
OSTROWINSKI-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Ostrowiński Henrykniem.ros.ang.3
OSUCHOWSKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Osuchowski Kazimierzang.fr.2
PACZKOWSKI-Alfred Cichociemni - rekrutacja
Paczkowski Alfredniem.ros.ukr.ang.fr.5
PARADA-Michal Cichociemni - rekrutacja
Parada Michał b.d.
PARCZEWSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Parczewski Janros.1
PENTZ-Karol Cichociemni - rekrutacja
Pentz Karolniem.1
PEREKLADOWSKI-Feliks Cichociemni - rekrutacja
Perekładowski Feliksb.d.
PESZKE-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Peszke Zdzisławniem.ros.2
PEKALA-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Pękała Górski Mieczysławniem.szwedzki,
czeski
3
PIASECKI-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Piasecki Zbigniewniem.1
PIATKOWSKI-Bohdan Cichociemni - rekrutacja
Piątkowski Bohdanros.fr.ruski3
PIC-Witold Cichociemni - rekrutacja
Pic Witoldniem.ang.2
PIEKARSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Piekarski Aleksanderniem.ang.fr.3
PIENIAK-Czeslaw Cichociemni - rekrutacja
Pieniak Czesław niem.ros.ang.3
PIJANOWSKI-Waclaw. Cichociemni - rekrutacja
Pijanowski Wacław ros.1
PILCH-Adolf Cichociemni - rekrutacja
Pilch Adolfb.d.
PIOTROWSKI-Edward Cichociemni - rekrutacja
Piotrowski Edwardniem.ros.ukr.ang.fr.5
PIOTROWSKI-Julian Cichociemni - rekrutacja
Piotrowski Julianb.d.
PIWNIK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Piwnik Janros.fr.2
PLUTA-Wilhelm Cichociemni - rekrutacja
Pluta Wilhelmniem.ang.fr.3
POKLADECKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Pokładecki Marianb.d.
POKULTINIS-Alfred Cichociemni - rekrutacja
Pokultinis Alfredros.1
POLICIEWICZ-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Policiewicz Zygmuntfr.1
POLISZUK-Jaroslaw Cichociemni - rekrutacja
Poliszuk Jarosławniem.ros.fr.3
POLONCZYK-Boleslaw Cichociemni - rekrutacja
Polończyk Bolesławniem.ang.2
POSPIESZALSKI-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Pospieszalski Antoniniem.ang.fr.włoski4
POZNANSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Poznański Janukr.fr.2
PRADZYNSKI-Janusz Cichociemni - rekrutacja
Prądzyński Janusz niem.ang.fr.3
PRUS-BOGUSLAWSKI-Andrzej Cichociemni - rekrutacja
Bogusławski Prus Andrzejang.fr.finski3
PRZETOCKI-Jacek Cichociemni - rekrutacja
Przetocki Jacekniem.ang.2
PRZYBYLIK-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Przybylik Stefanniem. ros.2
PSYKALA-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Psykała Mieczysław ros.1
PUKACKI-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Pukacki Franciszek niem.ang.fr.3
RACHWAL-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Rachwał Bronisławfr.białoruski2
RACZKOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Raczkowski Stanisławang.fr.2
RASZPLEWICZ-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Raszplewicz Kazimierzros.1
RATAJSKI-Leszek Cichociemni - rekrutacja
Ratajski Leszek niem.ang.fr.3
RIEDL-Adam Cichociemni - rekrutacja
Riedl Adamang.1
ROGOWSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Rogowski Janfr.białoruski2
ROMASZKAN-Roman Cichociemni - rekrutacja
Romaszkan Romanniem.1
ROSSINSKI-Czeslaw Cichociemni - rekrutacja
Rossiński Czesławros.białoruski2
ROSTEK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Rostek Janniem.ukr.ang.fr.4
ROSTWOROWSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Rostworowski Janniem.ros.fr.włoski4
ROZYCKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Różycki Janniem.ros.ang.fr.hiszpański
łacina, greka
7
RUDKOWSKI-Roman Cichociemni - rekrutacja
Rudkowski Romanniem.ros.ang.3
RUNGE-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Runge Tadeuszniem.fr.2
