• cichociemni@elitadywersji.org

Tag Archives: Naczelny Wódz

Armia Krajowa – plusy i minusy statusu

 

Kilka czy może kilkanaście dni temu (wrzesień 2023) postawiono mi pytanie o plusy i minusy statusu prawnego – czyli w pewnym sensie, rzeczywistego położenia –  Armii Krajowej.

 

Orzel_AK-244x300 Armia Krajowa - plusy i minusy statusuZanim odpowiem na to pytanie, konieczne jest niezbędne wprowadzenie.

 

Fakty nt. statusu AK oraz PSZ

Wbrew temu, co obecnie opowiadają różni „historycy” (czytaj: propagandyści, panegirycy, hagiografowie) Armia Krajowa nie była częścią Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – była natomiast częścią Sił Zbrojnych R.P., co jest istotną różnicą. Z tego, że nie była częścią PSZ wynika, iż organizacyjnie (i pod każdym innym względem) nie była włączona w struktury PSZ i oczywiście nie była pod dowództwem brytyjskim.

Wszystkim, którzy bajdurzą, jakoby AK była rzekomo „częścią PSZ” przypomnieć należy podstawowe fakty:

 

Armia Krajowa
 • status prawny Armii Krajowej definiował dekret Prezydenta RP z 1 września 1942 ?O tymczasowej organizacji władz na ziemiach Rzeczpospolitej? (powtórzony ze zmianami 26 kwietnia 1944). Art. 12 ust. 1 tego dekretu stanowił: ?Na czas nieobecności Naczelnego Wodza dowództwo Sił Zbrojnych na ziemiach Rzeczpospolitej sprawuje wyznaczony przez Naczelnego Wodza i podległy jemu bezpośrednio Komendant Sił Zbrojnych w Kraju?.
 • z tego dekretu jasno wynika, że polscy żołnierze w okupowanej Polsce byli żołnierzami Armii Krajowej, a nie żołnierzami PSZ; podlegali dowódcy AK. Z dekretu nie wynika, aby AK była częścią PSZ, natomiast wynika, że Dowódca AK podlegał Naczelnemu Wodzowi w Londynie (nota bene, był przezeń wyznaczony).
 • Armia Krajowa była wojskową strukturą Polskiego Państwa Podziemnego, nie była natomiast wojskową strukturą Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie pod dowództwem brytyjskim. Armia Krajowa nie była podporządkowana ani dowództwu brytyjskiemu, ani Naczelnemu Wodzowi w Londynie.
 • Dowódca Armii Krajowej był podporządkowany Naczelnemu Wodzowi (który go wyznaczał), ale miał bardzo dużą autonomię w dowodzeniu Armią Krajową. W praktyce dowodził AK samodzielnie, choć wykonywał rozkazy Naczelnego Wodza. Jak zauważa prof. Marek Ney-Krwawicz, na podstawie art. 13 Dekretu Prezydenta R.P. z 27 maja 1942 „O organizacji najwyższych władz wojskowych” dowódca AK dowodził Siłami Zbrojnymi w Kraju i kierował całością operacji wojskowych w Kraju.” (Armia Krajowa – podziemne Wojsko Polskie, w: Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska 1989, nr 3 s. 120-121)
 • ?Autonomia? dowódcy Armii Krajowej była głównie efektem realistycznego podejścia, tj. ówczesnej technicznej niemożliwości bezpośredniego dowodzenia z zagranicy konspiracyjnymi strukturami w okupowanym kraju. Niekiedy nawet dowodził AK wbrew woli Naczelnego Wodza, np. rozpoczynając Powstanie Warszawskie.
 • Pośrednio autonomię dowódcy Armii Krajowej podkreślał także status Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, który był niejako ?ambasadą AK? w sztabie Naczelnego Wodza. Był on bowiem INSTYTUCJĄ ŁĄCZNIKOWĄ pomiędzy Naczelnym Wodzem a Dowódcą Armii Krajowej. Warto w tym kontekście zauważyć, że początkowo nawet nosił nazwę ?Samodzielny Wydział Krajowy?.
  Jak podkreśla jeden z jego szefów płk dypl Marian Utnik: ?W stosunku do konspiracyjnych organizacji wojskowych w Polsce gen. Sosnkowski był komendantem głównym ZWZ, a w kraju byli jego podkomendni (?) Oddział VI spełniał więc rolę sztabu operacyjnego komendanta głównego ZWZ?. Po agresji Niemiec na ZSRR zasadniczo zmieniły się ?rola i zadanie Oddziału VI, który z organu dowodzenia stał się w zasadzie organem łącznikowym komendanta głównego AK przy naczelnym wodzu w Londynie (?) Jako łącznik między konspiracją wojskową w Polsce a Sztabem NW w Londynie Oddział VI wykonywał wiele prac, z których jedne cechuje charakter stały, a inne okresowy lub tylko jednorazowy.” (Marian Utnik ? Oddział łącznikowy Komendanta Głównego AK przy Naczelnym Wodzu na emigracji (VI Oddział Sztabu Naczelnego Wodza) część I, w: Wojskowy Przegląd Historyczny, Warszawa 1981, nr 3 s. 130 ? 158)

 

Armia_krajowa_struktury-256x300 Armia Krajowa - plusy i minusy statusuProf Marek Ney Krwawicz zauważa – „Armia Krajowa była podziemnym Wojskiem Polskim, była częścią Sił Zbrojnych RP podległych konstytucyjnym władzom państwowym działającym na obczyźnie. Poprzez swojego Komendanta ZWZ podlegał Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych.” (Polskie Państwo Podziemne. Aspekty wojskowe, s. 123) Owszem, Armia Krajowa była częścią Sił Zbrojnych RP – ale nie częścią PSZ na Zachodzie. Owszem, pośrednio podlegała Naczelnemu Wodzowi – w tym sensie, że podlegał mu bezpośrednio dowódca Armii Krajowej, który (zazwyczaj) wykonywał rozkazy NW, choć nie zawsze.

Prof dr hab. Józef Smoliński, całkiem trafnie mówi o „współpracy” pomiędzy Naczelnym Wodzem a Polskim Państwem Podziemnym, w tym Armią Krajową. Zauważa, że „Oddział VI (…) [Sztabu Naczelnego Wodza – RMZ] opracowywał instrukcje i rozkazy w zakresie współpracy pomiędzy Naczelnym Wodzem i ruchem oporu w walczącym kraju.” (Polskie władze wojskowe na uchodźstwie 1939-19460, Warszawa 2017, Rytm, ISBN 978-83-73-99751-6, s.79)

Naczelny Wódz dopiero 3 września 1941 (po dwóch latach okupacji) w depeszy do ZWZ oraz Delegata Rządu Na Kraj stwierdził, że UWAŻA organizację wojskową w Kraju za część dowodzonych przez siebie Polskich Sił Zbrojnych. Z formalnoprawnego punktu widzenia depesza NW nie może być uznana za źródło prawa, nawet w ówczesnej wojennej sytuacji. Z jej treści wynika, iż Naczelny Wódz wyraził tylko osobisty pogląd.

Pośrednio odrębność Armii Krajowej od Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie stwierdza sam Naczelny Wódz. W grudniu 1942 gen. Władysław Sikorski podczas oficjalnej wizyty w USA, w rozmowie z gen. Hayesem Kronerem (wiceszef Oddziału II Sztabu Generalnego USA) powiedział: „Dowodzę (…) dwiema armiami. Jedna składa się z Polskich Sił Zbrojnych w Zjednoczonym Królestwie i Afryce wraz z Polskim Lotnictwem i Marynarką Wojenną. Druga zaś, ilościowo znacznie silniejsza, jest to Polska Tajna Organizacja Wojskowa rozrzucona po całym obszarze terytorialnym Rzeczypospolitej.”

 

Dopiero przed przystąpieniem AK do realizacji Akcji Burza, dowódca AK wystąpił do Naczelnego Wodza, aby alianci uznali Armię Krajową za część składową sił sprzymierzonych. Pomimo sprzeciwu ZSRR zachodni alianci: USA oraz Wielka Brytania zareagowali przychylnie – ale nieformalnie.

W deklaracji brytyjskiej z 29 sierpnia 1944, ogłoszonej na antenie radiowej BBC, stwierdzono, że ?Polska Armia Krajowa obecnie zmobilizowana stanowi siłę kombatancką, będącą integralną częścią Polskich Sił Zbrojnych?. Polityczne deklaracje na antenie radiowej państw obcych, choć sojuszniczych, nie mogą być jednak uznane za źródło polskiego prawa, nawet w wojennej rzeczywistości. Statusu AK jako części PSZ nie uznawali: ZSRR oraz Niemcy, którzy jednak wyjątkowo respektowali go jedynie wobec części żołnierzy AK idących do niewoli po kapitulacji Powstania Warszawskiego. Częściowo respektowali – z obawy o traktowanie przez aliantów ich (niemieckich) jeńców wojennych?

 

Poland-GB-1-300x171 Armia Krajowa - plusy i minusy statusuPolskie Siły Zbrojne pod dowództwem brytyjskim
 • status prawny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie definiowała umowa pomiędzy rządami Wielkiej Brytanii oraz R.P.,  z 5 sierpnia 1940. Art. 1 umowy stwierdzał jednoznacznie, że Polskie Siły Zbrojne (składające się z sił lądowych, morskich i powietrznych) zostaną zorganizowane pod dowództwem brytyjskim jako siły sprzymierzone. W tej umowie nie ma słowa o Armii Krajowej. Poza przywołanym wcześniej dekretem Prezydenta R.P. ? określającym rzeczywisty status prawny Armii Krajowej ? nie istnieje żaden akt prawny, który miałby sytuować Armię Krajową jako ?część PSZ?.
 • Zauważyć należy, że jeśli ktoś uznaje Armię Krajową za „część” Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – to powinien także uznawać, że Armia Krajowa znajdywała się – tak jak PSZ na Zachodzie – pod dowództwem brytyjskim. Teza o AK jako rzekomej ?części? PSZ formowana była (nadal jest) na użytek polityczny i jest oczywistym prawnym nonsensem. Owszem, Armia Krajowa była częścią Sił Zbrojnych (ale nie częścią PSZ) podległych Naczelnemu Wodzowi (podlegała NW pośrednio, poprzez podległość dowódcy AK).

 

Reasumując, konspiracyjna organizacja wojskowa w okupowanej Polsce ? Armia Krajowa ? była strukturą podległą Dowódcy AK, zaś dowódca AK miał wobec niej uprawnienia Naczelnego Wodza, choć sam jemu podlegał. Z treści dekretu Prezydenta RP z 27 maja 1942 ?O organizacji najwyższych władz wojskowych? – także statusu prawnego Oddziału VI (Specjalnego), ustanowionego przecież legalnym rozkazem Naczelnego Wodza – jasno wynika, że Armia Krajowa była strukturą wojskową odrębną od Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (choć przez Sztab Naczelnego Wodza wspieraną) oraz podlegała jedynie swojemu Dowódcy. Z art. 13 tego dekretu jednoznacznie wynika, że dowódca AK dowodził Siłami Zbrojnymi w Kraju i kierował całością operacji wojskowych w Kraju.? (Marek Ney-Krwawicz, Armia Krajowa ? podziemne Wojsko Polskie, w: Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska 1989, nr 3 s. 120-121)

Naczelny Wódz mógł wygłaszać na ten temat różne opinie, podobnie różne (polityczne) deklaracje mogli składać przedstawiciele rządów obcych państw. Jednak ani deklaracje Naczelnego Wodza, ani deklaracje przedstawicieli jakichkolwiek obcych rządów nie były i nie mogą być uznane za źródło polskiego prawa (za podstawę prawną), nawet w realiach wojennych?

Preferuję obiektywne, precyzyjne spojrzenie na fakty z historii Polski. Nie interesuje mnie hagiograficzna, panegiryczna czy „uproszczona” wersja historii Polski, lansowana przez niektórych propagandystów (niestety, niekiedy także z IPN).

 

Plusy i minusy statusu AK

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że status prawny Armii Krajowej podczas II wojny św. wynikał z obiektywnych realiów, a nie ze świadomego, nieskrępowanego wyboru ówczesnych władz R.P. przebywających na emigracji. W ówczesnych realiach nie sposób było z Wielkiej Brytanii faktycznie dowodzić – zwłaszcza na poziomie operacyjnym – konspiracyjnymi strukturami wojskowymi w okupowanej przed dwóch agresorów Polsce.

Współcześnie, w teorii dowodzenia, wyróżnia się pięć podstawowych relacji dowodzenia (zakresu uprawnień i odpowiedzialności dowódcy):

 1. dowodzenie pełne, całkowite (full commmand),
 2. dowodzenie operacyjne (OPCOM, współcześnie tylko jeden dowódca w NATO ma takie uprawnienie),
 3. kontrola operacyjna (dowodzenie OPCOM ograniczone w funkcji, czasie lub miejscu),
 4. dowodzenie taktyczne (realizacja określonych zadań, misji),
 5. kontrola taktyczna (TACON, odpowiednik władzy dowódcy jednostki rodzajów wojsk, np. dowódcy baterii rozmieszczonej na obszarze działania dywizji).

 

dowodzenie-212x250 Armia Krajowa - plusy i minusy statusuNależy zauważyć, że według współczesnej terminologii Naczelny Wódz nie wykonywał wobec AK żadnej z form dowodzenia. Dla każdego, kto ma minimalne pojęcie o funkcjonowaniu wojska jest oczywiste, iż Naczelny Wódz nie dowodził Armią Krajową na poziomie operacyjnym. Był natomiast „dowódcą” AK na poziomie strategicznym – ale bardziej w znaczeniu „przywódcy politycznego” niż „dowódcy wojskowego”.

Według słownika terminów i definicji NATO [AAP-6(2014)] także w anglojęzycznej literaturze, termin „dowodzenie” rozumiany jest jako command  oraz  control.  Termin pierwszy odpowiada polskiemu dowodzeniu, obejmuje kierowanie, koordynację i kontrolę. Termin drugi to ?władza sprawowana przez dowódcę nad częścią działań podległej organizacji lub innych organizacji normalnie nie będących pod jego dowództwem, obejmująca odpowiedzialność za realizację rozkazów lub dyrektyw”.

 

Tym drugim terminem można byłoby – z istotnymi zastrzeżeniami – określić „dowodzenie” Armią Krajową w Polsce przez Naczelnego Wodza w Londynie. Na czym polegają moje „zastrzeżenia„?

 • Po pierwsze na tym, że władza Naczelnego Wodza nad działaniami AK – które mu formalnie nie podlegało, bo podlegało dowódcy AK – była dość iluzoryczna w świetle bardzo szerokiej, ale rzeczywistej autonomii Armii Krajowej.
 • Po drugie na tym, że nie obejmowała ona odpowiedzialności „za realizację rozkazów i dyrektyw”. Czy ktoś słyszał o czyjejś odpowiedzialności z KG AK za np. rozpoczęcie Powstania Warszawskiego wbrew woli Naczelnego Wodza? Albo o realizacji „Burzy” wbrew zasadniczej dyrektywy „Instrukcji dla Kraju”? Pytania te są oczywiście retoryczne.
 • Po trzecie, dowodzenie Armią Krajową, rozumiane jako władza, tj. prawo do wydawania rozkazów – zgodnie z dekretem Prezydenta R.P. z 27 maja 1942 ?O organizacji najwyższych władz wojskowych? – miał dowódca Armii Krajowej, a nie NW.
 • Po czwarte wreszcie, dowodzenie rozumiane jako proces, obejmujący planowanie, organizowanie, kierowanie i koordynacja, także kontrola podległych sił zbrojnych – także było domeną dowódcy Armii Krajowej. Nie wyłączną, bowiem w części elementy tego procesu – zwykle dotyczące planowania – były „konsultowane” z Naczelnym Wodzem. Co charakterystyczne, dość często stanowisko KG AK było w tym procesie rozstrzygające, które NW akceptował.

 

Po tych teoretycznych rozważaniach czas przejść do – nader uproszczonego – wyspecyfikowania domniemanych „plusów” i „minusów” statusu prawnego Armii Krajowej, czyli swoistej, raczej dychotomicznej „analizy SWOT” dla AK. Wymieniłem najważniejsze w mojej ocenie czynniki przemawiające za dodatnim (plusy) lub ujemnym (minusy) aspektem rzeczywistego statusu Armii Krajowej.

 

dywersja-pociag-250x153 Armia Krajowa - plusy i minusy statusuPlusy statusu AK:
 1. Dowodzenie Armią Krajową przez Komendę Główną AK, czyli strukturę krajową, znacznie lepiej znającą realia Polski pod dwiema okupacjami niż Sztab Naczelnego Wodza w Londynie
 2. Realne dowodzenie Armią Krajową przez dowódcę AK oraz KG AK, w pełnym znaczeniu pojęcia „dowodzenie”, nieznacznie ograniczone przez instrukcje i dyrektywy Naczelnego Wodza (z reguły konsultowane, a nie narzucane).
 3. Usytuowanie AK jako wojskowej części Polskiego Państwa Podziemnego, w praktyce dominującej nad działającą w okupowanej Polsce strukturą cywilną tj. Delegaturą Rządu na Kraj
 4. Względna samodzielność działania Armii Krajowej, częściowo ograniczana przez brytyjskie żądania (operacja „Big Scheme” tj. „Wachlarz”, nakłanianie do współpracy z Armią Czerwoną itp.)

 

Minusy statusu AK:
 1. Faktycznie polityczne – a nie wojskowe „dowodzenie” Armią Krajową przez Naczelnego Wodza oraz wynikający z tego m.in. brak spójnej strategii działania na rzecz „sprawy polskiej” emigracyjnych władz R.P., łączącej cele wojskowo – polityczne do realizacji w okupowanej Polsce oraz na emigracji
 2. Faktyczna drugorzędność spraw Kraju w działaniach Naczelnego Wodza w Londynie, pomimo deklarowanej ich rzekomej nadrzędności nad wszystkimi działaniami emigracyjnego rządu R.P., rażąca nieumiejętność skoordynowania z działaniami emigracyjnego rządu oraz zdyskontowania działań AK (zwłaszcza wywiadowczych, np. V-1 i V-2) wobec aliantów (zwłaszcza Brytyjczyków
 3. Podstawowe błędy w bieżącej komunikacji (wymianie informacji, instrukcji itp.) między dowódcą AK a Naczelnym Wodzem (przykładem np. „nieporozumienia” co do nierealności: wywołania w Polsce powstania powszechnego wspartego desantami aliantów, drugiego frontu na Bałkanach itp.)
 4. Brak pełnej świadomości KG AK nt. realnej, coraz bardziej słabnącej pozycji Polski wśród „aliantów”, zwłaszcza po agresji Niemiec na ZSRR oraz podporządkowanej rządowi Wielkiej Brytanii usłużnej roli Naczelnego Wodza, w znikomym stopniu faktycznie uwzględniającego rzeczywisty interes Polski
 5. Ewidentne trwanie w nieświadomości KG AK co do rzeczywistych możliwości – w tym faktycznego braku samodzielności – Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, ich wielkości, wartości bojowej itp. wynikające m.in. z propagandowych informacji i depesz kierowanych do Kraju
 6. Nadmierna zależność od mizernej ilości i jakości zaopatrzenia, dostarczanego w ramach „kroplówki zrzutowej” za pomocą lotów specjalnych SOE organizowanych przez Oddział VI (Specjalny) Sztabu Naczelnego Wodza, wynikająca z rażącej nieumiejętności Naczelnego Wodza w uzyskaniu względnej samodzielności w zaopatrzeniu AK, w tym tzw. polskiego „flightu”…
 7. Brak rozsądnej, spójnej strategii działania polskich władz wobec ZSRR, przejawiającej się z jednej strony np. narzuceniem przez SOE do realizacji przez AK operacji „Big Scheme” (w Polsce nazwanej „Wachlarzem” i prezentowanej jako rzekoma inicjatywa własna AK), z drugiej np. narzuceniem AK przez Naczelnego Wodza fundamentalnie wadliwych założeń akcji „Burza” – nakazujących ujawnianie się dowódców i oddziałów AK dowódcom oddziałów sowieckich – co skutkowało dewastacją Armii Krajowej, morderstwami i zsyłkami do łagrów
 8. Niezrozumiałe lekceważenie przez Naczelnego Wodza haniebnych działań ludowców (m.in. Kot, Mikołajczyk) przeciwko własnemu państwu (z wykorzystaniem brytyjskiego SOE, prominentnych Brytyjczyków np. ministra Daltona, syna Churchilla, kosmopolity Józefa Retingera itp.) dążących do przejęcia pełnej kontroli nad Armią Krajową w Polsce (czyli jej faktycznym unicestwieniem), zahamowaniem zrzutów dla AK oraz przekierowaniem ich dla Batalionów Chłopskich, a także w istocie częściowego „wyłączenia” struktur bojowych BCh w okupowanej Polsce z procesu scalania z Armią Krajową.
 9. Nieumiejętność osiągnięcia wewnętrznego kompromisu Naczelnego Wodza z istotną częścią emigracyjnego rządu, tj. ludowcami, którzy mieli całkowicie odmienną wizję powojennej Polski (miała być tak „ludowa” jak w planach PPR, tylko bez prześladowania Kościoła) oraz od początku nieudolnie grali na zbliżenie (czytaj: podporządkowanie) Polski z ZSRR, w tym także mianowanie ambasadorem R.P. w Moskwie nieudolnego Stanisława Kota, który zaognił już napięte relacje ze stalinowskim państwem.
 10. Niezrozumiałe lekceważenie przez KG AK roli Sztabu Naczelnego Wodza, w tym zwłaszcza Oddziału VI (Specjalnego) w utrzymaniu sprawności funkcjonowania AK. Najtragiczniejszym tego przykładem było „oddelegowanie za karę” przez KG AK do Londynu prosowieckiego gen. Stanisława Tatara, który po przerzucie do Wielkiej Brytanii i objęciu funkcji zastępcy szefa Sztabu Naczelnego Wodza ds. krajowych przejął w istocie kontrolę nad AK ze strony Naczelnego Wodza oraz zdewastował AK swoimi decyzjami (ograniczenie zrzutów, akcja „Burza” w wersji dekonspiracyjnej, podżeganie do Powstania Warszawskiego, manipulowanie decyzjami Naczelnego Wodza itd.), a w okresie powojennym dopuścił się zdrady stanu, defraudując rządowe środki finansowe i współpracując (także wywiadowczo) z komunistycznymi władzami „Polski Ludowej, pomagając zniszczyć tzw. drugą konspirację w okupowanej Polsce.

