• cichociemni@elitadywersji.org

Tag Archives: liczba cichociemnych

Trzy kłamstwa…

 

W publicznej narracji o Cichociemnych drażnią szczególnie trzy kłamstwa:

 

1/ „Kontrowersje” co do liczby Cichociemnych
Znak-Spadochronowy-AK-219x350 Trzy kłamstwa...

Znak Spadochronowy AK

Rzekomo uzasadnione mają być „kontrowersje co do liczby Cichociemnych”. Co znamienne, kontrowersji tych nie było, gdy żyło jeszcze kilkudziesięciu Cichociemnych. Powstały dopiero niedawno, gdy prawie wszystkich z Nich już nie ma.

Producenci tych kontrowersji wywodzą, że tym mianem należałoby nazywać także kurierów, spadochroniarzy polskich zrzucanych do innych krajów, albo kilku zrzuconych do Polski po wojnie. Według niektórych miano „Cichociemnego” należałoby… odebrać. Tym, którzy nie skoczyli na spadochronie, ale zostali przerzuceni do okupowanej Polski podczas jednej z trzech operacji „Most”

Wszystkie te teorie wywodzą się z błędnego rozeznania – kim byli Cichociemni. Otóż byli oni żołnierzami Armii Krajowej w służbie specjalnej. Wystarczy przeczytać ze zrozumieniem przysięgę Cichociemnych, aby to zrozumieć. Do pracy i walki w okupowanej Polsce kierował ich Oddział VI (Specjalny) Sztabu Naczelnego Wodza.

Nietrudno zauważyć, że nie byli żołnierzami AK, skierowanymi do pracy i walki w Polsce przez Oddział VI SNW:

 • kurierzy – cywile (albo wojskowi rezerwy) kierowani do Polski przez emigracyjne władze
 • polscy spadochroniarze zrzucani w innych krajach – byli agentami SOE, skierowanymi tam przez SOE
 • Polacy zrzucani do Polski po wojnie – byli kurierami np. WiN lub agentami zachodnich służb specjalnych

Każdemu z Nich należy się szacunek, uznanie i pamięć, stosownie do Jego osobistych zasług. Pojęcie „cichociemny” nie jest orderem, przyznawanym za zasługi, lecz słowem definiującym grupę 316 żołnierzy AK w służbie specjalnej…

 
2/ Pomijanie zasług mjr dypl. Jana Górskiego
Górski-Jan Trzy kłamstwa...

mjr dypl. Jan Górski

Większość autorów rozmaitych treści dotyczących Cichociemnych wskazuje Jana Górskiego i Macieja Kalenkiewicza jako współtwórców Cichociemnych. Bez różnicowania Ich wkładu, ale nieprzypadkowo w takiej właśnie kolejności. Są jednak i tacy, którzy piszą o Macieju Kalenkiewiczu jako twórcy Cichociemnych, a „zapominają” o Janie Górskim. Albo też stawiają Jana Górskiego na drugim miejscu. To rażąca nierzetelność.

Przypomnijmy fakty. To Jan Górski złożył Dowódcy Lotnictwa pierwszą propozycję w sprawie nawiązania łączności lotniczej z Krajem – 30 grudnia 1939. Przygotował opracowanie pt. ?Użycie lotnictwa dla łączności i transportów wojskowych drogą powietrzną do Kraju oraz dla wsparcia powstania. Stworzenie jednostek wojsk powietrznych?. Wobec braku reakcji ponowił raport 21 stycznia 1940 przedkładając go tym razem gen. Kazimierzowi Sosnkowskiemu.

14 lutego 1940 po raz trzeci złożono gen. Sosnkowskiemu raport w tej sprawie. Tym razem złożyli go: Jan Górski oraz Maciej Kalenkiewicz, którzy od czasów szkolnych przyjaźnili się ze sobą. Warto zauważyć, ze chociaż obaj są podpisani pod raportem, w nagłówku pisma jako nadawca widnieje Jan Górski (Erdman, „Droga do Ostrej Bramy”, s.86). Oryginał pisma w Studium Polski Podziemnej w Londynie.

Jan Erdman w biografii Macieja Kalenkiewicza pt. „Droga do Ostrej Bramy” napisał:

„Kpt. inż. Jan Górski przekroczył granicę polsko-rumuńską wraz ze Sztabem Głównym 18 września [1939 – przyp. RMZ], kiedy groziło im zagarnięcie przez Armię Czerwoną. Na perwszym postoju w Rumunii wprowadził przygnębionych kolegów w dobry humor, bo zapowiedział, że wróci do Polski jako spadochroniarz”.

Erdman podaje także, po analizie dokumentów z teczki Macieja Kalenkiewicza (w Studium Polski Podziemnej), że lista grupy 16 oficerów, absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej, wyrażających gotowość desantowania się do Kraju, zgłoszona gen. Sosnkowskiemu jest napisana ręką Górskiego, a nie na maszynie (Erdman, s.89). Warto zauważyć, że szesnastkę oficerów (wśród Nich są oczywiście Jan Górski i Maciej Kalenkiewicz) nazywano później ?chomikami?, tj. nazwą pochodzącą od pseudonimu Jana Górskiego (ps. Chomik).

Przedstawiciel Polski w Międzyalianckiej Najwyższej Radzie Wojennej, płk dypl. Leon Mitkiewicz w publikacji „Z gen. Sikorskim na obczyźnie” wspomina:

„kpt. Górski – twórca projektu opanowania całej Europy poprzez działania armii alianckich, przerzucanych transportem powietrznym (…) obdarzony zresztą dużą inteligencją, wybitnymi zdolnościami, bardzo żywą wyobraźnią i wizją przyszłości, całymi miesiącami obchodził uparcie wszystkich wyższych oficerów naszego sztabu [Sztabu Naczelnego Wodza – przyp. RMZ] propagując swoją idee fixe”…

Nie ma sensu różnicowanie zasług Jana Górskiego oraz Macieja Kalenkiewicz, czy też ustalanie, który z Nich mógł mieć większy wpływ na powstanie Cichociemnych. Byli przyjaciółmi, bardzo się nawzajem cenili, wspólnie pracowali nad realizacją idei. Nie dbali o zaszczyty ani o aptekarskie wyważanie Ich zasług. W mojej ocenie rzetelność nakazuje, aby wymieniać Ich obu jako współtwórców Cichociemnych, zachowując właściwą kolejność: Górski i Kalenkiewicz. Pomijanie któregokolwiek z Nich jest wysoce niewłaściwe.

 

3/ Pomijanie koncepcji powstania powszechnego

Orzel_AK-244x300 Trzy kłamstwa...To zdumiewające, ale niewiele osób, także spośród wybitnych historyków, ma świadomość koncepcji ogólnonarodowego powstania powszechnego, które miało być przeprowadzone przez Armię Krajową w ostatniej fazie II wojny światowej. Tymczasem przygotowanie i zwycięskie przeprowadzenie powstania zbrojnego ? z chwilą wkroczena na ziemie polskie regularnych wojsk polskich odtworzonych na obczyźnie ? było głównym zadaniem Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Cichociemni byli integralną częścią składową tej koncepcji. Więcej o idei powstania w haśle wikipedi (mojego autorstwa, na szczęście hasło nie było „poprawiane”) – powstanie powszechne oraz na stronie Armia Krajowa.

Idea powstania powszechnego pojawiła się już w listopadzie 1939, idea Cichociemnych była z nią bardzo ściśle związana. W maju 1940 Jan Górski oraz Maciej Kalenkiewicz złożyli do SNW trzynastostronicowy „Plan wsparcia i osłony powstania w Kraju”. 10 października 1940 Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz L.408/III w sprawie przygotowania Polskich Sił Zbrojnych do możliwości przerzucenia transportem lotniczym do kraju, do bezpośredniego wsparcia i osłony Powstania (definicja celu dot. Powstania to sformułowanie z treści rozkazu). Brytyjski wywiad wojskowy MI (R) w swoim raporcie dla War Office z 17 lipca 1940 nt. krótko- i długoterminowej strategii współpracy z Polakami uznał możliwość wywołania powstania powszechnego w Polsce, zalecając nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy brytyjskim wywiadem wojskowym a Oddziałem II Sztabu Naczelnego Wodza.

27 grudnia 1941 mjr dypl. cc Jan Górski w swoim pamiętniku zanotował:

Nasz polski pogląd na sposób przeprowadzenia głównej rozgrywki wojennej z Niemcami został dwukrotnie aprobowany przez N.W. [Naczelnego Wodza] i zatwierdzony jego podpisami w rozkazach 408/II tj. 40 oraz 841/III tj. 41.1 (red: wszystkie siły na powstanie powszechne przeznaczyc!).

Rozkazy te wymagają dużego wysiłku w celu doprowadzenia do ich realizacji. Powstaje zagadnienie natury strategicznej wymagające tak samo jednolitego kierownictwa i doboru najlepszych naszych sił. W ramach całego wysiłku anglo-amerykańskiego, europejska kampania kontynentalna odegra bez wątpienia najpoważniejszą rolę. Sposób przeprowadzenia tej kampanii ujęły wyżej wymienione rozkazy. Do dziś dnia nie wysuwa się innego poglądu na tę sprawę. Chyba wśród tych, co widzą rozwiązanie w zwycięstwie Rosji (?) tak na prawdę rozpacz, że rozkazy są, ale działania?

(niepublikowane, źródło: archiwum rodzinne Michała Górskiego. Dziękuję za wyrażenie zgody na publikację).

Idea wywołania powstania powszechnego w Polsce była obecna wśród politycznych i wojskowych elit w kraju i na emigracji praktycznie od początku wojny – do końca 1944. Podjęta 1 sierpnia 1944 przez Armię Krajową walka o Warszawę, określana mianem Powstania Warszawskiego nie była powstaniem powszechnym, a realizacją „Burzy” (jedno nie miało związku z drugim). Jeszcze 27 listopada 1944 szef Sztabu Naczelnego Wodza gen. Stanisław Kopański pisał w swojej depeszy do gen. Leopolda Okulickiego ? „Prawdopodobieństwo ogólnego powstania na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w obecnych warunkach coraz bardziej maleje, niemniej jednak nie może być całkowicie wykluczone, toteż nie może być wyeliminowane z przygotowań AK„.

Podkreślić należy, że Cichociemni byli wysyłani do okupowanej Polski właśnie w tym strategicznym zamiarze, aby jako żołnierze AK w służbie specjalnej uczestniczyli w przygotowaniach do przeprowadzenia powstania powszechnego w końcowej fazie wojny. Po to zresztą wśród Nich byli liczni specjaliści lotnictwa – Armia Krajowa nie miała własnych samolotów, a Ich zadaniem (oprócz m.in. przygotowywania zrzutów) było także przygotowywanie miejsc dla lądowania polskich spadochroniarzy…

Realizacji koncepcji powstania powszechnego w Polsce zaniechano wskutek postawy aliantów, w tym zwłaszcza ich decyzji (w Teheranie, Jałcie i Poczdamie) o oddaniu Polski Stalinowi, do sowieckiej strefy wpływów.

Pomijanie w historycznej narracji istnienia koncepcji powstania powszechnego – czyli zorganizowanej woli Polaków do walki pod kierownictwem emigracyjnego rządu o wyzwolenie i niepodległość Polski – jest niestety widocznym przejawem sowietyzacji polskiej historii…

Jest wiele innych przekłamań dotyczących problematyki Cichociemnych, wkrótce o tym napiszę. Są też rozmaite wątki, mało znane lub wcale nie znane. Rozważam uruchomienie grupy dyskusyjnej na Fb, aby umożliwić żywą dyskuję nam wszystkim, zainteresowanym historią i upamiętnieniem Cichociemnych. Liczę na to, że dyskusje te staną się dla nas świetną inspiracją. Proszę o ew. komentarze, czy ta grupa byłaby potrzebna, będę wdzięczny za uwagi.

Ryszard M. Zając

Artykuł opublikowany 19 kwietnia 2020 na naszym profilu na Facebooku –  Cichociemni Spadochroniarze AK

Lista Cichociemnych

 
Cichociemni byli żołnierzami Armii Krajowej w służbie specjalnej

Tylko Cichociemni byli rekrutowani, selekcjonowani, szkoleni oraz ekspediowani do Polski
przez Oddział VI (Specjalny) Sztabu Naczelnego Wodza.

 


41_cc-Tobie-Ojczyzno-grupa-250x139 Lista CichociemnychSpis treści:


 

Do pobrania – Lista Cichociemnych 
(plik pdf, z linkami do Ich biogramów)

 

znak-cc-180x300 Lista Cichociemnych

 

Oto lista 316 Cichociemnych

spadochroniarzy Armii Krajowej

zaprzysiężonych na Rotę Armii Krajowej i zrzuconych do Polski:

 

UWAGA!  Tabela ma więcej niż jedną stronę, wyświetla po 50 wierszy na stronie

(kliknij w nazwisko, aby przejść do strony z biogramem, wpisz w wyszukiwarkę, aby wyszukać)
Tabelę można przeszukiwać, wpisując dowolny ciąg znaków

 