RYBKA-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Rybka Franciszekniem.ang.fr.3
RYDZEWSKI-Lech Cichociemni - rekrutacja
Rydzewski Lechukr.1
RZEPKA-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Rzepka Kazimierzniem.ang.fr.3
SAWICKI-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Sawicki Zygmuntang.fr.2
SCHELLER-CZARNY-Edwin Cichociemni - rekrutacja
Scheller Czarny Edwinniem.ros.ang.fr.4
SEEMAN-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Seeman Tadeuszniem.ros.2
SERAFIN-Jan Cichociemni - rekrutacja
Serafin Janniem.ukr.ang.fr.ruski5
SERAFINSKI-Fryderyk Cichociemni - rekrutacja
Serafiński Fryderykukr.ruski2
SEDZIAK-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Sędziak Stanisław niem.ang.2
SIAKIEWICZ-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Siakiewicz Władysławniem.ros.2
SIKORSKI-Zenon Cichociemni - rekrutacja
Sikorski Zenonniem.ang.2
SKOWRON-Marian Cichociemni - rekrutacja
Skowron Marianb.d.
SKOWRONSKI-Ryszard Cichociemni - rekrutacja
Skowroński Ryszardniem.ros.2
SKOWRONSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Skowroński Stanisławniem.ros.ang.ukr.4
SKROCHOWSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Skrochowski Janang.fr.2
SKWIERCZYNSKI-Leopold Cichociemni - rekrutacja
Skwierczyński Leopoldros.ang.2
SMELA-Jan Cichociemni - rekrutacja
Smela Janniem.1
SMOLSKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Smolski Kazimierzros.ang.fr.3
SOKOLOWSKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Sokołowski Jerzyniem.1
SOKOLOWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Sokołowski Tadeuszniem.ang.fr.3
SOKOL-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Sokół Tadeuszros.1
SOLTYS-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Sołtys Stanisławniem.1
SPECYLAK-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Specylak Skrzypecki Zbigniew fr.ruski2
SPYCHALSKI-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Spychalski Józefb.d.
SROCZYNSKI-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Sroczyński Zdzisławang.1
STARZYNSKI-Leszek Cichociemni - rekrutacja
Starzyński Leszekb,d,
STARZYNSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Starzyński Tadeuszniem.ros.fr.3
STOCKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Stocki Tadeusz niem.ros.2
STOLYHWO-Olgierd Cichociemni - rekrutacja
Stołyhwo Olgierdniem.ros.ang.fr.4
STPICZYNSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Stpiczyński Aleksanderniem.fr.2
STRASZYNSKI-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Straszyński Zdzisławniem.ang.2
STRUMPF-Witold Cichociemni - rekrutacja
Strumpf Witoldb.d.
SZCZEPANSKI-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Szczepański Mieczysławang.fr.2
SZEWCZYK-Piotr Cichociemni - rekrutacja
Szewczyk Piotrniem.ukr.2
SZPAKOWICZ-Wieslaw Cichociemni - rekrutacja
Szpakowicz Wiesławros.fr.2
SZTERNAL-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Szternal Kazimierzniem.fr.hiszpański3
SZTROM-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Sztrom Jerzyros.1
SZUBINSKI-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Szubiński Władysław niem.ang.2
SZWIEC-Waldemar Cichociemni - rekrutacja
Szwiec Waldemarang.fr.2
SZYDLOWSKI-Adam Cichociemni - rekrutacja
Szydłowski Adamb.d.
SZYMANSKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Szymański Jerzyb.d.
SCIEGIENNY-Wincenty Cichociemni - rekrutacja
Ściegienny Wincentyros.ang.fr.3
SLIWA-Kazimierz-e1461497024533 Cichociemni - rekrutacja
Śliwa Kazimierzb.d.
SMIETANKO-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Śmietanko Władysławniem.ros.2
SMIGIELSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Śmigielski Tadeuszros.1
