Fundacja dla Demokracji

Fundacja dla Demokracji

FDD-logo-m-300x229 Fundacja dla Demokracji

Fundacja dla Demokracji działa od 9 stycznia 2016 roku.

Jest niezależną organizacją pozarządową.

Prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

Nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie działa dla zysku.

 

Fundacja używa także nazw:

 • w języku angielskim: The Foundation for Democracy,
 • w języku niemieckim: Die Stiftung für Demokratie,
 • w języku rosyjskim: Фонд за демократию.

 

16-02-29-GROM-1024x589 Fundacja dla Demokracji

17-06-06_GROM_protokol-podziekowanie-1024x477 Fundacja dla Demokracji

 

Celem Fundacji jest m. in.:

 • umacnianie demokracji i rozwój swobód obywatelskich
 • krzewienie społeczeństwa obywatelskiego
 • promowanie patriotyzmu oraz solidaryzmu społecznego
 • obrona praw człowieka
 • budowanie tolerancji oraz dialogu międzykulturowego
 • edukacja obywatelska, prawna i ekonomiczna
 • wdrażanie idei otwartej władzy oraz rewitalizacji społecznej
 • wspieranie budowy elektronicznej demokracji i cyfrowej gospodarki

 

Fundacja realizuje zadania pożytku publicznego w zakresie:

 • upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich;
 • działań wspomagających rozwój demokracji;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działań na rzecz integracji europejskiej współpracy między społeczeństwami;
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
 • działalności charytatywnej, pomocy społecznej;
 • działalności na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

 

PROSIMY – WESPRZYJ PROJEKT CICHOCIEMNI

konto Fundacji dla Demokracji – 71 1020 2498 0000 8902 0590 7557

 

 

Ryszard-M-Zajac Fundacja dla DemokracjiPrezes Zarządu Fundacji – Ryszard M. Zajac, dziennikarz, były poseł na Sejm R.P. II kadencji (1993 – 1997), były franciszkanin – reformata (1985 – 1987), pierwszy więzień polityczny III R.P. (1992), były działacz opozycji demokratycznej, redaktor i wydawca pisma młodzieży solidarnej BAJTEL, wyróżnionego przez nielegalne wówczas Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Nagrodą im. Po prostu za rok 1987, w kategorii gazet „wolnych ptaków”.

Prezes Zarządu jest wnukiem Cichociemnego por. Jozef Zajac (1902-1968) ps. Kolanko, Rozdzielacz, Zawór, Józef Synek, uczestnika wojny polsko – bolszewickiej, Powstania Warszawskiego, kampanii francuskiej, odznaczonego Srebrnym Krzyżem Zasługi, czterokrotnie Medalem Wojska, czterokrotnie Krzyżem Walecznych.

Zgodnie ze Statutem prezes zarządu Fundacji jest uprawniony do jednoosobowego składania oświadczeń woli, w tym oświadczeń majątkowych w imieniu Fundacji.

 

Bohdan-Gorski-1024x527 Fundacja dla Demokracji

dedykacja prof. Bohdana Górskiego, syna współtwórcy Cichociemnych, dla Ryszarda M. Zająca. Profesor jest wybitnym szwajcarskim ekonomistą i politologiem, był doktorantem oraz współpracownikiem Fridricha A. von Hayeka, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii

dedykacja-A-Tarnawski-R-Zajac-s-300x157 Fundacja dla Demokracji

dedykacja ostatniego Cichociemnego kpt. Aleksandra Tarnawskiego dla Ryszarda M. Zająca