Autor wykazu – Ryszard M. Zając, wnuk por. cc. Józefa Zająca

Na urządzeniach mobilnych aby zobaczyć całość należy przewinąć w poziomie

StopieńFotoNazwisko imięPseudonim
kpt.
ADRIAN-Florian Lista Cichociemnych
Adrian FlorianLiberator
gen. bryg.
BALUK-Stefan Lista Cichociemnych
Bałuk StefanStarba
por. lot.
BATOR-Ignacy Lista Cichociemnych
Bator IgnacyOpór
ppłk.
BAZALA-Leon Lista Cichociemnych
Bazała LeonStriwiąż
mjr
BAKIEWICZ-Zbigniew Lista Cichociemnych
Bąkiewicz ZbigniewZabawka
ppor.
BENEDYK-Tadeusz Lista Cichociemnych
Benedyk TadeuszZahata
kpt.
BENRAD-Adam Lista Cichociemnych
Benrad AdamDrukarz
ppor.
BERNACZYK-SLONSKI-Kazimierz. Lista Cichociemnych
Bernaczyk - Słoński KazimierzRango
płk
BETKOWSKI-Jacek Lista Cichociemnych
Bętkowski JacekTopór 2
płk. pil.
BIALY-Jan Lista Cichociemnych
Biały JanKadłub
ppor.
BICHNIEWICZ-Jerzy Lista Cichociemnych
Bichniewicz JerzyBłekitny
kpt.
BIDZINSKI-Niemir Lista Cichociemnych
Bidziński NiemirZiege Karol
st. sierż. lot.
BIEDRZYCKI-Stanislaw Lista Cichociemnych
Biedrzycki StanisławOpera
ppłk. sap.
BIELSKI-Romuald Lista Cichociemnych
Bielski RomualdBej
ppor.
BIENIAS-Jan Lista Cichociemnych
Bienias JanOsterba
ppor. lot. cw
BIEZUNSKI-Jan Lista Cichociemnych
Bieżuński JanOrzyc
mjr sap.
BILSKI-Kazimierz Lista Cichociemnych
Bilski KazimierzRum
płk.
BORYCZKA-Adam Lista Cichociemnych
Boryczka AdamBrona
ppłk.
BORYS-Adam Lista Cichociemnych
Borys AdamPług
mjr łączn.
BURDZINSKI-Tadeusz Lista Cichociemnych
Burdziński TadeuszMalina
por. piech.
BUSLOWICZ-Michal Lista Cichociemnych
Busłowicz MichałBociek
por.
BUYNO-Jerzy Lista Cichociemnych
Buyno JerzyGżegżółka
ppor.
BYSTRZYCKI-Przemyslaw Lista Cichociemnych
Bystrzycki PrzemysławGrzbiet
ppor. łączn.
BZDAWKA-Bernard Lista Cichociemnych
Bzdawka Bernard Siekiera
mjr sap.
CETYS-Teodor Lista Cichociemnych
Cetys TeodorWiking
ppor. łączn.
CHMIELOCH-Ryszard Lista Cichociemnych
Chmieloch RyszardBłyskawica
mjr
CHMIELOWSKI-Antoni Lista Cichociemnych
Chmielowski Antoni Wołk
por.
CHYLINSKI-Eugeniusz Lista Cichociemnych
Chyliński Eugeniusz Frez
kpt. piech.
CIEPLIK-Franciszek Lista Cichociemnych
Cieplik FranciszekHatrak
mjr
CZAYKOWSKI-Andrzej Lista Cichociemnych
Czaykowski Andrzej Garda
por. łączn.
CZEPCZAK-GORECKI-Bronisław Lista Cichociemnych
Czepczak Górecki BronisławZwijak
por. br. panc.
CZERWINSKI-Kazimierz Lista Cichociemnych
Czerwiński KazimierzBryzga
por.
CZLAPKA-Kazimierz Lista Cichociemnych
Człapka KazimierzPionek
por.
CZUMA-Jozef Lista Cichociemnych
Czuma JózefSkryty
ppor. piech.
DABROWSKI-Adam Lista Cichociemnych
Dąbrowski AdamPuti
płk.
DEKUTOWSKI-Hieronim Lista Cichociemnych
Dekutowski HieronimZapora
kpt. piech.
DMOWSKI-Stanislaw Lista Cichociemnych
Dmowski StanisławPodlasiak
kpt.
DZIADOSZ-Rudolf Lista Cichociemnych
Dziadosz RudolfZasaniec
ppłk. łącz.
DZIKIELEWSKI-Feliks Lista Cichociemnych
Dzikielewski FeliksOliw
por.
ECKHARDT-Mieczyslaw Lista Cichociemnych
Eckhardt MieczysławBocian
płk. piech.
EMIR-HASSAN-Jerzy Lista Cichociemnych
Emir Hassan JerzyTurek 2
por.
FARENHOLC-Oskar Lista Cichociemnych
Farenholc OskarSum
kpt.
FIJALKA-Michal Lista Cichociemnych
Fijałka MichałKawa
ppor.
FLONT-Wladyslaw Lista Cichociemnych
Flont WładysławGrandziarz
kpt. piech.
FORTUNA-Ludwik Lista Cichociemnych
Fortuna LudwikSiła
por. łączn.
FUHRMAN-Kazimierz Lista Cichociemnych
Fuhrman KazimierzZaczep
kpt.
GALECKI-Adolf Lista Cichociemnych
Gałacki AdolfMaszop
kpt.
GARCZYNSKI-Marian Lista Cichociemnych
Garczyński Marian Skała
kpt.
GAWORSKI-Tadeusz Lista Cichociemnych
Gaworski TadeuszLawa
mjr kaw.
GILOWSKI-Stanislaw Lista Cichociemnych
Gilowski StanisławGotur
ppor. łączn.
GODZIK-Wladyslaw Lista Cichociemnych
Godzik Władysław Skrzat
kpt. sł. zdr.
GOLARZ-Marian Lista Cichociemnych
Golarz Teleszyński MarianGóral 2
płk. piech.
GOLEBIEWSKI-Marian Lista Cichociemnych
Gołębiewski MarianSter
ppor.
GOLUNSKI-Norbert Lista Cichociemnych
Gołuński Norbert Bombram
mjr sap.
GORSKI-Jan Lista Cichociemnych
Górski JanChomik
ppor.
GORSKI-Stefan Lista Cichociemnych
Górski StefanBrzeg
mjr kaw.
GRODZICKI-Krzysztof Lista Cichociemnych
Grodzicki KrzysztofJabłoń
kpt.
GROMNICKI-Zygmunt Lista Cichociemnych
Gromnicki ZygmuntGula
kpt. piech.
GRUN-Bronislaw Lista Cichociemnych
Grun Bronisław Szyb
ppor. piech.
GRYCZ-Jan Lista Cichociemnych
Grycz JanDziadzio
ppor. art.
HARASYMOWICZ-Stanislaw Lista Cichociemnych
Harasymowicz StanisławLalka
ppor. lot.
HAUPTMAN-Wladyslaw Lista Cichociemnych
Hauptman WładysławGapa
ppor.
KALINOWSK-HECZKO-Gustaw Lista Cichociemnych
Heczko Kalinowski GustawSkorpion
por.
HENCEL-Stanislaw Lista Cichociemnych
Hencel StanisławPik
mjr łączn.
HOFFMANN-Teodor Lista Cichociemnych
Hoffman TeodorBugaj
ppor.
HORL-Jan Lista Cichociemnych
Hörl JanFrog
ppłk.
IGLEWSKI-Antoni Lista Cichociemnych
Iglewski AntoniPonar
rtm. kaw.
IGNASZAK-Stefan Lista Cichociemnych
Ignaszak StefanDrozd
kpt.
IPOHORSKI-LENKIEWICZ-Wieslaw Lista Cichociemnych
Ipohorski Lenkiewicz Wiesław Zagroda
płk.
IRANEK-OSMECKI-Kazimierz Lista Cichociemnych
Iranek Osmecki KazimierzHeller
mjr pil.
ISZKOWSKI-Jerzy Lista Cichociemnych
Iszkowski JerzyOrczyk
mjr piech.
JABLONSKI-Boleslaw Lista Cichociemnych
Jabłoński BolesławKalia
por. piech.
JACHCINSKI-Henryk Lista Cichociemnych
Jachciński Henryk Kret
mjr
JACKIEWICZ-Boleslaw Lista Cichociemnych
Jackiewicz BolesławŁabędź
por.
JAGIELSKI-Stanislaw Lista Cichociemnych
Jagielski StanisławGacek
por.
JAKUBOWSKI-Ewaryst Lista Cichociemnych
Jakubowski Ewaryst Brat
kpt.
JANKOWSKI-Stanislaw Lista Cichociemnych
Jankowski StanisławAgaton
kpt.
JANUSZKIEWICZ-Henryk Lista Cichociemnych
Januszkiewicz HenrykSpokojny
por. art.
JAROSZ-Janusz Lista Cichociemnych
Jarosz Janusz Szermierz
ppor.
JASIENSKI-Stefan Lista Cichociemnych
Jasieński StefanAlfa
por. piech.
JASTRZEBSKI-Antoni Lista Cichociemnych
Jastrzębski AntoniUgór
ppor.
JAWORSKI-Tadeusz Lista Cichociemnych
Jaworski TadeuszGont
kpt. piech.
JAWORSKI-Tadeusz-Stanisław Lista Cichociemnych
Jaworski Tadeusz StanisławBławat
mjr pil.
JOKIEL-Jan Lista Cichociemnych
Jokiel JanLigota
rotm.
JURECKI-Marian Lista Cichociemnych
Jurecki MarianOrawa
ppor.
JURKIEWICZ-Longin Lista Cichociemnych
Jurkiewicz Longin Mysz
ppłk. dypl.
KALENKIEWICZ-Maciej Lista Cichociemnych
Kalenkiewicz MaciejKotwicz
ppłk.
KAMIENSKI-Jan Lista Cichociemnych
Kamieński JanCozas
ppor. piech.
KAMINSKI-Bronislaw Lista Cichociemnych
Kamiński BronisławGolf
mjr piech.
KASZYNSKI-Eugeniusz Lista Cichociemnych
Kaszyński EugeniuszNurt
sierż.
KAZIMIERCZAK-Stanislaw Lista Cichociemnych
Kazimierczak StanisławKsiądz
por. piech.
KIWER-Edward Lista Cichociemnych
Kiwer EdwardBiegaj
por.
KLIMOWICZ-Wladysław Lista Cichociemnych
Klimowicz WładysławTama
mjr piech.
KLIMOWSKI-Tadeusz Lista Cichociemnych
Klimowski TadeuszKlon
mjr piech.
KLINICKI-Maksymilian Lista Cichociemnych
Klinicki MaksymilianWierzba 2
por.
KLOCEK-Wlodzimierz Lista Cichociemnych
Klocek Niewęgłowski WłodzimierzGarłuch
por.
KOBYLINSKI-Tadeusz Lista Cichociemnych
Kobyliński TadeuszHiena
płk. dypl. piech.
KOBYLINSKI-Waclaw Lista Cichociemnych
Kobyliński WacławDziad
por.
KOCHANSKI-Jan Lista Cichociemnych
Kochański JanJarema
kpt.
KOCHANSKI-Wladyslaw Lista Cichociemnych
Kochański Władysław Bomba
mjr
KOLASINSKI-Stanislaw Lista Cichociemnych
Kolasiński StanisławŚmiga, Ulewa
mjr
KONIK-Bronislaw Lista Cichociemnych
Konik Bronisław Sikora
ppor. piech.
KONSTANTY-Ignacy Lista Cichociemnych
Konstanty Ignacy Szmaragd
mjr
KONTRYM-Bolesław Lista Cichociemnych
Kontrym BolesławŻmudzin
mjr
KOPISTO-Waclaw Lista Cichociemnych
Kopisto WacławKra
mjr
KOPROWSKI-Franciszek Lista Cichociemnych
Koprowski FranciszekDąb
gen. dyw.
KOSSAKOWSKI-Tadeusz Lista Cichociemnych
Kossakowski TadeuszKrystynek
ppłk. dypl. br. panc.
KOSTUCH-Tomasz Lista Cichociemnych
Kostuch TomaszBryła
por. sap.
KOTOROWICZ-Stanislaw Lista Cichociemnych
Kotorowicz StanisławKron
por. łączn. lot.
KOWALIK-Edward Lista Cichociemnych
Kowalik EdwardCiupuś
por. sap.
KOWALSKI-Jerzy Lista Cichociemnych
Kowalski JerzyBaba
ppor. sap.
KOWALSKI-Ryszard Lista Cichociemnych
Kowalski RyszardBenga
kpt. piech.
KOZLOWSKI-Julian Lista Cichociemnych
Kozłowski JulianCichy
kpt. dypl.
KOZUCHOWSKI-Henryk Lista Cichociemnych
Kożuchowski HenrykHora
ppłk.
KRAJEWSKI-Henryk Lista Cichociemnych
Krajewski HenrykTrzaska
ppor.
KRASINSKI-Adam Lista Cichociemnych
Krasiński AdamSzczur
ppłk. piech.
KRIZAR-Leopold Lista Cichociemnych
Krizar LeopoldCzeremosz
kpt. piech.
KROKAY-Walery Lista Cichociemnych
Krokay WalerySiwy
kpt. sap.
KRYSZCZUKAJTIS-Miroslaw Lista Cichociemnych
Kryszczukajtis MirosławSzary
mjr
KRZYMOWSKI-Stanislaw Lista Cichociemnych
Krzymowski StanisławKostka
ppor.
KUCZYNSKI-Marian Lista Cichociemnych
Kuczyński MarianZwrotnica
por. łączn.
KUJAWINSKI-Stanislaw Lista Cichociemnych
Kujawiński StanisławWodnik
kpt. art.
KULAKOWSKI-Aleksander Lista Cichociemnych
Kułakowski AleksanderRywal
kpt. piech.
KWARCINSKI-Mieczyslaw Lista Cichociemnych
Kwarciński MieczysławZiut
mjr br. panc.
KWIATKOWSKI-Bohdan Lista Cichociemnych
Kwiatkowski BohdanLewar
mjr
LECH-Jan Lista Cichociemnych
Lech JanGranit
ppor. piech.
LECH-Wlodzimierz Lista Cichociemnych
Lech WłodzimierzPowiślak
kpt. łącz.
LESKIEWICZ-Marian Lista Cichociemnych
Leśkiewicz MarianWygoda
st. sierż.
LEWANDOWSKI-Aleksander Lista Cichociemnych
Lewandowski AleksanderWiechlina
ppor.
LEWKO-Kazimierz Lista Cichociemnych
Lewko KazimierzPalec
mjr lot.
LEWKOWICZ-Bronislaw Lista Cichociemnych
Lewkowicz BronisławKurs
por. kaw
LINOWSKI-Artur Lista Cichociemnych
Linowski ArturKarp
kpt. piech.
LIPINSKI-Wojciech Lista Cichociemnych
Lipiński WojciechLawina
kpt. piech.
LUSZOWICZ-Zdzislaw Lista Cichociemnych
Luszowicz ZdzisławSzakal
ppor.
LADA-Lech Lista Cichociemnych
Łada Lech Żagiew
kpt.
LAGODA-Hieronim Lista Cichociemnych
Łagoda HieronimLak
st. sierż.
LAKOMY-Albin Lista Cichociemnych
Łakomy AlbinTwornik
mjr
LASTOWSKI-Benon Lista Cichociemnych
Łastowski BenonŁobuz
mjr uzbr.
LOJKIEWICZ-Adolf Lista Cichociemnych
Łojkiewicz AdolfRyś
ppłk. kaw.
LOPIANOWSKI-Narcyz Lista Cichociemnych
Łopianowski NarcyzSarna
por.
LOS-Ezechiel Lista Cichociemnych
Łoś EzechielIkwa
mjr br. panc.
MACKUS-Adam Lista Cichociemnych
Mackus Adam Prosty
por.
MAJEWICZ-Stefan Lista Cichociemnych
Majewicz StefanHruby
ppłk.
MAJORKIEWICZ-Felicjan Lista Cichociemnych
Majorkiewicz FelicjanIron
ppor. łączn.
MAKAGONOW-Aleksander Lista Cichociemnych
Makagonow Makagon AleksanderWschód
mjr łączn.
MAKARENKO-Anatol Lista Cichociemnych
Makarenko AnatolTłok
por. art.
MAKSYS-Wladysław Lista Cichociemnych
Maksyś WładysławAzot
mjr dypl. piech.
MALIK-Franciszek Lista Cichociemnych
Malik FranciszekPiorun 2
kpt. piech.
MARECKI-Wladyslaw Lista Cichociemnych
Marecki WładysławŻabik 2
por.
MAREK-Jan Lista Cichociemnych
Marek JanWalka
kpt. lot.
MARYNOWSKI-Edmund Lista Cichociemnych
Marynowski EdmundSejm
por. piech.
MATULA-Zbigniew Lista Cichociemnych
Matula ZbigniewRadomyśl
por. łączn.
MATYSKO-Jan Lista Cichociemnych
Matysko JanOskard
ppor. łączn.
MAZUR-Stanislaw Lista Cichociemnych
Mazur StanisławLimba
por.
MESSING-Janusz Lista Cichociemnych
Messing Janusz Bekas
kpt.
MICH-Stefan Lista Cichociemnych
Mich StefanJeż
kpt. uzbr.
MICHALCZEWSKI-Wincenty Lista Cichociemnych
Michalczewski WincentyMir
por.
MICIEK-Wladyslaw Lista Cichociemnych
Miciek WładysławMłot
mjr
MILEWICZ-Zygmunt Lista Cichociemnych
Milewicz ZygmuntRóg
kpt. piech.
MOSTOWIEC-Marian Lista Cichociemnych
Mostowiec MarianLis
por. piech.
MOTYLEWICZ-Piotr Lista Cichociemnych
Motylewicz PiotrGrab
por.
MRAZEK-Zbigniew Lista Cichociemnych
Mrazek ZbigniewAminius
płk. piech.
NADOLCZAK-Bruno Lista Cichociemnych
Nadolczak Bruno Piast
płk. piech.
NAKONIECZNIKOFF-KLUKOWSKI-Przemyslaw Lista Cichociemnych
Nakoniecznikoff Klukowski PrzemysławKruk 2
ppor.
NIEDZIELSKI-Rafal Lista Cichociemnych
Niedzielski RafałMocny
kpt. piech.
NIEMCZYCKI-Jerzy Lista Cichociemnych
Niemczycki JerzyJanczar
ppor.
NIEPLA-Kazimierz Lista Cichociemnych
Niepla KazimierzKawka
mjr art.
NOSEK-Antoni Lista Cichociemnych
Nosek AntoniKajtuś
kpt.
NOWACKI-Jozef Lista Cichociemnych
Nowacki JózefHoryń
ppor. łączn.
NOWAK-Piotr Lista Cichociemnych
Nowak PiotrOko
kpt. art.
NOWAK-JEZIORANSKI-Jan Lista Cichociemnych
Jeziorański Nowak JanZych
kpt. piech.
NOWAKOWSKI-Michal Lista Cichociemnych
Nowakowski Michał Harpun
ppor. kaw.
NOWOBILSKI-Tadeusz Lista Cichociemnych
Nowobilski TadeuszDzwon
kpt. art.
NOWODWORSKI-Cezary Lista Cichociemnych
Nowodworski CezaryGłóg
mjr
NUSZKIEWICZ-Ryszard-e1461496984302 Lista Cichociemnych
Nuszkiewicz RyszardPowolny
ppor. art.
ODROWAZ-SZUKIEWICZ-Boleslaw-e1461496999402 Lista Cichociemnych
Odrowąż Szukiewicz BolesławBystrzec
gen. bryg.
OKULICKI-Leopold Lista Cichociemnych
Okulicki LeopoldNiedźwiadek
ppłk. piech.
OLSZEWSKI-Stanislaw Lista Cichociemnych
Olszewski StanisławBar
kpt.
OSSOWSKI-Stanislaw Lista Cichociemnych
Ossowski StanisławJastrzębiec 2
ppor. łączn.
OSTROWINSKI-Henryk Lista Cichociemnych
Ostrowiński HenrykSmyk
por. piech.
OSUCHOWSKI-Kazimierz Lista Cichociemnych
Osuchowski KazimierzRosomak
ppłk.
PACZKOWSKI-Alfred Lista Cichociemnych
Paczkowski AlfredWania
sierż.
PARADA-Michal Lista Cichociemnych
Parada Michał Mapa
plut.
PARCZEWSKI-Jan Lista Cichociemnych
Parczewski JanKraska
por. piech.
PENTZ-Karol Lista Cichociemnych
Pentz KarolSkała 2
por. piech.
PEREKLADOWSKI-Feliks Lista Cichociemnych
Perekładowski FeliksPrzyjaciel 2
ppor. łączn.
PESZKE-Zdzislaw Lista Cichociemnych
Peszke ZdzisławKaszmir
mjr dypl. sap.
PEKALA-Mieczyslaw Lista Cichociemnych
Pękała Górski MieczysławBosak
por.
PIASECKI-Zbigniew Lista Cichociemnych
Piasecki ZbigniewOrlik
kpt.
PIATKOWSKI-Bohdan Lista Cichociemnych
Piątkowski BohdanMak
ppor.
PIC-Witold Lista Cichociemnych
Pic WitoldCholewa
kpt. art.
PIEKARSKI-Aleksander Lista Cichociemnych
Piekarski AleksanderTurkuć
por. łączn.
PIENIAK-Czeslaw Lista Cichociemnych
Pieniak Czesław Bór
mjr tech lot.
PIJANOWSKI-Waclaw. Lista Cichociemnych
Pijanowski Wacław Dym
mjr
PILCH-Adolf Lista Cichociemnych
Pilch AdolfGóra
mjr
PIOTROWSKI-Edward Lista Cichociemnych
Piotrowski EdwardMema
kpt. piech.
PIOTROWSKI-Julian Lista Cichociemnych
Piotrowski JulianRewera 2
płk.
PIWNIK-Jan Lista Cichociemnych
Piwnik JanPonury
por
PLUTA-Wilhelm Lista Cichociemnych
Pluta WilhelmPion
por. lot.
POKLADECKI-Marian Lista Cichociemnych
Pokładecki MarianZoll
kpt. piech.
POKULTINIS-Alfred Lista Cichociemnych
Pokultinis AlfredFon
kpt.
POLICIEWICZ-Zygmunt Lista Cichociemnych
Policiewicz ZygmuntŚwierk
por.
POLISZUK-Jaroslaw Lista Cichociemnych
Poliszuk JarosławArab
kpt.
POLONCZYK-Boleslaw Lista Cichociemnych
Polończyk BolesławKryształ
mjr piech.
POSPIESZALSKI-Antoni Lista Cichociemnych
Pospieszalski AntoniCurie
ppor. piech.
POZNANSKI-Jan Lista Cichociemnych
Poznański JanPływak
rtm. kaw.
PRADZYNSKI-Janusz Lista Cichociemnych
Prądzyński Janusz Trzy
rotm.
PRUS-BOGUSLAWSKI-Andrzej Lista Cichociemnych
Bogusławski Prus AndrzejPancerz
ppor.
PRZETOCKI-Jacek Lista Cichociemnych
Przetocki JacekOset
kpt. łączn.
PRZYBYLIK-Stefan Lista Cichociemnych
Przybylik StefanGruch
ppor. piech.
PSYKALA-Mieczyslaw Lista Cichociemnych
Psykała Mieczysław Kalwadosik
mjr
PUKACKI-Franciszek Lista Cichociemnych
Pukacki Franciszek Gzyms
kpt. br. panc.
RACHWAL-Bronislaw Lista Cichociemnych
Rachwał BronisławGlin
rotm.
RACZKOWSKI-Stanislaw Lista Cichociemnych
Raczkowski StanisławBułany
mjr piech.
RASZPLEWICZ-Kazimierz Lista Cichociemnych
Raszplewicz KazimierzTatar 2
ppor. piech.
RATAJSKI-Leszek Lista Cichociemnych
Ratajski Leszek Żal
ppor.
RIEDL-Adam Lista Cichociemnych
Riedl AdamRodak
por.
ROGOWSKI-Jan Lista Cichociemnych
Rogowski JanCzarka
por.
ROMASZKAN-Roman Lista Cichociemnych
Romaszkan RomanTatar
ppor.
ROSSINSKI-Czeslaw Lista Cichociemnych
Rossiński CzesławKozioł
por.
ROSTEK-Jan Lista Cichociemnych
Rostek JanDan
ppor.
ROSTWOROWSKI-Jan Lista Cichociemnych
Rostworowski JanMat
mjr kaw.
ROZYCKI-Jan Lista Cichociemnych
Różycki JanBusik
płk. pil. dypl.
RUDKOWSKI-Roman Lista Cichociemnych
Rudkowski RomanRudy
ppłk.
RUNGE-Tadeusz Lista Cichociemnych
Runge TadeuszOsa
kpt.
RYBKA-Franciszek Lista Cichociemnych
Rybka FranciszekKula
por. piech.
RYDZEWSKI-Lech Lista Cichociemnych
Rydzewski LechGrom
por.
RZEPKA-Kazimierz Lista Cichociemnych
Rzepka KazimierzOgnik
kpt.
SAWICKI-Zygmunt Lista Cichociemnych
Sawicki ZygmuntSamulik
ppor.
SCHELLER-CZARNY-Edwin Lista Cichociemnych
Scheller Czarny EdwinFordon
por. łączn.
SEEMAN-Tadeusz Lista Cichociemnych
Seeman TadeuszGarbus
kpt. piech.
SERAFIN-Jan Lista Cichociemnych
Serafin JanCzerchawa
mjr
SERAFINSKI-Fryderyk Lista Cichociemnych
Serafiński FryderykDrabina
ppłk.
SEDZIAK-Stanislaw Lista Cichociemnych
Sędziak Stanisław Warta
ppor. łączn.
SIAKIEWICZ-Wladyslaw Lista Cichociemnych
Siakiewicz WładysławMruk
por. piech.
SIKORSKI-Zenon Lista Cichociemnych
Sikorski ZenonPożar
por. piech.
SKOWRON-Marian Lista Cichociemnych
Skowron MarianOlcha 2
ppor. łączn.
SKOWRONSKI-Ryszard Lista Cichociemnych
Skowroński RyszardLechita
kpt.
SKOWRONSKI-Stanislaw Lista Cichociemnych
Skowroński StanisławWidelec
rotm.
SKROCHOWSKI-Jan Lista Cichociemnych
Skrochowski JanOstroga
mjr lot.
SKWIERCZYNSKI-Leopold Lista Cichociemnych
Skwierczyński LeopoldAktor
kpt.
SMELA-Jan Lista Cichociemnych
Smela JanWir
kpt. art.
SMOLSKI-Kazimierz Lista Cichociemnych
Smolski KazimierzSosna
mjr
SOKOLOWSKI-Jerzy Lista Cichociemnych
Sokołowski JerzyMira
mjr dypl.
SOKOLOWSKI-Tadeusz Lista Cichociemnych
Sokołowski TadeuszTrop
por. piech.
SOKOL-Tadeusz Lista Cichociemnych
Sokół TadeuszBug 2
por. piech.
SOLTYS-Stanislaw Lista Cichociemnych
Sołtys StanisławSowa
kpt. art.
SPECYLAK-Zbigniew Lista Cichociemnych
Specylak Skrzypecki Zbigniew Tur 2
płk. piech.
SPYCHALSKI-Jozef Lista Cichociemnych
Spychalski JózefGrudzień
mjr piech. sap.
SROCZYNSKI-Zdzislaw Lista Cichociemnych
Sroczyński ZdzisławKompresor
por. łączn.
STARZYNSKI-Leszek Lista Cichociemnych
Starzyński LeszekMalewa
kpt. piech.
STARZYNSKI-Tadeusz Lista Cichociemnych
Starzyński TadeuszŚlepowron
mjr int.
STOCKI-Tadeusz Lista Cichociemnych
Stocki Tadeusz Ćma
ppor.
STOLYHWO-Olgierd Lista Cichociemnych
Stołyhwo OlgierdStewa
mjr kaw.
STPICZYNSKI-Aleksander Lista Cichociemnych
Stpiczyński AleksanderKlara
por.
STRASZYNSKI-Zdzislaw Lista Cichociemnych
Straszyński ZdzisławMeteor
kpt. piech.
STRUMPF-Witold Lista Cichociemnych
Strumpf WitoldSud
kpt. art.
SZCZEPANSKI-Mieczyslaw Lista Cichociemnych
Szczepański MieczysławDębina
mjr piech.
SZEWCZYK-Piotr Lista Cichociemnych
Szewczyk PiotrCzer
por.
SZPAKOWICZ-Wieslaw Lista Cichociemnych
Szpakowicz WiesławPak
płk.
SZTERNAL-Kazimierz Lista Cichociemnych
Szternal KazimierzZryw
ppor. łączn.
SZTROM-Jerzy Lista Cichociemnych
Sztrom JerzyPilnik
kpt. art.
SZUBINSKI-Wladyslaw Lista Cichociemnych
Szubiński Władysław Dach
ppor.
SZWIEC-Waldemar Lista Cichociemnych
Szwiec WaldemarRobot
ppłk.
SZYDLOWSKI-Adam Lista Cichociemnych
Szydłowski AdamPoleszuk
ppłk.
SZYMANSKI-Jerzy Lista Cichociemnych
Szymański JerzyBoga
ppłk. dypl.
SCIEGIENNY-Wincenty Lista Cichociemnych
Ściegienny WincentyLas
sierż. łączn.
SLIWA-Kazimierz-e1461497024533 Lista Cichociemnych
Śliwa KazimierzStrażak
ppor.
SMIETANKO-Wladyslaw Lista Cichociemnych
Śmietanko WładysławCypr
por. sap.
SMIGIELSKI-Tadeusz Lista Cichociemnych
Śmigielski TadeuszŚlad
kpt.
SWIATKOWSKI-Andrzej Lista Cichociemnych
Świątkowski AndrzejAmurat
mjr pil.
TAJCHMAN-Michal Lista Cichociemnych
Tajchman Michał Mikita
mjr
TARNAWSKI-Aleksander Lista Cichociemnych
Tarnawski AleksanderUpłaz
ppor.
TOMASZEWSKI-Tadeusz Lista Cichociemnych
Tomaszewski TadeuszWąwóz
kpt. piech.
TROJANOWSKI-Czeslaw Lista Cichociemnych
Trojanowski CzesławLitwos
mjr piech.
TRONDOWSKI-Stanislaw Lista Cichociemnych
Trondowski StanisławGrzmot 2
mjr piech.
TRYBUS-Adam Lista Cichociemnych
Trybus AdamGaj
por. art.
TWARDY-Zbigniew Lista Cichociemnych
Twardy ZbigniewTrzask
mjr kaw.
UKLANSKI-Witold Lista Cichociemnych
Uklański WitoldHerold
ppłk.
ULM-Zygmunt Lista Cichociemnych
Ulm ZygmuntSzybki
kpt. sap.
WALTER-Jan Lista Cichociemnych
Walter JanCyrkiel
kpt. piech.
WARUSZYNSKI-Zbigniew Lista Cichociemnych
Waruszyński ZbigniewDewajtis 2
ppor.
WATROBSKI-Jozef Lista Cichociemnych
Wątróbski JózefJelito
por. kaw.
WHITEHEAD-Alfred Lista Cichociemnych
Whitehead AlfredDolina 2
por. piech.
WIACEK-Jan Lista Cichociemnych
Wiącek WiktorKanarek
kpt. sap.
WIECHULA-Bernard Lista Cichociemnych
Wiechuła BernardMaruda
por. sap.
WIECHULA-Ludwik Lista Cichociemnych
Wiechuła LudwikJeleń
mjr sap.
WIERZEJSKI-Tomasz Lista Cichociemnych
Wierzejski TomaszZgoda 2
kpt.
WILCZEWSKI-Michal Lista Cichociemnych
Wilczewski MichałUszka
ppor.
WILCZKIEWICZ-Zbigniew Lista Cichociemnych
Wilczkiewicz ZbigniewKij
por. piech.
WINIARSKI-Zdzislaw Lista Cichociemnych
Winiarski ZdzisławPrzemytnik
kpt.
WINTER-Stanislaw Lista Cichociemnych
Winter StanisławStanley
kpt. piech.
WISZNIEWSKI-Otton Lista Cichociemnych
Wiszniewski OttonTopola
por.
WISZNIOWSKI-Roman Lista Cichociemnych
Wiszniowski RomanHarcerz
ppor. piech.
WISNIEWSKI-Wladyslaw Lista Cichociemnych
Wiśniewski WładysławWróbel
kpt. art.
WITKOWSKI-Ludwik Lista Cichociemnych
Witkowski LudwikKosa
mjr
WOLNIAK-Boguslaw Lista Cichociemnych
Wolniak BogusławMięta
kpt.
WOZNIAK-Jan Lista Cichociemnych
Woźniak JanKwaśny
rotm.
ZABIELSKI-Jozef Lista Cichociemnych
Zabielski JózefŻbik
por. piech.
ZABIEREK-Lech Lista Cichociemnych
Zabierek LechWulkan
kpt. łączn. cw
ZACHMOST-Henryk Lista Cichociemnych
Zachmost Henryk Zorza
por. piech.
por-cc-Jozef-Zajac Lista Cichociemnych
Zając JózefKolanko
por.
ZALEWSKI-Janusz Lista Cichociemnych
Zalewski JanuszChinek
kpt. art.
ZAORSKI-Waclaw Lista Cichociemnych
Zaorski WacławRyba
ppor. łączn.
ZAPOTOCZNY-Stanislaw Lista Cichociemnych
Zapotoczny StanisławPłomień
mjr kaw.
ZAREMBINSKI-Wiktor Lista Cichociemnych
Zarembiński WiktorZrąb
gen. bryg.
ZAWACKA-Elżbieta Lista Cichociemnych
Zawacka ElżbietaZo
por.
ZAWADZKI-Alfred Lista Cichociemnych
Zawadzki AlfredKos
ppłk.
ZUB-ZDANOWICZ-Leonard Lista Cichociemnych
Zub Zdanowicz Leonard Ząb
por.
ZYGA-Ryszard Lista Cichociemnych
Zyga RyszardLelum
ppor. łączn.
ZAAK-Franciszek Lista Cichociemnych
Żaak FranciszekMamka
por. łączn.
ZAKOWICZ-Jozef Lista Cichociemnych
Żakowicz JózefTabu
ppor.
ZELECHOWSKI-Tadeusz Lista Cichociemnych
Żelechowski TadeuszRing
mjr piech.
ZELKOWSKI-Bronislaw Lista Cichociemnych
Żelkowski BronisławDąbrowa
kpt. mar. cw
ZORAWSKI-Boguslaw Lista Cichociemnych
Żórawski BogusławMistral
ppor. art.
ZYCHIEWICZ-Antoni Lista Cichociemnych
Żychiewicz Antoni PiotrPrzerwa