 

Rubens-900-300x166 Armia Krajowa - plusy i minusy statusu

Siedziba Naczelnego Wodza – hotel Rubens, Londyn

Dodam dla jasności, że pkt. 2 „minusów” wynika z mojej oceny faktycznie prowadzonej polityki polskich władz, a nie z działań, które pozornie podtrzymywały propagandową tezę, iż sprawy Kraju są dla emigracyjnego rządu najważniejsze.

Działania te ostatecznie nie miały faktycznego znaczenia, np. Stanisław Kopański, od sierpnia 1943 (po katastrofie gibraltarskiej) szef sztabu Naczelnego Wodza wspominał – „Oddział specjalny [Oddział VI (Specjalny) Sztabu Naczelnego Wodza – RMZ] zajmował oddzielny budynek poza Sztabem [Sztab ulokowany był w hotelu „Rubens”, natomiast Oddział VI w nieodległym budynku przy 13 Upper Belgrave Street – RMZ]. Jeździłem tam codziennie wieczorem, po zakończeniu pracy w Sztabie. Gen. Sosnkowski (…) przyjmował codziennie przed południem referat szefa oddziału specjalnego w mojej obecności.” (Wspomnienia wojenne 1939-1946, Warszawa 1990, Bellona, ISBN 83-11-07819-X, s.339) Tyle, że nic z tego konkretnego nie wynikało…

Dla kontrastu opinia organizatora lotniczego przerzutu Cichociemnych oraz zaopatrzenia dla Armii Krajowej mjr. dypl. Jana Jaźwińskiego, nt. rzeczywistego ?zainteresowania? głównego polityka ?polskiego Londynu? przerzutem lotniczym do Kraju – „Przeszło dwuletnia już praktyka wskazuje niezbicie, że Premier i N.W. w jednej osobie nie jest rozwiązaniem korzystnym dla SPRAWY. Przede wszystkim okazało się bardzo niekorzystnym dla naszej działalności wojskowej. W większości wypadków, dotyczących zagadnień wojskowych, a prawie zawsze jeżeli chodzi o przerzut lotniczy do Kraju, istniała przewaga zainteresowań politycznych nad zainteresowaniami Naczelnego Wodza. Nawet ?podwórkowej? wagi zagadnienia polityczne ?wypierały? na drugi plan zagadnienia wojskowe.” (Dziennik czynności mjr Jana Jaźwińskiego, sygn. SK 16.9, Centralne Archiwum Wojskowe sygn. CAW ? 1769/89, str. 146/148)

 

Pomimo dość pobieżnego wyspecyfikowania „plusów” i „minusów” statusu Armii Krajowej nie pozwoliłem sobie na nakreślenie „historii alternatywnej, tj. stanu jak powinno być i co mogłoby z tego dla interesów Polski wyniknąć. Po pierwsze, nie wszystkie elementy (minusy) tej uproszczonej „analizy SWOT” mogłyby zostać „naprawione” – niektóre byłyby nadal takie same, ze względu na ówczesne realia, głównie polityczne, na poziomie (błędnej) strategii aliantów, którzy dali się ograć Stalinowi. Po drugie, nawet gdyby część „minusów” udało się zmienić na „plusy”, nie jest możliwe ustalenie, jaki rzeczywisty wpływ miałoby to na realną, powojenną sytuację Polski i Polaków.

Jedno jest pewne – zmarnowano za dużo szans i zbyt wiele możliwości; mając sporo atutów w ręce (choćby siła polskiego wywiadu, sukcesy „Enigmy”, V-1 i V-2 itp.) mogliśmy wygrać znacznie więcej. Staliśmy się jednak największym przegranym II wojny światowej, i to na długie powojenne lata – aż do dzisiaj (wciąż aktualna sprawa reparacji).

 

Refleksja końcowa
Oddz-VI-01-250x220 Armia Krajowa - plusy i minusy statusu

Siedziba Oddziału VI (Specjalnego)

Na zakończenie przytoczę konstatację, z którą się prawie w całości zgadzam. Otóż wybitny historyk, prof. Stanisław Salmonowicz gorzko konstatuje – „Polskie władze w kraju i na obczyźnie nie miały w toku wojny żadnych alternatywnych rozwiązań, które dawałyby szanse na sukces. Walka, którą naród podjął z obu okupantami, została generalnie przez nich wymuszona zbrodniami. Potem, gdy Stalin stał się sojusznikiem naszych aliantów, znaleźliśmy się znów w sytuacji bez wyjścia. Żądania, byśmy w toku wojny, podjętej dla obrony naszej suwerenności, zrezygnowali z 1/3 terytorium bez żadnych gwarancji dla milionów Polaków poza linią Curzona oraz problem ustosunkowania się do wkraczającej do Polski Armii Czerwonej były nie do rozwiązania.

?Burza? i Powstanie Warszawskie były próbami daremnymi zatrzymania biegu wydarzeń. PP po 5 latach walki i oczekiwania na zwycięstwo było jednak niezdolne do kapitulacji bez walki wobec żądań sowieckich. Państwo Podziemne poniosło klęskę, jego dorobek w sporej mierze został zmarnowany. Nie negując pewnych własnych błędów, trzeba powiedzieć, że przyczyny działań ryzykownych leżały w sytuacjach, które były poza zasięgiem naszych możliwości, były skutkami ubocznymi fatalnej polityki aliantów wobec Związku Radzieckiego, której największą ofiarą stała się właśnie Polska, przechodząc po 6 latach zbrodniczych okupacji pod rządy stalinowskie odrywające kraj na długie lata od ewolucji pozytywnych, których ? wraz z pokonanymi Niemcami ? doczekała się Europa Zachodnia.” (Dylematy Polskiego Państwa Podziemnego (1939?1945) w: Studia Iuridica Lublinensia vol. XXV, 3, 2016, s. 830)

 

 

 

Cichociemni – rekrutacja

 

Cichociemni byli żołnierzami Armii Krajowej w służbie specjalnej.

 


41_cc-Tobie-Ojczyzno-grupa-250x139 Cichociemni - rekrutacjaSpis treści:


 

CC_wykaz-1_20220602_115218-300x124 Cichociemni - rekrutacja

Wykaz „Zgłosiło się do pracy w Kraju” – zespół akt Oddziału VI (Specjalnego) w: Centralne Archiwum Wojskowe sygn. CAW II.52.359, s.27

Cichociemni byli szczególną grupą żołnierzy Armii Krajowej w służbie specjalnej. Wywodzili się z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz Armii Polskiej gen. Andersa oraz zgłosili się na ochotnika do walki w okupowanej Polsce. Nie stanowili zwartej formacji, nie byli jednostką, nie mieli odrębnej struktury dowódczej, munduru, sztandaru, patrona. Byli wojskowymi specjalistami, wysyłanymi do okupowanej Polski w celu pełnienia służby specjalnej w konspiracyjnej Armii Krajowej.

Do służby specjalnej w okupowanej Polsce zgłosiło się ogółem 2385 kandydatów na Cichociemnych. Podawana dotąd powszechnie – błędnie – liczba 2413 wynika z faktu, iż do kandydatów na Cichociemnych doliczano 28 cywilnych kurierów politycznych.

 


pr-24-pl-300x106 Cichociemni - rekrutacjaInformacja dla propagującego żenujące kłamstwa nt. Cichociemnych portalu polskieradio24.plCichociemni nie byli „elitarną jednostką komandosów – spadochroniarzy, zwanych cichociemnymi”. Jeszcze większą bzdurą jest twierdzenie, iż  ta rzekoma „jednostka została utworzona na rozkaz premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla”. To rekord głupoty 🙁


 

Cichociemni byli w sporej mierze żołnierzami indywidualistami – wysokiej klasy fachowcami przeznaczonym do zadań specjalnych, potrafiącymi organizować, kierować i współdziałać z zespołami żołnierzy. Byli szkoleni w ok. 30 specjalnościach w ok. 50 tajnych ośrodkach szkoleniowych: polskich oraz brytyjskiego SOE.  Nie było jednego „kursu Cichociemnego” lecz cztery grupy szkoleń, w każdej z nich po kilka kursów. Szkolenie było indywidualnie „dopasowane” do konkretnego żołnierza – Cichociemnego, uwzględniało jego umiejętności i predyspozycje oraz zapotrzebowanie Armii Krajowej…

 

Jak rekrutowano Cichociemnych?

szkolenie-cc-300x207 Cichociemni - rekrutacja29 czerwca 1940 w Sztabie Naczelnego Wodza utworzono Oddział VI (Specjalny), którego głównym zadaniem było utrzymywanie stałej łączności z okupowaną Polską: łączności radiotelegraficznej oraz łączności lotniczej. Oddział podlegał bezpośrednio Naczelnemu Wodzowi, współpracował z utworzoną decyzją Winstona Churchilla z 19 lipca 1940, ściśle tajną brytyjską agencją rządową – Special Operations Executive (Kierownictwem Operacji Specjalnych).

CC-prezentacja_19-300x224 Cichociemni - rekrutacja

Celem strategicznym było przygotowanie podziemnej Armii Krajowej do przeprowadzenia w Polsce, w końcowej fazie wojny, zwycięskiego powstania powszechnego. Celem taktycznym było prowadzenie walki bieżącej: wywiad, sabotaż, odwet, dywersja.

Cichociemni mieli wydatnie pomóc w przygotowaniu i przeprowadzeniu powstania powszechnego w Kraju! Mieli wesprzeć realizację celu strategicznego oraz taktycznego Armii Krajowej. Temu podporządkowana była Ich rekrutacja oraz szkolenie.

 

SZKOLENIA__20220602_115242_kolor_ozn_1000px-2-300x238 Cichociemni - rekrutacja

Uproszczony diagram rekrutacji i szkolenia Cichociemnych  (CAW sygn. II.52.359.29) UWAGA – diagram nie obejmuje wszystkich kursów ani ośrodków

Instruktor kursu odprawowego, późniejszy Cichociemny i szef wywiadu Armii Krajowej mjr / płk dypl. Kazimierz Iranek-Osmecki wspominał – „Kraj żądał przeszkolonych instruktorów, obeznanych z nowoczesnym sprzętem, jaki miał być dostarczony z Zachodu. Ponadto mieli oni być przygotowani pod względem technicznym i taktycznym do wykonywania i kierowania akcją sabotażową, dywersyjną i partyzancką. Żądano też przysłania mechaników i instruktorów radiotelegrafii, jak również oficerów wywiadowczych ze znajomością różnych działów niemieckiego wojska, lotnictwa i marynarki wojennej, ponadto oficerów sztabowych na stanowiska dowódcze. Szkolenie spadochroniarzy musiało więc się odbywać w bardzo rozległym wachlarzu rzemiosła żołnierskiego.

Przystąpiono do werbowania ochotników i wszechstronnego ich szkolenia na najrozmaitszych kursach, zależnie od przeznaczenia kandydata do danej specjalności. Każdy z ochotników musiał oczywiście ukończyć kurs spadochronowy. Ostatecznym oszlifowaniem był tzw. kurs odprawowy. Zaznajamiano na nim z warunkami panującymi w kraju, rodzajami niemieckich służb bezpieczeństwa i zasadami życia konspiracyjnego. (…)”  (Kazimierz Iranek-Osmecki, Emisariusz Antoni, Editions Spotkania, Paryż 1985, s. 159-160)

 

Rekrutacja kandydatów na Cichociemnych od początku była ściśle tajna. Jak podkreślił Szef Oddziału VI (Specjalnego) ppłk. dypl. Michał Protasewicz w zaakceptowanej przez Naczelnego Wodza, wydanej 1 czerwca 1943 tajnej „Instrukcji dla żołnierzy przerzucanych drogą lotniczą do Kraju” L.dz. 2525/tjn. 43 – Bezwzględne przestrzeganie tej tajemnicy jest podstawowym warunkiem powodzenia samych lotów oraz całości akcji lotniczej w Kraju, jak również jedynym sposobem zabezpieczenia przed represjami rodziny skoczka.

Całe to przedsięwzięcie było tajne, czyli dowództwo Oddziału VI musiało sobie poradzić z werbunkiem ochotników bez zrywania z tajnością. Czyniono to w następujący sposób. Oficerowie tegoż oddziału osobiście udawali się do poszczególnych jednostek, pobieżnie wtajemniczali miejscowych dowódców w plany przedsięwzięcia i za ich pomoca prowadzili nabór. (…) bezpośredni dowódca znał dobrze swoich podwładnych i dzięki niemu można było wyłowić najbardziej odpowiednich ludzi. Nie zawsze jednak odbywało się to bez oporów, gdyż dowództwo danej jednostki zdawało sobie sprawę, że w ten sposób traci ze swych szeregów najbardziej wartościowych ludzi…

Wytypowani tak kandydaci proszeni byli na ściśle poufną rozmowę. W jej trakcie zostali ogólnie zapoznani z rodzajem zadania i ewentualnymi warunkami, jaki mogą ich czekać w kraju. Po tym wstępie padało pytanie o zgodę. Decyzja należała do kandydata (…) Następnie zasięgano opinii w kontrwywiadzie i w Oddziale Personalnym Sztabu NW, zgodę na powołanie kandydata wydawał szef Oddziału VI. Rafal Iwan – Cichociemni… s. 85-86

Rafał Iwan – „Cichociemni” – rekrutacja, szkolenie i przerzut do Polski
Materiały Koła Naukowego Studentów UMCS
w: Koło Historii nr 10/2008, Lublin 2008, ISSN 1505-85-30, s. 77-106

 

Początkowo nie prowadzono selekcji, rekrutując kandydatów spośród ochotników. Szef sztabu Naczelnego Wodza gen. Tadeusz Klimecki sprzeciwił się pomysłowi rekrutowania kandydatów na Cichociemnych na rozkaz. Zdecydowano, że wszyscy Cichociemni muszą być ochotnikami.

Zgodnie z tajnym rozkazem Naczelnego Wodza – SNW L.dz.780/tjn/V/41, określono podstawowe warunki rekrutacji kandydatów na Cichociemnych:

 • zgłoszenie ochotnicze  CC-prezentacja_20-300x224 Cichociemni - rekrutacja
 • nieskazitelne kwalifikacje moralne oraz ideowe
 • moc charakteru oraz zdolność powzięcia decyzji
 • zdolności organizacyjne
 • duże wyrobienie wojskowe i życiowe
 • stopień wojskowy – od szeregowca z cenzusem (tj. ze zdaną maturą) do pułkownika
 • wiek – nieograniczony, ale z pełną sprawnością fizyczną
 • pożądana znajomość języka wroga: niemieckiego lub rosyjskiego

 

 

Selekcja kandydatów

Żołnierz i historyk Józef Garliński w publikacji „Politycy i żołnierze” wskazuje pożądane cechy kandydata na Cichociemnego: ochotnik, najlepiej młody, w pełni sprawny fizycznie, inteligentny, przedsiębiorczy, o dużym poczuciu niezależności, choć jednocześnie karny i zdolny do poddania się ciężkiej zaprawie fizycznej. Musieli to być ludzie świadomi ryzyka i umiejący je niejednokrotnie podjąć, musieli bezwzględnie potrafić dochować tajemnicy. Oprócz tego powinni być twardzi, odważni a czasem nawet brutalni” (s. 52 – 53).

Jak podkreślają Jakub Lickiewicz, Jolanta Szymańska, Łukasz Burkiewicz w publikacji „Próba charakterystyki psychologicznej cichociemnego” – „na podstawie metod szkoleniowych i sposobu prowadzenia kursów można wywnioskować, że do najbardziej pożądanych cech należały:

 • wytrzymałość psychofizyczna
  cc-skoczek-176x300 Cichociemni - rekrutacja

  kombinezon Cichociemnych

 • efektywność
 • zdolność dochowania tajemnicy
 • uczciwość, spójność wewnętrzna i posiadanie wysokich standardów moralnych
 • patriotyzm
 • zdolność do szybkiej adaptacji i uczenia się (…)
 • zdyscyplinowanie, zarówno indywidualne jak i wojskowe
 • silna motywacja
 • indywidualizm, z równoczesna umiejętnością pracy zespołowej,
 • zdolności przywódcze
 • twórcze rozwiązywanie problemów”

[w: Państwo i Społeczeństwo, 2015 (XV) nr 2, s. 121-122].  Autorzy zauważają, że „w linii prostej z tradycji Cichociemnych” korzysta system współczesnej selekcji kandydatów na  żołnierzy Wojsk Specjalnych”.

 

 

Kandydaci na Cichociemnych

Kandydaci na przyszłych Cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej selekcjonowani byli w kilku etapach. W pierwszym etapie byli typowani do służby specjalnej przez dowódców swoich dotychczasowych oddziałów, którzy najlepiej znali własnych żołnierzy i wiedzieli, który z nich do takiej służby się nadaje. Oficerowie Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza przyjeżdżali do oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, stacjonujących w Wielkiej Brytanii, Afryce oraz na Bliskim Wschodzie. W rozmowie z dowódcami tych oddziałów żądali wskazania najlepszych żołnierzy, którzy mieliby szansę po przeszkoleniu walczyć w okupowanej Polsce.

37-550-1-1-232x300 Cichociemni - rekrutacja

skoczek po wylądowaniu, plik NAC

Czasem napotykali na problemy, bowiem dowódcy polskich oddziałów nie chcieli oddawać swych najlepszych żołnierzy. W 1942 Naczelny Wódz wydał rozkaz, który rozwiązał ten problem – „Wiem że w dobrze rozumianym interesie swych oddziałów dowódcy niechętnie godzą się na odstępowanie swych oficerów, tym niemniej powinni oni zrozumieć, że potrzeby Kraju pod tym, jak i pod innym względem powinny stać na pierwszym miejscu„.

Nieco inaczej rekrutowano kandydatów do walki w okupowanej Polsce w wywiadzie (i kontrwywiadzie), w łączności oraz w lotnictwie. Kandydatów na Cichociemnych ze specjalnością wywiadowczą wyszukiwali i rekrutowali oficerowie Oddziału II (wywiad i kontrwywiad) Sztabu Naczelnego Wodza. Zazwyczaj kandydatów do pracy wywiadowczej rekrutował komendant polskiej szkoły wywiadu (uwaga, to nazwa potoczna, a nie nazwa własna) płk. dypl. Stanisław Mayer.

soe-bron-204x300 Cichociemni - rekrutacjaKandydatów na Cichociemnych ze specjalnością radiotelegrafia, radiomechanika zazwyczaj rekrutował komendant Ośrodka Wyszkoleniowego Sekcji Dyspozycyjnej Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza ppłk Wiktor Bernacki. Kandydatów na Cichociemnych ze specjalnością lotniczą wyszukiwali i rekrutowali oficerowie Oddziału III (lotnictwo) SNW.