SWIATKOWSKI-Andrzej Cichociemni - rekrutacja
Świątkowski Andrzejniem.ros.ukr.perski4
TAJCHMAN-Michal Cichociemni - rekrutacja
Tajchman Michał b.d.
TARNAWSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Tarnawski Aleksanderniem.ang.2
TOMASZEWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Tomaszewski Tadeuszang.1
TROJANOWSKI-Czeslaw Cichociemni - rekrutacja
Trojanowski Czesławros.1
TRONDOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Trondowski Stanisławniem.1
TRYBUS-Adam Cichociemni - rekrutacja
Trybus Adamang.fr.2
TWARDY-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Twardy Zbigniewniem.ros.ang.rusiński4
UKLANSKI-Witold Cichociemni - rekrutacja
Uklański Witoldros.1
ULM-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Ulm Zygmuntniem.ang.2
WALTER-Jan Cichociemni - rekrutacja
Walter Janros.fr.2
WARUSZYNSKI-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Waruszyński Zbigniewb.d.
WATROBSKI-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Wątróbski Józefniem.ang.2
WHITEHEAD-Alfred Cichociemni - rekrutacja
Whitehead Alfredniem.ang.fr.3
WIACEK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Wiącek Wiktorniem.ukr.ang.3
WIECHULA-Bernard Cichociemni - rekrutacja
Wiechuła Bernardniem.ang.fr.3
WIECHULA-Ludwik Cichociemni - rekrutacja
Wiechuła Ludwikniem.ang.fr.3
WIERZEJSKI-Tomasz Cichociemni - rekrutacja
Wierzejski Tomaszb.d.
WILCZEWSKI-Michal Cichociemni - rekrutacja
Wilczewski Michałros.ukr.ruski3
WILCZKIEWICZ-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Wilczkiewicz Zbigniewniem.ang.2
WINIARSKI-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Winiarski Zdzisławniem.fr.2
WINTER-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Winter Stanisławniem.ang.2
WISZNIEWSKI-Otton Cichociemni - rekrutacja
Wiszniewski Ottonniem.ros.2
WISZNIOWSKI-Roman Cichociemni - rekrutacja
Wiszniowski Romanniem.ros.ukr.ang.fr.5
WISNIEWSKI-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Wiśniewski Władysławniem.ang.łacina3
WITKOWSKI-Ludwik Cichociemni - rekrutacja
Witkowski Ludwikniem.ang.2
WOLNIAK-Boguslaw Cichociemni - rekrutacja
Wolniak Bogusławang.1
WOZNIAK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Woźniak Janros.ukr.ang.3
ZABIELSKI-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Zabielski Józefniem.1
ZABIEREK-Lech Cichociemni - rekrutacja
Zabierek Lechniem.fr.2
ZACHMOST-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Zachmost Henryk ros.1
por-cc-Jozef-Zajac Cichociemni - rekrutacja
Zając Józefniem.fr.2
ZALEWSKI-Janusz Cichociemni - rekrutacja
Zalewski Januszros.fr.2
ZAORSKI-Waclaw Cichociemni - rekrutacja
Zaorski Wacławros.fr.2
ZAPOTOCZNY-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Zapotoczny Stanisławniem.ros.2
ZAREMBINSKI-Wiktor Cichociemni - rekrutacja
Zarembiński Wiktorniem.ros.ukr.ang.fr.5
ZAWACKA-Elżbieta Cichociemni - rekrutacja
Zawacka Elżbietaniem.1
ZAWADZKI-Alfred Cichociemni - rekrutacja
Zawadzki Alfredniem.ros.ukr.ang.fr.5
ZUB-ZDANOWICZ-Leonard Cichociemni - rekrutacja
Zub Zdanowicz Leonard niem.ang.2
ZYGA-Ryszard Cichociemni - rekrutacja
Zyga Ryszardros.fr.2
ZAAK-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Żaak Franciszekniem.ros.2
ZAKOWICZ-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Żakowicz Józefniem.ros.2
ZELECHOWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Żelechowski Tadeuszniem.ros.2
ZELKOWSKI-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Żelkowski Bronisławniem.fr.2
ZORAWSKI-Boguslaw Cichociemni - rekrutacja
Żórawski Bogusławniem.1
ZYCHIEWICZ-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Żychiewicz Antoni Piotrniem.ang.2