 


 

Kontrowersje wokół liczby Cichociemnych

Niektórzy badacze problematyki Cichociemnych kwestionują liczbę 316 Cichociemnych jako nieprawidłową. Np. dr Waldemar Grabowski podnosi, że:

 • w przypadku przyjęcia definicji Cichociemnego jako żołnierza PSZ zaprzysiężonego na rotę przysięgi ZWZ-AK i zrzuconego na spadochronie w Polsce – wg. niego ma być 302 Cichociemnych,
 • w przypadku przyjęcia definicji CC jako żołnierza PSZ zaprzysiężonego na rotę przysięgi ZWZ-AK i wysłanego drogą lotniczą do Polski (zarówno zrzuceni na spadochronach jak i Ci wysadzeni z samolotów lądujących w Polsce) – wg niego liczba Cichociemnych ma być większa o skoczków, którzy odmówili skoku, czyli ma być 322 CC,
 • czy jako CC nie należałoby również uznać spadochroniarzy zrzuconych w Polsce, ale wysłanych przez MSW, a także spadochroniarzy zrzuconych zarówno przez MON, jaki i MSW w innych krajach europejskich (Francja, Albania, Jugosławia, Włochy, Niemcy i Austria). Byli Oni w dużej mierze zaprzysięgani na rotę przysięgi ZWZ-AK post z dnia 28 września 2014 na stronie Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej,  Facebook [dostęp 2020-02-16] – wg niego liczba Cichociemnych byłaby większa o kolejną grupę skoczków.