 

Po wytypowaniu kandydata przez dowódcę jego oddziału, oficerowie Oddziału VI przeprowadzali z nim ściśle tajną rozmowę, pytając o zgodę na walkę w okupowanej Polsce. Czas na zastanowienie był bardzo krótki – od kilku minut bodaj do zaledwie kilku dni. Czasem kandydaci na Cichociemnych zgłaszali się sami, drogą służbową, a niektórzy bezpośrednio. Na tym etapie wytypowani kandydaci musieli zdecydować czy chcą zgłosić się ochotniczo do ciężkiej służby w okupowanym Kraju.

cc-szkolenie-malpi-gaj-300x220 Cichociemni - rekrutacjaPo zgłoszeniu następował drugi etap selekcji. Każdego ochotnika weryfikowano w kontrwywiadzie oraz Oddziale Personalnym Sztabu Naczelnego Wodza. Po uzyskaniu pozytywnych opinii, szef Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza przeprowadzał własną weryfikację, decydując, czy skierować kandydata na szkolenia dla kandydatów na Cichociemnych.

Kolejnymi etapami selekcji kandydatów na Cichociemnych były szkolenia. Nie było jednego „kursu Cichociemnego” lecz cztery grupy szkoleń, w każdej po kilka kursów, mianowicie kursy zasadnicze, specjalnościowe, uzupełniające, praktyczne. Nieukończenie któregokolwiek ze szkoleń eliminowało kandydata z dalszych starań  o wysłanie do służby specjalnej w Armii Krajowej, w okupowanej Polsce. Dopiero po pomyślnym ukończeniu wszystkich wymaganych szkoleń kandydat miał szansę skoczyć na spadochronie do okupowanej Polski i zostać Cichociemnym.

Ale selekcja odbywała się nawet po ukończeniu wszystkich szkoleń. Kierujący przerzutem lotniczym Cichociemnych oraz zaopatrzenia dla Armii Krajowej oficer wywiadu z Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza mjr dypl. Jan Jaźwiński mógł każdego kandydata na Cichociemnych w każdej chwili odesłać do macierzystej jednostki, jeśli tylko uznał, że nie spełni on zadań wymaganych od Cichociemnych – żołnierzy Armii Krajowej w służbie specjalnej.

 

Na szkolenia dla Cichociemnych przyjęto 2385 kandydatów.
Jedynie 605 z nich pomyślnie ukończyło szkolenia.
Spośród nich tylko 579 zakwalifikowano do skoku do Kraju.
Do okupowanej Polski zrzucono 316 Cichociemnych.

zobacz – 316 Cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej

 


 

Cichociemni – znajomość języków

 

Znak-Spadochronowy-AK-219x350 Cichociemni - rekrutacja

To być może zaskakujące, ale okazuje się, że wskazany w tajnym rozkazie Sztabu Naczelnego Wodza – SNW L.dz.780/tjn/V/41 wymóg znajomości języka wroga: niemieckiego lub rosyjskiego, był traktowany bardzo serio. Zebrałem z teczek personalnych wszystkich Cichociemnych oraz przeanalizowałem dane dotyczące znajomości języków wśród 316 Cichociemnych.  Statystycznie każdy Cichociemny był poliglotą – znał prawie dwa języki obce.

Rzecz jasna, nie zawsze była to perfekcyjna znajomość języka, ale wystarczała do porozumiewania się w nim. Znajomość większości języków została nabyta przed wojną, jednak niektórzy Cichociemni uczyli się od podstaw lub pogłębiali znajomość języka (niemiecki, rosyjski, angielski) już na potrzeby swojej służby specjalnej. Wszystkie umiejętności językowe Cichociemnych zostały nabyte i/lub utrwalone przed rozpoczęciem Ich służby specjalnej…

CC-poligloci-243x250 Cichociemni - rekrutacjaRekordzista mjr cc Jan Różycki ps. Busik znał aż 7 języków: niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, angielski, a także łacinę i grekę. Aż 8 Cichociemnych znało po 5 języków: ppor. cc Adam Dąbrowski, kpt. cc Władysław Kochański, ppłk. cc Alfred Paczkowski, mjr cc Edward Piotrowski, kpt. dypl. cc Jan Serafin, por. cc Roman Wiszniowski, mjr cc Wiktor Zarembiński, por. cc Alfred Zawadzki. Wszyscy z tej ósemki znali niemiecki, ukraiński, angielski i francuski, prawie wszyscy rosyjski, a niektórzy także rumuński oraz ruski.

22 Cichociemnych znało aż 4 języki obce, w tym 20 niemiecki, 18 angielski, 16 francuski, 13 rosyjski; oprócz tego 9 znało ukraiński, po 2 włoski, ruski; po 1 białoruski, hiszpański, a nawet rusiński oraz perski. 59 Cichociemnych znało trzy języki obce, w tym 42 niemiecki, tyle samo angielski, 34 francuski, 28 rosyjski, 11 ukraiński. Niektórzy z nich mówili także mniej znanymi językami: chorwackim, serbskim, estońskim, białoruskim, szwedzkim czy fińskim.

113 Cichociemnych mogło się pochwalić znajomością dwóch języków obcych: 74 znało niemiecki, 61 angielski, 41 francuski, 35 rosyjski, ponadto kilku znało białoruski. Siedemdziesięciu Cichociemnych znało jeden język obcy: 26 rosyjski, 21 niemiecki, 9 angielski, 12 francuski, pozostali dwaj – ukraiński.

Spośród 316 Cichociemnych 166 władało językiem niemieckim, 108 rosyjskim,  137 angielskim, 111 francuskim, 34 ukraińskim…

 

Cichociemni poligloci:

UWAGA!  Tabela ma więcej niż jedną stronę, wyświetla po 10 wierszy na stronie

(kliknij w nazwisko, aby przejść do strony z biogramem, wpisz w wyszukiwarkę, aby wyszukać)
Tabelę można przeszukiwać, wpisując dowolny ciąg znaków

 

Autor wykazu – Ryszard M. Zając, wnuk por. cc. Józefa Zająca

Na urządzeniach mobilnych aby zobaczyć całość należy przewinąć w poziomie

FotoNazwisko imięNiem.Ros.Ukr.Ang.Fr.inneOgółem
ADRIAN-Florian Cichociemni - rekrutacja
Adrian Florianniem.ang.fr.3
BALUK-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Bałuk Stefanros.ang.fr.3
BATOR-Ignacy Cichociemni - rekrutacja
Bator Ignacyb.d.
BAZALA-Leon Cichociemni - rekrutacja
Bazała Leonniem.ang.fr.3
BAKIEWICZ-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Bąkiewicz Zbigniewb.d.
BENEDYK-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Benedyk Tadeuszniem.ukr.ang.3
BENRAD-Adam Cichociemni - rekrutacja
Benrad Adamukr.ang.2
BERNACZYK-SLONSKI-Kazimierz. Cichociemni - rekrutacja
Bernaczyk - Słoński Kazimierzniem.ang.2
BETKOWSKI-Jacek Cichociemni - rekrutacja
Bętkowski Jacekb.d.
BIALY-Jan Cichociemni - rekrutacja
Biały Janniem.ukr.ang.3
BICHNIEWICZ-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Bichniewicz Jerzyros.ukr.ang.3
BIDZINSKI-Niemir Cichociemni - rekrutacja
Bidziński Niemirb.d.
BIEDRZYCKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Biedrzycki Stanisławb.d.
BIELSKI-Romuald Cichociemni - rekrutacja
Bielski Romualdb.d.
BIENIAS-Jan Cichociemni - rekrutacja
Bienias Janniem.ang.2
BIEZUNSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Bieżuński Janb.d.
BILSKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Bilski Kazimierzniem.ang.2
BORYCZKA-Adam Cichociemni - rekrutacja
Boryczka Adamniem.ang.fr.3
BORYS-Adam Cichociemni - rekrutacja
Borys Adamniem.ang.fr.3
BURDZINSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Burdziński Tadeuszang.fr.2
BUSLOWICZ-Michal Cichociemni - rekrutacja
Busłowicz Michałros.fr.2
BUYNO-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Buyno Jerzyfr.1
BYSTRZYCKI-Przemyslaw Cichociemni - rekrutacja
Bystrzycki Przemysławb.d.
BZDAWKA-Bernard Cichociemni - rekrutacja
Bzdawka Bernard ros.1
CETYS-Teodor Cichociemni - rekrutacja
Cetys Teodorniem.ros.2
CHMIELOCH-Ryszard Cichociemni - rekrutacja
Chmieloch Ryszardniem.ros.2
CHMIELOWSKI-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Chmielowski Antoni niem.ros.fr.3
CHYLINSKI-Eugeniusz Cichociemni - rekrutacja
Chyliński Eugeniusz b.d.
CIEPLIK-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Cieplik Franciszekfr.chorwacki,
serbski
3
CZAYKOWSKI-Andrzej Cichociemni - rekrutacja
Czaykowski Andrzej b.d.
CZEPCZAK-GORECKI-Bronisław Cichociemni - rekrutacja
Czepczak Górecki Bronisławb.d.
CZERWINSKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Czerwiński Kazimierzniem.ang.2
CZLAPKA-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Człapka Kazimierzang.1
CZUMA-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Czuma Józefniem.ang.2
DABROWSKI-Adam Cichociemni - rekrutacja
Dąbrowski Adamniem.ukr.ang.fr.rumuński5
DEKUTOWSKI-Hieronim Cichociemni - rekrutacja
Dekutowski Hieronimniem.1
DMOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Dmowski Stanisławniem.ang.2
DZIADOSZ-Rudolf Cichociemni - rekrutacja
Dziadosz Rudolfb.d.
DZIKIELEWSKI-Feliks Cichociemni - rekrutacja
Dzikielewski Feliksang.1
ECKHARDT-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Eckhardt Mieczysławniem.ukr.ang.fr.4
EMIR-HASSAN-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Emir Hassan Jerzyb.d.
FARENHOLC-Oskar Cichociemni - rekrutacja
Farenholc Oskarniem.ang.fr3
FIJALKA-Michal Cichociemni - rekrutacja
Fijałka Michałniem.ukr.ang.ruski4
FLONT-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Flont Władysławfr.1
FORTUNA-Ludwik Cichociemni - rekrutacja
Fortuna Ludwikniem.ang.2
FUHRMAN-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Fuhrman Kazimierzros.1
GALECKI-Adolf Cichociemni - rekrutacja
Gałacki Adolfniem.ang.2
GARCZYNSKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Garczyński Marian ang.fr.2
GAWORSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Gaworski Tadeuszniem.1
GILOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Gilowski Stanisławniem.ros.ukr.3
GODZIK-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Godzik Władysław niem.ros.2
GOLARZ-Marian Cichociemni - rekrutacja
Golarz Teleszyński Marianros.1
GOLEBIEWSKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Gołębiewski Marianb.d.
GOLUNSKI-Norbert Cichociemni - rekrutacja
Gołuński Norbert niem.1
GORSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Górski Janros.1
GORSKI-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Górski Stefanang.1
GRODZICKI-Krzysztof Cichociemni - rekrutacja
Grodzicki Krzysztofb.d.
GROMNICKI-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Gromnicki Zygmuntb.d.
GRUN-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Grun Bronisław niem.ros.ang.3
GRYCZ-Jan Cichociemni - rekrutacja
Grycz Janb.d.
HARASYMOWICZ-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Harasymowicz Stanisławniem.ang.2
HAUPTMAN-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Hauptman Władysławb.d.
KALINOWSK-HECZKO-Gustaw Cichociemni - rekrutacja
Heczko Kalinowski Gustawniem.ang.2
HENCEL-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Hencel Stanisławniem.ang.2
HOFFMANN-Teodor Cichociemni - rekrutacja
Hoffman Teodorniem.ang.fr.3
HORL-Jan Cichociemni - rekrutacja
Hörl Janniem.ang.fr.3
IGLEWSKI-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Iglewski Antoniros.1
IGNASZAK-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Ignaszak Stefanniem.1
IPOHORSKI-LENKIEWICZ-Wieslaw Cichociemni - rekrutacja
Ipohorski Lenkiewicz Wiesław ros.ang.fr.3
IRANEK-OSMECKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Iranek Osmecki Kazimierzniem.1
ISZKOWSKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Iszkowski Jerzyb.d.
JABLONSKI-Boleslaw Cichociemni - rekrutacja
Jabłoński Bolesławniem.ros.ang.fr.4
JACHCINSKI-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Jachciński Henryk niem.ang.2
JACKIEWICZ-Boleslaw Cichociemni - rekrutacja
Jackiewicz Bolesławros.fr.2
JAGIELSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Jagielski Stanisławniem.ang.fr3
JAKUBOWSKI-Ewaryst Cichociemni - rekrutacja
Jakubowski Ewaryst niem.ang.2
JANKOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Jankowski Stanisławniem.ros.2
JANUSZKIEWICZ-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Januszkiewicz Henrykang.fr.2
JAROSZ-Janusz Cichociemni - rekrutacja
Jarosz Janusz ang.fr.2
JASIENSKI-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Jasieński Stefanniem.ang.fr.3
JASTRZEBSKI-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Jastrzębski Antonifr.1
JAWORSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Jaworski Tadeuszang.fr.2
JAWORSKI-Tadeusz-Stanisław Cichociemni - rekrutacja
Jaworski Tadeusz Stanisławb.d.
JOKIEL-Jan Cichociemni - rekrutacja
Jokiel Janros.ang.fr.3
JURECKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Jurecki Marianniem.fr.2
JURKIEWICZ-Longin Cichociemni - rekrutacja
Jurkiewicz Longin niem.ros.fr.3
KALENKIEWICZ-Maciej Cichociemni - rekrutacja
Kalenkiewicz Maciejb.d.
KAMIENSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Kamieński Janb.d.
KAMINSKI-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Kamiński Bronisławniem.1
KASZYNSKI-Eugeniusz Cichociemni - rekrutacja
Kaszyński Eugeniuszb.d.
KAZIMIERCZAK-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Kazimierczak Stanisławb.d.
KIWER-Edward Cichociemni - rekrutacja
Kiwer Edwardniem.1
KLIMOWICZ-Wladysław Cichociemni - rekrutacja
Klimowicz Władysławukr.ang.2
KLIMOWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Klimowski Tadeuszfr.1
KLINICKI-Maksymilian Cichociemni - rekrutacja
Klinicki Maksymilianb.d.
KLOCEK-Wlodzimierz Cichociemni - rekrutacja
Klocek Niewęgłowski Włodzimierzang.1
KOBYLINSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Kobyliński Tadeuszniem.ros.2
KOBYLINSKI-Waclaw Cichociemni - rekrutacja
Kobyliński Wacławros.fr.2
KOCHANSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Kochański Janang.fr.2
KOCHANSKI-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Kochański Władysław niem.ros.ukr.ang.fr.5
KOLASINSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Kolasiński Stanisławniem.ang.2
KONIK-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Konik Bronisław ros.1
KONSTANTY-Ignacy Cichociemni - rekrutacja
Konstanty Ignacy niem.1
KONTRYM-Bolesław Cichociemni - rekrutacja
Kontrym Bolesławros.ang.fr.3
KOPISTO-Waclaw Cichociemni - rekrutacja
Kopisto Wacławniem.ros.ukr.fr.4
KOPROWSKI-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Koprowski Franciszekniem.ros.ang.3
KOSSAKOWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Kossakowski Tadeuszb.d.
KOSTUCH-Tomasz Cichociemni - rekrutacja
Kostuch Tomaszfr.1
KOTOROWICZ-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Kotorowicz Stanisławfr.1
KOWALIK-Edward Cichociemni - rekrutacja
Kowalik Edwardb.d.
KOWALSKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Kowalski Jerzyniem.ang.2
KOWALSKI-Ryszard Cichociemni - rekrutacja
Kowalski Ryszardniem.ang.2
KOZLOWSKI-Julian Cichociemni - rekrutacja
Kozłowski Julianniem.ros.estoński3
KOZUCHOWSKI-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Kożuchowski Henrykang.fr.2
KRAJEWSKI-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Krajewski Henrykros.1
KRASINSKI-Adam Cichociemni - rekrutacja
Krasiński Adamfr.1
KRIZAR-Leopold Cichociemni - rekrutacja
Krizar Leopoldniem.ukr.ang.3
KROKAY-Walery Cichociemni - rekrutacja
Krokay Waleryniem.ang.2
KRYSZCZUKAJTIS-Miroslaw Cichociemni - rekrutacja
Kryszczukajtis Mirosławros.1
KRZYMOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Krzymowski Stanisławb.d.
KUCZYNSKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Kuczyński Marianniem.1
KUJAWINSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Kujawiński Stanisławniem.ros.2
KULAKOWSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Kułakowski Aleksanderniem.ang.2
KWARCINSKI-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Kwarciński Mieczysławniem.ang.czeski3
KWIATKOWSKI-Bohdan Cichociemni - rekrutacja
Kwiatkowski Bohdanniem.ros.ang.fr.4
LECH-Jan Cichociemni - rekrutacja
Lech Janang.fr.2
LECH-Wlodzimierz Cichociemni - rekrutacja
Lech Włodzimierzniem.ang.2
LESKIEWICZ-Marian Cichociemni - rekrutacja
Leśkiewicz Marianniem.1
LEWANDOWSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Lewandowski Aleksanderniem.ang.2
LEWKO-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Lewko Kazimierzniem.ros.2
LEWKOWICZ-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Lewkowicz Bronisławb.d.
LINOWSKI-Artur Cichociemni - rekrutacja
Linowski Arturfr.1
LIPINSKI-Wojciech Cichociemni - rekrutacja
Lipiński Wojciechniem.ang.2
LUSZOWICZ-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Luszowicz Zdzisławniem.ros.grecki3
LADA-Lech Cichociemni - rekrutacja
Łada Lech niem.ros.ukr.3
LAGODA-Hieronim Cichociemni - rekrutacja
Łagoda Hieronimfr.1
LAKOMY-Albin Cichociemni - rekrutacja
Łakomy Albinb.d.
LASTOWSKI-Benon Cichociemni - rekrutacja
Łastowski Benonniem.ros.2
LOJKIEWICZ-Adolf Cichociemni - rekrutacja
Łojkiewicz Adolfb.d.
LOPIANOWSKI-Narcyz Cichociemni - rekrutacja
Łopianowski Narcyzniem.ros.ang.białoruski4
LOS-Ezechiel Cichociemni - rekrutacja
Łoś Ezechielniem.ros.2
MACKUS-Adam Cichociemni - rekrutacja
Mackus Adam niem.ros.ang.fr.4
MAJEWICZ-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Majewicz Stefanniem.ang.fr.3
MAJORKIEWICZ-Felicjan Cichociemni - rekrutacja
Majorkiewicz Felicjanfr.1
MAKAGONOW-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Makagonow Makagon Aleksanderros.1
MAKARENKO-Anatol Cichociemni - rekrutacja
Makarenko Anatolniem.ros.2
MAKSYS-Wladysław Cichociemni - rekrutacja
Maksyś Władysławb.d.
MALIK-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Malik Franciszekb.d.
MARECKI-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Marecki Władysławb.d.
MAREK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Marek Janniem.ukr.ang.fr.4
MARYNOWSKI-Edmund Cichociemni - rekrutacja
Marynowski Edmundros.ang.2
MATULA-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Matula Zbigniewros.1
MATYSKO-Jan Cichociemni - rekrutacja
Matysko Janb.d.
MAZUR-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Mazur Stanisławros.ang.2
MESSING-Janusz Cichociemni - rekrutacja
Messing Janusz niem.ros.2
MICH-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Mich Stefanniem.ros.ang.fr.4
MICHALCZEWSKI-Wincenty Cichociemni - rekrutacja
Michalczewski Wincentyukr.1
MICIEK-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Miciek Władysławniem.1
MILEWICZ-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Milewicz Zygmuntros.ukr.ang.fr.4
MOSTOWIEC-Marian Cichociemni - rekrutacja
Mostowiec Marianang.fr.2
MOTYLEWICZ-Piotr Cichociemni - rekrutacja
Motylewicz Piotrniem.ros.ruski3
MRAZEK-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Mrazek Zbigniewniem.ang.2
NADOLCZAK-Bruno Cichociemni - rekrutacja
Nadolczak Bruno niem.ang.fr.ruski4
NAKONIECZNIKOFF-KLUKOWSKI-Przemyslaw Cichociemni - rekrutacja
Nakoniecznikoff Klukowski Przemysławb.d.
NIEDZIELSKI-Rafal Cichociemni - rekrutacja
Niedzielski Rafałfr.1
NIEMCZYCKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Niemczycki Jerzyang.1
NIEPLA-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Niepla Kazimierzniem.ros.2
NOSEK-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Nosek Antoniang.fr.2
NOWACKI-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Nowacki Józefros.ang.fr.3
NOWAK-Piotr Cichociemni - rekrutacja
Nowak Piotrang.fr.2
NOWAK-JEZIORANSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Jeziorański Nowak Janniem.1
NOWAKOWSKI-Michal Cichociemni - rekrutacja
Nowakowski Michał niem.ros.ukr.3
NOWOBILSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Nowobilski Tadeuszniem.fr.2
NOWODWORSKI-Cezary Cichociemni - rekrutacja
Nowodworski Cezaryniem.ros.ukr.ang.4
NUSZKIEWICZ-Ryszard-e1461496984302 Cichociemni - rekrutacja
Nuszkiewicz Ryszardniem.ang.fr.hiszpański4
ODROWAZ-SZUKIEWICZ-Boleslaw-e1461496999402 Cichociemni - rekrutacja
Odrowąż Szukiewicz Bolesławniem.ros.ang.3
OKULICKI-Leopold Cichociemni - rekrutacja
Okulicki Leopoldniem.ros.2
OLSZEWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Olszewski Stanisławfr.białoruski2
OSSOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Ossowski Stanisławb.d.
OSTROWINSKI-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Ostrowiński Henrykniem.ros.ang.3
OSUCHOWSKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Osuchowski Kazimierzang.fr.2
PACZKOWSKI-Alfred Cichociemni - rekrutacja
Paczkowski Alfredniem.ros.ukr.ang.fr.5
PARADA-Michal Cichociemni - rekrutacja
Parada Michał b.d.
PARCZEWSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Parczewski Janros.1
PENTZ-Karol Cichociemni - rekrutacja
Pentz Karolniem.1
PEREKLADOWSKI-Feliks Cichociemni - rekrutacja
Perekładowski Feliksb.d.
PESZKE-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Peszke Zdzisławniem.ros.2
PEKALA-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Pękała Górski Mieczysławniem.szwedzki,
czeski
3
PIASECKI-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Piasecki Zbigniewniem.1
PIATKOWSKI-Bohdan Cichociemni - rekrutacja
Piątkowski Bohdanros.fr.ruski3
PIC-Witold Cichociemni - rekrutacja
Pic Witoldniem.ang.2
PIEKARSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Piekarski Aleksanderniem.ang.fr.3
PIENIAK-Czeslaw Cichociemni - rekrutacja
Pieniak Czesław niem.ros.ang.3
PIJANOWSKI-Waclaw. Cichociemni - rekrutacja
Pijanowski Wacław ros.1
PILCH-Adolf Cichociemni - rekrutacja
Pilch Adolfb.d.
PIOTROWSKI-Edward Cichociemni - rekrutacja
Piotrowski Edwardniem.ros.ukr.ang.fr.5
PIOTROWSKI-Julian Cichociemni - rekrutacja
Piotrowski Julianb.d.
PIWNIK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Piwnik Janros.fr.2
PLUTA-Wilhelm Cichociemni - rekrutacja
Pluta Wilhelmniem.ang.fr.3
POKLADECKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Pokładecki Marianb.d.
POKULTINIS-Alfred Cichociemni - rekrutacja
Pokultinis Alfredros.1
POLICIEWICZ-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Policiewicz Zygmuntfr.1
POLISZUK-Jaroslaw Cichociemni - rekrutacja
Poliszuk Jarosławniem.ros.fr.3
POLONCZYK-Boleslaw Cichociemni - rekrutacja
Polończyk Bolesławniem.ang.2
POSPIESZALSKI-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Pospieszalski Antoniniem.ang.fr.włoski4
POZNANSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Poznański Janukr.fr.2
PRADZYNSKI-Janusz Cichociemni - rekrutacja
Prądzyński Janusz niem.ang.fr.3
PRUS-BOGUSLAWSKI-Andrzej Cichociemni - rekrutacja
Bogusławski Prus Andrzejang.fr.finski3
PRZETOCKI-Jacek Cichociemni - rekrutacja
Przetocki Jacekniem.ang.2
PRZYBYLIK-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Przybylik Stefanniem. ros.2
PSYKALA-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Psykała Mieczysław ros.1
PUKACKI-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Pukacki Franciszek niem.ang.fr.3
RACHWAL-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Rachwał Bronisławfr.białoruski2
RACZKOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Raczkowski Stanisławang.fr.2
RASZPLEWICZ-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Raszplewicz Kazimierzros.1
RATAJSKI-Leszek Cichociemni - rekrutacja
Ratajski Leszek niem.ang.fr.3
RIEDL-Adam Cichociemni - rekrutacja
Riedl Adamang.1
ROGOWSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Rogowski Janfr.białoruski2
ROMASZKAN-Roman Cichociemni - rekrutacja
Romaszkan Romanniem.1
ROSSINSKI-Czeslaw Cichociemni - rekrutacja
Rossiński Czesławros.białoruski2
ROSTEK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Rostek Janniem.ukr.ang.fr.4
ROSTWOROWSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Rostworowski Janniem.ros.fr.włoski4
ROZYCKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Różycki Janniem.ros.ang.fr.hiszpański
łacina, greka
7
RUDKOWSKI-Roman Cichociemni - rekrutacja
Rudkowski Romanniem.ros.ang.3
RUNGE-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Runge Tadeuszniem.fr.2
RYBKA-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Rybka Franciszekniem.ang.fr.3
RYDZEWSKI-Lech Cichociemni - rekrutacja
Rydzewski Lechukr.1
RZEPKA-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Rzepka Kazimierzniem.ang.fr.3
SAWICKI-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Sawicki Zygmuntang.fr.2
SCHELLER-CZARNY-Edwin Cichociemni - rekrutacja
Scheller Czarny Edwinniem.ros.ang.fr.4
SEEMAN-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Seeman Tadeuszniem.ros.2
SERAFIN-Jan Cichociemni - rekrutacja
Serafin Janniem.ukr.ang.fr.ruski5
SERAFINSKI-Fryderyk Cichociemni - rekrutacja
Serafiński Fryderykukr.ruski2
SEDZIAK-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Sędziak Stanisław niem.ang.2
SIAKIEWICZ-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Siakiewicz Władysławniem.ros.2
SIKORSKI-Zenon Cichociemni - rekrutacja
Sikorski Zenonniem.ang.2
SKOWRON-Marian Cichociemni - rekrutacja
Skowron Marianb.d.
SKOWRONSKI-Ryszard Cichociemni - rekrutacja
Skowroński Ryszardniem.ros.2
SKOWRONSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Skowroński Stanisławniem.ros.ang.ukr.4
SKROCHOWSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Skrochowski Janang.fr.2
SKWIERCZYNSKI-Leopold Cichociemni - rekrutacja
Skwierczyński Leopoldros.ang.białoruski3
SMELA-Jan Cichociemni - rekrutacja
Smela Janniem.1
SMOLSKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Smolski Kazimierzros.ang.fr.3
SOKOLOWSKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Sokołowski Jerzyniem.1
SOKOLOWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Sokołowski Tadeuszniem.ang.fr.3
SOKOL-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Sokół Tadeuszros.1
SOLTYS-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Sołtys Stanisławniem.1
SPECYLAK-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Specylak Skrzypecki Zbigniew fr.ruski2
SPYCHALSKI-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Spychalski Józefb.d.
SROCZYNSKI-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Sroczyński Zdzisławang.1
STARZYNSKI-Leszek Cichociemni - rekrutacja
Starzyński Leszekb,d,
STARZYNSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Starzyński Tadeuszniem.ros.fr.3
STOCKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Stocki Tadeusz niem.ros.2
STOLYHWO-Olgierd Cichociemni - rekrutacja
Stołyhwo Olgierdniem.ros.ang.fr.4
STPICZYNSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Stpiczyński Aleksanderniem.fr.2
STRASZYNSKI-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Straszyński Zdzisławniem.ang.2
STRUMPF-Witold Cichociemni - rekrutacja
Strumpf Witoldb.d.
SZCZEPANSKI-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Szczepański Mieczysławang.fr.2
SZEWCZYK-Piotr Cichociemni - rekrutacja
Szewczyk Piotrniem.ukr.2
SZPAKOWICZ-Wieslaw Cichociemni - rekrutacja
Szpakowicz Wiesławros.fr.2
SZTERNAL-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Szternal Kazimierzniem.fr.hiszpański3
SZTROM-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Sztrom Jerzyros.1
SZUBINSKI-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Szubiński Władysław niem.ang.2
SZWIEC-Waldemar Cichociemni - rekrutacja
Szwiec Waldemarang.fr.2
SZYDLOWSKI-Adam Cichociemni - rekrutacja
Szydłowski Adamb.d.
SZYMANSKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Szymański Jerzyb.d.
SCIEGIENNY-Wincenty Cichociemni - rekrutacja
Ściegienny Wincentyros.ang.fr.3
SLIWA-Kazimierz-e1461497024533 Cichociemni - rekrutacja
Śliwa Kazimierzb.d.
SMIETANKO-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Śmietanko Władysławniem.ros.2
SMIGIELSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Śmigielski Tadeuszros.1
SWIATKOWSKI-Andrzej Cichociemni - rekrutacja
Świątkowski Andrzejniem.ros.ukr.perski4
TAJCHMAN-Michal Cichociemni - rekrutacja
Tajchman Michał b.d.
TARNAWSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Tarnawski Aleksanderniem.ang.2
TOMASZEWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Tomaszewski Tadeuszang.1
TROJANOWSKI-Czeslaw Cichociemni - rekrutacja
Trojanowski Czesławros.1
TRONDOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Trondowski Stanisławniem.1
TRYBUS-Adam Cichociemni - rekrutacja
Trybus Adamang.fr.2
TWARDY-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Twardy Zbigniewniem.ros.ang.rusiński4
UKLANSKI-Witold Cichociemni - rekrutacja
Uklański Witoldros.1
ULM-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Ulm Zygmuntniem.ang.2
WALTER-Jan Cichociemni - rekrutacja
Walter Janros.fr.2
WARUSZYNSKI-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Waruszyński Zbigniewb.d.
WATROBSKI-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Wątróbski Józefniem.ang.2
WHITEHEAD-Alfred Cichociemni - rekrutacja
Whitehead Alfredniem.ang.fr.3
WIACEK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Wiącek Wiktorniem.ukr.ang.3
WIECHULA-Bernard Cichociemni - rekrutacja
Wiechuła Bernardniem.ang.fr.3
WIECHULA-Ludwik Cichociemni - rekrutacja
Wiechuła Ludwikniem.ang.fr.3
WIERZEJSKI-Tomasz Cichociemni - rekrutacja
Wierzejski Tomaszb.d.
WILCZEWSKI-Michal Cichociemni - rekrutacja
Wilczewski Michałros.ukr.ruski3
WILCZKIEWICZ-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Wilczkiewicz Zbigniewniem.ang.2
WINIARSKI-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Winiarski Zdzisławniem.fr.2
WINTER-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Winter Stanisławniem.ang.2
WISZNIEWSKI-Otton Cichociemni - rekrutacja
Wiszniewski Ottonniem.ros.2
WISZNIOWSKI-Roman Cichociemni - rekrutacja
Wiszniowski Romanniem.ros.ukr.ang.fr.5
WISNIEWSKI-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Wiśniewski Władysławniem.ang.łacina3
WITKOWSKI-Ludwik Cichociemni - rekrutacja
Witkowski Ludwikniem.ang.2
WOLNIAK-Boguslaw Cichociemni - rekrutacja
Wolniak Bogusławang.1
WOZNIAK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Woźniak Janros.ukr.ang.3
ZABIELSKI-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Zabielski Józefniem.1
ZABIEREK-Lech Cichociemni - rekrutacja
Zabierek Lechniem.fr.2
ZACHMOST-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Zachmost Henryk niem.ros.1
por-cc-Jozef-Zajac Cichociemni - rekrutacja
Zając Józefniem.fr.2
ZALEWSKI-Janusz Cichociemni - rekrutacja
Zalewski Januszros.fr.2
ZAORSKI-Waclaw Cichociemni - rekrutacja
Zaorski Wacławros.fr.2
ZAPOTOCZNY-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Zapotoczny Stanisławniem.ros.2
ZAREMBINSKI-Wiktor Cichociemni - rekrutacja
Zarembiński Wiktorniem.ros.ukr.ang.fr.5
ZAWACKA-Elżbieta Cichociemni - rekrutacja
Zawacka Elżbietaniem.1
ZAWADZKI-Alfred Cichociemni - rekrutacja
Zawadzki Alfredniem.ros.ukr.ang.fr.5
ZUB-ZDANOWICZ-Leonard Cichociemni - rekrutacja
Zub Zdanowicz Leonard niem.ang.2
ZYGA-Ryszard Cichociemni - rekrutacja
Zyga Ryszardros.fr.2
ZAAK-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Żaak Franciszekniem.ros.2
ZAKOWICZ-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Żakowicz Józefniem.ros.2
ZELECHOWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Żelechowski Tadeuszniem.ros.2
ZELKOWSKI-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Żelkowski Bronisławniem.fr.2
ZORAWSKI-Boguslaw Cichociemni - rekrutacja
Żórawski Bogusławniem.1
ZYCHIEWICZ-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Żychiewicz Antoni Piotrniem.ang.2