b.d. – brak danych

Baza danych „Cichociemni poligloci” powstała na podstawie informacji zebranych z teczek personalnych 316 Cichociemnych znajdujących się w Oddziale VI (Specjalnym) Sztabu Naczelnego Wodza – archiwum Studium Polski Podziemnej, kolekcja sygn. Kol.023,  a także (w kilku przypadkach)  w oparciu o dane zebrane z opublikowanych wspomnień Cichociemnych 


 

 

Oddział VI (Specjalny) – Werbunek i szkolenie ludzi

Płk dypl. w st. sp. Marian Utnik – Oddział łącznikowy Komendanta Głównego AK
przy Naczelnym Wodzu na emigracji (VI Oddział Sztabu Naczelnego Wodza) część II
w: Wojskowy Przegląd Historyczny, Warszawa 1981, nr 4 s. 151 – 174

 

 


Spośród 316 Cichociemnych zrzuconych na spadochronie do okupowanej Polski
40 walczyło o niepodległość Polski w latach 1918 – 1921:

Leon Bazała (1918-1920) | Jacek Bętkowski (1920) | Jan Biały (1918-1920) | Niemir Bidziński (1920) | Romuald Bielski (1919-1920) | Adolf Gałacki (1918-1920) | Stanisław Gilowski (1918-1920) | Jan Górski (1919-1920) | Antoni Iglewski (1915-1920) | Kazimierz Iranek-Osmecki (1913, 1916, 1920) | Wacław Kobyliński (1918-1920) | Bolesław Kontrym (1917-1918) | Franciszek Koprowski (1919-1920) | Tadeusz Kossakowski (1909-1920) | Julian Kozłowski (1918-1919) | Henryk Krajewski (1918-1920) | Leopold Krizar (1918-1920) | Stanisław Krzymowski (1914-1920) | Adolf Łojkiewicz (1918-1920) | Narcyz Łopianowski (1918-1920) | Zygmunt Milewicz (1918-1920) | Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski (1913-1921) | Leopold Okulicki (1914-1920) | Mieczysław Pękala-Górski (1918-1920) | Edward Piotrowski (1918-1920) | Jan Różycki (1917-1920) | Roman Rudkowski (1914-1920) | Tadeusz Runge (1917-1920) | Józef Spychalski (1916-1920) | Tadeusz Starzyński (1920) | Tadeusz Stocki (1920) | Aleksander Stpiczyński (1917-1920) | Witold Strumpf (1920) | Adam Szydłowski (1918-1920) | Wincenty Ściegienny (1918-1920) | Witold Uklański (1917-1921) | Józef Zabielski (1920) | Józef Zając (1920) | Wiktor Zarembiński (1920) | Bronisław Żelkowski (1920)

 

logo_pl_negatyw_czerowny-300x89 Cichociemni - rekrutacja

 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


 

 

Upamiętnienie Cichociemnych

jw-grom-pomnik-cc-4-300x248 Cichociemni - rekrutacjajw-grom-pomnik-cc-3-300x238 Cichociemni - rekrutacjaW 1989 r. powstał film dokumentalny „Cichociemni” (scenariusz i reżyseria Marek Widarski).