 

Mój komentarz:
cc-Sikorski-cichociemni-216x300 Lista Cichociemnych

Gen. Sikorski z kandydatami na Cichociemnych

Dr Waldemar Grabowski wymyślił sobie trzy różne definicje Cichociemnych i krytykuje fakty, że do niej nie pasują. Sam się zaplątał w te definicje, bowiem wywodzi np. „w przypadku przyjęcia definicji CC jako żołnierza PSZ zaprzysiężonego na rotę przysięgi ZWZ-AK i zrzuconego na spadochronie w Polsce”  – „czy jako CC nie należałoby również uznać spadochroniarzy zrzuconych w Polsce, ale wysłanych przez MSW, a także spadochroniarzy zrzuconych zarówno przez MON, jaki i MSW w innych krajach europejskich (Francja, Albania, Jugosławia, Włochy, Niemcy i Austria). Byli Oni w dużej mierze zaprzysięgani na rotę przysięgi ZWZ-AK”.

Jego wywody są więc wewnętrznie sprzeczne, bowiem:

 • jeśli Cichociemni to żołnierze zrzuceni do Polski – to nie „zrzucani w innych krajach europejskich”
 • jeśli Cichociemni to żołnierze zaprzysiężeni na rotę przysięgi ZWZ-AK – to nie „w dużej mierze zaprzysięgani”
 • skoczkowie zrzucani do innych krajów nie byli Cichociemnymi – tylko agentami SOE, tj. nie podlegali KG AK ale brytyjskiemu SOE

Najistotniejsza jest jednak kwestia fundamentalna – dr Grabowski nie jest przez nikogo upoważniony do decydowania o tym, kto był – a kto nie był Cichociemnym. Jego wewnętrznie sprzeczne spekulacje nie mają znaczenia w świetle faktów historycznych.

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na tekst przysięgi Cichociemnych:

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, jako ŻOŁNIERZ POWOŁANY DO SŁUŻBY SPECJALNEJ [podkreśl. RMZ] przysięgam, że poświęconego mi sprzętu, poczty i pieniędzy strzec będę nie tylko jako dobra państwowego, ale i jako środków i pieniędzy przeznaczonych dla odzyskania wolności Ojczyzny, a tajemnicy służby specjalnej dochowam, nawet wobec moich przełożonych i kolegów w konspiracji i nie zdradzę jej nikomu, aż do końca wojny. Tak mi Panie Boże dopomóż.

Z treści przysięgi Cichociemnych jednoznacznie wynika, że byli żołnierzami (a nie kurierami) powołanymi do służby specjalnej w Armii Krajowej (czyli po skoku do Kraju). Nie byli tylko (już) kandydatami do tej służby, przeszkolonymi i po przysiędze.

Listę 316 Cichociemnych spisano wprawdzie dopiero po wojnie – jako listę skoczków odznaczonych „Znakiem [Spadochronowym] dla Skoczków do Kraju” – ale uczynił to Kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej zarządzeniem z 7 lutego 1954. 

Przeciwko kształtowi tej listy nie protestował nikt, w tym żaden z kilkudziesięciu żyjących wtedy Cichociemnych. Wtedy nie było kontrowersji – te tworzone obecnie przez dr Grabowskiego można śmiało wyrzucić do kosza.

SPADOCHRONIARZE-DO-ZADAN-SPECJALNYCH-190x250 Lista Cichociemnych„Rewelacje” dr Grabowskiego wynikają z naciąganej definicji „cichociemnego”, nie mają oparcia w żadnym źródle historycznym. Nie potwierdza ich Studium Polski Podziemnej w Londynie ani też publikacja wydana przez samych Cichociemnych – „Drogi cichociemnych”.

 

Rzekomy problem z liczbą Cichociemnych polega na tym, że dr Grabowski (i paru innych) wymyślają sobie różne definicje „cichociemnego” a potem liczą spadochroniarzy, którzy im pasują do wymyślonej przez nich definicji.

Faktycznie zaś Oddział VI (Specjalny) Sztabu Naczelnego Wodza w porozumieniu z SOE wysłał do Polski 316 spadochroniarzy, których z czasem nazwano „cichociemnymi”…

Ryszard M. Zając

 

 

SPADOCHRONIARZE-DO-ZADAN-SPECJALNYCH__2-190x250 Lista CichociemnychPolscy spadochroniarze do zadań specjalnych (Cichociemni i inni):

 • Cichociemni – byli żołnierzami Armii Krajowej w służbie specjalnej, działali w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, byli wysyłani przez wojsko i realizowali cele wojskowe.
 • Emisariusze i kurierzy polityczni – byli cywilnymi łącznikami pomiędzy emigracyjnym rządem R.P. a cywilną strukturą w okupowanej Polsce – Delegaturą Rządu na Kraj, a także pomiędzy rządem a krajowymi partiami i stronnictwami politycznymi, byli wysyłani przez polityków i realizowali cele polityczne. Nie byli Cichociemnymi
 • Spadochroniarze do innych krajów – działali poza Polską oraz poza strukturami Polskiego Państwa Podziemnego. Byli wysyłani w porozumieniu z emigracyjnym rządem RP przez brytyjskie SOE (Akcja Kontynentalna) lub amerykańskie OSS (Project Eagle) jako agenci tych służb, realizowali cele polityczno – wojskowe, wskazane przez zachodnie służby specjalne: SOE lub OSS. Nie byli Cichociemnymi

 

Zobacz także:

zobacz – Okradanie Cichociemnych

 

zobacz:

 

 


Spośród 316 Cichociemnych zrzuconych na spadochronie do okupowanej Polski
40 walczyło o niepodległość Polski w latach 1918 – 1921:

Leon Bazała (1918-1920) | Jacek Bętkowski (1920) | Jan Biały (1918-1920) | Niemir Bidziński (1920) | Romuald Bielski (1919-1920) | Adolf Gałacki (1918-1920) | Stanisław Gilowski (1918-1920) | Jan Górski (1919-1920) | Antoni Iglewski (1915-1920) | Kazimierz Iranek-Osmecki (1913, 1916, 1920) | Wacław Kobyliński (1918-1920) | Bolesław Kontrym (1917-1918) | Franciszek Koprowski (1919-1920) | Tadeusz Kossakowski (1909-1920) | Julian Kozłowski (1918-1919) | Henryk Krajewski (1918-1920) | Leopold Krizar (1918-1920) | Stanisław Krzymowski (1914-1920) | Adolf Łojkiewicz (1918-1920) | Narcyz Łopianowski (1918-1920) | Zygmunt Milewicz (1918-1920) | Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski (1913-1921) | Leopold Okulicki (1914-1920) | Mieczysław Pękala-Górski (1918-1920) | Edward Piotrowski (1918-1920) | Jan Różycki (1917-1920) | Roman Rudkowski (1914-1920) | Tadeusz Runge (1917-1920) | Józef Spychalski (1916-1920) | Tadeusz Starzyński (1920) | Tadeusz Stocki (1920) | Aleksander Stpiczyński (1917-1920) | Witold Strumpf (1920) | Adam Szydłowski (1918-1920) | Wincenty Ściegienny (1918-1920) | Witold Uklański (1917-1921) | Józef Zabielski (1920) | Józef Zając (1920) | Wiktor Zarembiński (1920) | Bronisław Żelkowski (1920)

 

logo_pl_negatyw_czerowny-300x89 Lista Cichociemnych

 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


 

 

 

Upamiętnienie Cichociemnych

jw-grom-pomnik-cc-4-300x248 Lista Cichociemnychjw-grom-pomnik-cc-3-300x238 Lista CichociemnychW 1989 r. powstał film dokumentalny „Cichociemni” (scenariusz i reżyseria Marek Widarski).

15 maja 2005 odsłonięto na terenie jednostki specjalnej – Jednostki Wojskowej GROM w Warszawie pomnik poświęcony cichociemnym spadochroniarzom AK. Znaczna część ekspozycji Sali Tradycji jednostki GROM poświęcona jest Cichociemnym.

Od 4 kwietnia 1995 roku jednostka nosi nazwę – Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej

W 2008 roku powstał film dokumentalny „My cichociemni. Głos żyjących” (scenariusz i reżyseria Paweł Kędzierski).

pomnik-cc-warszawa-761x642-300x253 Lista Cichociemnych

Pomnik CC w Warszawie

7 października 2013 roku w Warszawie przy ul. Matejki, naprzeciwko Sejmu R.P. odsłonięto Pomnik Cichociemnych Spadochroniarzy AK.

cc-boening-300x199 Lista CichociemnychW 2013 roku powstał film dokumentalny „Cichociemni. Wywalcz wolność lub zgiń” (scenariusz i reżyseria Dariusz Walusiak).

W 2016 roku Sejm R.P. ustanowił rok 2016 Rokiem Cichociemnych. NBP wyemitował srebrną kolekcjonerską monetę o nominale 10 zł upamiętniającą 75. rocznicę pierwszego zrzutu Cichociemnych.

cc-monety-300x157 Lista Cichociemnychcc-pomnik-powazki--300x213 Lista CichociemnychW 2017 roku PLL LOT umieścił znak spadochronowy oraz podpis upamiętniający Cichociemnych na kadłubie Boeinga 787 (SP-LRG).

Cichociemni są patronem wielu szczepów, drużyn oraz organizacji harcerskich. Opublikowano wiele książek i artykułów o Cichociemnych.

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie znajdują się groby kilku Cichociemnych oraz poświęconym Im pomnik „TOBIE OJCZYZNO”

sala-tradycji-grom Lista Cichociemnych

Sala Tradycji Jednostki Wojskowej GROM

 

 

Źródła:
 • informacje własne
 • Krzysztof A. Tochman: Słownik biograficzny cichociemnych. T. I. FKM Oleśnica, ISBN 83-902499-0-1
 • Krzysztof A. Tochman: Słownik biograficzny cichociemnych. T. II. ABRES Rzeszów, ISBN 83-902499-5-2
 • Krzysztof A. Tochman: Słownik biograficzny cichociemnych. T. III. OS Ostoja, Zwierzyniec – Rzeszów, ISBN 83-910535-4-7
 • Krzysztof A. Tochman: Słownik biograficzny cichociemnych. T. IV. OS Ostoja, Zwierzyniec – Rzeszów, 978-83-933857-0-6

 

Cichociemni – nazwa, przysięga, znak

 

Cichociemni byli żołnierzami Armii Krajowej w służbie specjalnej

Tylko Cichociemni byli rekrutowani, selekcjonowani, szkoleni oraz ekspediowani do Polski
przez Oddział VI (Specjalny) Sztabu Naczelnego Wodza.

 


41_cc-Tobie-Ojczyzno-grupa-250x139 Cichociemni - nazwa, przysięga, znakSpis treści:


 

Znak-Spadochronowy-AK-219x350 Cichociemni - nazwa, przysięga, znak

Znak Spadochronowy AK

Nazwa

Cichociemni – to 316 spadochroniarzy, żołnierzy Armii Krajowej w służbie specjalnej. Podczas II wojny światowej nazywani byli ptaszkami lub zrzutkami. Oprócz starannej selekcji oraz wszechstronnego wyszkolenia do zadań specjalnych w okupowanej Polsce wyróżniali się swymi cechami charakteru (patrz: rekrutacja) oraz silną motywacją – Ich zawołaniem było hasło: „Wywalcz Jej [Polsce] wolność lub zgiń!”

CICHO_CIEMNI__20220517_102242-300x180 Cichociemni - nazwa, przysięga, znakPodczas II wojny światowej, funkcjonowało Polskie Państwo Podziemne, którego wojskową strukturą była Armia Krajowa, Cichociemni stanowili jej elitę. Niestety współcześnie, fenomen Polskiego Państwa Podziemnego – którego istotną częścią byli Cichociemni – jest zadeptywany przez różnych ignorantów i fałszerzy historii – którzy bez żenady publicznie bredzą o rzekomych „cichociemnych do innych krajów” czy też o tym, jakoby Armia Krajowa rzekomo była częścią „wydzierżawionych wojsk” czyli Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Nazwa cichociemni prawdopodobnie powstała w 1941 roku, po raz pierwszy została oficjalnie użyta w instrukcji szkoleniowej Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza z września 1941 pt. „Codzienne życie w Kraju. Szkic dla skoczków do września 1941 r.”. W pierwszym zdaniu czytamy: „Praca niniejsza ma za zadanie ułatwienie „cicho-ciemnym” zaaklimatyzowanie się w Kraju (…)” (źródło: CAW sygn. II.52.150.1).

Codzienne-zycie-w-kraju_2_20220517_102240-220x250 Cichociemni - nazwa, przysięga, znakWówczas nazwa definiowała raczej sposób w jaki żołnierze znikali z macierzystych oddziałów, gdy wyrazili zgodę na skok do Kraju oraz kierowani byli na tajne, specjalistyczne szkolenia. Oto relacja Władysława Stasiaka„Po zakończeniu odprawy z dowódcą spotkaliśmy się wreszcie z kolegami. Koledzy niemal rzucili się na nas z pytaniami (…) A my zobowiązani tajemnicą odpowiadaliśmy twardo, że mamy zakaz mówienia czegokolwiek o kursie i sprawach z nim związanych. Na drugi dzień przyszedł do mnie por. Józef Wija – znany w brygadzie dowcipniś i złośliwiec. (…)  Zaczął mnie męczyć pytaniami. Odpowiedziałem mu, że przecież dobrze wie, że mamy siedzieć cicho (…)

On, złośliwie, rysując palcem kółko na czole, powiedział: „ty ciemniaku, nawet mnie nie ufasz? Taki jesteś cicho-ciemniak!”. Z biegiem czasu wszystkich uczestników szkolenia zaczęto nazywać cicho-ciemnymi” (W locie szumią spadochrony, IW PAX, Warszawa 1991, s.41-42, ISBN 83-211-1153-X).

Pierwszy zapis słowa Cichociemny – bez cudzysłowu oraz nierozdzielnie – pochodzi być może z pamiętnika Jana Górskiego, nie sposób tego zweryfikować, bowiem wnuk tego Cichociemnego… utajnił ten pamiętnik. Pod datą 30 marca 1942 ponoć zanotował:  Kochany chłopak. W Warszawie w szkole nie spodziewałem się, że on taki. Urodzony Cichociemny. (Pamiętnik Jana Górskiego, niepublikowany, źródło: wg. oświadczenia ustnego archiwum rodzinne Michała Górskiego)

 

Codzienne-zycie-w-kraju_20220517_102230-218x250 Cichociemni - nazwa, przysięga, znakPo wojnie znaczenie nazwy cichociemni wyjaśniono w publikacji będącej zbiorem wspomnień CC, wydanym z inicjatywy Koła Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Londynie:

Nazywamy się cichociemnymi. Nazwa niejednemu wyda się może dziwaczna, ale spróbujcie znaleźć lepszą na określenie takiego charakternika, który potrafi zjawić się nie spostrzeżony tam gdzie się go najmniej spodziewają i pożądają, cicho a sprawnie narobić nieprzyjacielowi bigosu i wsiąknąć niedostrzegalnie w ciemność, w noc – skąd przyszedł

„Kotrowersje” dot. liczby Cichociemnych – wyjaśnienie czytaj na dole strony.

 

Słowo CICHOCIEMNI zawsze było tożsame z frazą Skoczkowie do Kraju, w służbie specjalnej AK – dlatego Cichociemnymi nie byli inni polscy spadochroniarze: kurierzy oraz spadochroniarze zrzucani do innych krajów, choć niekiedy mieli za sobą podobne szkolenia, a niektórzy byli zaprzysiężeni na rotę przysięgi AK.

Nie byli jednak przydzielani do służby w Armii Krajowej w okupowanej Polsce – nie służyli w wojskowych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego.

CODZIENNE ŻYCIE W KRAJU.  Szkic dla skoczków (do września 1941) 
Instrukcja szkoleniowa Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza dla kandydatów na Cichociemnych
Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. CAW sygn. II.52.150.1

 

Pisownia słowa

Pani Agata Hącia, doktor językoznawstwa z Poradni Językowej Uniwersytetu Warszawskiego autorytatywnie wyjaśnia, że słowa cichociemni (i pokrewnych) nie należy ujmować w cudzysłów, bowiem „nie są spełnione warunki stosowania tego znaku interpunkcyjnego: a) cytowanie, b) zaznaczanie ironii, c) zaznaczanie dystansu stylistycznego, d) oznaczanie nazw własnych określonego typu (…).

Określenie cichociemni jest oparte na specyficznej grze słów, pewnej figurze wyobraźni. Mamy tendencję do tego, żeby podobne określenia ujmować w cudzysłów (zwłaszcza po to, żeby podkreślić ich nowość, świeżość, być może efemeryczność). Niegdyś na stosowanie cudzysłowu w takich sytuacjach zezwalały zasady interpunkcyjne. Współcześnie jest inaczej (…).”