b.d. – brak danych

Baza danych „Cichociemni poligloci” powstała na podstawie informacji zebranych z teczek personalnych 316 Cichociemnych znajdujących się w Oddziale VI (Specjalnym) Sztabu Naczelnego Wodza – archiwum Studium Polski Podziemnej, kolekcja sygn. Kol.023,  a także (w kilku przypadkach)  w oparciu o dane zebrane z opublikowanych wspomnień Cichociemnych 


 

Cichociemni – pochodzenie społeczne

 

Grupy-spoleczne2-290x250 Cichociemni - rekrutacjaTermin pochodzenie społeczne jest pojęciem socjologicznym z zakresu stratyfikacji (uwarstwienia społecznego). Najogólniej rzecz ujmując oznacza zbiorowość ludzi charakteryzujących się określonym statusem społecznym, pozycją w hierarchii społecznej, wynikających z faktu wywodzenia się z określonej rodziny, będącej składnikiem grupy społecznej, czyli zbioru rodzin o porównywalnie podobnej charakterystyce socjologicznej. Status i pozycja tej grupy charakteryzują się zwłaszcza hierarchicznym układem dystansów i barier społecznych; inaczej – pewnego rodzaju piramidą szans oraz przeszkód dla jednostki na drodze do indywidualnego samorozwoju oraz osiągnięcia wyższej od obecnej pozycji w społeczeństwie. 

Kryteriami pomocniczymi w określaniu przynależności danej osoby do określonej grupy społecznej są oczywiście zwłaszcza możliwości finansowe, wykształcenie, pozycja zawodowa, itp.  Pochodzenie społeczne definiuje zatem te atrybuty w kontekście przynależności danej osoby do określonej rodziny, wywodzenia się z konkretnej grupy społecznej. Przynależność ta niegdyś silnie wpływała na dziedziczenie pozycji rodziców; współcześnie zauważalnie straciła na znaczeniu. Dla potrzeb opracowania niniejszej bazy danych przyjąłem uproszczony, dość podstawowy podział społeczny na grupy: niższą, średnią i wyższą.

Współcześnie, immanentną cechą społeczeństwa informacyjnego w którym żyjemy, są wbudowane mechanizmy kreowania i umacniania społeczeństwa otwartego. Jego podstawą są prawa człowieka (w tym także prawo równego dostępu do edukacji, kultury itp.), także wolność i równość wobec prawa. Pochodzenie społeczne straciło istotnie na znaczeniu, w związku z postępującą globalnie demokratyzacją społeczeństw. Jednak w przedwojennej Polsce miało dość duże znaczenie…

cc-Lopianowski_żona_Irena_Warszawa-247x350 Cichociemni - rekrutacja

ppłk cc Narcyz Łopianowski
z żoną Ireną w Warszawie

Godne podkreślenia jest, iż rekrutacja kandydatów na Cichociemnych – zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza (L.dz.780/tjn/V/41) – choć miała wyłonić elitę Armii Krajowej, nie była ograniczona ze względu na stopień – przyjmowano na szkolenia „od szeregowca z cenzusem (wykształceniem) do pułkownika”. Oczywiście trzeba było spełnić wymagane warunki nieskazitelnych kwalifikacji moralnych i ideowych, „mocy charakteru”, zdolności organizacyjnych, dużego wyrobienia wojskowego i życiowego, pełnej sprawności fizycznej oraz pożądanej znajomości języków obu wrogów: Niemiec i Rosji…

Do służby w okupowanej Polsce, w szeregach konspiracyjnej armii zgłosiło się 2385 kandydatów, w tym 1 generał, 112 oficerów sztabowych, 894 oficerów młodszych, 592 podoficerów, 771 szeregowych, 15 kobiet, a także 28 cywilnych kurierów politycznych…

Spośród 316 Cichociemnych brak źródłowych danych o pochodzeniu 70 CC. Spośród pozostałych (czyli 246) aż 65 (ok. 26,4 proc.) wywodziło się z wyższej grupy społecznej (synowie ziemian, przemysłowców, oficerów, uznanych absolwentów uczelni itp.).

Spośród nich co najmniej osiemnastu wywodziło się z warstw najwyższych, nierzadko arystokratycznych. Byli to potomkowie: księżniczki katalońskiej i hiszpańskiego admirała, tureckiego emira, wojewody malborskiego, pomorskiego i kasztelana chełmińskiego, szambelana papieskiego, siostrzeńcy: premiera R.P. i generała; bratanek prezydenta Warszawy, także pochodzący z uznanych rodów szlacheckich, rodzin wielkich przedsiębiorców i naukowców: światowej sławy antropologa, córki Emila Wedla, wicedyrektora „Książnica-Atlas” S.A., posłów na Sejm R.P., itp.

Spośród 247 Cichociemnych, co do których mamy dane o statusie Ich rodziców, 86 (ok. 35,4 proc.) wywodziło się ze średniej warstwy społecznej – byli to głównie synowie (1 córka) urzędników, nauczycieli, także działaczy społecznych i politycznych. Zaskakujące może być to, że (spośród 247) najwięcej, aż 97 Cichociemnych (ok. 38,9 proc.) wywodziło się z niższej warstwy społecznej (głównie synowie rolników i robotników).