15 maja 2005 odsłonięto na terenie jednostki specjalnej – Jednostki Wojskowej GROM w Warszawie pomnik poświęcony cichociemnym spadochroniarzom AK. Znaczna część ekspozycji Sali Tradycji jednostki GROM poświęcona jest Cichociemnym.

Od 4 sierpnia 1995 roku jednostka nosi nazwę – Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej

W 2008 roku powstał film dokumentalny „My cichociemni. Głos żyjących” (scenariusz i reżyseria Paweł Kędzierski).

pomnik-cc-warszawa-761x642-300x253 Cichociemni - rekrutacja

Pomnik CC w Warszawie

7 października 2013 roku w Warszawie przy ul. Matejki, naprzeciwko Sejmu R.P. odsłonięto Pomnik Cichociemnych Spadochroniarzy AK.

cc-boening-300x199 Cichociemni - rekrutacjaW 2013 roku powstał film dokumentalny „Cichociemni. Wywalcz wolność lub zgiń” (scenariusz i reżyseria Dariusz Walusiak).

W 2016 roku Sejm R.P. ustanowił rok 2016 Rokiem Cichociemnych. NBP wyemitował srebrną kolekcjonerską monetę o nominale 10 zł upamiętniającą 75. rocznicę pierwszego zrzutu Cichociemnych.

cc-monety-300x157 Cichociemni - rekrutacjacc-pomnik-powazki--300x213 Cichociemni - rekrutacjaW 2017 roku PLL LOT umieścił znak spadochronowy oraz podpis upamiętniający Cichociemnych na kadłubie Boeinga 787 (SP-LRG).

Cichociemni są patronem wielu szczepów, drużyn oraz organizacji harcerskich. Opublikowano wiele książek i artykułów o Cichociemnych.

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie znajdują się groby kilku Cichociemnych oraz poświęconym Im pomnik „TOBIE OJCZYZNO”

sala-tradycji-grom Cichociemni - rekrutacja

Sala Tradycji Jednostki Wojskowej GROM

 

 

Źródła:
 • informacje własne (archiwum portalu)
 • teczki personalne 316 Cichociemnych – Oddział Specjalny Sztabu Naczelnego Wodza (Studium Polski Podziemnej, Kol.023.0001 – 0336)
 • Krzysztof A. Tochman: Słownik biograficzny cichociemnych. T. I. FKM Oleśnica, ISBN 83-902499-0-1
 • Krzysztof A. Tochman: Słownik biograficzny cichociemnych. T. II. ABRES Rzeszów, ISBN 83-902499-5-2
 • Krzysztof A. Tochman: Słownik biograficzny cichociemnych. T. III. OS Ostoja, Zwierzyniec – Rzeszów, ISBN 83-910535-4-7
 • Krzysztof A. Tochman: Słownik biograficzny cichociemnych. T. IV. OS Ostoja, Zwierzyniec – Rzeszów, 978-83-933857-0-6
 • Iwan Rafał – Cichociemni – rekrutacja, szkolenie i przerzut do Polski, w: Koło Historii : materiały Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Tom 10 (2008) s. 77-106
 • Drogi Cichociemnych, Koło Cichociemnych Spadochroniarzy AK, Veritas Londyn, 1954
 • Jędrzej Tucholski: Cichociemni, IW PAX, 1984
 • Jędrzej Tucholski: Cichociemni 1941–1945 – Sylwetki spadochroniarzy. Wojskowy Instytut Historyczny
 • Agnieszka Polończyk, Cichociemni – dzieje elity polskiej dywersji na kanwie życiorysu Bolesława Polończyka ps. „Kryształ”, w: Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, nr 3/2016, s. 173 – 188, Kraków 2016, ISSN 1899-6264
 • Agnieszka Polończyk, Cichociemni – Zarys historii formacji, w: Wojska Specjalne Rzeczypospolitej Polskiej, Bieniek Mieczysław, Mazur Sławomir M. (red.), Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016, s. 95-105, ISBN 978-83-65208-70-5