 

 

Tajemnica wojskowa
ZAJAC-JOZEF-KOL_023_0321-300x186 Cichociemni - nazwa, przysięga, znak

Deklaracja por. cc Józefa Zająca

Rekrutacja, szkolenie, skok ze spadochronem do okupowanej Polski, już po skoku nawet wobec kolegów z Armii Krajowej, fakt bycia skoczkiem – to wszystko było objęte ścisłą tajemnicą wojskową. Rozkaz Naczelnego Wodza (L.dz. 2525/tjn.43) był jednoznaczny:

„Wszystkie bez wyjątku czynności związane z lotem do Kraju są ścisła tajemnicą wojskową. Bezwzględne przestrzeganie tej tajemnicy jest podstawowym warunkiem powodzenia samych lotów oraz całości akcji lotniczej w Kraju, jek również jedynym sposobem zabezpieczenia przed represjami rodziny skoczka.”

Każdy Cichociemny, już na etapie wstępnym, podczas rekrutacji, składał deklarację o ochotniczym zgłoszeniu do służby w Armii Krajowej:

„Zgłaszam ochotniczo swą kandydaturę do użycia mnie do pracy w Kraju.
Deklaracja niniejsza jest równoznaczna ze złożeniem przysięgi zobowiązującej do przestrzegania tajemnicy.”

Po przeszkoleniu na kursach dla Cichociemnych, przed skokiem ze spadochronem do Polski, składał kolejną deklarację:

„Ja, niżej podpisany [tu stopień, nazwisko i imię] zobowiązuję się słowem honoru, że do końca wojny:

ZAJAC-JOZEF-KOL_023_0321-2-272x250 Cichociemni - nazwa, przysięga, znak

Deklaracja por. cc Józefa Zająca

1. Zachowam całkowitą tajemnicę co do drogi, jaką przerzucony zostałem do Kraju i co do charakteru mojej pracy. Zachowanie tajemnicy zobowiązuje mnie również wobec wszystkich organów Armii w Kraju, za wyjątkiem odpowiedzi na zapytania skierowane do mnie w drodze służbowej.
2. Nie będę nadużywał alkoholu, szczególnie w lokalach publicznych.
3. Nie będę prowadził żadnej czynnej akcji politycznej.
4. Przyjmę każdy zaproponowany mi w Kraju przydział, wybierając jedynie w wypadku dania mi prawa wyboru przez przełożonych.
5. Moje stosunki z rodziną uzależnię od wskazówek udzielonych mi przez władze Armii w Kraju. W żadnym wypadku nie będę starał się nawiązać stosunków z rodziną z pominięciem władz Armii w Kraju.

Prócz tego oświadczam, że nie biorę ze sobą żadnych przedmiotów lub pism nie ujawnionych odprawiającym mnie oficerom Oddz. VI. Sztabu N.W. [Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza]”

 

Przysięga

Cichociemni po zakończeniu wszystkich szkoleń a przed skokiem do Polski składali przysięgę cichociemnych. Od utworzenia Armii Krajowej w lutym 1942 składali również rotę przysięgi AK.

Tekst przysięgi Cichociemnych:

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, jako żołnierz powołany do służby specjalnej przysięgam, że poświęconego mi sprzętu, poczty i pieniędzy strzec będę nie tylko jako dobra państwowego, ale i jako środków i pieniędzy przeznaczonych dla odzyskania wolności Ojczyzny, a tajemnicy służby specjalnej dochowam, nawet wobec moich przełożonych i kolegów w konspiracji i nie zdradzę jej nikomu, aż do końca wojny. Tak mi Panie Boże dopomóż.

 

Tekst przysięgi Armii Krajowej:

rota-przysiegi-AK-250x131 Cichociemni - nazwa, przysięga, znakW obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia.

Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie cokolwiek by mnie spotkać miało.

Przyjmujący przysięgę:

Przyjmuję cię w szeregi żołnierzy Armii Polskiej walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.

 

Znak Spadochronowy

Znak_Spadochronowy-zatwierdzenie-235x350 Cichociemni - nazwa, przysięga, znak20 czerwca 1941 gen. Władysław Sikorski podpisał rozkaz ustanawiający Znak Spadochronowy – taki sam dla wszystkich spadochroniarzy, bez względu na rodzaj akcji bojowej w której uczestniczyli. 

W rozkazie czytamy m.in.:

 1. Zatwierdzam Znak Spadochronowy w kształcie spadającego do walki orła. Na obczyźnie, gdzie myśli wszystkich Polaków biegną ustawicznie do chwili powrotu – a obraz jego różne w wyobraźni przybiera kształty – ma to sens szczególny. Wojsko Polskie widzi swój powrót w walce, poświęceniu i chwale. Chcemy, by orły naszych sztandarów zwycięsko spadły na wroga, zanim spoczną na swojej oswobodzonej ziemi.
 2. Ustalam dwa rodzaje Znaku Spadochronowego: bojowy i zwykły. Bojowy Znak Spadochronowy różni się od zwykłego tym, że orzeł ma złoty dziób i pazury.
 3. Znak nosi się na lewej piersi powyżej orderów.
 4. Na wewnętrznej stronie znaku jest wyryte hasło: „Tobie Ojczyzno” i numer ewidencyjny znaku.
 5. Prawo noszenia znaku bojowego mają tylko żołnierze, którzy brali udział w bojowej akcji spadochronowej. Prawo do noszenia znaku zwykłego mają żołnierze posiadający wyszkolenie przewidziane odnośnymi rozkazami dla oddziałów spadochronowych.
 6. Znak Spadochronowy bojowy nadaje Naczelny Wódz (…)

 

Marian-Walentynowicz--199x300 Cichociemni - nazwa, przysięga, znak

Marian Walentynowicz, 1947

Znak-spadochronowy-154x250 Cichociemni - nazwa, przysięga, znakProjekt znaku w kształcie „nurkującego do walki orła” opracował na zamówienie złożone przez kpt. Jana Górskiego, w sierpniu 1940 w Biggar, artysta grafik, sierż. Marian Walentynowicz (źródło: Jędrzej Tucholski, Spadochroniarze, PAX, Warszawa 1991 s. 69, ISBN 83-211-1057-6). Potwierdza to odręczna notatka kpt. Jana Górskiego z grudnia 1941 (CA MSW, sygn. 295/15). Referentem projektu Znaku gen. Sikorski wyznaczył kpt. Macieja Kalenkiewicza.

 

Zwykły Znak Spadochronowy
cc-Jaworski-ts-_1-147x300 Cichociemni - nazwa, przysięga, znak

Zwykły Znak Spadochronowy

Wyprodukowano 6550 zwykłych Znaków Spadochronowych, z tego użyto 6252. Przydzielono je m.in. Oddziałowi VI (Specjalnemu) Sztabu Naczelnego Wodza – od nr 0001 do 0500, 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej od nr 0501 do 2195.

Cichociemnym spadochroniarzom Armii Krajowej w służbie specjalnej wydano tylko 311 zwykłych Znaków Spadochronowych.  Nie wydano (nie przydzielono numerów) zwykłego Znaku Cichociemnym: Jan Lech, Józef Spychalski, Michał Tajchman, Elżbieta Zawacka. W przypadku Zawackiej było to niemożliwe, bo nie podała oficerom Oddziału VI (Specjalnego) nawet swoich danych osobowych, ponadto w dacie skoku do Polski (9/10 września 1943) nie miała nawet praw żołnierza AK (zrównanie praw kobiet i mężczyzn nastąpiło dopiero po dekrecie prezydenta R.P. z 27 października 1943 o ochotniczej służbie kobiet).

Znaki Spadochronowe otrzymali (z reguły) wszyscy spadochroniarze przeszkoleni przez Polaków w ośrodkach spadochronowych w Wielkiej Brytanii i Włoszech. Oprócz Cichociemnych zwykłe Znaki Spadochronowe otrzymali: kurierzy oraz skoczkowie do innych krajów, t.j. spadochroniarze Akcji Kontynentalnej, a także żołnierze 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Znaki Spadochronowe przyznano również spadochroniarzom z innych krajów: 238 Francuzi, 172 Norwegowie, 46 Anglicy, ponadto po 4 Belgowie i Holendrzy, po 2  Amerykanie i Czesi.

 

800px-Papeteria_oficera-spadochroniarza--215x350 Cichociemni - nazwa, przysięga, znakPierwsze 2700 zwykłych znaków wykonała Grupa Techniczna Ośrodka Radio Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. Po jej likwidacji i przejęciu sztancy od likwidatora Brygada [1 SBS – RMZ] powierzyła wykonanie znaków od Nr 2701 szkockiej firmie Aleksander Kirkwood & Son z Edynburga. Wianek do bojowego znaku jest pozłacany i przylutowany od spodu szpon orła, co robi wrażenie, że jest on trzymany w tych szponach. Każdy znak na odwrocie ma wyryte na jednym skrzydle orła hasło „Tobie Ojczyzno” a na drugim skrzydle indywidualny numer znaku. Podobnie wianek bojowego znaku ma indywidualny numer. Od spodu w centrum znaku jest dolutowana śrubka, którą przy pomocy nakrętki znak był przyczepiany do munduru (czy ubrania). Każdy odznaczony spadochroniarz otrzymywał legitymację ze swoim nazwiskiem i szczegółami przyznania znaku, uprawniającą do noszenia go.  (Jan Lorys (oprac.), Historia Polskiego Znaku Spadochronowego, Materiały. Dokumenty. Źródła. Archiwalia,, Zeszyt 9, Londyn 1993, ISBN 0-902508-20-2, ISBN 978-0-902508-20-0 s. XVII)

 

Bojowy Znak Spadochronowy
bojowy-znak-spadochronowy-179x300 Cichociemni - nazwa, przysięga, znak

Bojowy Znak Spadochronowy

Znak-spadochronowy2-167x250 Cichociemni - nazwa, przysięga, znakWybito 2090 wianków, w tym zidentyfikowano 1771 nazwiska odznaczonych. Spośród 316 z ustalonej liczby Cichociemnych AK zrzuconych do Polski użyto zaledwie 149 numerów wianków. Jednym z powodów był m.in. fakt, iż odznaczeni Znakiem Bojowym mieli przysyłać do 1 SBS zwykłe Znaki Spadochronowe celem przylutowania złotego wianka, wtedy też nadawano numer bojowego Znaku Spadochronowego. Nie wszyscy Cichociemni, z różnych powodów, mogli starać się o otrzymanie bojowego Znaku Spadochronowego, np. część z Nich poległa. 

 

 

Problemy ewidencyjne Znaków Spadochronowych

W ewidencji zwykłych i bojowych Znaków Spadochronowych są duże braki, powody są liczne i różne, główny to ten, że nigdy nie ustalono jednego ośrodka odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji Znaków oraz ich numerów.

Jedynym ośrodkiem dowódczym, który próbował prowadzić taką ewidencję było dowództwo 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, ale nie o każdym przypadku odznaczenia było informowane. Ewidencję tą stanowią cztery zeszyty A.V.20/86-1,2,3,4, przechowywane obecnie w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.  (Jan Lorys (oprac.), Historia Polskiego Znaku Spadochronowego, s. XLV – LI)

Zbigniew S. Siemaszko – Spadochroniarze w drugiej wojnie światowej
w: Zeszyty Historyczne, Instytut Literacki Paryż 1994, zeszyt 108, s. 221-230

 

Jan Lorys – Uwagi o artykule „Spadochroniarze w drugiej wojnie światowej”
w: Zeszyty Historyczne, Instytut Literacki Paryż 1994, zeszyt 110, s. 225-226

 

 

Znak Cichociemnych – Znak dla Skoczków do Kraju
Gorski-Jan-Kalenkiewicz-Michal-300x258 Cichociemni - nazwa, przysięga, znak

kpt. dypl. Jan Górski oraz kpt. dypl. Maciej Kalenkiewicz, współtwórcy Cichociemnych

9 lat po wojnie, zarządzeniem nr L.dz. 72/54 Kierownika Ministerstwa Obrony Narodowej z 5 lutego 1954 gen. Tadeusza Malinowskiego – na wniosek skoczków zrzeszonych w londyńskim Kole Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, ustanowiono dla nich  Znak dla Skoczków do Kraju, czyli Znak Spadochronowy AK, będący wersją Znaku Spadochronowego. Jest nieco większy, wewnątrz wieńca laurowego ma umieszczoną srebrną kotwicę „Polski Walczącej”.

Zgodnie z pkt. 3 zarządzenia z 5 lutego 1954 ten „Znak może być nadany tylko tym żołnierzom, którzy zrzuceni do Kraju, wzięli udział w bojowej akcji spadochronowej”.

Zgodnie z pkt. 5 w/w zarządzenia, „Żołnierz, który posiada „Znak spadochronowy” i „Znak spadochronowy Armii Krajowej”, może nosić tylko jeden z tych znaków.”

Na wniosek przewodniczącego Koła Cichociemnych Spadochroniarzy AK płk dypl. Kazimierza Iranka – Osmeckiego, 14 maja 1954 Naczelny Wódz, rozkazem nr L.dz. 200/pers/54, nadał Znak spadochronowy Armii Krajowej imiennie 71 „żołnierzom spadochroniarzom Armii Krajowej poległym i zmarłym” oraz 75 „żołnierzom spadochroniarzom Armii Krajowej przebywającym na Zachodzie” (IPMS sygn. A.XII.85/248).

Znak spadochronowy AK był tak naprawdę odznaką pamiątkową o charakterze kombatanckim (…) Znaki spadochronowe AK mają wymiary zbliżone do bojowych znaków spadochronowych – mogą się różnić od siebie nieznacznie, w zależności od wykonawcy. Różnice występują również w kształcie symbolu Polski Walczącej. Niektórzy cichociemni uzupełnili swoje wojenne bojowe znaki spadochronowe o symbol Polski Walczącej, łącząc tym samym cechy obu odznak” (Rafał Niedziela, „Tobie Ojczyzno”. Znaki spadochronowe i szybowcowe w Polskich Siłach Zbrojnych (1941-1947), Warszawa 2021, ISBN 978-83-942317-2-9, s. 347-351)

„(…) znak dla skoczków do Kraju różnił się cokolwiek wielkością oraz znakiem Polski Walczącej, „kotwicą” wstawioną w środek wianka” (Jan Lorys (oprac.), Historia Polskiego Znaku Spadochronowego, Materiały. Dokumenty. Źródła. Archiwalia,, Zeszyt 9, Londyn 1993, ISBN 0-902508-20-2, ISBN 978-0-902508-20-0 s. XVII)

 

CC-ZAJAC-ZNAK_SPADOCHRONOWY-250x154 Cichociemni - nazwa, przysięga, znak

Bojowy Znak Spadochronowy
por. cc Józefa Zająca

Znak Skoczków do Kraju stał się jedynym identyfikatorem Cichociemnych. Aby zostać Cichociemnym należało pozytywnie przejść ostrą selekcję, pomyślnie ukończyć wszystkie szkolenia (nie było jednego „kursu dla cichociemnych”), złożyć przysięgę Cichociemnych, później również przysięgę Armii Krajowej oraz wykonać skok do Kraju. Dlatego Cichociemnymi nie są polscy spadochroniarze zrzucani do innych krajów, np. w ramach Akcji Kontynentalnej. Na listę 316 Cichociemnych wpisano także ośmiu oficerów przerzuconych do Polski w operacjach „Most” (Wildhorn).

Ta edycja Znaku Spadochronowego dla Skoczków do Kraju miała liczyć jedynie 316 numerowanych egzemplarzy, w praktyce było ich jeszcze mniej (patrz poniżej).