Rekrutacja elitarnej grupy Cichociemnych – żołnierzy Armii Krajowej w służbie specjalnej – okazała się zdumiewająco demokratyczna…

 

Pochodzenie społeczne Cichociemnych:

UWAGA!  Tabela ma więcej niż jedną stronę, wyświetla po 10 wierszy na stronie

(kliknij w nazwisko, aby przejść do strony z biogramem, wpisz w wyszukiwarkę, aby wyszukać)
Tabelę można przeszukiwać, wpisując dowolny ciąg znaków

 

Autor wykazu – Ryszard M. Zając, wnuk por. cc. Józefa Zająca

Na urządzeniach mobilnych aby zobaczyć całość należy przewinąć w poziomie

StopieńFotoNazwisko imięPseudonimPochodzenieGrupa społ.
kpt.
ADRIAN-Florian Cichociemni - rekrutacja
Adrian FlorianLiberatorb.d.b.d.
gen. bryg.
BALUK-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Bałuk StefanStarbaSyn przemysłowca, zesłańca syberyjskiegowyższa
por. lot.
BATOR-Ignacy Cichociemni - rekrutacja
Bator IgnacyOpórSyn właścicial młyna, przedsiębiorcyśrednia
ppłk.
BAZALA-Leon Cichociemni - rekrutacja
Bazała LeonStriwiążSyn burnistrza, przedsiębiorcyśrednia
mjr
BAKIEWICZ-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Bąkiewicz ZbigniewZabawkaSyn oficerawyższa
ppor.
BENEDYK-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Benedyk TadeuszZahataSyn nauczycielaśrednia
kpt.
BENRAD-Adam Cichociemni - rekrutacja
Benrad AdamDrukarzSyn drukarzaśrednia
ppor.
BERNACZYK-SLONSKI-Kazimierz. Cichociemni - rekrutacja
Bernaczyk - Słoński KazimierzRangoSyn ślusarza PKPniższa
płk
BETKOWSKI-Jacek Cichociemni - rekrutacja
Bętkowski JacekTopór 2b.d.b.d.
płk. pil.
BIALY-Jan Cichociemni - rekrutacja
Biały JanKadłubSyn nauczycieliśrednia
ppor.
BICHNIEWICZ-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Bichniewicz JerzyBłekitnySyn wicestarostyśrednia
kpt.
BIDZINSKI-Niemir Cichociemni - rekrutacja
Bidziński NiemirZiege KarolSyn urzędnikaśrednia
st. sierż. lot.
BIEDRZYCKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Biedrzycki StanisławOperab.d.b.d.
ppłk. sap.
BIELSKI-Romuald Cichociemni - rekrutacja
Bielski RomualdBejb.d.b.d.
ppor.
BIENIAS-Jan Cichociemni - rekrutacja
Bienias JanOsterbaSyn rolnikaniższa
ppor. lot. cw
BIEZUNSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Bieżuński JanOrzycSyn rolnikaniższa
mjr sap.
BILSKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Bilski KazimierzRumSyn technika kolejowegośrednia
płk.
BORYCZKA-Adam Cichociemni - rekrutacja
Boryczka AdamBronaSyn radnego, działacza ludowegośrednia
ppłk.
BORYS-Adam Cichociemni - rekrutacja
Borys AdamPługSyn właściciela mleczarniwyższa
mjr łączn.
BURDZINSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Burdziński TadeuszMalinaSyn ziemianina, urzędnikawyższa
por. piech.
BUSLOWICZ-Michal Cichociemni - rekrutacja
Busłowicz MichałBociekb.d.b.d.
por.
BUYNO-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Buyno JerzyGżegżółkaSyn działacza lewicyśrednia
ppor.
BYSTRZYCKI-Przemyslaw Cichociemni - rekrutacja
Bystrzycki PrzemysławGrzbietSyn burmistrzawyższa
ppor. łączn.
BZDAWKA-Bernard Cichociemni - rekrutacja
Bzdawka Bernard SiekieraSyn rolnikaniższa
mjr sap.
CETYS-Teodor Cichociemni - rekrutacja
Cetys TeodorWikingSyn rzemieśnikaniższa
ppor. łączn.
CHMIELOCH-Ryszard Cichociemni - rekrutacja
Chmieloch RyszardBłyskawicaSyn Przodownika Straży Więziennejniższa
mjr
CHMIELOWSKI-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Chmielowski Antoni WołkSyn rolnikaniższa
por.
CHYLINSKI-Eugeniusz Cichociemni - rekrutacja
Chyliński Eugeniusz FrezSyn ławnika sądowegośrednia
kpt. piech.
CIEPLIK-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Cieplik FranciszekHatrakSyn urzędnika sądowegośrednia
mjr
CZAYKOWSKI-Andrzej Cichociemni - rekrutacja
Czaykowski Andrzej GardaSyn WItolda, ziemianinawyższa
por. łączn.
CZEPCZAK-GORECKI-Bronisław Cichociemni - rekrutacja
Czepczak Górecki BronisławZwijakSyn kowalaniższa
por. br. panc.
CZERWINSKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Czerwiński KazimierzBryzgaSyn rolnikaniższa
por.
CZLAPKA-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Człapka KazimierzPionekSyn robotnika kolejowegoniższa
por.
CZUMA-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Czuma JózefSkrytyb.d.b.d.
ppor. piech.
DABROWSKI-Adam Cichociemni - rekrutacja
Dąbrowski AdamPutib.d.b.d.
płk.
DEKUTOWSKI-Hieronim Cichociemni - rekrutacja
Dekutowski HieronimZaporaSyn blacharzaniższa
kpt. piech.
DMOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Dmowski StanisławPodlasiakb.d.b.d.
kpt.
DZIADOSZ-Rudolf Cichociemni - rekrutacja
Dziadosz RudolfZasaniecb.d.b.d.
ppłk. łącz.
DZIKIELEWSKI-Feliks Cichociemni - rekrutacja
Dzikielewski FeliksOliwSyn rolnikaniższa
por.
ECKHARDT-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Eckhardt MieczysławBocianSyn nadinspektora i naczelnika w dyrekcji PKPśrednia
płk. piech.
EMIR-HASSAN-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Emir Hassan JerzyTurek 2Potomek tureckiego emira, wysłannika sułtana na Krym, w trzecim pokoleniu urodzonych w Polsce.wyższa
por.
FARENHOLC-Oskar Cichociemni - rekrutacja
Farenholc OskarSumSyn lekarzaśrednia
kpt.
FIJALKA-Michal Cichociemni - rekrutacja
Fijałka MichałKawaPracował w Zarządzie Głównym Związku Szlachty Zagrodowej w Przemyślu, potem jako instruktor oświatowy Związku Szlachty Zagrodowej średnia
ppor.
FLONT-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Flont WładysławGrandziarzSyn stolarza PKPniższa
kpt. piech.
FORTUNA-Ludwik Cichociemni - rekrutacja
Fortuna LudwikSiłaSyn kołodziejaniższa
por. łączn.
FUHRMAN-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Fuhrman KazimierzZaczepSyn właściciela restauracjiśrednia
kpt.
GALECKI-Adolf Cichociemni - rekrutacja
Gałacki AdolfMaszopb.d.b.d.
kpt.
GARCZYNSKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Garczyński Marian SkałaSyn oficerawyższa
kpt.
GAWORSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Gaworski TadeuszLawaSyn właściciela garbarniśrednia
mjr kaw.
GILOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Gilowski StanisławGoturDo 1939 działał m.in. w Związku Szlachty Zagrodowejśrednia
ppor. łączn.
GODZIK-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Godzik Władysław SkrzatSyn nauczycielaśrednia
kpt. sł. zdr.
GOLARZ-Marian Cichociemni - rekrutacja
Golarz Teleszyński MarianGóral 2Syn ślusarza parowozowniniższa
płk. piech.
GOLEBIEWSKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Gołębiewski MarianSterSyn szewcaniższa
ppor.
GOLUNSKI-Norbert Cichociemni - rekrutacja
Gołuński Norbert BombramSyn sekretarza sąduśrednia
mjr sap.
GORSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Górski JanChomikJego babką ze strony matki była Antonina Pieńkowska, z domu księżniczka katalońska de Ribas.
Potomek admirała Josepha de Ribas, założyciela i budowniczego Odessy.
wyższa
ppor.
GORSKI-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Górski StefanBrzegSyn urzędnikaśrednia
mjr kaw.
GRODZICKI-Krzysztof Cichociemni - rekrutacja
Grodzicki KrzysztofJabłońSyn właściciela majątku ziemskiegowyższa
kpt.
GROMNICKI-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Gromnicki ZygmuntGulaSyn maszynisty kolejowegoniższa
kpt. piech.
GRUN-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Grun Bronisław SzybSyn pracownika kolejowegoniższa
ppor. piech.
GRYCZ-Jan Cichociemni - rekrutacja
Grycz JanDziadziob.d.b.d.
ppor. art.
HARASYMOWICZ-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Harasymowicz StanisławLalkaSyn inżynierawyższa
ppor. lot.
HAUPTMAN-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Hauptman WładysławGapaSyn rolnikaniższa
ppor.
KALINOWSK-HECZKO-Gustaw Cichociemni - rekrutacja
Heczko Kalinowski GustawSkorpionb.d.b.d.
por.
HENCEL-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Hencel StanisławPikSyn absolwenta AGHśrednia
mjr łączn.
HOFFMANN-Teodor Cichociemni - rekrutacja
Hoffman TeodorBugajSyn podpułkownika, adwokatawyższa
ppor.
HORL-Jan Cichociemni - rekrutacja
Hörl JanFrogSyn pułkownikawyższa
ppłk.
IGLEWSKI-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Iglewski AntoniPonarb.d.b.d.
rtm. kaw.
IGNASZAK-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Ignaszak StefanDrozdSyn pracownika leśnegoniższa
kpt.
IPOHORSKI-LENKIEWICZ-Wieslaw Cichociemni - rekrutacja
Ipohorski Lenkiewicz Wiesław ZagrodaSyn Jana, ziemianinawyższa
płk.
IRANEK-OSMECKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Iranek Osmecki KazimierzHellerSyn inżynierawyższa
mjr pil.
ISZKOWSKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Iszkowski JerzyOrczykSyn nauczycielaśrednia
mjr piech.
JABLONSKI-Boleslaw Cichociemni - rekrutacja
Jabłoński BolesławKaliaSyn rolnikaniższa
por. piech.
JACHCINSKI-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Jachciński Henryk KretSyn rolnikaniższa
mjr
JACKIEWICZ-Boleslaw Cichociemni - rekrutacja
Jackiewicz BolesławŁabędźSyn gajowegoniższa
por.
JAGIELSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Jagielski StanisławGacekSyn nauczycieliśrednia
por.
JAKUBOWSKI-Ewaryst Cichociemni - rekrutacja
Jakubowski Ewaryst BratSyn technika budowlanegośrednia
kpt.
JANKOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Jankowski StanisławAgatonSyn adwoikatawyższa
kpt.
JANUSZKIEWICZ-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Januszkiewicz HenrykSpokojnySyn inżynierawyższa
por. art.
JAROSZ-Janusz Cichociemni - rekrutacja
Jarosz Janusz SzermierzSyn profesona nauk palentologicznychwyższa
ppor.
JASIENSKI-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Jasieński StefanAlfaherbu Dołęga wyższa
por. piech.
JASTRZEBSKI-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Jastrzębski AntoniUgórb.d.b.d.
ppor.
JAWORSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Jaworski TadeuszGontb.d.b.d.
kpt. piech.
JAWORSKI-Tadeusz-Stanisław Cichociemni - rekrutacja
Jaworski Tadeusz StanisławBławatb.d.b.d.
mjr pil.
JOKIEL-Jan Cichociemni - rekrutacja
Jokiel JanLigotaSyn doktora medycynywyższa
rotm.
JURECKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Jurecki MarianOrawaSyn maszynisty kolejowegoniższa
ppor.
JURKIEWICZ-Longin Cichociemni - rekrutacja
Jurkiewicz Longin MyszSyn właściciela piekarniśrednia
ppłk. dypl.
KALENKIEWICZ-Maciej Cichociemni - rekrutacja
Kalenkiewicz MaciejKotwiczSyn Jana, ziemianina herbu Kotwicz, właściciela majątku Trokienniki, posła do Sejmu RP (1922-1927)wyższa
ppłk.
KAMIENSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Kamieński JanCozasb.d.b.d.
ppor. piech.
KAMINSKI-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Kamiński BronisławGolfSyn działacza ludowegoniższa
mjr piech.
KASZYNSKI-Eugeniusz Cichociemni - rekrutacja
Kaszyński EugeniuszNurtSyn nauczycielaśrednia
sierż.
KAZIMIERCZAK-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Kazimierczak StanisławKsiądzb.d.b.d.
por. piech.
KIWER-Edward Cichociemni - rekrutacja
Kiwer EdwardBiegajb.d.b.d.
por.
KLIMOWICZ-Wladysław Cichociemni - rekrutacja
Klimowicz WładysławTamaSyn inżyniera
Zawarł związek małżeński z Elżbietą (1915-1989) z domu Meraviglia-Crivelli, córką hrabiego i generała brygady Wojska Polskiego Franciszka Meraviglia-Crivelli
wyższa
mjr piech.
KLIMOWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Klimowski TadeuszKlonSyn żołnierza zawodowegorednia
mjr piech.
KLINICKI-Maksymilian Cichociemni - rekrutacja
Klinicki MaksymilianWierzba 2Syn robotnikaniższa
por.
KLOCEK-Wlodzimierz Cichociemni - rekrutacja
Klocek Niewęgłowski WłodzimierzGarłuchSyn starszego asesora w PKP, działacza niepodległościowegośrednia
por.
KOBYLINSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Kobyliński TadeuszHienab.d.b.d.
płk. dypl. piech.
KOBYLINSKI-Waclaw Cichociemni - rekrutacja
Kobyliński WacławDziadb.d.b.d.
por.
KOCHANSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Kochański JanJaremaSyn skrzypka, profesora konserwatorium muzycznego wyższa
kpt.
KOCHANSKI-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Kochański Władysław Bombab.d.b.d.
mjr
KOLASINSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Kolasiński StanisławŚmiga, UlewaSyn technika mechanika w kopalni węglaśrednia
mjr
KONIK-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Konik Bronisław SikoraSyn malarza złotnikaśrednia
ppor. piech.
KONSTANTY-Ignacy Cichociemni - rekrutacja
Konstanty Ignacy SzmaragdSyn rymarzaniższa
mjr
KONTRYM-Bolesław Cichociemni - rekrutacja
Kontrym BolesławŻmudzinSyn pułkownika armii rosyjskiejwyższa
mjr
KOPISTO-Waclaw Cichociemni - rekrutacja
Kopisto WacławKraSyn Wiktora, rządcy majątku hr Józefa Potockiegośrednia
mjr
KOPROWSKI-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Koprowski FranciszekDąbSyn rzemieślnika wiejskiegoniższa
gen. dyw.
KOSSAKOWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Kossakowski TadeuszKrystynekSyn lekarzawyższa
ppłk. dypl. br. panc.
KOSTUCH-Tomasz Cichociemni - rekrutacja
Kostuch TomaszBryłaSyn nauczycielaśrednia
por. sap.
KOTOROWICZ-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Kotorowicz StanisławKronb.d.b.d.
por. łączn. lot.
KOWALIK-Edward Cichociemni - rekrutacja
Kowalik EdwardCiupuśSyn urzędnika, podoficera Wojska Polskiegośrednia
por. sap.
KOWALSKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Kowalski JerzyBabab.d.b.d.
ppor. sap.
KOWALSKI-Ryszard Cichociemni - rekrutacja
Kowalski RyszardBengab.d.b.d.
kpt. piech.
KOZLOWSKI-Julian Cichociemni - rekrutacja
Kozłowski JulianCichySyn sędziegowyższa
kpt. dypl.
KOZUCHOWSKI-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Kożuchowski HenrykHoraSyn urzędnikaśrednia
ppłk.
KRAJEWSKI-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Krajewski HenrykTrzaskab.d.b.d.
ppor.
KRASINSKI-Adam Cichociemni - rekrutacja
Krasiński AdamSzczurSyn Franciszka, ziemianina, właściciela majątku Sterdyń i Izabeli z d. Potockiejwyższa
ppłk. piech.
KRIZAR-Leopold Cichociemni - rekrutacja
Krizar LeopoldCzeremoszb.d.b.d.
kpt. piech.
KROKAY-Walery Cichociemni - rekrutacja
Krokay WalerySiwySyn majora Wojska Polskiego, dowódcy batalionu 3 Pułku Strzelców Podhalańskichwyższa
kpt. sap.
KRYSZCZUKAJTIS-Miroslaw Cichociemni - rekrutacja
Kryszczukajtis MirosławSzarySyn urzędnika kolejowegośrednia
mjr
KRZYMOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Krzymowski StanisławKostkaSyn pisarza gminnego, dzierżawcy majątkuśrednia
ppor.
KUCZYNSKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Kuczyński MarianZwrotnicab.d.b.d.
por. łączn.
KUJAWINSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Kujawiński StanisławWodnikSyn właściciela restauracjiśrednia
kpt. art.
KULAKOWSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Kułakowski AleksanderRywalSyn nauczycielaśrednia
kpt. piech.
KWARCINSKI-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Kwarciński MieczysławZiutSyn ślusarza w PKPniższa
mjr br. panc.
KWIATKOWSKI-Bohdan Cichociemni - rekrutacja
Kwiatkowski BohdanLewarSyn nauczycielaśrednia
mjr
LECH-Jan Cichociemni - rekrutacja
Lech JanGranitb.d.b.d.
ppor. piech.
LECH-Wlodzimierz Cichociemni - rekrutacja
Lech WłodzimierzPowiślakb.d.b.d.
kpt. łącz.
LESKIEWICZ-Marian Cichociemni - rekrutacja
Leśkiewicz MarianWygodaSyn starszego przodownika policjiśrednia
st. sierż.
LEWANDOWSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Lewandowski AleksanderWiechlinab.d.b.d.
ppor.
LEWKO-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Lewko KazimierzPalecb.d.b.d.
mjr lot.
LEWKOWICZ-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Lewkowicz BronisławKursSyn dyrektora Kasy Mieszczańskiejśrednia
por. kaw
LINOWSKI-Artur Cichociemni - rekrutacja
Linowski ArturKarpSyn Adama, ziemianinawyższa
kpt. piech.
LIPINSKI-Wojciech Cichociemni - rekrutacja
Lipiński WojciechLawinaSyn kierownika Spółdzielni Spożywców w Skarżyskuśrednia
kpt. piech.
LUSZOWICZ-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Luszowicz ZdzisławSzakalSyn mistrza tapicerskiegośrednia
ppor.
LADA-Lech Cichociemni - rekrutacja
Łada Lech ŻagiewSyn radcy w Ministerstwie Przemysłu i Handluwyższa
kpt.
LAGODA-Hieronim Cichociemni - rekrutacja
Łagoda HieronimLakSyn cieśliniższa
st. sierż.
LAKOMY-Albin Cichociemni - rekrutacja
Łakomy AlbinTwornikSyn kowalaniższa
mjr
LASTOWSKI-Benon Cichociemni - rekrutacja
Łastowski BenonŁobuzb.d.b.d.
mjr uzbr.
LOJKIEWICZ-Adolf Cichociemni - rekrutacja
Łojkiewicz AdolfRyśSyn robotnika kolejowegoniższa
ppłk. kaw.
LOPIANOWSKI-Narcyz Cichociemni - rekrutacja
Łopianowski NarcyzSarnaSyn elektryka, działacza niepodległościowegoniższa
por.
LOS-Ezechiel Cichociemni - rekrutacja
Łoś EzechielIkwaSyn rolnika
potomek wojewody, kasztelana
niższa
mjr br. panc.
MACKUS-Adam Cichociemni - rekrutacja
Mackus Adam Prostyb.d.b.d.
por.
MAJEWICZ-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Majewicz StefanHrubySyn górnikaniższa
ppłk.
MAJORKIEWICZ-Felicjan Cichociemni - rekrutacja
Majorkiewicz FelicjanIronSyn rolnikaniższa
ppor. łączn.
MAKAGONOW-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Makagonow Makagon AleksanderWschódSyn urzędnika tartatówśrednia
mjr łączn.
MAKARENKO-Anatol Cichociemni - rekrutacja
Makarenko AnatolTłokSyn maszynisty PKPniższa
por. art.
MAKSYS-Wladysław Cichociemni - rekrutacja
Maksyś WładysławAzotSyn geometryśrednia
mjr dypl. piech.
MALIK-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Malik FranciszekPiorun 2Syn rolnikaniższa
kpt. piech.
MARECKI-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Marecki WładysławŻabik 2Syn pracownika technicznego w fabryce samolotówśrednia
por.
MAREK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Marek JanWalkab.d.b.d.
kpt. lot.
MARYNOWSKI-Edmund Cichociemni - rekrutacja
Marynowski EdmundSejmb.d.b.d.
por. piech.
MATULA-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Matula ZbigniewRadomyślSyn właściciela aptekiśrednia
por. łączn.
MATYSKO-Jan Cichociemni - rekrutacja
Matysko JanOskardsyn rolnikaniższa
ppor. łączn.
MAZUR-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Mazur StanisławLimbaW 1949 zawarł związek małżeński z Susan Patience z domu Greenhill Gardyne (1917–1979), szkocką baronówną, dziedziczką zamku oraz posiadłości Finavon Castle k. Forfar. b.d.
por.
MESSING-Janusz Cichociemni - rekrutacja
Messing Janusz BekasSyn Henryka posła na Sejm w II RP, właściciela majątku Bystre,wyższa
kpt.
MICH-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Mich StefanJeżSyn rolnikaniższa
kpt. uzbr.
MICHALCZEWSKI-Wincenty Cichociemni - rekrutacja
Michalczewski WincentyMirSyn rymarzaniższa
por.
MICIEK-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Miciek WładysławMłotSyn kowalaniższa
mjr
MILEWICZ-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Milewicz ZygmuntRógb.d.b.d.
kpt. piech.
MOSTOWIEC-Marian Cichociemni - rekrutacja
Mostowiec MarianLisSyn woźnego szkolnegoniższa
por. piech.
MOTYLEWICZ-Piotr Cichociemni - rekrutacja
Motylewicz PiotrGrabSyn urzędnika kolejowegośrednia
por.
MRAZEK-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Mrazek ZbigniewAminiusSyn wiertacza naftowegoniższa
płk. piech.
NADOLCZAK-Bruno Cichociemni - rekrutacja
Nadolczak Bruno Piastb.d.b.d.
płk. piech.
NAKONIECZNIKOFF-KLUKOWSKI-Przemyslaw Cichociemni - rekrutacja
Nakoniecznikoff Klukowski PrzemysławKruk 2Syn urzędnika, działacza socjalistycznegośrednia
ppor.
NIEDZIELSKI-Rafal Cichociemni - rekrutacja
Niedzielski RafałMocnySyn Tadeusza (1877–1953) dyrektora Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Szczebrzeszynie oraz Mirosławy Wincentyny z domu Składkowskiej (1888–1945), nauczycielki, siostry premiera, gen. dyw. Felicjana Sławoja Składkowskiegowyższa
kpt. piech.
NIEMCZYCKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Niemczycki JerzyJanczarb.d.b.d.
ppor.
NIEPLA-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Niepla KazimierzKawkaSyn rolnikaniższa
mjr art.
NOSEK-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Nosek AntoniKajtuśSyn rolnikaniższa
kpt.
NOWACKI-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Nowacki JózefHoryńSyn naczelnika urzędu skarbowegośrednia
ppor. łączn.
NOWAK-Piotr Cichociemni - rekrutacja
Nowak PiotrOkoSyn górnika kopalni soliniższa
kpt. art.
NOWAK-JEZIORANSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Jeziorański Nowak JanZychSyn handlowcaśrednia
kpt. piech.
NOWAKOWSKI-Michal Cichociemni - rekrutacja
Nowakowski Michał HarpunSyn komisarza policjiśrednia
ppor. kaw.
NOWOBILSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Nowobilski TadeuszDzwonSyn nauczyciela wiejskiegośrednia
kpt. art.
NOWODWORSKI-Cezary Cichociemni - rekrutacja
Nowodworski CezaryGłógSyn zesłańca syberyjskiego, administratora majątkuśrednia
mjr
NUSZKIEWICZ-Ryszard-e1461496984302 Cichociemni - rekrutacja
Nuszkiewicz RyszardPowolnySyn właściciela restauracjiśrednia
ppor. art.
ODROWAZ-SZUKIEWICZ-Boleslaw-e1461496999402 Cichociemni - rekrutacja
Odrowąż Szukiewicz BolesławBystrzecb.d.b.d.
gen. bryg.
OKULICKI-Leopold Cichociemni - rekrutacja
Okulicki LeopoldNiedźwiadekSyn rolnikaniższa
ppłk. piech.
OLSZEWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Olszewski StanisławBarSyn tkaczaniższa
kpt.
OSSOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Ossowski StanisławJastrzębiec 2Syn rolnikaniższa
ppor. łączn.
OSTROWINSKI-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Ostrowiński HenrykSmykSyn oficera Wojska Polskiegowyższa
por. piech.
OSUCHOWSKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Osuchowski KazimierzRosomakSyn sędziego sądu okręgowegowyższa
ppłk.
PACZKOWSKI-Alfred Cichociemni - rekrutacja
Paczkowski AlfredWaniaSyn Antoniny, ziemianki, z d. Szadurskiejwyższa
sierż.
PARADA-Michal Cichociemni - rekrutacja
Parada Michał Mapab.d.b.d.
plut.
PARCZEWSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Parczewski JanKraskaSyn Michała, ziemianina, właściciela majątku Szturmówkawyższa
por. piech.
PENTZ-Karol Cichociemni - rekrutacja
Pentz KarolSkała 2Syn rolnikaniższa
por. piech.
PEREKLADOWSKI-Feliks Cichociemni - rekrutacja
Perekładowski FeliksPrzyjaciel 2b.d.b.d.
ppor. łączn.
PESZKE-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Peszke ZdzisławKaszmirb.d.b.d.
mjr dypl. sap.
PEKALA-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Pękała Górski MieczysławBosakSyn palacza w PKPniższa
por.
PIASECKI-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Piasecki ZbigniewOrlikb.d.b.d.
kpt.
PIATKOWSKI-Bohdan Cichociemni - rekrutacja
Piątkowski BohdanMakSyn inżyniera, działacza PPS, pułkownika Wojska Polskiegowyższa
ppor.
PIC-Witold Cichociemni - rekrutacja
Pic WitoldCholewaSyn kierownika w firmie eksportowejśrednia
kpt. art.
PIEKARSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Piekarski AleksanderTurkućSyn majstra w hucie szkłaniższa
por. łączn.
PIENIAK-Czeslaw Cichociemni - rekrutacja
Pieniak Czesław BórSyn rolnikaniższa
mjr tech lot.
PIJANOWSKI-Waclaw. Cichociemni - rekrutacja
Pijanowski Wacław DymSyn młynarza, właściciela dóbr ziemskichśrednia
mjr
PILCH-Adolf Cichociemni - rekrutacja
Pilch AdolfGóraSyn cieśliniższa
mjr
PIOTROWSKI-Edward Cichociemni - rekrutacja
Piotrowski EdwardMemaSyn leśniczegośrednia
kpt. piech.
PIOTROWSKI-Julian Cichociemni - rekrutacja
Piotrowski JulianRewera 2Syn technika, kierownika gorzelniśrednia
płk.
PIWNIK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Piwnik JanPonurySyn rolnikaniższa
por
PLUTA-Wilhelm Cichociemni - rekrutacja
Pluta WilhelmPionSyn górnikaniższa
por. lot.
POKLADECKI-Marian Cichociemni - rekrutacja
Pokładecki MarianZollSyn tapiceraniższa
kpt. piech.
POKULTINIS-Alfred Cichociemni - rekrutacja
Pokultinis AlfredFonSyn urzędnikaśrednia
kpt.
POLICIEWICZ-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Policiewicz ZygmuntŚwierkSyn rolnika, gajowegoniższa
por.
POLISZUK-Jaroslaw Cichociemni - rekrutacja
Poliszuk JarosławArabb.d.b.d.
kpt.
POLONCZYK-Boleslaw Cichociemni - rekrutacja
Polończyk BolesławKryształSyn rolnikaniższa
mjr piech.
POSPIESZALSKI-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Pospieszalski AntoniCurieSyn architektawyższa
ppor. piech.
POZNANSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Poznański JanPływakSyn urzędnika bankowegośrednia
rtm. kaw.
PRADZYNSKI-Janusz Cichociemni - rekrutacja
Prądzyński Janusz TrzySyn doktora filozofiiwyższa
rotm.
PRUS-BOGUSLAWSKI-Andrzej Cichociemni - rekrutacja
Bogusławski Prus AndrzejPancerzSyn oficera Wojska Polskiego, dziennikarza oraz lekarza okulistywyższa
ppor.
PRZETOCKI-Jacek Cichociemni - rekrutacja
Przetocki JacekOsetSyn inżynierawyższa
kpt. łączn.
PRZYBYLIK-Stefan Cichociemni - rekrutacja
Przybylik StefanGruchSyn rolnikaniższa
ppor. piech.
PSYKALA-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Psykała Mieczysław Kalwadosikb.d.b.d.
mjr
PUKACKI-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Pukacki Franciszek GzymsSyn kontrolera Ubezpieczalni Krajowejśrednia
kpt. br. panc.
RACHWAL-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Rachwał BronisławGlinb.d.b.d.
rotm.
RACZKOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Raczkowski StanisławBułanySyn robotnikaniższa
mjr piech.
RASZPLEWICZ-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Raszplewicz KazimierzTatar 2Syn pracownika fabryki Gerlachniższa
ppor. piech.
RATAJSKI-Leszek Cichociemni - rekrutacja
Ratajski Leszek ŻalSyn urzędnika skarbowegośrednia
ppor.
RIEDL-Adam Cichociemni - rekrutacja
Riedl AdamRodakb.d.b.d.
por.
ROGOWSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Rogowski JanCzarkaSyn Bolesława, ziemianina, właściciela wielu majątkówwyższa
por.
ROMASZKAN-Roman Cichociemni - rekrutacja
Romaszkan RomanTatarSyn dyrektora w Banku Gospodarstwa Krajowegowyższa
ppor.
ROSSINSKI-Czeslaw Cichociemni - rekrutacja
Rossiński CzesławKoziołSyn nadleśniczegośrednia
por.
ROSTEK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Rostek JanDanSyn rolnikaniższa
ppor.
ROSTWOROWSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Rostworowski JanMatSyn Antoniego, ziemianina, posiadacza majątków: Milejów i Kemblo, doktora filozofii, szambelana papieża Piusa XI, współtwórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Marii von Breza. wyższa
mjr kaw.
ROZYCKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Różycki JanBusikSyn urzędnikaśrednia
płk. pil. dypl.
RUDKOWSKI-Roman Cichociemni - rekrutacja
Rudkowski RomanRudySyn ślusarzaniższa
ppłk.
RUNGE-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Runge TadeuszOsaSyn starostyśrednia
kpt.
RYBKA-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Rybka FranciszekKulaSyn rolnikaniższa
por. piech.
RYDZEWSKI-Lech Cichociemni - rekrutacja
Rydzewski LechGromSyn inżynierawyższa
por.
RZEPKA-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Rzepka KazimierzOgnikSyn rolnikaniższa
kpt.
SAWICKI-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Sawicki ZygmuntSamulikSyn rolnikaniższa
ppor.
SCHELLER-CZARNY-Edwin Cichociemni - rekrutacja
Scheller Czarny EdwinFordonSyn oficera KOP
W 1986 zawarł związek małżeński z Teresą z domu Szuksztów herbu Pobóg
wyższa
por. łączn.
SEEMAN-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Seeman TadeuszGarbusSyn pracownika technicznego na koleiniższa
kpt. piech.
SERAFIN-Jan Cichociemni - rekrutacja
Serafin JanCzerchawaSyn kowalaniższa
mjr
SERAFINSKI-Fryderyk Cichociemni - rekrutacja
Serafiński FryderykDrabinaSyn majstra w warsztatach kolejowychniższa
ppłk.
SEDZIAK-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Sędziak Stanisław WartaSyn hutnika, zarządcy majątkówśrednia
ppor. łączn.
SIAKIEWICZ-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Siakiewicz WładysławMrukSyn rolnikaniższa
por. piech.
SIKORSKI-Zenon Cichociemni - rekrutacja
Sikorski ZenonPożarSyn pracownika firmy "Norblin"niższa
por. piech.
SKOWRON-Marian Cichociemni - rekrutacja
Skowron MarianOlcha 2b.d.b.d.
ppor. łączn.
SKOWRONSKI-Ryszard Cichociemni - rekrutacja
Skowroński RyszardLechitab.d.b.d.
kpt.
SKOWRONSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Skowroński StanisławWidelecSyn komendanta posterunku Policji średnia
rotm.
SKROCHOWSKI-Jan Cichociemni - rekrutacja
Skrochowski JanOstrogaSyn inspektora przemysłowegośrednia
mjr lot.
SKWIERCZYNSKI-Leopold Cichociemni - rekrutacja
Skwierczyński LeopoldAktorSyn leśnikaniższa
kpt.
SMELA-Jan Cichociemni - rekrutacja
Smela JanWirSyn organistyniższa
kpt. art.
SMOLSKI-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Smolski KazimierzSosnaSyn inżyniera górniczegowyższa
mjr
SOKOLOWSKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Sokołowski JerzyMiraSyn inżyniera budownictwa kolejowego wyższa
mjr dypl.
SOKOLOWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Sokołowski TadeuszTropSyn administratora majątkówśrednia
por. piech.
SOKOL-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Sokół TadeuszBug 2Syn rolnikaniższa
por. piech.
SOLTYS-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Sołtys StanisławSowaSyn wizytatora szkół średnichśrednia
kpt. art.
SPECYLAK-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Specylak Skrzypecki Zbigniew Tur 2Syn kasjeraniższa
płk. piech.
SPYCHALSKI-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Spychalski JózefGrudzieńSyn majstra w fabryce włókienniczej
W 1927 zawarł związek małżeński z Eleonorą z domu Olszewską, ziemianką.
niższa
mjr piech. sap.
SROCZYNSKI-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Sroczyński ZdzisławKompresorb.d.b.d.
por. łączn.
STARZYNSKI-Leszek Cichociemni - rekrutacja
Starzyński LeszekMalewaSyn podpułkownika dyplomowanego Wojska Polskiego.
Brat jego ojca Stefan Starzyński od 1934 aż do śmierci w grudniu 1939 był prezydentem Warszawy.
wyższa
kpt. piech.
STARZYNSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Starzyński TadeuszŚlepowronSyn przedstawiciela handlowego firmy „Norblin” średnia
mjr int.
STOCKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Stocki Tadeusz ĆmaSyn rolnikaniższa
ppor.
STOLYHWO-Olgierd Cichociemni - rekrutacja
Stołyhwo OlgierdStewaSyn znanego antropologa Kazimierza Stołyhwy wyższa
mjr kaw.
STPICZYNSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Stpiczyński AleksanderKlaraSyn urzędnika kolei warszawsko-wiedeńskiej (wg. Krzysztofa Tochmana syn sędziego)średnia
por.
STRASZYNSKI-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Straszyński ZdzisławMeteorSyn Tadeusza, urzędnika samorzadowego i posła na Sejm (1932-1935) wyższa
kpt. piech.
STRUMPF-Witold Cichociemni - rekrutacja
Strumpf WitoldSudSyn pracownika Gazowni Miejskiejniższa
kpt. art.
SZCZEPANSKI-Mieczyslaw Cichociemni - rekrutacja
Szczepański MieczysławDębinaSyn naczelnika Urzędu Pocztowego i Telegrafi średnia
mjr piech.
SZEWCZYK-Piotr Cichociemni - rekrutacja
Szewczyk PiotrCzerSyn kolejarzaniższa
por.
SZPAKOWICZ-Wieslaw Cichociemni - rekrutacja
Szpakowicz WiesławPakSyn adwokatawyższa
płk.
SZTERNAL-Kazimierz Cichociemni - rekrutacja
Szternal KazimierzZrywSyn wysokokwalifikowanego wiertacza naftowegośrednia
ppor. łączn.
SZTROM-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Sztrom JerzyPilnikb.d.b.d.
kpt. art.
SZUBINSKI-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Szubiński Władysław Dachb.d.b.d.
ppor.
SZWIEC-Waldemar Cichociemni - rekrutacja
Szwiec WaldemarRobotSyn przedsiębiorcy oficera rezerwy Wojska Polskiegowyższa
ppłk.
SZYDLOWSKI-Adam Cichociemni - rekrutacja
Szydłowski AdamPoleszukb.d.b.d.
ppłk.
SZYMANSKI-Jerzy Cichociemni - rekrutacja
Szymański JerzyBogaSyn inżynierawyższa
ppłk. dypl.
SCIEGIENNY-Wincenty Cichociemni - rekrutacja
Ściegienny WincentyLasSyn rolnikaniższa
sierż. łączn.
SLIWA-Kazimierz-e1461497024533 Cichociemni - rekrutacja
Śliwa KazimierzStrażakSyn urzędnika bankowegośrednia
ppor.
SMIETANKO-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Śmietanko WładysławCyprb.d.b.d.
por. sap.
SMIGIELSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Śmigielski TadeuszŚladb.d.b.d.
kpt.
SWIATKOWSKI-Andrzej Cichociemni - rekrutacja
Świątkowski AndrzejAmuratSyn inżynierawyższa
mjr pil.
TAJCHMAN-Michal Cichociemni - rekrutacja
Tajchman Michał MikitaSyn rolnikaniższa
mjr
TARNAWSKI-Aleksander Cichociemni - rekrutacja
Tarnawski AleksanderUpłazSyn nauczycieliśrednia
ppor.
TOMASZEWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Tomaszewski TadeuszWąwózSyn dependenta (pomocnika) hipotecznegośrednia
kpt. piech.
TROJANOWSKI-Czeslaw Cichociemni - rekrutacja
Trojanowski CzesławLitwosSyn inżyniera stoczniwyższa
mjr piech.
TRONDOWSKI-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Trondowski StanisławGrzmot 2Syn urzędnika Urzędu Skarbowegośrednia
mjr piech.
TRYBUS-Adam Cichociemni - rekrutacja
Trybus AdamGajSyn rolnikaniższa
por. art.
TWARDY-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Twardy ZbigniewTrzaskb.d.b.d.
mjr kaw.
UKLANSKI-Witold Cichociemni - rekrutacja
Uklański WitoldHeroldSyn naczelnika stacji PKPśrednia
ppłk.
ULM-Zygmunt Cichociemni - rekrutacja
Ulm ZygmuntSzybkiSyn radcy wojewódzkiego i starosty powiatowego w Brzozowie owyższa
kpt. sap.
WALTER-Jan Cichociemni - rekrutacja
Walter JanCyrkielSyn konduktora kolejowegoniższa
kpt. piech.
WARUSZYNSKI-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Waruszyński ZbigniewDewajtis 2Syn urzędnika monopolu tytoniowegośrednia
ppor.
WATROBSKI-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Wątróbski JózefJelitoSyn rolnikaniższa
por. kaw.
WHITEHEAD-Alfred Cichociemni - rekrutacja
Whitehead AlfredDolina 2Syn Karola (Charles’a) angielskiego lekarza, współwłaściciela przędzalni wełny „Briggs and Posselt” w Markach oraz Eleonory Augusty z domu Wedel (1884–1956), córki Emila Wedla, właściciela fabryki wyrobów czekoladowych.wyższa
por. piech.
WIACEK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Wiącek WiktorKanarekb.d.b.d.
kpt. sap.
WIECHULA-Bernard Cichociemni - rekrutacja
Wiechuła BernardMarudaSyn górnika, uczestnika trzech Powstań Śląskichniższa
por. sap.
WIECHULA-Ludwik Cichociemni - rekrutacja
Wiechuła LudwikJeleńSyn górnika, uczestnika trzech Powstań Śląskichniższa
mjr sap.
WIERZEJSKI-Tomasz Cichociemni - rekrutacja
Wierzejski TomaszZgoda 2b.d.b.d.
kpt.
WILCZEWSKI-Michal Cichociemni - rekrutacja
Wilczewski MichałUszkaSyn posiadacza ziemskiegowyższa
ppor.
WILCZKIEWICZ-Zbigniew Cichociemni - rekrutacja
Wilczkiewicz ZbigniewKijb.d.b.d.
por. piech.
WINIARSKI-Zdzislaw Cichociemni - rekrutacja
Winiarski ZdzisławPrzemytnikW latach 1937-1939 w Związku Szlachty Zagrodowejb.d.
kpt.
WINTER-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Winter StanisławStanleySyn dyspozytora parowozowni niższa
kpt. piech.
WISZNIEWSKI-Otton Cichociemni - rekrutacja
Wiszniewski OttonTopolaSyn urzędnikaśrednia
por.
WISZNIOWSKI-Roman Cichociemni - rekrutacja
Wiszniowski RomanHarcerzb.d.b.d.
ppor. piech.
WISNIEWSKI-Wladyslaw Cichociemni - rekrutacja
Wiśniewski WładysławWróbelSyn rolnikaniższa
kpt. art.
WITKOWSKI-Ludwik Cichociemni - rekrutacja
Witkowski LudwikKosaSyn urzędnika pocztowegośrednia
mjr
WOLNIAK-Boguslaw Cichociemni - rekrutacja
Wolniak BogusławMiętaSyn elektrotechnika niższa
kpt.
WOZNIAK-Jan Cichociemni - rekrutacja
Woźniak JanKwaśnySyn kolejarzaniższa
rotm.
ZABIELSKI-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Zabielski JózefŻbikb.d.b.d.
por. piech.
ZABIEREK-Lech Cichociemni - rekrutacja
Zabierek LechWulkanSyn przemysłowcawyższa
kpt. łączn. cw
ZACHMOST-Henryk Cichociemni - rekrutacja
Zachmost Henryk ZorzaSyn policjantaniższa
por. piech.
por-cc-Jozef-Zajac Cichociemni - rekrutacja
Zając JózefKolankośrednia
por.
ZALEWSKI-Janusz Cichociemni - rekrutacja
Zalewski JanuszChinekb.d.b.d.
kpt. art.
ZAORSKI-Waclaw Cichociemni - rekrutacja
Zaorski WacławRybaSyn ziemianinawyższa
ppor. łączn.
ZAPOTOCZNY-Stanislaw Cichociemni - rekrutacja
Zapotoczny StanisławPłomieńb.d.b.d.
mjr kaw.
ZAREMBINSKI-Wiktor Cichociemni - rekrutacja
Zarembiński WiktorZrąbb.d.b.d.
gen. bryg.
ZAWACKA-Elżbieta Cichociemni - rekrutacja
Zawacka ElżbietaZoCórka urzędnikaśrednia
por.
ZAWADZKI-Alfred Cichociemni - rekrutacja
Zawadzki AlfredKosSyn mechanika kolejowegoniższa
ppłk.
ZUB-ZDANOWICZ-Leonard Cichociemni - rekrutacja
Zub Zdanowicz Leonard ZąbSyn Melitona, ziemianinawyższa
por.
ZYGA-Ryszard Cichociemni - rekrutacja
Zyga RyszardLelumSyn inżyniera mechanika PKPwyższa
ppor. łączn.
ZAAK-Franciszek Cichociemni - rekrutacja
Żaak FranciszekMamkaSyn mechanika samochodowegoniższa
por. łączn.
ZAKOWICZ-Jozef Cichociemni - rekrutacja
Żakowicz JózefTabuSyn zawiadowcy PKPśrednia
ppor.
ZELECHOWSKI-Tadeusz Cichociemni - rekrutacja
Żelechowski TadeuszRingb.d.b.d.
mjr piech.
ZELKOWSKI-Bronislaw Cichociemni - rekrutacja
Żelkowski BronisławDąbrowaSyn Jana, ziemianina z Lubelszczyzny, urzędnika bankowegowyższa
kpt. mar. cw
ZORAWSKI-Boguslaw Cichociemni - rekrutacja
Żórawski BogusławMistralSyn nauczycielaśrednia
ppor. art.
ZYCHIEWICZ-Antoni Cichociemni - rekrutacja
Żychiewicz Antoni PiotrPrzerwaSyn absolwenta filozofii Uniwersytetu Lwowskiego, wicedyrektora spółki akcyjnej „Książnica-Atlas”wyższa