 

Cichociemni i Ich Znaki Spadochronowe

zwykłe / bojowe

 

UWAGA! Tabela ma więcej niż jedną stronę, wyświetla po 30 wierszy na stronie
(kliknij w zdjęcie lub nazwisko, aby przejść do strony z biogramem, wpisz w wyszukiwarkę, aby wyszukać)
Tabelę można przeszukiwać, wpisując dowolny ciąg znaków

 

Autor wykazu – Ryszard M. Zając, wnuk por. cc. Józefa Zająca

Na urządzeniach mobilnych aby zobaczyć całość należy przewinąć w poziomie

StopieńFotoNazwisko imięPseudonimNr Znaku Spadochronowego
(zwykłego/bojowego)
kpt.
ADRIAN-Florian Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Adrian FlorianLiberator
0096
gen. bryg.
BALUK-Stefan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Bałuk StefanStarba
1695
por. lot.
BATOR-Ignacy Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Bator IgnacyOpór
130/1625
ppłk.
BAZALA-Leon Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Bazała LeonStriwiąż
2992
mjr
BAKIEWICZ-Zbigniew Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Bąkiewicz ZbigniewZabawka
0055/1535
ppor.
BENEDYK-Tadeusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Benedyk TadeuszZahata
0120/1966
kpt.
BENRAD-Adam Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Benrad AdamDrukarz
3094/1954
ppor.
BERNACZYK-SLONSKI-Kazimierz. Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Bernaczyk - Słoński KazimierzRango
0204
płk
BETKOWSKI-Jacek Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Bętkowski JacekTopór 2
4425
płk. pil.
BIALY-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Biały JanKadłub
0189/1964
ppor.
BICHNIEWICZ-Jerzy Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Bichniewicz JerzyBłękitny
0076/1649
kpt.
BIDZINSKI-Niemir Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Bidziński NiemirZiege Karol
0024
st. sierż. lot.
BIEDRZYCKI-Stanislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Biedrzycki StanisławOpera
2546
ppłk. sap.
BIELSKI-Romuald Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Bielski RomualdBej
0258/1608
ppor.
BIENIAS-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Bienias JanOsterba
3074
ppor. lot. cw
BIEZUNSKI-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Bieżuński JanOrzyc
2543
mjr sap.
BILSKI-Kazimierz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Bilski KazimierzRum
1331/1553
płk.
BORYCZKA-Adam Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Boryczka AdamBrona
0045/2084
ppłk.
BORYS-Adam Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Borys AdamPług
1254/1624
mjr łączn.
BURDZINSKI-Tadeusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Burdziński TadeuszMalina
0093/2069
por. piech.
BUSLOWICZ-Michal Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Busłowicz MichałBociek
0106/1957
por.
BUYNO-Jerzy Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Buyno JerzyGżegżółka
3129
ppor.
BYSTRZYCKI-Przemyslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Bystrzycki PrzemysławGrzbiet
1957
ppor. łączn.
BZDAWKA-Bernard Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Bzdawka Bernard Siekiera
3405
mjr sap.
CETYS-Teodor Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Cetys TeodorWiking
1150
ppor. łączn.
CHMIELOCH-Ryszard Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Chmieloch RyszardBłyskawica
1858/1618
mjr
CHMIELOWSKI-Antoni Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Chmielowski Antoni Wołk
1690
por.
CHYLINSKI-Eugeniusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Chyliński Eugeniusz Frez
0150
kpt. piech.
CIEPLIK-Franciszek Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Cieplik FranciszekHatrak
3124
mjr
CZAYKOWSKI-Andrzej Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Czaykowski Andrzej Garda
0323/1457
por. łączn.
CZEPCZAK-GORECKI-Bronisław Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Czepczak Górecki BronisławZwijak
3198
por. br. panc.
CZERWINSKI-Kazimierz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Czerwiński KazimierzBryzga
0122
por.
CZLAPKA-Kazimierz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Człapka KazimierzPionek
0322/1571
por.
CZUMA-Jozef Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Czuma JózefSkryty
0115/1629
ppor. piech.
DABROWSKI-Adam Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Dąbrowski AdamPuti
3095
płk.
DEKUTOWSKI-Hieronim Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Dekutowski HieronimZapora
0147/1643
kpt. piech.
DMOWSKI-Stanislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Dmowski StanisławPodlasiak
0176
kpt.
DZIADOSZ-Rudolf Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Dziadosz RudolfZasaniec
3125
ppłk. łącz.
DZIKIELEWSKI-Feliks Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Dzikielewski FeliksOliw
0094
por.
ECKHARDT-Mieczyslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Eckhardt MieczysławBocian
1075
płk. piech.
EMIR-HASSAN-Jerzy Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Emir Hassan JerzyTurek 2
4430
por.
FARENHOLC-Oskar Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Farenholc OskarSum
1694
kpt.
FIJALKA-Michal Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Fijałka MichałKawa
1079/1641
ppor.
FLONT-Wladyslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Flont WładysławGrandziarz
2640/1985
kpt. piech.
FORTUNA-Ludwik Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Fortuna LudwikSiła
0786
por. łączn.
FUHRMAN-Kazimierz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Fuhrman KazimierzZaczep
1751
kpt.
GALECKI-Adolf Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Gałacki AdolfMaszop
0177
kpt.
GARCZYNSKI-Marian Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Garczyński Marian Skała
0105/1617
kpt.
GAWORSKI-Tadeusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Gaworski TadeuszLawa
0064/2018
mjr kaw.
GILOWSKI-Stanislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Gilowski StanisławGotur
0058
ppor. łączn.
GODZIK-Wladyslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Godzik Władysław Skrzat
2656/1976
kpt. sł. zdr.
GOLARZ-Marian Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Golarz Teleszyński MarianGóral 2
4434/1958
płk. piech.
GOLEBIEWSKI-Marian Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Gołębiewski MarianSter
0843
ppor.
GOLUNSKI-Norbert Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Gołuński Norbert Bombram
1720/1460
mjr sap.
GORSKI-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Górski JanChomik
0007/1533
ppor.
GORSKI-Stefan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Górski StefanBrzeg
3075
mjr kaw.
GRODZICKI-Krzysztof Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Grodzicki KrzysztofJabłoń
4468/1955
kpt.
GROMNICKI-Zygmunt Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Gromnicki ZygmuntGula
3247/1455
kpt. piech.
GRUN-Bronislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Grun Bronisław Szyb
0986/1496
ppor. piech.
GRYCZ-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Grycz JanDziadzio
1025
ppor. art.
HARASYMOWICZ-Stanislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Harasymowicz StanisławLalka
3137
ppor. lot.
HAUPTMAN-Wladyslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Hauptman WładysławGapa
2552/1951
ppor.
KALINOWSK-HECZKO-Gustaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Heczko Kalinowski GustawSkorpion
0215
por.
HENCEL-Stanislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Hencel StanisławPik
0775
mjr łączn.
HOFFMANN-Teodor Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Hoffman TeodorBugaj
0066
ppor.
HORL-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Hörl JanFrog
0126
ppłk.
IGLEWSKI-Antoni Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Iglewski AntoniPonar
0132/1616
rtm. kaw.
IGNASZAK-Stefan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Ignaszak StefanDrozd
1719
kpt.
IPOHORSKI-LENKIEWICZ-Wieslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Ipohorski Lenkiewicz Wiesław Zagroda
0944
płk.
IRANEK-OSMECKI-Kazimierz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Iranek Osmecki KazimierzHeller
0039/1453
mjr pil.
ISZKOWSKI-Jerzy Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Iszkowski JerzyOrczyk
0190
mjr piech.
JABLONSKI-Boleslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Jabłoński BolesławKalia
0952
por. piech.
JACHCINSKI-Henryk Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Jachciński Henryk Kret
0078/1588
mjr
JACKIEWICZ-Boleslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Jackiewicz BolesławŁabędź
1049
por.
JAGIELSKI-Stanislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Jagielski StanisławGacek
0855
por.
JAKUBOWSKI-Ewaryst Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Jakubowski Ewaryst Brat
0075/2088
kpt.
JANKOWSKI-Stanislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Jankowski StanisławAgaton
0953/1459
kpt.
JANUSZKIEWICZ-Henryk Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Januszkiewicz HenrykSpokojny
0109/1630
por. art.
JAROSZ-Janusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Jarosz Janusz Szermierz
0108
ppor.
JASIENSKI-Stefan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Jasieński StefanAlfa
1692
por. piech.
JASTRZEBSKI-Antoni Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Jastrzębski AntoniUgór
0112/1959
ppor.
JAWORSKI-Tadeusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Jaworski TadeuszGont
3126/2022
kpt. piech.
JAWORSKI-Tadeusz-Stanisław Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Jaworski Tadeusz StanisławBławat
0125/1642
mjr pil.
JOKIEL-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Jokiel JanLigota
0950
rotm.
JURECKI-Marian Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Jurecki MarianOrawa
0011
ppor.
JURKIEWICZ-Longin Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Jurkiewicz Longin Mysz
1697/1610
ppłk.
KALENKIEWICZ-Maciej Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kalenkiewicz MaciejKotwicz
0006
ppłk.
KAMIENSKI-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kamieński JanCozas
2995/1970
ppor. piech.
KAMINSKI-Bronislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kamiński BronisławGolf
0862
mjr piech.
KASZYNSKI-Eugeniusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kaszyński EugeniuszNurt
0521/2017
sierż.
KAZIMIERCZAK-Stanislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kazimierczak StanisławKsiądz
1547
por. piech.
KIWER-Edward Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kiwer EdwardBiegaj
0129
por.
KLIMOWICZ-Wladysław Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Klimowicz WładysławTama
0987
mjr piech.
KLIMOWSKI-Tadeusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Klimowski TadeuszKlon
0022/1560
mjr piech.
KLINICKI-Maksymilian Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Klinicki MaksymilianWierzba 2
4456
por.
KLOCEK-Wlodzimierz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Klocek Niewęgłowski WłodzimierzGarłuch
0166/1514
por.
KOBYLINSKI-Tadeusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kobyliński TadeuszHiena
1762/1492
płk. dypl. piech.
KOBYLINSKI-Waclaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kobyliński WacławDziad
0240
por.
KOCHANSKI-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kochański JanJarema
0945
kpt.
KOCHANSKI-Wladyslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kochański Władysław Bomba
0837
mjr
KOLASINSKI-Stanislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kolasiński StanisławŚmiga, Ulewa
0154/2067
mjr
KONIK-Bronislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Konik Bronisław Sikora
3159
ppor. piech.
KONSTANTY-Ignacy Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Konstanty Ignacy Szmaragd
0162
mjr
KONTRYM-Bolesław Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kontrym BolesławŻmudzin
1251/1534
mjr
KOPISTO-Waclaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kopisto WacławKra
1074
mjr
KOPROWSKI-Franciszek Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Koprowski FranciszekDąb
1718
gen. dyw.
KOSSAKOWSKI-Tadeusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kossakowski TadeuszKrystynek
0160/1609
ppłk. dypl. br. panc.
KOSTUCH-Tomasz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kostuch TomaszBryła
0211/1566
por. sap.
KOTOROWICZ-Stanislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kotorowicz StanisławKron
0799
por. łączn. lot.
KOWALIK-Edward Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kowalik EdwardCiupuś
2547
por. sap.
KOWALSKI-Jerzy Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kowalski JerzyBaba
0155/1969
ppor. sap.
KOWALSKI-Ryszard Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kowalski RyszardBenga
0079/1636
kpt. piech.
KOZLOWSKI-Julian Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kozłowski JulianCichy
0968
kpt. dypl.
KOZUCHOWSKI-Henryk Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kożuchowski HenrykHora
0063
ppłk.
KRAJEWSKI-Henryk Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Krajewski HenrykTrzaska
0050
ppor.
KRASINSKI-Adam Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Krasiński AdamSzczur
0201
ppłk. piech.
KRIZAR-Leopold Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Krizar LeopoldCzeremosz
1944
kpt. piech.
KROKAY-Walery Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Krokay WalerySiwy
0116/1963
kpt. sap.
KRYSZCZUKAJTIS-Miroslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kryszczukajtis MirosławSzary
0107/1621
mjr
KRZYMOWSKI-Stanislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Krzymowski StanisławKostka
0001/1962
ppor.
KUCZYNSKI-Marian Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kuczyński MarianZwrotnica
3067/1984
por. łączn.
KUJAWINSKI-Stanislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kujawiński StanisławWodnik
1723/1494
kpt. art.
KULAKOWSKI-Aleksander Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kułakowski AleksanderRywal
0028
kpt. piech.
KWARCINSKI-Mieczyslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kwarciński MieczysławZiut
0046/1952
mjr br. panc.
KWIATKOWSKI-Bohdan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Kwiatkowski BohdanLewar
0210/1458
mjr
LECH-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Lech JanGranit
nie przydzielono numeru
ppor. piech.
LECH-Wlodzimierz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Lech WłodzimierzPowiślak
1428/1637
kpt. łącz.
LESKIEWICZ-Marian Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Leśkiewicz MarianWygoda
3433
st. sierż.
LEWANDOWSKI-Aleksander Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Lewandowski AleksanderWiechlina
0835
ppor.
LEWKO-Kazimierz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Lewko KazimierzPalec
1869/1644
mjr lot.
LEWKOWICZ-Bronislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Lewkowicz BronisławKurs
3121/1988
por. kaw
LINOWSKI-Artur Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Linowski ArturKarp
1125
kpt. piech.
LIPINSKI-Wojciech Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Lipiński WojciechLawina
1696/1639
kpt. piech.
LUSZOWICZ-Zdzislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Luszowicz ZdzisławSzakal
3176/1975
ppor.
LADA-Lech Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Łada Lech Żagiew
0032/1973
kpt.
LAGODA-Hieronim Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Łagoda HieronimLak
1077
st. sierż.
LAKOMY-Albin Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Łakomy AlbinTwornik
2548
mjr
LASTOWSKI-Benon Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Łastowski BenonŁobuz
0508
mjr uzbr.
LOJKIEWICZ-Adolf Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Łojkiewicz AdolfRyś
4429/1989
ppłk. kaw.
LOPIANOWSKI-Narcyz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Łopianowski NarcyzSarna
0209/1556
por.
LOS-Ezechiel Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Łoś EzechielIkwa
0161
mjr br. panc.
MACKUS-Adam Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Mackus Adam Prosty
1249/2081
por.
MAJEWICZ-Stefan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Majewicz StefanHruby
0955
ppłk.
MAJORKIEWICZ-Felicjan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Majorkiewicz FelicjanIron
2993/1597
ppor. łączn.
MAKAGONOW-Aleksander Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Makagonow Makagon AleksanderWschód
3427
mjr łączn.
MAKARENKO-Anatol Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Makarenko AnatolTłok
1870/2031
por. art.
MAKSYS-Wladysław Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Maksyś WładysławAzot
1699
mjr dypl. piech.
MALIK-Franciszek Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Malik FranciszekPiorun 2
4441/1569
kpt. piech.
MARECKI-Wladyslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Marecki WładysławŻabik 2
4449
por.
MAREK-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Marek JanWalka
0031/1627
kpt. lot.
MARYNOWSKI-Edmund Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Marynowski EdmundSejm
0191/1559
por. piech.
MATULA-Zbigniew Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Matula ZbigniewRadomyśl
3164
por. łączn.
MATYSKO-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Matysko JanOskard
3387
ppor. łączn.
MAZUR-Stanislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Mazur StanisławLimba
3407/1601
por.
MESSING-Janusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Messing Janusz Bekas
1698/2075
kpt.
MICH-Stefan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Mich StefanJeż
1145/1554
kpt. uzbr.
MICHALCZEWSKI-Wincenty Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Michalczewski WincentyMir
1014/2025
por.
MICIEK-Wladyslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Miciek WładysławMłot
0538
mjr
MILEWICZ-Zygmunt Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Milewicz ZygmuntRóg
0026/2002
kpt. piech.
MOSTOWIEC-Marian Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Mostowiec MarianLis
0073
por. piech.
MOTYLEWICZ-Piotr Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Motylewicz PiotrGrab
0048
por.
MRAZEK-Zbigniew Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Mrazek ZbigniewAminius
3133/1587
płk. piech.
NADOLCZAK-Bruno Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Nadolczak Bruno Piast
1661/1495
płk. piech.
NAKONIECZNIKOFF-KLUKOWSKI-Przemyslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Nakoniecznikoff Klukowski PrzemysławKruk 2
4404
ppor.
NIEDZIELSKI-Rafal Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Niedzielski RafałMocny
0037
kpt. piech.
NIEMCZYCKI-Jerzy Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Niemczycki JerzyJanczar
3079
ppor.
NIEPLA-Kazimierz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Niepla KazimierzKawka
1872
mjr art.
NOSEK-Antoni Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Nosek AntoniKajtuś
3123/2021
kpt.
NOWACKI-Jozef Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Nowacki JózefHoryń
1763/1634
ppor. łączn.
NOWAK-Piotr Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Nowak PiotrOko
1566/1622
kpt. art.
NOWAK-JEZIORANSKI-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Jeziorański Nowak JanZych
0256/1567
kpt. piech.
NOWAKOWSKI-Michal Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Nowakowski Michał Harpun
3152
ppor. kaw.
NOWOBILSKI-Tadeusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Nowobilski TadeuszDzwon
0202
kpt. art.
NOWODWORSKI-Cezary Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Nowodworski CezaryGłóg
3157
mjr
NUSZKIEWICZ-Ryszard-e1461496984302 Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Nuszkiewicz RyszardPowolny
0113/1961
ppor. art.
ODROWAZ-SZUKIEWICZ-Boleslaw-e1461496999402 Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Odrowąż Szukewicz BolesławBystrzec
0099
gen. bryg.
OKULICKI-Leopold Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Okulicki LeopoldNiedźwiadek
brak danych
ppłk. piech.
OLSZEWSKI-Stanislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Olszewski StanisławBar
1042
kpt.
OSSOWSKI-Stanislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Ossowski StanisławJastrzębiec 2
4439/1572
ppor. łączn.
OSTROWINSKI-Henryk Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Ostrowiński HenrykSmyk
1873/1953
por. piech.
OSUCHOWSKI-Kazimierz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Osuchowski KazimierzRosomak
3175
ppłk.
PACZKOWSKI-Alfred Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Paczkowski AlfredWania
0018
sierż.
PARADA-Michal Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Parada Michał Mapa
1546/1623
plut.
PARCZEWSKI-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Parczewski JanKraska
3209
por. piech.
PENTZ-Karol Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Pentz KarolSkała 2
4488
por. piech.
PEREKLADOWSKI-Feliks Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Perekładowski FeliksPrzyjaciel 2
4457/1491
ppor. łączn.
PESZKE-Zdzislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Peszke ZdzisławKaszmir
1894/1620
mjr sap.
PEKALA-Mieczyslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Pękała Górski MieczysławBosak
4540
por.
PIASECKI-Zbigniew Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Piasecki ZbigniewOrlik
0016
kpt.
PIATKOWSKI-Bohdan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Piątkowski BohdanMak
0967
ppor.
PIC-Witold Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Pic WitoldCholewa
0119/1981
kpt. art.
PIEKARSKI-Aleksander Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Piekarski AleksanderTurkuć
0133
por. łączn.
PIENIAK-Czeslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Pieniak Czesław Bór
0061
mjr tech lot.
PIJANOWSKI-Waclaw. Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Pijanowski Wacław Dym
0088/1531
mjr
PILCH-Adolf Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Pilch AdolfGóra
1103/1537
mjr
PIOTROWSKI-Edward Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Piotrowski EdwardMema
0207
kpt. piech.
PIOTROWSKI-Julian Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Piotrowski JulianRewera 2
4447/1575
płk.
PIWNIK-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Piwnik JanPonury
0013
por
PLUTA-Wilhelm Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Pluta WilhelmPion
0110
por. lot.
POKLADECKI-Marian Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Pokładecki MarianZoll
2549
kpt. piech.
POKULTINIS-Alfred Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Pokultinis AlfredFon
3161/1563
kpt.
POLICIEWICZ-Zygmunt Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Policiewicz ZygmuntŚwierk
1194
por.
POLISZUK-Jaroslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Poliszuk JarosławArab
1877/1568
kpt.
POLONCZYK-Boleslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Polończyk BolesławKryształ
0152
mjr piech.
POSPIESZALSKI-Antoni Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Pospieszalski AntoniCurie
0973/1420
ppor. piech.
POZNANSKI-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Poznański JanPływak
0852/1648
rtm. kaw.
PRADZYNSKI-Janusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Prądzyński Janusz Trzy
1693/1626
rotm.
PRUS-BOGUSLAWSKI-Andrzej Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Bogusławski Prus AndrzejPancerz
0195/1992
ppor.
PRZETOCKI-Jacek Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Przetocki JacekOset
0124/1612
kpt. łączn.
PRZYBYLIK-Stefan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Przybylik StefanGruch
2658/1650
ppor. piech.
PSYKALA-Mieczyslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Psykała Mieczysław Kalwadosik
3135
mjr
PUKACKI-Franciszek Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Pukacki Franciszek Gzyms
0014
kpt. br. panc.
RACHWAL-Bronislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Rachwał BronisławGlin
1149
rotm.
RACZKOWSKI-Stanislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Raczkowski StanisławBułany
0153
mjr piech.
RASZPLEWICZ-Kazimierz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Raszplewicz KazimierzTatar 2
4428/1611
ppor. piech.
RATAJSKI-Leszek Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Ratajski Leszek Żal
0081/1631
ppor.
RIEDL-Adam Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Riedl AdamRodak
0159
por.
ROGOWSKI-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Rogowski JanCzarka
0033
por.
ROMASZKAN-Roman Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Romaszkan RomanTatar
0053
ppor.
ROSSINSKI-Czeslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Rossiński CzesławKozioł
0167
por.
ROSTEK-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Rostek JanDan
0960
ppor.
ROSTWOROWSKI-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Rostworowski JanMat
1721
mjr kaw.
ROZYCKI-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Różycki JanBusik
0239/1602
płk. pil. dypl.
RUDKOWSKI-Roman Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Rudkowski RomanRudy
0085
ppłk.
RUNGE-Tadeusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Runge TadeuszOsa
0025/2005
kpt.
RYBKA-Franciszek Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Rybka FranciszekKula
1054
por. piech.
RYDZEWSKI-Lech Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Rydzewski LechGrom
0080
por.
RZEPKA-Kazimierz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Rzepka KazimierzOgnik
0101/1635
kpt.
SAWICKI-Zygmunt Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Sawicki ZygmuntSamulik
2542
ppor.
SCHELLER-CZARNY-Edwin Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Scheller Czarny EdwinFordon
1274
por. łączn.
SEEMAN-Tadeusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Seeman TadeuszGarbus
1886/1965
kpt. piech.
SERAFIN-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Serafin JanCzerchawa
0102
mjr
SERAFINSKI-Fryderyk Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Serafiński FryderykDrabina
0141/1983
ppłk.
SEDZIAK-Stanislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Sędziak Stanisław Warta
1147
ppor. łączn.
SIAKIEWICZ-Wladyslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Siakiewicz WładysławMruk
1882/1646
por. piech.
SIKORSKI-Zenon Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Sikorski ZenonPożar
0142
por. piech.
SKOWRON-Marian Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Skowron MarianOlcha 2
4379/2068
ppor. łączn.
SKOWRONSKI-Ryszard Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Skowroński RyszardLechita
1880
kpt.
SKOWRONSKI-Stanislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Skowroński StanisławWidelec
1881/1613
rotm.
SKROCHOWSKI-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Skrochowski JanOstroga
3122
mjr lot.
SKWIERCZYNSKI-Leopold Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Skwierczyński LeopoldAktor
0192/1956
kpt.
SMELA-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Smela JanWir
0755
kpt. art.
SMOLSKI-Kazimierz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Smolski KazimierzSosna
0054
mjr
SOKOLOWSKI-Jerzy Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Sokołowski JerzyMira
0059/2066
mjr dypl.
SOKOLOWSKI-Tadeusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Sokołowski TadeuszTrop
0040
por. piech.
SOKOL-Tadeusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Sokół TadeuszBug 2
4380
por. piech.
SOLTYS-Stanislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Sołtys StanisławSowa
0842/1638
kpt. art.
SPECYLAK-Zbigniew Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Specylak Skrzypecki Zbigniew Tur 2
4437
płk. piech.
SPYCHALSKI-Jozef Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Spychalski JózefGrudzień
nie przydzielono numeru
mjr piech. sap.
SROCZYNSKI-Zdzislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Sroczyński ZdzisławKompresor
0242/2023
por. łączn.
STARZYNSKI-Leszek Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Starzyński LeszekMalewa
3181/2070
kpt. piech.
STARZYNSKI-Tadeusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Starzyński TadeuszŚlepowron
0220
mjr int.
STOCKI-Tadeusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Stocki Tadeusz Ćma
1250/1456
ppor.
STOLYHWO-Olgierd Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Stołyhwo OlgierdStewa
0131
mjr kaw.
STPICZYNSKI-Aleksander Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Stpiczyński AleksanderKlara
0324/1593
por.
STRASZYNSKI-Zdzislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Straszyński ZdzisławMeteor
0205
kpt. piech.
STRUMPF-Witold Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Strumpf WitoldSud
0077
kpt. art.
SZCZEPANSKI-Mieczyslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Szczepański MieczysławDębina
3065
mjr piech.
SZEWCZYK-Piotr Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Szewczyk PiotrCzer
0915
por.
SZPAKOWICZ-Wieslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Szpakowicz WiesławPak
0715
płk.
SZTERNAL-Kazimierz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Szternal KazimierzZryw
3120/1574
ppor. łączn.
SZTROM-Jerzy Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Sztrom JerzyPilnik
1887
kpt. art.
SZUBINSKI-Wladyslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Szubiński Władysław Dach
0949
ppor.
SZWIEC-Waldemar Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Szwiec WaldemarRobot
0976
ppłk.
SZYDLOWSKI-Adam Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Szydłowski AdamPoleszuk
3236
ppłk.
SZYMANSKI-Jerzy Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Szymański JerzyBoga
0009/1452
ppłk. dypl.
SCIEGIENNY-Wincenty Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Ściegienny WincentyLas
0523
sierż. łączn.
SLIWA-Kazimierz-e1461497024533 Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Śliwa KazimierzStrażak
4492
ppor.
SMIETANKO-Wladyslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Śmietanko WładysławCypr
3214/1558
por. sap.
SMIGIELSKI-Tadeusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Śmigielski TadeuszŚlad
0962/2020
kpt.
SWIATKOWSKI-Andrzej Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Świątkowski AndrzejAmurat
0008
mjr pil.
TAJCHMAN-Michal Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Tajchman Michał Mikita
nie przydzielono numeru
mjr
TARNAWSKI-Aleksander Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Tarnawski AleksanderUpłaz
0203
ppor.
TOMASZEWSKI-Tadeusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Tomaszewski TadeuszWąwóz
3077
kpt. piech.
TROJANOWSKI-Czeslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Trojanowski CzesławLitwos
3168/2003
mjr piech.
TRONDOWSKI-Stanislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Trondowski StanisławGrzmot 2
0289/1619
mjr piech.
TRYBUS-Adam Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Trybus AdamGaj
0988
por. art.
TWARDY-Zbigniew Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Twardy ZbigniewTrzask
0084
mjr kaw.
UKLANSKI-Witold Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Uklański WitoldHerold
0237/2004
ppłk.
ULM-Zygmunt Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Ulm ZygmuntSzybki
0199/1454
kpt. sap.
WALTER-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Walter JanCyrkiel
3775
kpt. piech.
WARUSZYNSKI-Zbigniew Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Waruszyński ZbigniewDewajtis 2
4443/2089
ppor.
WATROBSKI-Jozef Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Wątróbski JózefJelito
1384
por. kaw.
WHITEHEAD-Alfred Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Whitehead AlfredDolina 2
0212
por. piech.
WIACEK-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Wiącek WiktorKanarek
1217/1599
kpt. sap.
WIECHULA-Bernard Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Wiechuła BernardMaruda
3078/1461
por. sap.
WIECHULA-Ludwik Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Wiechuła LudwikJeleń
3080/2032
mjr sap.
WIERZEJSKI-Tomasz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Wierzejski TomaszZgoda 2
4432/1532
kpt.
WILCZEWSKI-Michal Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Wilczewski MichałUszka
0134/1632
ppor.
WILCZKIEWICZ-Zbigniew Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Wilczkiewicz ZbigniewKij
3076/1598
por. piech.
WINIARSKI-Zdzislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Winiarski ZdzisławPrzemytnik
3136/2026
kpt.
WINTER-Stanislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Winter StanisławStanley
1068/1633
kpt. piech.
WISZNIEWSKI-Otton Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Wiszniewski OttonTopola
1766/1647
por.
WISZNIOWSKI-Roman Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Wiszniowski RomanHarcerz
1875
ppor. piech.
WISNIEWSKI-Wladyslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Wiśniewski WładysławWróbel
0127/1645
kpt. art.
WITKOWSKI-Ludwik Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Witkowski LudwikKosa
0114/1573
mjr
WOLNIAK-Boguslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Wolniak BogusławMięta
0090/2087
kpt.
WOZNIAK-Jan Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Woźniak JanKwaśny
0827
rotm.
ZABIELSKI-Jozef Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Zabielski JózefŻbik
0002/2043
por. piech.
ZABIEREK-Lech Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Zabierek LechWulkan
1663
kpt. łączn. cw
ZACHMOST-Henryk Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Zachmost Henryk Zorza
1888
por. piech.
por-cc-Jozef-Zajac Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Zając JózefKolanko
0214/1536
por.
ZALEWSKI-Janusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Zalewski JanuszChinek
0963
kpt. art.
ZAORSKI-Waclaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Zaorski WacławRyba
1170/1628
ppor. łączn.
ZAPOTOCZNY-Stanislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Zapotoczny StanisławPłomień
1889/1614
mjr kaw.
ZAREMBINSKI-Wiktor Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Zarembiński WiktorZrąb
0062
gen. bryg.
ZAWACKA-Elżbieta Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Zawacka ElżbietaZo
nie przydzielono numeru
por.
ZAWADZKI-Alfred Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Zawadzki AlfredKos
1146/1640
ppłk.
ZUB-ZDANOWICZ-Leonard Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Zub Zdanowicz Leonard Ząb
0579/1603
por.
ZYGA-Ryszard Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Zyga RyszardLelum
1890/1557
ppor. łączn.
ZAAK-Franciszek Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Żaak FranciszekMamka
1891
por. łączn.
ZAKOWICZ-Jozef Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Żakowicz JózefTabu
1892/1980
ppor.
ZELECHOWSKI-Tadeusz Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Żelechowski TadeuszRing
3182
mjr piech.
ZELKOWSKI-Bronislaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Żelkowski BronisławDąbrowa
1197
kpt. mar. cw
ZORAWSKI-Boguslaw Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Żórawski BogusławMistral
0193/1594
ppor. art.
ZYCHIEWICZ-Antoni Cichociemni - nazwa, przysięga, znak
Żychiewicz Antoni PiotrPrzerwa
0123/1979

Źródła numerów Znaków Spadochronowych – Jan Lorys (oprac.), Historia Polskiego Znaku Spadochronowego, Materiały. Dokumenty. Źródła. Archiwalia,, Zeszyt 9, Londyn 1993, s. 1-181, ISBN 0-902508-20-2, ISBN 978-0-902508-20-0

 

Maksyma
cc-Jan-Gorski--300x300 Cichociemni - nazwa, przysięga, znak

Kpt. Jan Górski, archiwum rodzinne Michała Górskiego

Cichociemni przyjęli jako swoją maksymę słowa: Wywalcz Jej wolność lub zgiń.

Jej autorem był Cichociemny Florian Adrian, który własnoręcznie wypisał ją na mapie Polski w ośrodku szkoleniowym w Audley End. Cichociemni przyjęli ją za swoją dewizę.

cc-Gorski-3-250x148 Cichociemni - nazwa, przysięga, znakPochodziła z więziennej „Piosenki Wileńskiej Więźniów na Łukiszkach” z drugiej połowy 1940. Najstarsze na Litwie, zlokalizowane w śródmieściu stolicy Litwy – Wilna carskie, później gestapowskie i sowieckie więzienie na Łukiszkach było miejscem kaźni Białorusinów, Litwinów, Żydów oraz tysięcy Polaków – powstańców, żołnierzy AK.

Jedna z ostatnich zwrotek „Piosenki Wileńskiej Więźniów na Łukiszkach” brzmiała:  Nie dla medali twe trudy i blizny / Nie dla nagrody to czyn / Lecz z obowiązku miłości Ojczyzny / Wywalcz Jej wolność lub zgiń.

 

Hasło

Akwarela-Znak-Spadochronowy-202x300 Cichociemni - nazwa, przysięga, znakHasłem Cichociemnych było – TOBIE OJCZYZNO!  20 czerwca 1941 gen. Władysław Sikorski podpisał rozkaz ustanawiający Znak Spadochronowy – taki sam dla wszystkich spadochroniarzy, bez względu na rodzaj akcji bojowej w której uczestniczyli. W pkt. 4 ustalono, że „Na wewnętrznej stronie znaku jest wyryte hasło: „Tobie Ojczyzno” i numer ewidencyjny znaku”.

W akcie nadania sztandaru 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej czytamy m.in. – SURGE POLONIA! [Powstań Polsko!] Tęsknota Wasza, wybiegając naszej tęsknocie naprzeciw, wyryła na młodych znakach spadającego do walki orła ofiarne hasło: TOBIE OJCZYZNO! Jej chcecie oddać swoje myśli, swą miłość – siebie samych. Tymi to słowami sienkiewiczowski mały rycerz dławił ból serdeczny i ruszał na Dzikie Pola. I Wy zamykajcie w sobie wszystkie sprawy osobiste i przybywajcie na umiłowaną ziemię z tymi samymi słowami poświęcenia. Jakże głęboko rozumiemy uczucia Wasze, żołnierze oddaleni o lądy, morza i lata całe od Ziemi Ojczystej. Wiemy, czyją ręką zostały wyryte na Waszych znakach ofiarne Wasze hasło. Wypisała je tęsknota.