b.d. – brak danych

Baza danych „Pochodzenie społeczne Cichociemnych” powstała na podstawie informacji zebranych z teczek personalnych 316 Cichociemnych znajdujących się w Oddziale VI (Specjalnym) Sztabu Naczelnego Wodza – archiwum Studium Polski Podziemnej, kolekcja sygn. Kol.023,  a także (w kilku przypadkach)  w oparciu o dane zebrane z opublikowanych wspomnień Cichociemnych.  Baza wciąż aktualizowana – proszę o sygnały w sprawie ew. poprawek 🙂


 

 

Cichociemni – wiek (lata życia)

 

skan0142-300x211 Cichociemni - rekrutacja

Baza nr 11 k. Brindisi, lipiec – sierpień 1944., od lewej Kazimierz Śliwa, w środku Przemysław Bystrzycki, skan: Fundacja dla Demokracji, w zbiorach JW GROM

Dotąd nie wiedzieliśmy, ile lat mieli Cichociemni w chwili wybuchu wojny oraz w dacie skoku do Polski. Nie wiedzieliśmy nawet jaka była średnia wieku Cichociemnych. Spędziłem trochę godzin nad arkuszem kalkulacyjnym, wykonałem stosowne analizy. Dzieki temu powstała kolejna, już 33 unikalna baza danych. Można w niej odszukać odpowiedzi na powyższe pytania – w odniesieniu do każdego z 316 Cichociemnych. Pora na krótkie podsumowanie wyników moich dociekań.