 

CC-Jozef-Zajac-znak-spadochronowy-300x282 Cichociemni - nazwa, przysięga, znak

Bojowy Znak Spadochronowy
por. cc Józefa Zająca

Pan Sobieski przeszedł się kilkakrotnie po komnacie, następnie zatrzymał się nad małym rycerzem i położył mu poufale rękę na ramieniu. – Jeśli ci łzy dotąd nie obeschły, to ci je wiatr w stepie osuszy. Harowałeś ty, żołnierzyku, przez całe życie, haruj jeszcze. A jeśli przyjdzie ci kiedy do głowy, żeć zapomniano, nie nagrodzono, spocząć nie dano, żeś wysłużył nie smarowane grzanki, ale suchy chleb, nie starostwa, ale rany, nie spoczynek, ale mękę, to jeno zęby ściśnij i powiedz: Tobie, ojczyzno!

Innej pociechy ci nie dam, bo nie mam, jeno chociażem nie ksiądz, przecie ci mogę dać zapewnienie, że tak służąc, dalej zajedziesz na wytartej kulbace niźli inni w poszóstnych karetach i że będą takie bramy, które się przed tobą otworzą, a przed nimi zamkną.

Tobie, ojczyzno! – rzekł w duszy pan Wołodyjowski dziwiąc się zarazem, jak hetman mógł tak bystrze tajne jego myśli przeniknąć. (Henryk Sienkiewicz – Pan Wołodyjowski, rozdział VII)

 


 

Cichociemni byli żołnierzami Armii Krajowej w służbie specjalnej

 

 

Kontrowersje wokół liczby Cichociemnych
zzz-Brog-KOL_023_0021-191x250 Cichociemni - nazwa, przysięga, znak

Pismo ppłk Józefa Hartmana, „ojca Cichociemnych” z 11 października 1946

Dwaj „historycy IPN” niezgodnie z obiektywną prawdą historyczną kwestionują liczbę 316 Cichociemnych. Obaj: Krzysztof Tochman i Waldemar Grabowski zostali wpisani na listę FAŁSZERZY HISTORII. Jeden z nich, dr Waldemar Grabowski podnosi, że:

 • w przypadku przyjęcia definicji Cichociemnego jako żołnierza PSZ zaprzysiężonego na rotę przysięgi ZWZ-AK i zrzuconego na spadochronie w Polsce – wg. niego ma być 302 Cichociemnych,
 • w przypadku przyjęcia definicji CC jako żołnierza PSZ zaprzysiężonego na rotę przysięgi ZWZ-AK i wysłanego drogą lotniczą do Polski (zarówno zrzuceni na spadochronach jak i Ci wysadzeni z samolotów lądujących w Polsce) – wg niego liczba Cichociemnych ma być większa o skoczków, którzy odmówili skoku, czyli ma być 322 CC,
 • czy jako CC nie należałoby również uznać spadochroniarzy zrzuconych w Polsce, ale wysłanych przez MSW, a także spadochroniarzy zrzuconych zarówno przez MON, jaki i MSW w innych krajach europejskich (Francja, Albania, Jugosławia, Włochy, Niemcy i Austria). Byli Oni w dużej mierze zaprzysięgani na rotę przysięgi ZWZ-AK post z dnia 28 września 2014 na stronie Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Facebook [dostęp 2020-02-16] – wg niego liczba Cichociemnych byłaby większa o kolejną grupę skoczków.

 

Mój komentarz:

Dr Waldemar Grabowski wymyślił sobie trzy różne definicje Cichociemnych i krytykuje fakty, że do niej nie pasują. Sam się zaplątał w te definicje, bowiem wywodzi np. „w przypadku przyjęcia definicji CC jako żołnierza PSZ zaprzysiężonego na rotę przysięgi ZWZ-AK i zrzuconego na spadochronie w Polsce” – „czy jako CC nie należałoby również uznać spadochroniarzy zrzuconych w Polsce, ale wysłanych przez MSW, a także spadochroniarzy zrzuconych zarówno przez MON, jaki i MSW w innych krajach europejskich (Francja, Albania, Jugosławia, Włochy, Niemcy i Austria). Byli Oni w dużej mierze zaprzysięgani na rotę przysięgi ZWZ-AK”.

Jego wywody są więc wewnętrznie sprzeczne, bowiem:

 • jeśli Cichociemni to żołnierze zrzuceni do Polski – to nie „zrzucani w innych krajach europejskich”
 • jeśli Cichociemni to żołnierze zaprzysiężeni na rotę przysięgi ZWZ-AK – to nie „w dużej mierze zaprzysięgani”
 • skoczkowie zrzucani do innych krajów nie byli Cichociemnymi – tylko agentami SOE, tj. nie podlegali KG AK ale brytyjskiemu SOE. Kwestii podległości służbowej dr Grabowski nie „zauważył” bo jako cywil kompletnie nie rozumie jakie znaczenie ma kto jest dowódcą danego żołnierza…

Najistotniejsza jest jednak kwestia fundamentalna – dr Grabowski nie jest przez nikogo upoważniony do decydowania o tym, kto był – a kto nie był Cichociemnym. Jego wewnętrznie sprzeczne spekulacje nie mają znaczenia w świetle faktów historycznych.

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na tekst przysięgi Cichociemnych:

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, jako ŻOŁNIERZ POWOŁANY DO SŁUŻBY SPECJALNEJ [podkreśl. RMZ] przysięgam, że poświęconego mi sprzętu, poczty i pieniędzy strzec będę nie tylko jako dobra państwowego, ale i jako środków i pieniędzy przeznaczonych dla odzyskania wolności Ojczyzny, a tajemnicy służby specjalnej dochowam, nawet wobec moich przełożonych i kolegów w konspiracji i nie zdradzę jej nikomu, aż do końca wojny. Tak mi Panie Boże dopomóż.

Z treści przysięgi Cichociemnych jednoznacznie wynika, że byli żołnierzami (a nie kurierami) powołanymi do służby specjalnej w Armii Krajowej (czyli po skoku do Kraju). Nie byli tylko (już) kandydatami do tej służby, przeszkolonymi i po przysiędze.

Listę 316 Cichociemnych spisano wprawdzie dopiero po wojnie – jako listę skoczków odznaczonych „Znakiem [Spadochronowym] dla Skoczków do Kraju” – ale uczynił to Kierownik Ministerstwa Obrony Narodowej zarządzeniem z 7 lutego 1954.

Przeciwko kształtowi tej listy nie protestował nikt, w tym żaden z kilkudziesięciu żyjących wtedy Cichociemnych. Wtedy nie było kontrowersji – te tworzone obecnie przez dr Grabowskiego można śmiało wyrzucić do kosza. Cichociemni byli żołnierzami Armii Krajowej w służbie specjalnej, nie byli więc nimi kurierzy, skoczkowie zrzuceni do innych krajów lub skoczkowie zrzuceni do Polski po wojnie (po rozwiązaniu AK).

SPADOCHRONIARZE-DO-ZADAN-SPECJALNYCH-190x250 Cichociemni - nazwa, przysięga, znak„Rewelacje” dr Grabowskiego wynikają z naciąganej definicji „cichociemnego”, nie mają oparcia w żadnym źródle historycznym. Nie potwierdza ich Studium Polski Podziemnej w Londynie ani też publikacja wydana przez samych Cichociemnych – „Drogi cichociemnych”.

 

Rzekomy problem z liczbą Cichociemnych polega na tym, że dr Grabowski wymyślił sobie rożne definicje „cichociemnego” a potem liczy spadochroniarzy, którzy mu pasują do wymyślonej niby „definicji”.

Faktycznie zaś Oddział VI (Specjalny) Sztabu Naczelnego Wodza w porozumieniu z SOE wysłał do Polski 316 spadochroniarzy, których z czasem nazwano „cichociemnymi”. Tylko Cichociemni byli rekrutowani, selekcjonowani, szkoleni oraz ekspediowani do Polski przez Oddział VI (Specjalny) Sztabu Naczelnego Wodza… 

Panom: Grabowskiemu i Tochmanowi wydaje się, że lepiej od oficerów Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza wiedzą, kogo Oddział VI zrekrutował, przeszkolił i wyekspediował do okupowanej Polski… 🙁

 

TOCHMAN-KLAMIE-247x250 Cichociemni - nazwa, przysięga, znakKrzysztof Tochman oraz Waldemar Grabowski z premedytacją KŁAMIĄ, twierdząc jakoby polscy skoczkowie do innych krajów rzekomo byli „cichociemnymi’. Faktycznie byli to spadochroniarze  Akcji Kontynentalnej. Za to fundamentalne kłamstwo zostali wpisani na listę FAŁSZERZY HISTORII.

Jak podkreśla jeden z twórców Akcji Kontynentalnej, Jan Librach„nie było, poza ogólnymi założeniami walki z wrogiem, związku organizacyjnego pomiędzy Akcją Kontynentalną a kierowanymi z Londynu pracami krajowymi”, tj. organizowanymi przez Oddział VI (Specjalny) Sztabu Naczelnego Wodza lotniczymi zrzutami Cichociemnych, broni, sprzętu i pieniędzy dla Armii Krajowej. (Jan Librach, Nota o „Akcji Kontynentalnej”, Zeszyty Literackie 1973, nr 73, s. 162).

Ryszard M. Zając

 

SPADOCHRONIARZE-DO-ZADAN-SPECJALNYCH__2-190x250 Cichociemni - nazwa, przysięga, znakPolscy spadochroniarze do zadań specjalnych (Cichociemni i inni):

 • Cichociemni – byli żołnierzami Armii Krajowej w służbie specjalnej, działali w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, byli wysyłani przez wojsko i realizowali cele wojskowe. Tylko Cichociemni byli rekrutowani, selekcjonowani, szkoleni oraz ekspediowani do Polski przez Oddział VI (Specjalny) Sztabu Naczelnego Wodza.
 • Emisariusze i kurierzy – byli cywilnymi łącznikami pomiędzy emigracyjnym rządem R.P. a cywilną strukturą w okupowanej Polsce – Delegaturą Rządu na Kraj, a także pomiędzy rządem a krajowymi partiami i stronnictwami politycznymi, byli wysyłani przez polityków i realizowali cele polityczne. Nie byli Cichociemnymi.
 • Spadochroniarze do innych krajów – działali poza Polską oraz poza strukturami Polskiego Państwa Podziemnego. Byli wysyłani w porozumieniu z emigracyjnym rządem RP przez brytyjskie SOE (Akcja Kontynentalna) lub amerykańskie OSS (Project Eagle) jako agenci tych służb, realizowali cele polityczno – wojskowe, wskazane przez zachodnie służby specjalne: SOE lub OSS. Nie byli Cichociemnymi.

 

zobacz – Okradanie Cichociemnych

Zobacz także:

 

 


Spośród 316 Cichociemnych zrzuconych na spadochronie do okupowanej Polski
40 walczyło o niepodległość Polski w latach 1918 – 1921:

Leon Bazała (1918-1920) | Jacek Bętkowski (1920) | Jan Biały (1918-1920) | Niemir Bidziński (1920) | Romuald Bielski (1919-1920) | Adolf Gałacki (1918-1920) | Stanisław Gilowski (1918-1920) | Jan Górski (1919-1920) | Antoni Iglewski (1915-1920) | Kazimierz Iranek-Osmecki (1913, 1916, 1920) | Wacław Kobyliński (1918-1920) | Bolesław Kontrym (1917-1918) | Franciszek Koprowski (1919-1920) | Tadeusz Kossakowski (1909-1920) | Julian Kozłowski (1918-1919) | Henryk Krajewski (1918-1920) | Leopold Krizar (1918-1920) | Stanisław Krzymowski (1914-1920) | Adolf Łojkiewicz (1918-1920) | Narcyz Łopianowski (1918-1920) | Zygmunt Milewicz (1918-1920) | Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski (1913-1921) | Leopold Okulicki (1914-1920) | Mieczysław Pękala-Górski (1918-1920) | Edward Piotrowski (1918-1920) | Jan Różycki (1917-1920) | Roman Rudkowski (1914-1920) | Tadeusz Runge (1917-1920) | Józef Spychalski (1916-1920) | Tadeusz Starzyński (1920) | Tadeusz Stocki (1920) | Aleksander Stpiczyński (1917-1920) | Witold Strumpf (1920) | Adam Szydłowski (1918-1920) | Wincenty Ściegienny (1918-1920) | Witold Uklański (1917-1921) | Józef Zabielski (1920) | Józef Zając (1920) | Wiktor Zarembiński (1920) | Bronisław Żelkowski (1920)

 

logo_pl_negatyw_czerowny-300x89 Cichociemni - nazwa, przysięga, znak

 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości


 

 

Upamiętnienie Cichociemnych

jw-grom-pomnik-cc-4-300x248 Cichociemni - nazwa, przysięga, znakjw-grom-pomnik-cc-3-300x238 Cichociemni - nazwa, przysięga, znakW 1989 r. powstał film dokumentalny „Cichociemni” (scenariusz i reżyseria Marek Widarski).

15 maja 2005 odsłonięto na terenie jednostki specjalnej – Jednostki Wojskowej GROM w Warszawie pomnik poświęcony cichociemnym spadochroniarzom AK. Znaczna część ekspozycji Sali Tradycji jednostki GROM poświęcona jest Cichociemnym.

Od 4 kwietnia 1995 roku jednostka nosi nazwę – Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej

W 2008 roku powstał film dokumentalny „My cichociemni. Głos żyjących” (scenariusz i reżyseria Paweł Kędzierski).

pomnik-cc-warszawa-761x642-300x253 Cichociemni - nazwa, przysięga, znak

Pomnik CC w Warszawie

7 października 2013 roku w Warszawie przy ul. Matejki, naprzeciwko Sejmu R.P. odsłonięto Pomnik Cichociemnych Spadochroniarzy AK.

cc-boening-300x199 Cichociemni - nazwa, przysięga, znakW 2013 roku powstał film dokumentalny „Cichociemni. Wywalcz wolność lub zgiń” (scenariusz i reżyseria Dariusz Walusiak).

W 2016 roku Sejm R.P. ustanowił rok 2016 Rokiem Cichociemnych. NBP wyemitował srebrną kolekcjonerską monetę o nominale 10 zł upamiętniającą 75. rocznicę pierwszego zrzutu Cichociemnych.

cc-monety-300x157 Cichociemni - nazwa, przysięga, znakcc-pomnik-powazki--300x213 Cichociemni - nazwa, przysięga, znakW 2017 roku PLL LOT umieścił znak spadochronowy oraz podpis upamiętniający Cichociemnych na kadłubie Boeinga 787 (SP-LRG).

Cichociemni są patronem wielu szczepów, drużyn oraz organizacji harcerskich. Opublikowano wiele książek i artykułów o Cichociemnych.

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie znajdują się groby kilkudziesięciu Cichociemnych oraz poświęcony Im pomnik „TOBIE OJCZYZNO”

sala-tradycji-grom Cichociemni - nazwa, przysięga, znak

Sala Tradycji Jednostki Wojskowej GROM

 

 

 

Źródła:
 • informacje własne (archiwum portalu)
 • Koło Cichociemnych Spadochroniarzy AK – Drogi Cichociemnych, Veritas Londyn 1961, wyd. II
 • Jan Lorys (oprac.) – Historia Polskiego Znaku Spadochronowego, Materiały. Dokumenty. Źródła. Archiwalia,, Zeszyt 9, Londyn 1993, ISBN 0-902508-20-2, ISBN 978-0-902508-20-0.
 • Rafał Niedziela – „Tobie Ojczyzno”. Znaki spadochronowe i szybowcowe w Polskich Siłach Zbrojnych (1941-1947), Warszawa 2021, ISBN 978-83-942317-2-9
 • Iwan Rafał – Cichociemni – rekrutacja, szkolenie i przerzut do Polski, w: Koło Historii, materiały Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Tom 10 (2008) s. 77-106
 • Agnieszka Polończyk – Cichociemni – Zarys historii formacji, w: Wojska Specjalne Rzeczypospolitej Polskiej, Bieniek Mieczysław, Mazur Sławomir M. (red.), Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016, s. 95-105, ISBN 978-83-65208-70-5
 • Władysław Klemens Stasiak – W locie szumią spadochrony…, Instytut Wydawniczy PAX, 1991, s. 16, ISBN 83-211-1153-X
 • Krzysztof Tochman – „Ptaszki” i „Kociaki”, Kombatant nr 2 (242), biuletyn Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, luty 2011, s. 15, ISSN 0867-8952

 

 

1