 

Gdy wybuchła wojna
Sliwa-Kazimierz-KOL_023_0286-182x250 Cichociemni - rekrutacja

mjr Kazimierz Śliwa

W dacie wybuchu wojny – tj 1 września 1939 – najmłodszym był przyszły Cichociemny Kazimierz Śliwa – miał zaledwie 13 lat i 9 miesięcy. Dokładnie o rok starszy był Henryk Zachmost. Trzech miało ukończone 15 latHenryk Ostrowiński, Aleksander Makagonow, Marian Leśkiewicz. Siedmiu było szesnastolatkami: Jan Parczewski, Jerzy Sztrom, Przemysław Bystrzycki, Rafał Niedzielski, Ryszard Skowroński, Tadeusz Seeman, Bronisław Czepczak Górecki. 1 września 1939 spośród późniejszych Cichociemnych 11 miało ukończone siedemnaście lat. Spośród 316 przyszłych Cichociemnych w chwili wybuchu wojny aż 23 było niepełnoletnich.

Największą grupą byli właśnie młodzi, w wieku do 25 lat – aż 164, czyli sporo ponad połowa (ok. 51,9 proc.). Drugą najliczniejszą grupą – 110 CC (ok. 34,8 proc.) – byli późniejsi Cichociemni w wieku 26-34 lata. W wieku od 35 do 45 lat było 39 przyszłych CC (ok. 12,3 proc.). Najstarszym Cichociemnym w dacie rozpoczęcia wojny oraz w dacie skoku był gen. dyw. Tadeusz Kossakowski; 1 września 1939 miał ponad 51 lat i siedem miesięcy życia. Statystyczny przyszły Cichociemny w chwili wybuchu wojny miał ponad 26 lat.

 

Skok do Polski
cc-Kossakowski-Tadeusz-194x250 Cichociemni - rekrutacja

gen. dyw. Tadeusz Kossakowski

Nieco inaczej wyglądają statystyki, jeśli obliczy się wiek każdego Cichociemnego w dacie Jego skoku ze spadochronem do Polski. Rzecz w tym, że bardzo różne były Ich drogi – także w wymiarze czasowym – do Polskich Sił Zbrojnych, w tym do Armii Polskiej gen. Władysława Andersa (61 CC). Byli też dosyć indywidualnie szkoleni (przez różny czas), bo przecież nie było jednego „kursu cichociemnego” lecz szereg rozmaitych szkoleń o różnym czasie trwania. Po wyszkoleniu i złożeniu przysięgi nie zawsze też udawało im się skoczyć z samolotu od razu podczas pierwszej operacji zrzutowej. Czasem przeszkodziła fatalna pogoda, czasem awaria samolotu, niekiedy nie funkcjonowała właściwie placówka odbiorcza itp.

37-1170-283x400 Cichociemni - rekrutacja

ppor. Jerzy Sztrom
ze zbiorów NAC

Obliczenia pozwoliły sprostować istotną nieścisłość. Otóż najmłodszym Cichociemnym nie był Rafał Niedzielski, siostrzeniec gen. dyw. Felicjana Sławoja Składkowskiego – lecz Kazimierz Śliwa. Cichociemny Niedzielski gdy skakał do Polski miał za sobą 18 lat, 10 miesięcy i jeden dzień życia, natomiast Cichociemny Śliwa – 18 lat dziewięć miesięcy 28 dni. Był zatem młodszy o kilka dni.

Nie więcej niż 25 lat życia miało w dacie swojego skoku ze spadochronem do Polski aż 86 (ok. 27 proc.) Cichociemnych. Najliczniejszą grupę stanowili Cichociemni spadochroniarze Armii Krajowej w wieku od 26 do 34 lat, bo aż 160 (ponad 50 proc.) CC. Skoczków w wieku od 35 do 45 lat było 59 (ok. 18 proc.). Najstarszych, w wieku od 46 do 56 lat było 9 (ok. 2,8 proc.).

Perekladowski-Feliks-KOL_023_0202-185x250 Cichociemni - rekrutacja

por. Feliks Perekładowski

Spośród 316 Cichociemnych jeden skakał dwukrotnie (Roman Rudkowski), a ośmiu wysiadło z „Dakoty” na polowym lotnisku (przerzuceni w trzech operacjach „Most”) – uwzględniłem te fakty w wyliczeniach. Statystyczny Cichociemny w dacie skoku lub przerzutu do Polski miał 30 lat i sześć miesięcy życia.

Reasumując, w dacie skoku:
 • do 25 lat – 86 Cichociemnych  (ok. 27 proc.),  w tym 1 przerzucony w operacji „Most”
 • od 26 do 34 lat – 160 Cichociemnych (ponad 50 proc.), w tym 3 „Most”
 • od 35 do 45 lat – 59 Cichociemnych (ok. 18 proc.), w tym 3 „Most”
 • od 46 do 56 lat – 9 Cichociemnych (ok. 2,8 proc.), w tym 1 „Most”

 

 

Wiek Cichociemnych:

UWAGA!  Tabela ma więcej niż jedną stronę, wyświetla po 10 wierszy na stronie

(kliknij w nazwisko, aby przejść do strony z biogramem, wpisz w wyszukiwarkę, aby wyszukać)
Tabelę można przeszukiwać, wpisując dowolny ciąg znaków

 

Autor wykazu – Ryszard M. Zając, wnuk por. cc. Józefa Zająca

Na urządzeniach mobilnych aby zobaczyć całość należy przewinąć w poziomie

Stopień akt.Nazwisko imięPseudonimData urodzenia Lata/ 1-09-39Data SKOKLata/ skok
sierż. łączn.Śliwa KazimierzStrażak1925-11-22131944-09-21/2218
kpt. łączn. cwZachmost HenrykZorza1924-11-26141944-04-08/0919
ppor. łączn.Ostrowiński HenrykSmyk1924-08-19151943-09-14/1519
ppor. łączn.Makagonow AleksanderWschód1924-03-01151944-10-16/1720
kpt. łącz.Leśkiewicz MarianWygoda1923-09-07151944-09-21/2221
ppor. łączn.Sztrom JerzyPilnik1923-06-06161944-04-08/0920
plut.Parczewski JanKraska1923-06-13161944-12-26/2721
ppor.Niedzielski RafałMocny1923-05-25161942-03-27/2818
ppor.Bystrzycki PrzemysławGrzbiet1923-05-23161944-11-22/2321
ppor. łączn.Skowroński RyszardLechita1922-12-17161943-09-14/1520
por. łączn.Seeman TadeuszGarbus1922-11-27161943-09-21/2220
por. łączn.Czepczak Górecki BronisławZwijak1922-09-18161944-12-26/2722
por.Zyga RyszardLelum1922-05-22171943-09-14/1521
ppor. łączn.Zapotoczny StanisławPłomień1922-04-28171943-09-21/2221
ppor.Górski StefanBrzeg1922-04-27171944-04-16/1721
por.Straszyński ZdzisławMeteor1922-04-01171944-05-10/1122
ppor.Bernaczyk - Słoński KazimierzRango1922-02-28171944-05-10/1121
ppor.Niepla KazimierzKawka1922-02-20171944-04-08/0922
por. łączn.Starzyński LeszekMalewa1922-02-05171944-07-25/2622
por. piech.Sołtys StanisławSowa1921-12-01171943-01-26/2721
kpt. piech.Lipiński WojciechLawina1921-11-12171943-03-13/1421
ppor.Krasiński AdamSzczur1921-11-08171944-05-04/0522
por. piech.Perekładowski FeliksPrzyjaciel 21921-09-11171944-05-30/3122
ppor.Wilczkiewicz ZbigniewKij1921-08-05181944-05-24/2522
ppor. piech.Dąbrowski AdamPuti1921-06-23181944-05-04/0522
ppor.Horl JanFrog1921-05-28181943-03-13/1421
ppor. łączn.Chmieloch RyszardBłyskawica1921-03-29181943-09-14/1522
kpt.Nowacki JózefHoryń1921-02-09181943-09-14/1522
por.Klocek Niewęgłowski WłodzimierzGarłuch1921-01-15181943-10-18/1922
ppłkTarnawski AleksanderUpłaz1921-01-08181944-04-16/1723
por.Jakubowski Ewaryst Brat1920-10-14181942-10-01/0221
kpt. piech.Piotrowski JulianRewera 21920-10-07181944-07-30/3123
por. łączn.Żakowicz JózefTabu1920-08-09191943-09-14/1523
kpt. sap.Wiechuła BernardMaruda1920-07-30191943-09-16/1723
por. sap.Wiechuła LudwikJeleń1920-07-30191944-04-08/0923
ppor. piech.Lech WłodzimierzPowiślak1920-07-03191944-04-14/1523
por. art.Twardy ZbigniewTrzask1920-05-25191943-03-24/2522
por.Poliszuk JarosławArab1920-05-16191943-09-14/1523
ppor.Heczko Kalinowski GustawSkorpion1920-05-19191944-04-16/1723
por. łączn.Kujawiński StanisławWodnik1920-04-26191943-09-14/1523
por.Wiszniowski RomanHarcerz1920-04-13191943-09-14/1523
ppor.Śmietanko WładysławCypr1920-03-04191944-07-30/3124
ppor.Przetocki JacekOset1920-02-20191943-02-17/1822
por. sap.Śmigielski TadeuszŚlad1920-01-03191942-03-27/2822
ppor.Jurkiewicz Longin Mysz1920-01-10191943-03-13/1423
ppor.Scheller Czarny EdwinFordon1919-12-06191943-03-13/1423
por.Marek JanWalka1919-11-05191942-01-06/0722
ppor. sap.Kowalski RyszardBenga1919-11-26191942-10-01/0222
kpt.Skowroński StanisławWidelec1919-11-13191943-09-21/2223
kpt.Benrad AdamDrukarz1919-11-05191944-04-12/1324
rotm.Bogusławski Prus AndrzejPancerz1919-11-06191944-05-04/0524
ppor. łączn.Mazur StanisławLimba1919-10-08191944-11-22/2325
por.Jagielski StanisławGacek1919-09-08191942-10-01/0223
ppor.Gołuński Norbert Bombram1919-09-22191943-09-16/1723
por. piech.Kiwer EdwardBiegaj1919-09-24191944-04-08/0924
kpt. art.Szczepański MieczysławDębina1919-09-21191944-05-04/0524
ppor.Bienias JanOsterba1919-09-05191944-05-10/1124
ppor. łączn.Żaak FranciszekMamka1919-08-04201943-09-14/1524
por. piech.Zabierek LechWulkan1918-11-03201943-03-13/1424
por. piech.Wiącek WiktorKanarek1919-08-17201943-03-19/2024
ppor. kaw.Nowobilski TadeuszDzwon1919-03-27201944-04-16/1725
mjr. łączn.Makarenko AnatolTłok1919-02-12201943-09-14/1524
ppor. art.Żychiewicz Antoni PiotrPrzerwa1919-01-17201943-02-17/1824
ppor.Lewko KazimierzPalec1919-01-09201943-09-14/1524
mjr.Nuszkiewicz RyszardPowolny1919-01-01201943-02-20/2124
rtm. kaw.Ulm ZygmuntSzybki1918-12-27201944-05-10/1125
kpt.Kochański WładysławBomba1918-11-07201942-09-01/0223
kpt.Garczyński MarianSkała1918-11-07201943-02-20/2124
ppor. piech.Kamiński BronisławGolf1918-11-15201944-04-14/1525
kpt. piech.Niemczycki JerzyJanczar1918-11-15201944-04-14/1525
ppor. łączn.Peszke ZdzisławKaszmir1918-10-24201943-09-14/1524
por.Hencel StanisławPik1918-09-21201942-10-29/3024
por. łączn.Pieniak Czesław Bór1918-09-24201943-02-19/2024
płk.Dekutowski HieronimZapora1918-09-24201943-09-16/1724
kpt. łączn.Przybylik StefanGruch1918-09-02201944-10-16/1726
kpt.Rybka FranciszekKula1918-06-07211942-09-01/0224
ppor. łączn.Godzik Władysław Skrzat1920-02-11191944-10-16/1724
por.Rostek JanDan1918-05-12211942-03-27/2823
por. Człapka KazimierzPionek1918-02-19211943-02-19/2024
ppor. piech.Poznański JanPływak1918-01-27211942-10-01/0224
ppor.Pic WitoldCholewa1918-01-13211943-02-20/2125
por.Farenholc OskarSum1918-01-01211943-03-13/1425
ppor. łączn.Siakiewicz WładysławMruk1918-01-10211943-09-14/1525
por. piech.Jachciński HenrykKret1917-11-29211943-02-20/2125
kpt.Januszkiewicz HenrykSpokojny1917-11-16211943-02-16/1725
ppor. art.Harasymowicz StanisławLalka1917-10-26211944-04-16/1726
kpt.Woźniak JanKwaśny1917-09-13211942-09-01/0224
por.Messing Janusz Bekas1917-05-18221943-03-13/1425
mjr. art.Nosek Antoni Kajtuś1917-04-12221944-05-04/0527
por. piech.Matula ZbigniewRadomyśl1917-02-26221944-05-24/2527
por. łączn.Fuhrman KazimierzZaczep1917-01-01221943-09-14/1526
ppor.Tomaszewski TadeuszWąwóz1917-01-01221944-05-30/3127
kpt.Gaworski TadeuszLawa1916-12-25221943-01-25/2626
ppor.Benedyk TadeuszZahata1916-12-04221943-02-17/1826
ppor.Riedl AdamRodak1916-12-13221943-03-13/1426
por. lot.Bator IgnacyOpór1916-11-13221943-01-25/2626
por. sap.Kowalski JerzyBaba1916-11-10221943-03-16/1726
ppłk. br. panc.Kostuch TomaszBryła1916-11-21221944-04-15/1627
kpt.Kolasiński StanisławUlewa1916-11-16221943-03-13/1426
ppor. art.Odrowąż Szukiewicz BolesławBystrzec1916-10-02221943-02-16/1726
por. br. panc.Czerwiński KazimierzBryzga1916-10-02221944-11-18/1928
por. art.Jarosz JanuszSzermierz1916-09-13221943-03-14/1526
ppor. łączn.Bzdawka Bernard Siekiera1916-08-14231944-11-22/2328
kpt. sł. zdr.Golarz Teleszyński MarianGóral 21916-07-11231944-05-21/2227
ppor. lot. Hauptman WładysławGapa1916-05-26231944-04-08/0927
ppor.Żelechowski TadeuszRing1916-05-07231944-04-12/1327
por. piech.Winiarski ZdzisławPrzemytnik1916-05-04231944-05-19/2028
por. sap.Kotorowicz StanisławKron1916-04-10231942-10-01/0226
ppor.Stołyhwo OlgierdStewa1916-04-14231943-03-14/1526
kpt. art.Kułakowski AleksanderRywal1916-03-08231942-03-30/3126
kpt. art.Nowodworski CezaryGłóg1916-03-07231944-05-04/0528
mjr.Pukacki FranciszekGzyms1916-01-29231942-03-03/0426
por. łączn. lot.Kowalik EdwardCiupuś1916-01-03231944-04-09/1028
mjr. piech.Klinicki MaksymilianWierzba 21916-01-13231944-05-30/3128
kpt.Fijałka MichałKawa1915-10-05231942-09-01/0226
ppor.Rostworowski JanMat1915-10-03231943-03-13/1427
ppor. piech.Wiśniewski WładysławWróbel1915-09-01231943-02-17/1827
st. sierż. lot.Biedrzycki StanisławOpera1915-09-18231944-04-03/0428
ppor.Szwiec WaldemarRobot1915-08-13241942-10-01/0227
ppor.Kuczyński MarianZwrotnica1915-07-26241944-04-16/1728
por. piech.Motylewicz PiotrGrab1915-06-21241942-03-30/3126
ppor. łączn.Nowak PiotrOko1915-06-26241943-02-19/2027
mjr. kaw.Grodzicki KrzysztofJabłoń1915-06-10241944-05-21/2228
por. piech.Jastrzębski AntoniUgór1915-03-15241942-10-02/0327
por.Rzepka KazimierzOgnik1915-03-01241943-02-20/2127
por.Chyliński Eugeniusz Frez1915-03-19241943-03-24/2528
kpt. piech.Waruszyński ZbigniewDewajtis 21915-03-22241944-05-21/2229
por. piech.Skowron MarianOlcha 21915-03-08241944-11-22/2329
por.Czuma JózefSkryty1915-02-06241943-02-17/1828
st. sierż.Łakomy AlbinTwornik1915-02-16241944-04-09/1029
por. piech.Osuchowski KazimierzRosomak1915-01-18241944-04-30/05-0129
por. piech.Sikorski ZenonPożar1915-01-25241944-09-21/2229
ppor.Flont WładysławGrandziarz1915-01-03241944-10-16/1729
rotm.Skrochowski JanOstroga1914-12-28241944-04-30/05-0129
kpt. piech.Krokay WalerySiwy1914-11-23241943-02-20/2128
kpt. piech.Trojanowski CzesławLitwos1914-11-06241944-05-04/0529
sierż.Parada Michał Mapa1914-10-15241943-02-16/1728
kpt. art.Jeziorański Nowak JanZych1914-10-02241944-07-25/2629
kpt. Łagoda HieronimLak1914-09-06241942-09-01/0227
por.Kobyliński TadeuszHiena1914-09-16241944-04-08/0929
mjr.Chmielowski Antoni Wołk1914-08-15251943-03-13/1428
por.Zalewski JanuszChinek1914-07-21251942-03-30/3127
ppor.Bichniewicz JerzyBłekitny1914-07-29251942-10-29/3028
mjr.Jackiewicz BolesławŁabędź1914-07-15251944-04-08/0929
kpt. piech.Luszowicz ZdzisławSzakal1914-06-26251944-05-04/0527
kpt. art.Witkowski LudwikKosa1914-06-05251943-02-20/2128
por. piech.Sokół TadeuszBug 21914-06-15251944-09-21/2230
ppor.Jaworski TadeuszGont1914-05-25251943-02-17/1828
mjr.Pilch AdolfGóra, Dolina1914-05-22251943-02-16/1728
ppor.Jasieński StefanAlfa1914-04-02251943-03-13/1428
mjr. pil.Iszkowski JerzyOrczyk1914-03-31251944-04-27/2830
kpt. art.Piekarski AleksanderTurkuć1914-03-31251944-04-12/1330
por.Kochański JanJarema1914-02-09251942-03-03/0428
ppor.Wątróbski JózefJelito1914-02-19251944-04-14/1530
por.Piasecki ZbigniewOrlik1914-01-19251942-01-06/0727
gen. bryg.Bałuk StefanStarba1914-01-15251944-04-09/1030
kpt.Mich StefanJeż1913-12-07251942-04-08/0928
kpt. piech.Serafin JanCzerchawa1913-12-30251944-05-19/2030
mjr. sap.Bilski KazimierzRum1913-12-10251944-07-25/2630
por.Rogowski JanCzarka1913-11-21251942-03-03/0428
kpt. lot.Adrian Florian Liberator1913-11-08251943-01-26/2729
kpt.Boryczka AdamBrona1913-09-18251942-04-08/0928
ppłk.Sędziak Stanisław Warta1913-09-07251942-09-03/0428
kpt. piech.Mostowiec MarianLis1913-09-14251943-01-16/1729
kpt. piech.Konik BronisławSikora1913-08-06261944-05-24/2530
mjr.Łastowski BenonŁobuz1913-07-15261944-04-09/1030
kpt. art.Smolski KazimierzSosna1913-06-23261942-09-03/0429
por. art.Maksyś WładysławAzot1913-06-27261943-03-13/1429
mjr. łączn.Hoffman TeodorBugaj1913-04-09261944-10-16/1731
mjr. lot.Lewkowicz BronisławKurs1913-03-09261944-04-27/2829
kpt. piech.Fortuna LudwikSiła1913-03-20261944-05-19/2031
mjr. piech.Malik FranciszekPiorun 21913-03-06261944-07-30/3131
płk. piech.Nadolczak Bruno Piast1913-03-30261944-10-16/1731
porPluta WilhelmPion1913-02-05261943-03-19/2030
ppor. piech.Psykała MieczysławKalwadosik1913-01-19261944-04-16/1731
kpt. lot.Marynowski EdmundSejm1913-01-14261944-04-27/2831
sierż.Kazimierczak StanisławKsiądz1912-12-10261943-02-16/1730
mjr. kaw.Zub Zdanowicz LeonardZąb1912-11-06261942-09-01/0229
kpt. piech.Kwarciński MieczysławZiut1912-11-25261943-01-25/2630
mjr. piech.Pospieszalski AntoniCurie1912-11-10261944-12-26/2732
kpt. art.Specylak Skrzypecki ZbigniewTur 21912-10-13261944-07-30/3131
płk.Piwnik JanPonury1912-08-31271941-11-07/0829
kpt.Ossowski StanisławJastrzębiec 21912-08-17271944-07-30/3131
por.Zawadzki AlfredKos1912-07-30271942-04-08/0929
por. piech.Busłowicz MichałBociek1912-05-27271943-02-16/1730
kpt. piech.Grun Bronisław Szyb1912-05-22271943-01-25/2630
por.Miciek WładysławMłot1912-05-23271943-01-25/2630
por. łączn.Matysko JanOskard1912-05-31271944-12-26/2732
ppłk. piech.Olszewski StanisławBar1912-03-28271943-01-16/1730
por. kaw.Whitehead AlfredDolina 21912-03-21271944-05-04/0532
mjr.Bąkiewicz ZbigniewZabawka1912-02-05271942-03-27/2830
kpt. sap.Kryszczukajtis MirosławSzary1912-02-11271943-09-16/1731
mjr.Czaykowski Andrzej Garda1912-02-07271944-04-16/1732
rotm.Raczkowski StanisławBułany1912-01-29271944-04-08/0932
mjrSerafiński FryderykDrabina1911-12-30271943-09-09/1031
por. kawLinowski ArturKarp1911-11-18271942-10-01/0230
rtm. kaw.Ignaszak StefanDrozd1911-11-30271943-03-13/1431
rtm. kaw.Prądzyński Janusz Trzy1911-11-29271943-03-13/1431
kpt. piech.Nowakowski Michał Harpun1911-11-29271944-05-24/2532
mjr. piech.Klimowski TadeuszKlon1911-10-15271942-01-06/0730
kpt.Jankowski StanisławAgaton1911-09-29271942-03-03/0430
rotm.Jurecki MarianOrawa1911-08-10281941-12-27/2830
kpt. art.Szubiński WładysławDach1911-08-31281942-10-02/0331
kpt. piech.Marecki WładysławŻabik 21911-08-23281944-05-21/2232
kpt.Gromnicki ZygmuntGula1911-05-02281944-04-9/1032
płk. piech.Gołębiewski MarianSter1911-04-16281942-10-01/0231
mjr. sap.Wierzejski TomaszZgoda 21911-03-30281944-05-21/2233
mjr.Kopisto WacławKra1911-02-08281942-09-01/0231
kpt.Kożuchowski HenrykHora1911-01-14281942-04-08/0931
kpt.Ipohorski Lenkiewicz WiesławZagroda1910-12-19281942-03-30/3131
ppor. piech.Grycz JanDziadzio1910-12-10281942-09-03/0431
kpt.Smela JanWir1910-11-03281942-01-06/0731
mjr.Sokołowski JerzyMira1910-10-12281942-03-30/3131
ppor.Łada Lech Żagiew1910-10-01281942-03-27/2831
mjr. pil.Tajchman MichałMikita1910-09-07281943-01-26/2732
kpt. piech.Jaworski Tadeusz StanisławBławat1910-09-12281944-05-04/0533
por.Majewicz StefanHruby1910-08-30291942-03-30/3131
por.Romaszkan RomanTatar1910-07-14291942-04-08/0931
por.Klimowicz WładysławTama1910-07-03291942-10-01/0232
por. lot.Pokładecki MarianZoll1910-07-01291944-04-03/0433
kpt. piech.Pokultinis AlfredFon1910-05-07291944-05-24/2534
kpt.Piątkowski BohdanMak1910-04-11291942-03-03/0431
kpt. piech.Wiszniewski OttonTopola1910-04-21291943-09-16/1733
kpt.Sawicki ZygmuntSamulik1910-03-10291944-04-03/0434
kpt.Dziadosz RudolfZasaniec1910-02-23291944-05-19/2034
ppłk.Borys AdamPług1909-12-10291942-10-01/0232
kpt. piech.Dmowski StanisławPodlasiak1909-11-20291944-12-26/2735
mjr. piech.Jabłoński BolesławKalia1909-10-06291942-09-01/0232
ppłk.Szymański JerzyBoga1909-09-27291944-04-16/1734
mjr. piech.Kaszyński EugeniuszNurt1909-08-22301942-10-01/0233
mjr. piech.Trybus AdamGaj1909-08-03301942-10-01/0233
por. piech.Rydzewski LechGrom1909-08-12301943-02-20/2133
ppłk.Paczkowski AlfredWania1909-05-11301941-12-27/2832
mjr. piech.Trondowski StanisławGrzmot 21909-04-02301944-05-30/3135
gen. bryg.Zawacka ElżbietaZo1909-03-19301943-09-09/1034
kpt. piech.Kozłowski JulianCichy1909-01-06301942-09-03/0433
kpt. uzbr.Michalczewski WincentyMir1909-01-25301942-09-03/0433
por. piech.Pentz KarolSkała 21908-12-17301944-05-30/3135
st. sierż.Lewandowski AleksanderWiechlina1908-10-13301944-05-19/2035
mjr. piech.Szewczyk PiotrCzer1908-09-09301943-02-17/1834
por. Eckhardt MieczysławBocian1908-08-29311942-09-01/0234
mjr. sap.Cetys TeodorWiking1908-07-27311942-04-08/0933
kpt. art.Zaorski WacławRyba1908-03-03311942-09-03/0434
kpt.Winter StanisławStanley1908-02-09311942-09-01/0234
mjr. łączn.Burdziński TadeuszMalina1908-02-26311943-02-16/1734
kpt. piech.Cieplik FranciszekHatrak1908-02-08311944-04-30/05-136
kpt.Świątkowski AndrzejAmurat1908-01-14311941-12-27/2833
por.Mrazek ZbigniewAminius1908-01-30311944-04-12/1336
kpt.Wilczewski MichałUszka1907-11-04311943-10-18/1935
mjr.Lech JanGranit1907-10-20311942-09-03/0434
kpt.Policiewicz ZygmuntŚwierk1907-10-03311942-09-03/0434
kpt. br. panc.Rachwał BronisławGlin1907-10-10311943-09-16/1735
ppor.Rossiński CzesławKozioł1907-08-02321943-03-13/1435
ppor. piech.Ratajski LeszekŻal1907-06-08321943-01-16/1735
płk.Szternal KazimierzZryw1907-03-04321944-04-30/05-0137
mjr.Wolniak BogusławMięta1907-03-09321944-07-25/2637
kpt. piech.Strumpf WitoldSud1905-12-18321943-03-13/1437
por.Szpakowicz WiesławPak1906-11-06321942-10-29/3035
ppłk. łącz.Dzikielewski FeliksOliw1906-11-19321943-02-16/1736
por.Buyno JerzyGżegżółka1906-11-12321944-04-16/1737
kpt.Polończyk BolesławKryształ1906-09-08321943-09-09/1037
mjr. piech. sap.Sroczyński ZdzisławKompresor1906-09-22321944-12-26/2738
mjr. pil.Jokiel JanLigota1906-07-28331942-03-30/3137
ppłk.Kalenkiewicz MaciejKotwicz1906-07-01331941-12-27/2835
ppłk.Kamieński JanCozas1906-06-17331944-04-08/0937
ppor. piech.Konstanty Ignacy Szmaragd1906-05-25331943-03-19/2036
mjr. tech lot.Pijanowski Wacław Dym1906-01-21331943-01-26/2737
płk. piech.Emir Hassan JerzyTurek 21906-01-14331944-10-16/1738
mjr. lot.Skwierczyński LeopoldAktor1905-12-24331944-04-16/1738
mjr.Sokołowski TadeuszTrop1905-09-25331942-03-30/3136
mjr. sap.Górski JanChomik1905-09-11331943-03-14/1537
ppor. lot. cwBieżuński JanOrzyc1905-06-17341944-04-03/0438
ppłk.Majorkiewicz FelicjanIron1904-11-20341944-04-09/1039
mjr. br. panc.Kwiatkowski BohdanLewar1904-10-09341944-05-10/1139
kpt. sap.Walter JanCyrkiel1904-07-12351944-05-04/0539
płkBętkowski JacekTopór 21904-06-18351944-07-30/3140
ppłk.Bazała LeonStriwiąż1904-04-14351944-04-12/1339
mjr. piech.Żelkowski BronisławDąbrowa1904-03-22351942-10-01/0238
kpt.Bidziński NiemirZiege Karol1904-02-14351941-11-07/0837
mjr. kaw.Zarembiński WiktorZrąb1903-10-11351942-09-03/0438
kpt. piech.Starzyński TadeuszŚlepowron1903-05-08361944-04-08/0940
mjr. br. panc.Mackus AdamProsty1902-12-02361944-11-22/2341
rotm.Zabielski JózefŻbik1902-10-21361941-02-15/1638
mjr. int.Stocki Tadeusz Ćma1902-08-31371942-10-02/0340
kpt. mar. cwŻórawski BogusławMistral1902-06-15371943-09-16/1741
kpt.Gałacki AdolfMaszop1902-04-29341944-04-12/1341
por. piech.Zając JózefKolanko1902-03-10371944-05-04/0542
mjr. piech.Raszplewicz KazimierzTatar 21901-11-13371944-11-22/2343
mjr. kaw.Różycki JanBusik1901-03-21381944-10-16/1743
mjr. kaw.Gilowski StanisławGotur1900-04-01391942-03-30/3141
por.Łoś EzechielIkwa1900-03-23391943-03-16/1742
ppłk.Szydłowski AdamPoleszuk1900-03-10391944-04-16/1744
mjr.Krzymowski StanisławKostka1899-11-13391941-02-15/1641
ppłk.Ściegienny WincentyLas1899-10-05391942-09-03/0442
ppłk. sap.Bielski RomualdBej1899-07-14401944-05-29/3044
ppłk.Iglewski AntoniPonar1899-01-01401943-02-17/1845
mjr.Piotrowski EdwardMema1899-01-31401944-04-12/1345
gen. bryg.Okulicki LeopoldNiedźwiadek1898-11-12401944-05-21/2245
ppłk. kaw.Łopianowski NarcyzSarna1898-10-29401944-04-15/1645
ppłk.Runge TadeuszOsa1898-10-22401944-04-09/1045
mjr.Kontrym BolesławŻmudzin1898-08-27411942-09-01/0244
ppłk.Krajewski HenrykTrzaska1898-07-07411942-01-06/0743
mjr. sap.Pękała Górski MieczysławBosak1898-07-26411944-10-16/1746
płk. pil.Rudkowski RomanRudy1898-05-12411943-01-25/2644
mjr. kaw.Stpiczyński AleksanderKlara1898-04-07411944-09-21/2246
płk. piech.Spychalski JózefGrudzień1898-03-19411942-03-30/3144
płk.Iranek Osmecki KazimierzHeller1897-09-05411943-03-13/1445
płk. pil.Biały JanKadłub1897-06-16421944-04-27/2846
ppłk. piech.Krizar LeopoldCzeremosz1896-10-30421944-10-16/1747
płk. piech.Kobyliński WacławDziad1896-09-03421944-10-16/1748
płk. piech.Nakoniecznikoff Klukowski PrzemysławKruk 21896-06-13431944-09-21/2248
kpt.Milewicz ZygmuntRóg1896-05-04431942-03-03/0445
mjr.Koprowski FranciszekDąb1895-10-11431943-03-13/1447
mjr. uzbr.Łojkiewicz AdolfRyś1895-01-08441944-05-30/3149
mjr. kaw.Uklański WitoldHerold1893-03-13461944-12-26/2751
gen. dyw.Kossakowski TadeuszKrystynek1888-01-27511944-05-29/3056

Baza danych „Wiek Cichociemnych” powstała na podstawie informacji zebranych z teczek personalnych 316 Cichociemnych znajdujących się w Oddziale VI (Specjalnym) Sztabu Naczelnego Wodza – archiwum Studium Polski Podziemnej, kolekcja sygn. Kol.023. 


 

 

Oddział VI (Specjalny) – Werbunek i szkolenie ludzi

Płk dypl. w st. sp. Marian Utnik – Oddział łącznikowy Komendanta Głównego AK
przy Naczelnym Wodzu na emigracji (VI Oddział Sztabu Naczelnego Wodza) część II
w: Wojskowy Przegląd Historyczny, Warszawa 1981, nr 4 s. 151 – 174

 

 


Spośród 316 Cichociemnych zrzuconych na spadochronie do okupowanej Polski
40 walczyło o niepodległość Polski w latach 1918 – 1921:

Leon Bazała (1918-1920) | Jacek Bętkowski (1920) | Jan Biały (1918-1920) | Niemir Bidziński (1920) | Romuald Bielski (1919-1920) | Adolf Gałacki (1918-1920) | Stanisław Gilowski (1918-1920) | Jan Górski (1919-1920) | Antoni Iglewski (1915-1920) | Kazimierz Iranek-Osmecki (1913, 1916, 1920) | Wacław Kobyliński (1918-1920) | Bolesław Kontrym (1917-1918) | Franciszek Koprowski (1919-1920) | Tadeusz Kossakowski (1909-1920) | Julian Kozłowski (1918-1919) | Henryk Krajewski (1918-1920) | Leopold Krizar (1918-1920) | Stanisław Krzymowski (1914-1920) | Adolf Łojkiewicz (1918-1920) | Narcyz Łopianowski (1918-1920) | Zygmunt Milewicz (1918-1920) | Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski (1913-1921) | Leopold Okulicki (1914-1920) | Mieczysław Pękala-Górski (1918-1920) | Edward Piotrowski (1918-1920) | Jan Różycki (1917-1920) | Roman Rudkowski (1914-1920) | Tadeusz Runge (1917-1920) | Józef Spychalski (1916-1920) | Tadeusz Starzyński (1920) | Tadeusz Stocki (1920) | Aleksander Stpiczyński (1917-1920) | Witold Strumpf (1920) | Adam Szydłowski (1918-1920) | Wincenty Ściegienny (1918-1920) | Witold Uklański (1917-1921) | Józef Zabielski (1920) | Józef Zając (1920) | Wiktor Zarembiński (1920) | Bronisław Żelkowski (1920)

 

logo_pl_negatyw_czerowny-300x89 Cichociemni - rekrutacja

 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


 

 

Upamiętnienie Cichociemnych

jw-grom-pomnik-cc-4-300x248 Cichociemni - rekrutacjajw-grom-pomnik-cc-3-300x238 Cichociemni - rekrutacjaW 1989 r. powstał film dokumentalny „Cichociemni” (scenariusz i reżyseria Marek Widarski).

15 maja 2005 odsłonięto na terenie jednostki specjalnej – Jednostki Wojskowej GROM w Warszawie pomnik poświęcony cichociemnym spadochroniarzom AK. Znaczna część ekspozycji Sali Tradycji jednostki GROM poświęcona jest Cichociemnym.

Od 4 sierpnia 1995 roku jednostka nosi nazwę – Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej

W 2008 roku powstał film dokumentalny „My cichociemni. Głos żyjących” (scenariusz i reżyseria Paweł Kędzierski).

pomnik-cc-warszawa-761x642-300x253 Cichociemni - rekrutacja

Pomnik CC w Warszawie

7 października 2013 roku w Warszawie przy ul. Matejki, naprzeciwko Sejmu R.P. odsłonięto Pomnik Cichociemnych Spadochroniarzy AK.

cc-boening-300x199 Cichociemni - rekrutacjaW 2013 roku powstał film dokumentalny „Cichociemni. Wywalcz wolność lub zgiń” (scenariusz i reżyseria Dariusz Walusiak).

W 2016 roku Sejm R.P. ustanowił rok 2016 Rokiem Cichociemnych. NBP wyemitował srebrną kolekcjonerską monetę o nominale 10 zł upamiętniającą 75. rocznicę pierwszego zrzutu Cichociemnych.

cc-monety-300x157 Cichociemni - rekrutacjacc-pomnik-powazki--300x213 Cichociemni - rekrutacjaW 2017 roku PLL LOT umieścił znak spadochronowy oraz podpis upamiętniający Cichociemnych na kadłubie Boeinga 787 (SP-LRG).

Cichociemni są patronem wielu szczepów, drużyn oraz organizacji harcerskich. Opublikowano wiele książek i artykułów o Cichociemnych.

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie znajdują się groby kilku Cichociemnych oraz poświęconym Im pomnik „TOBIE OJCZYZNO”

sala-tradycji-grom Cichociemni - rekrutacja

Sala Tradycji Jednostki Wojskowej GROM

 

 

Źródła:
 • informacje własne (archiwum portalu)
 • Teki personalne 316 Cichociemnych – Oddział Specjalny Sztabu Naczelnego Wodza (Studium Polski Podziemnej, Kol.023.0001 – 0336)
 • Krzysztof Tochman – Słownik biograficzny cichociemnych, t. I, Oleśnica,Kasperski Meble, ISBN 83-902499-0-1
 • Krzysztof Tochman – Słownik biograficzny cichociemnych, t. II, Abres, Rzeszów, ISBN 83-902499-5-2
 • Krzysztof Tochman – Słownik biograficzny cichociemnych, t. III, Obywatelskie Stowarzyszenie Ostoja, Zwierzyniec – Rzeszów, ISBN 83-910535-4-7
 • Krzysztof Tochman – Słownik biograficzny cichociemnych, t. IV, Obywatelskie Stowarzyszenie Ostoja, Zwierzyniec – Rzeszów, 978-83-933857-0-6
 • Iwan Rafał – Cichociemni – rekrutacja, szkolenie i przerzut do Polski, w: Koło Historii, materiały Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Tom 10 (2008) s. 77-106
 • Koło Cichociemnych Spadochroniarzy AK – Drogi Cichociemnych, Veritas Londyn, 1954
 • Jędrzej Tucholski – Cichociemni, IW PAX, 1984
 • Jędrzej Tucholski – Cichociemni 1941-1945. Sylwetki spadochroniarzy, Wojskowy Instytut Historyczny
 • Agnieszka Polończyk – Cichociemni – dzieje elity polskiej dywersji na kanwie życiorysu Bolesława Polończyka ps. „Kryształ”, w: Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, nr 3/2016, s. 173-188, Kraków 2016, ISSN 1899-6264
 • Agnieszka Polończyk – Cichociemni – Zarys historii formacji, w: Wojska Specjalne Rzeczypospolitej Polskiej, Bieniek Mieczysław, Mazur Sławomir M. (red.), Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016, s. 95-105, ISBN 978-83-65208-70-5

 

1